فرم‌هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385

               

                   فرم 1-فهرست ‌برداري

                   فرم 2- پرسشنامه خانوار- اقلام عمومي صفحه 1

                   فرم 2- پرسشنامه خانوار- اقلام عمومي صفحه 2

                   فرم 3- پرسشنامه خانوار- اقلام عمومي و تفصيلي صفحه 1

                   فرم 3-   پرشسنامه خانوار؛ اقلام عمومي و تفصيلي صفحه 2


مطالب مشابه :


فرم‌هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385

فرم 3- پرسشنامه خانوار- اقلام عمومي و تفصيلي صفحه 1 سرشماری
نتایج سرشماری سال 90

فراهان مرکز - نتایج سرشماری سال 90 - سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ادبی
تاریخچه ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در جهان

ترکمـــ ـ ـ ـن قیـ ـ ـز لــ ـ ـ ـری - تاریخچه ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در جهان - دختری از گری
نمونه گیری

از آنجا که در سرشماری تمام واحدهای جامعه اولین مرحله ، آماده کردن پرسشنامه‌های تکمیل
نتایج سرشماری سال 90

امیرآباد فراهان - نتایج سرشماری سال 90 - سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، ادبی، تاریخی
ارزیابی سرشماری سال 1385 کل کشور در مناطق شهری و روستایی به تفکیک جنسیت

مطالعات جمعیتی - ارزیابی سرشماری سال 1385 کل کشور در مناطق شهری و روستایی به تفکیک جنسیت
پرسشنامه

خوش آمدید - پرسشنامه - انسانهای بزرگ بر خودشان سخت می گیرند و انسانهای کوچک بر دیگران - خوش
بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی

از آنجا که جامعه محدود بود از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد آلبرشت و پرسشنامه 36
برچسب :