اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور

ضمن آرزوي موفقيت براي خواهران و برادران داوطلبي كه در آزمون مقطع مهندسي فناوري كارشناسي حرفه اي دوره هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي- كاربردي سال 1391ثبت‌نام نموده‌اند بدينوسيله به اطلاع ميرساند آزمون مقطع مهندسي فناوري كارشناسي حرفه اي دوره هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي- كاربردي سال 1391 در صبح روز جمعه 8/10/91 و در 31 شهرستان مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد. ‌كارتهاي‌ شركت در آزمون ‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 5/10/91 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشوربه نشاني www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و داوطلبان هر يك از دوره هاي مذكور پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه" به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.
الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون
كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 5/10/91 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون مقطع مهندسي فناوري كارشناسي حرفه اي دوره هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي- كاربردي سال 1391، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كد رهگيري يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمون براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس زمان برگزاري ، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.
ب‌ ـ آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 مي‌باشد.
ج- داوطلبان آزمون مقطع مهندسي فناوري كارشناسي حرفه اي دوره هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي- كاربردي سال 1391چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند ، لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ،11 ، 12 و15(شامل نام خانوادگي ، نام ،سال تولد، شماره شناسنامه،كد ملي، وضعيت داوطلب، كداشتغال و كدرشته محلهاي انتخابي بر اساس اولويت علاقه داوطلب) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 7/10/91 منحصراًً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند، شايان ذكر است چنانچه موارد اصلاح شده مغاير با ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام باشد مورد يا موارد اصلاحي لحاظ نخواهد شد و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3، 7، و 8 (جنس، معلوليت، ومعارف) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است در روز هاي چهارشنبه 6/10/91 و پنجشنبه 7/10/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 17 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند.
2ـ چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله ، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و اشتباه عكس مي‌باشد ضروري است در روز هاي چهارشنبه 6/10/91 و پنجشنبه 7/10/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 17 با به همراه داشتن 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاً به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
3- كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امورايثارگران جهت اعلام مغايرت حداكثر تا تاریخ 7/10/91 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش(قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح موارد اقدام نمائید تادرصورت تاييد،سهميه توسط ارگان مربوطه ، سهميه فوق براي ايندسته از داوطلبان اعمال گردد.در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شدو هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.
3-1- ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوط ، ستاد مشترك سپاه پاسداران يا وزارت جهاد كشاورزي و يا هر يك از نيروهاي مسلح (ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران ، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح) حداكثر تا تاريخ 10/10/91 مراجعه نمايند تا در صورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوطه سهميه فوق براي شما اعمال گردد.درغير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهيد شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد.
هـ‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌
1- همزمان با قرارگرفتن كارت شركت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور، به منظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنماي شركت در آزمون نيز بر روي سايت قرارداده مي‌شود تا هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايند. درصورت ضرورت داوطلبان مي‌توانند از آن پرينت تهيه نمايند.
2- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
4- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني صبح راس‌ ساعت‌ :8:00 (هشت صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون در نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 8:30 (هشت و سي دقيقه صبح) آغاز مي‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.
5ـ داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، بي سيم، جزوه، كتاب، *ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.
*- استفاده از ماشين حساب غير برنامه ريزي شده با يكي از ماركهاي ذيل بلامانع مي باشد.
8-SR 270II سيتي زن مدل
9-SR 135T II سيتي زن
10-SR 275 سيتي زن
11-SR 270X سيتي زن
1-CASIO 3600
2-CASIO FX-82
3-CATIGA F-618
4- SHARP BL- 531
5-PARS 4600
6-SHARP 506W-Bk
7-SHARP 509W-BK
ضمناً به اطلاع مي‌رساند كه داوطلبان در صورت لزوم مي‌توانند سوال يا سوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج شنبه بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با شماره تلفن 99-88923595 يا بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org در ميان بگذارند.

جدول شماره 1- شهرستان محل رفع نقص كارت و محل اجراي آزمون داوطلبان مقطع مهندسي فناوري كارشناسي حرفه اي دوره هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي- كاربردي سال 1391براساس شهرستان محل اقامت فعلي داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي

توضيحات

شهرستان محل برگزاري

نام استان

كليه داوطلبان استان

تبريز(1012)

آذربايجان‌شرقي (10)

كليه داوطلبان استان

اروميه‌(1104)

آذربايجان‌غربي‌ (11)

كليه داوطلبان استان

اردبيل‌(1202)

اردبيل‌ (12)

كليه داوطلبان استان

اصفهان(1310)

اصفهان‌ (13)

كليه داوطلبان استان

كرج(4003)

البرز(40)

كليه داوطلبان استان

ايلام‌(1405)

ايلام‌ (14)

كليه داوطلبان استان

بوشهر(1502)

بوشهر (15)

كليه داوطلبان استان

تهران(1607)

تهران‌ (16)

كليه داوطلبان استان

شهركرد(1709)

چهارمحال و ‌بختياري‌ (17)

كليه داوطلبان استان

بيرجند(1802)

خراسان‌ جنوبي(18)

كليه داوطلبان استان

مشهد(1960)

خراسان‌ رضوي(19)

كليه داوطلبان استان

بجنورد(2005)

خراسان‌ شمالي (20)

كليه داوطلبان استان

اهواز(2112)

خوزستان‌ (21)

كليه داوطلبان استان

زنجان‌(2212)

زنجان‌ (22)

كليه داوطلبان استان

سمنان(2304)

سمنان‌ (23)

كليه داوطلبان استان

زاهدان‌(2418)

سيستان‌ و بلوچستان‌ (24)

كليه داوطلبان استان

شيراز(2536)

فارس‌(25)

كليه داوطلبان استان

قزوين‌(2619)

قزوين‌ (26)

كليه داوطلبان استان

قم‌ (2704)

قم ‌(27)

كليه داوطلبان استان

سنندج‌(2819)

كردستان‌ (28)

كليه داوطلبان استان

كرمان(2940)

كرمان‌ (29)

كليه داوطلبان استان

كرمانشاه(3024)

كرمانشاه‌ (30)

كليه داوطلبان استان

بويراحمد«ياسوج» (3103)

كهگيلويه‌‌ و بويراحمد (31)

كليه داوطلبان استان

گرگان‌(3217)

گلستان‌(32)

كليه داوطلبان استان

رشت(3313)

گيلان‌(33)

كليه داوطلبان استان

خرم‌آباد(3413)

لرستان‌ (34)

كليه داوطلبان استان

بابلسر(3512)

مازندران‌ (35)

كليه داوطلبان استان

اراك‌(3602)

مركزي‌ (36)

كليه داوطلبان استان

بندرعباس(3709)

هرمزگان‌ (37)

كليه داوطلبان استان

همدان‌(3823)

همدان‌(38)

كليه داوطلبان استان

يزد(3920)

يزد (39)


جدول‌ شماره‌ 2- آدرس شهرستان محل‌ رفع نقص كارت‌ آزمون داوطلبان مقطع مهندسي فناوري كارشناسي حرفه اي دوره هاي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي- كاربردي سال 1391 براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي

نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌

رفع نقص كارت‌ ‌

آدرس محل رفع نقص كارت

آذربايجان شرقي (10)

تبريز

حوزه خواهران و برادران: تبريز- بلوار 29 بهمن – دانشگاه تبريز ـ ساختمان مديريت امورآموزشي ( كتابخانه مركزي سابق)

آذربايجان غربي (11)

اروميه

حوزه خواهران و برادران : اروميه- كيلومتر 11 جاده سرو- پرديس نازلو- دانشگاه اروميه - حوزه معاونت آموزشي

اردبيل (12)

اردبيل

حوزه خواهران و برادران : اردبيل ـ بزرگراه شهدا- جنب اداره كل پست- موسسه غيرانتفاعي وغيردولتي نوين اردبيل

اصفهان (13)

اصفهان

حوزه خواهران و برادران : اصفهان ـ ميدان آزادي ـ خيابان دانشگاه ـ دانشگاه اصفهان ـ حوزه معاونت آموزشي – دفتر ستاد اجرايي آزمونها

البرز(40)

كرج

حوزه خواهران و برادران : كرج - انتهاي خيابان شهيدبهشتي (حصارك)- ميدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم حصارك) – ساختمان مركزي اداره كل آموزش– طبقه اول – اتاق شماره 2

ايلام (14)

ايلام

حوزه خواهران و برادران : ايلام ـ ابتداي جاده مهران ـروبروي سازمان همياري شهرداريها ـ مجتمع فرهنگي و رفاهي دانشگاه ايلام

بوشهر(15)

بوشهر

حوزه خواهران و برادران : بوشهر ـ خيابان شهيد ماهيني ـ دانشگاه خليج فارس ـ سازمان مركزي دانشگاه ـ اتاق 111

تهران (16)

تهران

حوزه خواهران : تهران-خيابان شهيد مفتح - نرسيده به خيابان انقلاب – شماره 49 - دانشگاه خوارزمي تهران

حوزه برادران : تهران – ضلع شمال غربي ميدان فردوسي – كوچه شاهرود – دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش آموزش كشور

چهارمحال وبختياري (17)

شهركرد

حوزه خواهران و برادران : شهركرد-محتمع ادارات غرب- دروازه سامان- اداره‌كل آموزش و پرورش .

خراسان جنوبي (18)

بيرجند

حوزه خواهران و برادران : بيرجند ـ ميدان شهدا ـ خيابان دانشگاه ـ دانشكده هنر (مهندسي سابق)

خراسان رضوي (19)

مشهد

حوزه خواهران و برادران : مشهد ـ بلوار وكيل آباد ـ روبروي پارك ملت ـ درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد ـ دانشكده علوم اداري و اقتصادي

خراسان شمالي (20)

بجنورد

حوزه خواهران و برادران : خراسان شمالي – بجننورد – خيابان جواديه – مديريت آموزش و پرورش بجنورد – كارشناسي سنجش

خوزستان (21)

اهواز

حوزه خواهران و برادران: اهواز – بلوار گلستان - جنب پل پنجم - دانشگاه شهيد چمران اهواز

زنجان (22)

زنجان

حوزه خواهران و برادران : زنجان ـ كيلومتر 6 جاده تبريز ـ دانشگاه زنجان ـ سازمان مركزي ـ واحد رايانه

سمنان (23)

سمنان

حوزه خواهران و برادران : سمنان – ميدان سعدي – خيابان سعدي – اداره كل آموزش و پرورش سمنان – اداره سنجش

سيستان وبلوچستان(24)

زاهدان

حوزه خواهران و برادران : زاهدان ـ خيابان دانشگاه ـ روبروي بلوار معلم ـ درب بيروني ورزشگاه 22 بهمن دانشگاه سيستان وبلوچستان

فارس (25)

شيراز

حوزه خواهران و برادران : شيراز ـ خيابان ساحلي غربي ـ مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

قزوين (26)

قزوين

حوزه خواهران و برادران : قزوين ـ انتهاي بلوار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) ـ دانشكده فني و مهندسي

قم (27)

قم

حوزه خواهران و برادران : قم ـ جاده قديم اصفهان ـ بعد از شهرك قدس ـ دانشگاه قم- سازمان مركزي دانشگاه

كردستان (28)

سنندج

حوزه خواهران و برادران : سنندج خيابان اكباتان اداره كل آموزش وپرورش استان كردستان اداره سنجش

كرمان (29)

كرمان

حوزه خواهران و برادران : كرمان- خيابان شهيدمصطفي خميني- ابتداي اتوبان هفت باغ- دانشكده فني و حرفه اي شهيد چمران كرمان

كرمانشاه (30)

كرمانشاه

حوزه خواهران و برادران : كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي ـ مقابل بيمارستان آيت اله طالقاني ـ دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي كرمانشاه

كهكيلويه و بويراحمد(31)

بويراحمد(ياسوج)

حوزه خواهران و برادران : ياسوج – ميدان معلم – اداره كل آموزش و پرورش ياسوج – اداره سنجش

گلستان (32)

گرگان

حوزه خواهران و برادران : گرگان ـ خيابان شهيد بهشتي ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گيلان (33)

رشت

حوزه خواهران و برادران : رشت ـ خيابان نامجو ـ جنب ورزشگاه شهيد عضدي ـ دانشكده علوم پايه دانشگاه گيلان

لرستان (34)

خرم آباد

حوزه خواهران و برادران : خرم آباد –كيلومتر 5 جاده خرم آباد – تهران- دانشكده علوم پايه دانشگاه لرستان

مازندران (35)

بابلسر

حوزه خواهران و برادران: بابلسر- خيابان پاسداران ـ سازمان مركزي دانشگاه مازندران – دفتر برگزاري آزمونها

مركزي (36)

اراك

حوزه خواهران و برادران : اراك ـ ميدان شريعتي ـدانشگاه اراك - درب اصلي-روبروي اتاق انتظامات

هرمزگان (37)

بندرعباس

حوزه خواهران و برادران : بندرعباس ـ آزادشهر ـ بلوار افروز شهابي پور ـ مجتمع بصيرت (گفتگوي تمدنها) دانشگاه هرمزگان

همدان (38)

همدان

حوزه خواهران و برادران: همدان- خيابان مهديه- ربروي پارك مردم- دانشگاه بوعلي سينا- ساختمان مركزي

يزد (39)

يزد

حوزه خواهران و برادران : يزد ـ بلوار دانشگاه ـ چهارراه پژوهش ـجنب بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد ـ سردرب اصلي دانشگاه يزد

 


مطالب مشابه :


اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

دانشگاه جامع علمي-كاربردي متقاضي سهميه ايلام (249 2-دانشگاه علم وصنعت ايران
‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

جامع علمي- كاربردي دانشگاه جامع علمي مركز آموزش علمي- كاربردي ايلام 1.
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور

جامع علمي- كاربردي سال مهارتي دانشگاه جامع علمي و رفاهي دانشگاه ايلام
ديدار مسئول بسيج دانشجويي استان از مرکز علمي کاربردي دهلران

مرکز آموزش علمي كاربردي دانشگاه جامع علمی استان ايلام طي نشستي صميمي
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

جامع علمي- كاربردي اسفندماه 87 دانشگاه جامع علمي دانشگاه : ايلام:
اطلاعیه سازمان سنجش درباره زمان پرینت کارت ورود به جلسه دانشگاه علمی - کاربردی

دانشگاه جامع علمي جامع علمي كاربردي مي باشند)) 2 رفاهي دانشگاه ايلام
آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي شهريور 1389

آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي علمي- كاربردي علمي-كاربردي استان ايلام.
تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

جامع علمي - كاربردي سال 1388 سال 1388 دانشگاه جامع علمي- كاربردي ايلام (1405
برچسب :