آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی علمی- کاربردی ( پودمانی )

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی علمی- کاربردی  ( پودمانی )

 دانشجویان   موظفند از کلیه مقررات آموزشی و دانشجویی مطلع باشند و عدم اطلاع از این مقررات مانع اجرای آنها نمی باشد. لذا توصیه می شود نسبت به مطالعه مجموعه کامل تهیه شده از قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی که در اداره آموزش و کتابخانه مرکز موجود می باشد در فرصت مقتضی اقدام نمایید.

تعريف ها
• پودمان: منظور مجموعه اي از چند درس وابسته به هم است كه به همراه هم مهارتي خاص را تعريف مي كند.
• مركز مجري: منظور هريك از دانشگاه ها، موسسه هاي آمزش عالي و پژوهشيِ دولتي و غيردولتي و نيز موسسه هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي است كه بنا به ضوابط وزارت مجازند دوره هاي آموزشي يك يا چند پودمان را برگزار كنند.
• دوره كارداني علمي – كاربردي پودماني: منظور مجموعه اي از آموزش هاي گسسته است كه در آن تخصص هاي علمي و يا مهارت هاي شغلي در قالب پودمان هاي مستقل به فراگيران آموزش داده مي شود و در نهايت  به صدور مدرك رسمي كارداني منجر مي گردد. اين دوره ها به اختصار (( دوره  آموزش پودماني )) ناميده مي شود.

نام نویسی
• پذیرفته شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام-نویسی در نخستین پودمان پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
• دانشجو موظف است در هر پودمان در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی و بدون اطلاع و عذر موجه در یک پودمان به منزله انصراف از تحصیل می باشد. در صورت تاخیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن پودمان را ندارد ولی آن پودمان جزء مدت تحصیل مجاز وی محسوب می شود.
• دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام و انتخاب واحد با دلایل مستند، بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر پودمان تحصیلی به اداره آموزش اطلاع دهد.
• دانشجو نمي تواند پس از نام نويسي، بخشي از يك پودمان را حذف يا بخشي ديگر از يك پودمان را به آن اضافه كند، اما مي تواند ظرف مدت دو هفته از آغاز پودمان، در مورد حذف پودمان و نام نويسي در پودمان ديگر، با رعايت شرط ورود به پودمان جديد، در همان مركز مجري اقدام كند. در اينصورت موافقت مركز مجري در تغيير پودمان ضروري است.
• دانشجو مجاز نيست بطور همزمان در بيش از يك پودمان پايه و تخصصي و در بيش از يك مركز مجري نام نويسي و تحصيل كند.
 

تعداد واحدها و طول دوره
• درس هاي پودمان بصورت حضوري ارائه مي شود و بدیهی است حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامي است. ساعت هاي غيبت (موجه و غير موجه) در هر درس نبايد از سه شانزدهم مجموع ساعت هاي آن درس بيشتر شود، در غير اينصورت آن درس حذف شده و دانشجو موظف است آن را تكرار كند.
• در هر سال تحصيلي دو پودمان 16 هفته اي و يك پودمان 8 هفته اي برگزار مي گردد.
• دوره كارداني علمي- كاربردي پودماني از مجموعه پودمان هاي عمومي، پايه، تخصصي و كارآموزي تشكيل مي شود. جمع پودمان هاي اين دوره بين 8 تا 12 پودمان، مشتمل بر ۷۰ تا ۷۷ واحد آموزشي است و دانشجو موظف است ظرف مدت سه تا شش سال آنها بگذراند.

• (ویژه دانشجویان مقطع کاردانی) : مادامي كه دروس افتاده دانشجو (غیر دروس عمومی و جبرانی ) در يك يا چند پودمان بيش از 5 واحد يا دو درس نباشد مي تواند ضمن گرفتن پودمان جديد دروس افتاده را نيز انتخاب نمايد. اگر دروس افتاده بيش از 5 واحد يا دودرس باشد ، حق اخذ پودمان جديد را نداشته و فقط بايد دروس افتاده را اخذ نمايد.

•  (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی) : در صورتي كه  بخش يا تمام يك پودمان را به شرط حضور مجاز در كلاس هاي درس نگذرانده باشد ميتوان آن درس يا پودمان را به طور همزمان با پودمان بعدي اخذ نمايد .

• دانشجو در هر پودمان تنها مجاز به انتخاب تنها یک درس عمومی می باشد .

• دروس عمومی (مقطع کاردانی) :

 1. فارسی                           ۳ واحد
 2. زبان خارجی                     ۳ واحد
 3. کارآفرینی                         ۳ واحد
 4. مبانی نظری اسلام            ۲ واحد
 5. اخلاق اسلامی                 ۲ واحد
 6. بهداشت و تنظیم خانواده    ۱ واحد
 7. تربیت بدنی                      ۱ واحد

دروس عمومی (مقطع کارشناسی) :

 1. اندیشه اسلامی ۲            ۲ واحد
 2. انقلاب اسلامی                ۲ واحد
 3. تفسیر موضوعی قرآن        ۲ واحد
 4. تاریخ تحلیلی صدر اسلام   ۲ واحد
 5. تربیت بدنی ۲                  ۱ واحد

    * در صورتی که دانشجو درس تنظیم خانواده (۱ واحد ) و کارآفرینی (۳ واحد ) را در مقطع کاردانی اخذ نکرده باشد  باید این دروس را در مقطع کارشناسی اخذ نماید .

• معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر پودمان، ارزشيابي هريك از درس هاي آن پودمان بر مبناي ارزيابي دانشجو در طول درس (حداكثر پنجاه درصد نمره كل) و آزمون پاياني آن درس (حداقل پنجاه درصد نمره كل) بصورت عددي بين صفر تا بيست است.
تبصره : حداقل نمره قبولي در هر درس 12 مي باشد.
تبصره : غيبت غير موجه در آزمون پاياني هر درس، موجب حذف آن درس مي شود و دانشجو موظف است دوباره در آن درس نام-نويسي كند.

انصراف از تحصیل
• ترک تحصیل بدون کسب اجازه از مرکز آموزش، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد.
• در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند، باید دلایل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان پودمان به اداره آموزش ارائه دهد. در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط مرکز آموزش، آن پودمان جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می -شود.

انتقال
• انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک موسسه آموزش عالی به موسسه آموزش عالی در همان رشته و در همان مقطع تحصیلی است.

• انتقال دانشجو به هر یک از مراکز آموزش عالی تهران جز در موارد زیر ممنوع است :
1. فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، بطوریکه وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
2. معلولیت موثر دانشجو به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.
3. ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد (با تأیید مراجع ذیربط)
• هر یک از موارد مذکور باید بعد از قبولی دانشجو در مرکز آموزش عالی صورت گرفته باشد.
• تغيير محل تحصيل، در يك شهر از يك مركز مجري به مركز ديگر يا از شهري به شهر ديگر، در نخستين پودمان ممنوع است؛ اما تغيير محل تحصيل در ساير پودمان ها با موافقت مركز مجري مقصد و تاييد دانشگاه جامع امكانپذير است.
• دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع پودمان به اداره آموزش تسلیم نماید.

میهمان
• در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می تواند با موافقت موسسات آموزش عالی مبدا و مقصد، به عنوان دانشجوی میهمان، بطور موقت، برای مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دهد.
• میهمان شدن دانشجو در یک مرکز آموزشی، مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک پودمان خود را در مرکز مبدأ گذرانده باشد.
 

آزمون جامع علمی – کاربردی
• چنانچه دانشجو همه پودمان هاي دوره آموزشي پودمان را طبق برنامه مصوب وزارت و بر اساس اين آيين نامه در مدت مجاز و با موفقيت بگذراند، پس از توفيق در آزمون جامع دوره كارداني علمي- كاربردي پودماني، دانش آموخته آن دوره شناخته مي شود و موفق به دريافت مدرك كارداني علمي – كاربردي در رشته ذيربط مي گردد.
تبصره : چنانچه دانشجو در آزمون دوره كارشناسي نا پيوسته دانشگاه جامع علمي – كاربردي بول شود، از قبولي در آزمون جامع دوره كارداني علمي- كاربردي پودماني معاف خواهد بود.
 

سایر موارد
• دانشجويان دوره هاي آموزش پودماني مي توانند در صورت قبولي در آزمون ورودي دانشگاه جامع علمي – كاربردي به نظام آموزش نيمسال اين دانشگاه راه  يابند. در اينصورت درس هاي گذرانده شده دانشجو توسط گروه آموزشي ذيربط معادل سازي شده، حداكثر پنجاه  درصد آنها پذيرفته و در كارنامه دانشجو ثبت خواهد شد.


مطالب مشابه :


تعطيلي روز جمعه

نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:24 توسط امور آموزش |
آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی علمی- کاربردی ( پودمانی )

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی علمی- کاربردی صفادشت . مرکز آموزش دانشگاه
شماره حساب مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تهران 3

شماره حساب مرکز آموزش عالی علمی کاربردی اخبار مرکز آموزش صفادشت. دانشگاه جامع
سفر نوروزي در ايران

دانشگاه جامع علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 2 و 22 صفاخانه»، «صفادشت
‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

دانشگاه جامع علمي- كاربردي براساس استان محل سیمای دانشگاه جامع علمی کاربردی
سفر زیارتی عوامل نمایش مذهبی یاس کبود

سایت شورای اسلامی شهر صفادشت. جامع آموزشی دانشگاه جامع علمی عالی علمی کاربردی
لیست تمامی آموزشکده ها و دانشکده های کشور زیر نظر دانشگاه فنی

ها و دانشکده های کشور زیر نظر دانشگاه فنی جامع علمی کاربردی. فنی تربیت بدنی صفادشت
برچسب :