اوزبیک تیلی وادبیاتی

هـمـده احـمـد یـوگـنـه گـی (عـتـبـة الـحـقـایـق و یـا هـبـة الـحـقـایـق) نـیـنگ مـولـفـی، نـاصـرالـدیـن ربـغـوزی 11 انـچی عـصـرده (قـصـص الانـبـیـأ) نـیـنگ مـولـفـی کـبـی شـاعـر و یـازوچـی لـر هـم تـورک ادبـیـاتـیـگـه اوز اوریـنـلـریـنـی قـالـدیـرگـن. نـاصـرالـدیـن ربـغـوزی، قـصـص الانـبـیـأ ده نـوروز حـقـیـده شــونـدی یـازه دی:

 

کـون حـمـل غه کـیـردی ایرسه، کـیـلـدی عالم نـوروزی          

کیچـتی بـهـمـن زمهـریـرقـیـش قالمه دی، قـاری، موزی

حورعـین اوچماغ ایچینده یـیـنگ سالیب تحسین قیلور         

یـازاوزه مـــــونـداغ غــــزلـنـی ایـتـسـه نـاصـــرربـغــوزی

 

بـونـگـه آرتـیـق، خـوارزمـی  1357 مـیـلادی ده (مـحـبـت نامـه) نـیـنگ مـولـفـی، ســیـفـی ســرایـی گـلـسـتـان سـعـدی نـی 14 انـچی عـصـرده تـورکـی گـه تـرجـمـه قـیـلـگـن و قـطـب خـوارزمـی (خـســرووشـیـریـن) داســتـانـی 1340 مـیـلادی یـیـلـیـده مـنـظـوم شـکـلـده یـازگـن شــاعـرلـرگـه هـم دوچ کـیـلـیـشــیـمـیـزمـمـکـن.

 

تـورک ادبـیـاتـیـنـده اوزیـگـه خـاص بـیـراوریـنـگـه ایـگـه بـولـگـن یـنـه بـیـرشـاعـر ایـســه مـولانا گـدایی دیـر. او 14 انچی عـصـرده یـه شــب، بـهار حـقـیـده گـوزه ل شـعـرلـر یـازگـن. مـنـه اونـیـنگ شـعـرلـریـدن بـیـرنـمـونـه:

 

یـنـه یـاز بـولـدی و تـاپـتـی بـوســــتـان نـشــــــو ونـمـا                    

ای نـســــــیـم روح پـــرور، خـیــرمـقـــــدم مـــرحـبــــا!

ایـمـدی خـوشـتـورمـاه پـیـکـرلـربـیـلـه گـلـگـشـت کـیـم                    

بــاغ رضـوان تـیـک چـمـن بـولـدی لـطـیـف و جـانـفــزا

 

11 انـچـی عـصـردن 16 انـچـی عـصـرلـرگـه تـورک ادبـیـاتـیـگه آلـتـیـن دوره دیـب، ایـتـیـشـمـیـزهـم مـمـکـن. بـو دوره ده کـوپـگـیـنـه شـاعـرلـر اوسـیـب، اولـغـیـگـن. هـمـده، کـوپـگـیـنـه سـلـطـان و خـاقـان لـر ادبـگـه کـونـگـول قـویـب، تـورک ادبـیـاتـی نـیـنگ یـیـره شـیـده حـصـه قـوشـگـنـلـر. بـولـردن ظـهـیـرالـدیـن مـحـمـد بـابـر، عـبـیـدی، سـلـطـان حـسـیـن بـایـقـرا، امـیـری و شــیـبـانـی کـبـی لـردن ایـسـلـه تـیـب اوتـیـشـیـمـیـز کـیـراک. قـویـده شـیـبـانـی خـان نـیـنگ شـعـری بـهـار حـقـیـده گـوزه ل بـیـچـیـمـده یـازیـلـگـن.

 

نـوبـهـار رنگی بـنـفـش و هـم قـیـزیـل                 کـوه و صـحـراتـونلاری بـولـدی یـاشـیـل

طـرۀ مـشـکـیـن آچـیـب اول ســروناز                 ســـُـنـبـل ســـیـرابـنـی قــیــلــدی خــجــل

 

15 انـچـی عـصـرنـیـنگ اولـوغ سـلـطـانـی سـلـطـان حـسـیـن بـایـقـرا کـوکـلـم فـصـلـیـده یـاردن قـویـده گـی شـکـلـده شـکـایـت قـیـلـه دی:

 

نـوبـهـارایـامـی بـلـبـل دیـک نـیـچـوک چـیـکـمـای فـغـان                 

گـل لانـور چـاغـدا نـهـال نـورسـیـم قـیـلـمـیـش خــزان

ســاقــیا گـلـگـون قــدح تـوت کـیـم عـجـب گـل لار آچـار                 

دهــــر بـُـســـــتـانـیـده احــوالـیـم غــه دور آســــــمــان

 

ویـا:

 

نوبهار اولدی آچیلـمـاس وه کـه عیشیم گـلـبـنی              غم خزانی ییلـی دین اورولـدی صبریم خرمنی

لالـه بـیـرلـه سـنـبـل سـیـراب دیـن تـســکـیـنـی یوق         اول عذار و زلف اوت و دودی چون اورتـارمـیـنی

 

کـوچـلـی شـاعـر، یـازوچـی، تـحـقـیـقـاتـچـی، مـوســیـقـیـدان و ســیـاسـت اربابی امـیـرالـکـلام مـیـرنـظـام الـدیـن عـلـی شـیـرنـوایی فـانـی هـم اوزبـیـک ادبـیـاتـیـنـده اونـیـتـیـلـمـس ســیـمـالـردن بـیـری. اونـیـنگ آثـرلـری تـورک ادبـیـاتـیـده کـتـتـه اهـمـیـتـگـه ایـگـه بـولـیـب، تـورک عـالـمـیـده اونـیـنگ دیک شـاعـر حـاضـرگـه چـه اوســیـب، اولـغـیـمـه گـن.  اونـیـنگ خـمـسـه سـی اوزبـیک ادبـیـاتـیـنـده شـهـکـاردیـب، بـیـلـیـنـه دی. او سـلـطـان حـسـیـن بـایـقـرانـیـنگ تـنـلـه ب آلـگـن اورتـاغی و اونـیـنگ بـیـرلـه ادبی صـحـبـت لـراوتـکـزگـن. سـلـطـان حـسـین بـایـقـرانـی ادبـی، عـامـوی و اخـروی ایـشـلـرگـه قـیـزیـقـتـیـرگـن و بـوکـونـده هـرات بـیـلـن مـزارشـریـف قـالـگـن کـوپـگـیـنـه تـاریـخی بـنـا لـرنـیـنگ اصـل حـمـایـه چـی سـی و قـروچی سـی امـیـرالـکـلام امـیـرعـلـی شــیـرنـوایی بـولـگـن. اونـیـنگ شـعـرلـر ی و اثـرلـری اولـمـس بـولـیـب، بـو یـازوده بـرچه سـیـدن سـوزیـوریـتـمـاق امـکـانـســیـز. مـنـه سـیـزلـرگـه بـیـر نـیـچـه بـیـت نـی تـقـدیـم ایـتـه مـن:

 

نـوبـهـار اولـدی یـو عـیـشـیـم گـلـبـُنی آچـیـلـمـه دی        کـام ایله بیرغـنچه سی بلـکیم تبسم قیلمه دی

لالـه لـرکـونگـلـومگـه قـانـلـیـغ داغـلاردور نوبهار              کیم وطـنـغـه لالـه رخـسـاریـم عزیمـت قیلـمه دی

 

اوزبـیـک شـاعـره لـری هـم بـهـار نـی مـخـتـشـده اوزلـریـدن یـخـشـی اســتـعـداد کـورســتـیـب، ادبـیـاتـیـمـیـزنـینگ گـلـشـنـیـده چـیـرای آچـگـنـلـر. بـولـردن جـهـان آتـیـن اویـسـی، زلـفـیـه و نـادره بـیـگـم و یـنـگی شـاعـره لـردن ایـســه آصـفـه شـاداب، شـفـیـقـه یـارقـیـن، آی سـلـطـان خـیـری، کـبـرا کـیـوان، فـرشـتـه ضـیـایی و فـوزیـه یـلـدا کـبی اســمـلـرنی یازیـشـیـمـیـزمـمـکـن. مـنـه نـادره بـیـگـم اوز شـعـریـده بـهـارده شـونـدی شـکـایـت قـیـلـه دی:

 

بـهـار کـیـلـدی کـوزوم گـل گـا بـاقـمـادی اصـلا                  نی دین که گـلـشن ارا گـلـرخـیـم ایـمـاس پـیـدا

فـــراق لـشـکـری طـغـــیـانـیـدیـن مـعـــاذ الــلـه                کـه قـیـلـدی صـبـر و تـحـمـل دیـاریـمـنـی یـغـمـا

یـوزیـنگ نـظـاره سـی عـشـاقـلـرنی فـردوسـی                 حـــریـم درگــهــیــنـگ احـبـــابـه جـنـت الـمــاوا

فـلکـدیـن اوتدی فـغانـیم، قـویاشگا یـیـدی اونیم                 هــــنـــوز نـادره کـم بـــولــمـــادی بـو آه و نـــوا

 

آصـفـه شــاداب اوشــبـو دری شــعـریـده شـونـدی کـویـلـه دی:

 

عـقـدۀ شـاخـه هـا شـکـسـت هـمـهـمـۀ بـهـاربـیـن         چـهـره فـروخـتـه گـلـســتـان زمـزمـۀ هــزار بــیـن

قـصـۀ دل عـیـان مـکـن، فـاش بایـن و آن مـکـن               غـصـه زنـاکـسـان مـکـن، گـل بـه کـنـار خـاربـیـن

 

مـعـاصـر شـاعـرلـر اوز شـعـرلـریده بـهـارنـی بـاشـقـه بـیـچـیـمـده ایـشـلـه تـیـب، جـامـعـه نـیـنک کـمـچـیـلـیـگـیـدن شـکـایـت قـیـلـگـن.  کـوچلی شـاعـر، یـازوچی و بـیـدل شـنـاس اســتـاد مـولانا مـحـمـد امـیـن قـربـت انـدخـویی بـهـارده شـونـدی نـالـیـنـگـن:

بـس کـه فـکـرعـیـش عـالـم را بـسـر دارد بـهـار                 بـرگ گـل را سـاغـر مـل در نـظـر دارد بـهــار

اهــل دانـش را بـهـار دیـگـراسـت از مـعــرفـت                  لـیـک ازکــیــفـــیـت او کـی خـبـر دارد بـهــار؟

احـتـیـاجـی نـیـسـت قـربـت را بـسـیـرگـلـشـنـت              در دلــش گـل از مـعـانـی آنــقـــدر دارد بـهــار

 

ویـا

 

بـهـار ایـامـی کـیـلـدی بـزم اسـبـابـیـنـی بـرپـا ایـت          قـدح نی تـولـدورب دلـداده لـرنـی مـسـت صـهـبا ایــت

 

وبـیـرغـزلـده شـونـدی کـویـلـه یـدیـلـر:

 

نـوبـهـار ایـامـی کـیـلـدی لالـه زار ایستـرکونگول             بول چمنده هـرزمان رخـسار یار ایـسـتـرکـونـگـول

قـــریـلــیـغ دلـدن کـوتـرمـــس آرزوی یـاشلیک               بول خزانده عیبیـم ایتـمـانگ گربهـارایـسترکـونگـول

عمریم اوتتی بیـرزمان بخت سیه دین چیقمادیم           شول سببـدین سایـۀ گـیـسوی یار ایـستـرکونگول

هیچکیم بـیرنرسـه بیرمـس بو جهانده بی عوض            بوسـه بـیـرگـیـل ساقیا جان نـثـار ایسترکـونگـول

 

مـشــروطـه خـواه و زبـردســت شـاعـر مـحـمـد کـریـم نـزیـهـی جـلـوه هـم بـهـار حـقـیـده چـیـرایـلـی شـعـرلـر یـازگـن. او عـبـدالـهـادی داوی، فـرهـنـگ، غـبـار و بـاشـقـه لـر بـیـلـن مـشــروطه خـواه کـوره شـلـریـده امـانـســیـزمـجـادلـه ایـتـگـن. جـلـوه، اولـوغ و مـشـهـور رســام و نـقـاش پـروفـیـســور غـلام مـحـمـد مـیـمـنـگـی نـیـنگ قـرنـداشـلـریـدن بـولـیـب و پـروفـیـسـور مـیـمـنـگـی هـم "مـصـور" تـخـلـصـی بـیـلـن شـعـر یـازگـن. جـلـوه، پـروفـیـسـور مـیـمـنـگی دیـک اوز زمـانـی نـیـنگ پـادشـاهـی تـمـانـیـدن قـیـنـاقـلـرگـه اوچـره شـیـب، حـیـاتـی نـیـنگ کـوپـگـیـنه سـیـنی قـمـاقـلـرده و تـحـقـیـق لـرو تـحـقـیـرلـر بـیـلـن اوتـکـزگـن. اونـینگ «فــراخـوان» اسـمـلـی اوشــبـو شـعـری کـوپ اون قـزانـگـن:

    

  فــراخـوان

 

تـاکـی از جـورو ســتـم شــکـوه و فـریـاد کــنـیــد               ســـعـی بـرهـــم زدن مـنـشـــا بــیـداد کــنـیــد

دســـــت مـــا دامـان تان بـاد جـوانـان غــــیــور!                کـه ازایـن ذلـت و خـواری هــمــه آزاد کـنـیـد

صـد هـزاران چـو مـنـت آتـش بـیـداد بـســوخـت                 نـه نـشـــیـنــیـد زپـا دم به دم ارشـــــاد کــنـیـد

ای جـوانـان! ســـتـم مـرتـجـعـان چـنـد کــشــیـد؟                تـابـکـی رحـــم بـه ایـن دسـتـۀ شــیـاد کـنـیـد

چـشــــم امـــیـد بـه تـو، نـسـل جـوان دوخــتـه ام                 درخـور شـان و شـرف مـمـلـکـت آبـاد کـنـیـد

شـعـــرمـن لالــۀ بـاغ دل خـونـیـن مـــن اســــت                 مـهـوشـان زیـب لـب و حـسـن خـداداد کـنـیـد

هــــرکـجــا لالـه رخـی بـا قــد ســروی دیــدیـــد

یـکــنـفـــس یاد ازایـن (جـلـوۀ) نـا شـــاد کــنــیـد

 

بـیـراق بـهـار جـلـوه نـیـنگ  شـعـرلـریـده شــونـدی ســیـزیـلـیـب تـورگـن:

 

زمـستان شد بهار آمد تو هم غمدیده دل وا شو            به گـلـشـن شور از سرگـیـرو با بـلـبـل هم آوا شو

طرب مـیـبارد ازهــرسـو دگـر خـواب گـرانت بـس             کشا چون عندلـیـبـان بال و پر از شوق شیدا شو

بـیـا از رنگ وبـو افـسـرده گـلـشـن را طـراوت ده             زلب بکشاگـره چون گل توهم ای غنچه لب واشو

درین فـصل طرب افـزا نشاید خامشی زین پـس            چو بلـبـل شـورافـگـن از نـوا و گـلــشــن آرا شـــو

چوشـد پاک این گـلـسـتان جـلوه اززاغ وزغـن یکسر

بـرار انـدیـشــه از ســردرپـی امـروز و فــردا شـــو

 

اســتعـدادلـی شــاعـر، یـازوچی و مـلـیـتـچی مـدقـق اســـتـاد مـحـمـد امـیـن مـتـیـن انـدخـویی هـم بـهـار حـقـیـده گـوزه ل تـشـبـیـهـه لـر یـازگـن. اســتـاد مـتـیـن مـیـنـگـه هـم اســتـادلـیـک قـیـلـیـب، بـرچـه شـعـرلـریـمـنی تـوغـریـله گـنـلـر. مـنـه بـهـار حـقـیـده یـازگـن تـورکی و دری شـعـرلـریـدن نـمـونـه لـر:

 

ســـــیـودیـگـیـم کـیـل باغ ارا ایـزگـو بـهـــاراولـدی یـنـه                  

گـل دوداغـیـنی سـوریب یـیـل مـشـکـبـار اولـدی یـنـه

لالـه سـوسـن سـایه سـیـده یوزقـیـزرتـیـب سـونـدی جـام                 

بـو گـوزه ل بـزم ایـچـره نـرگـس مـیـگـسـاراولدی ینه

تانگ ایـمـس، نـظـاره ایـتـسـه یـیـریـوزیـنی حــورعـیـن                 

گـل قـیـزی کـورک آرتـتـیـریـب عـنـبر نـثاراولدی ینه

تـیـلـبـه طـبـعـیـم پـرده سـیـنی شـعــرذوقـی تـیـرنـه گـی                   

یـنـگی سـوزیازگـیـل مـتـیـن، دل بـیـقـرار اولـدی یـنه

 

ویا:

فـیـض رحـمـت بـرهـمـه از چـشــم تـر دارد بـهـار             آســـتـیـن پـر یـکـسـر از نـقــــد گـهـردارد بـهـار

غـنـچـه هـا خـمـیازه بـرلـب بـشـگـفـد از خـواب ناز            وه چـه زیـبـا مـنـظـری وقـت سـحــر دارد بـهـار

قــدســـیـان نـظـاره بـرامـواج گـلـشــــن مـیــکـنــنـد                بـرزمـیـن گـویی زگـل خـلـد دگــر دارد بـهـــار

قــدر اگـرچـنـدی نـدارد از تـهــیـدســــــتـی مـتـیــن              بـهـره اش لـیـک از مـعـانی بیـشــتـردارد بـهـار

 

بـیـاربـادۀ شــــبـنـم کـه شــد بـهـــــار امــروز                    دمـیـد لالـه بـه گـلـزار، مـیـگـســار امــروز

چـه حـکـمـتـیـســت به تـحـریک باد نوروزی                   ز زلـف ســبـزه چـکـد دُر شــاهـوار امـروز

 

غـربـتـده بـولـگـن اوزبـیـک شـاعـرلـرنـیـنگ شــعـرلـریـده بـهـار اوز گـوزه لـیـک و قـیـزغـیـن لـیـگـیـنی قـولـدن بـیـرگـن و شـاعـرلـریـمـیـز بـهـار و یـنگی آچـیـلـگـن چـیـچـکـلـردن اوســانـسـگـن. اولـراوز یـورتـلـریـنـی ایـسـلـه ب، مـهـاجـرلـیـکـده بـهـاردن لـذت آلـمـه یـدیـلـر. مـنـه سـیـزلـرگـه بـیـرنـیـچـه شـاعـرنـیـنگ شـعـرلـریـدن نـمـونـه لـر:

 

غـربـتـده بـهـار الـحـاج مـحـمـد اشــرف عـظـیـمـی انـدخـویـی شـعـرلـریـده:

 

وطـن کـیـلـسـه بـهـار مـیـن مونده بـولـسام                    آچـیـلـســه باغده گـل مـیـن مونـده سولـسـام

آنـه یــــورتـیـم قــــیـامـتـــدیـــر قــــیــــامـــت                     غـریـب لـیـگــده جـمـالـیـنگ کـورمـای اولـسـام

ویـا

 

یـنـه کـیـلـدی بـهـار غـربـتـده کـویـدیـم              تـوتـاشــتـی لالـه زار غــربـتـده کـویـدیـم

بـهـارلـــرده یـولـیـنـگـگـه نـوبـهــاریـم              چـیـکـرمـیـن انـتـظـار غـربـتـده کـویـدیـم

گـل ارمانلـریـم کـوکـسـیـمـده سـونـمای              قـیـلای کـیـمـگـه نـثـارغـربـتـده کـویـدیـم

وطـن ویـرانـه سی بـولـسـون گـلـسـتان              یـنـه کـیـلـسـون بـهـار غـربـتـده کـویـدیـم

 

غـربـت بـهـاری اســتـعـدادلـی شـاعـر غـلام سـخـی وکـیـل زاده انـدخـویی نـیـنگ شـعـرلـریـده:

 

بـو ئـیـل کـیـلـگـن بـهـاریـمده نیگه زیب و طـراوت یـوق                 

گـلـسـتـان ایـچـره زیـبـا قـد چـیکـن گـل لـرده فـرحـت یـوق

صـبا ایـسـمـیـدی عـنبردیک، هـوا یاغـمیدی گـوهـردیک                

دمـن طاووســی بـی پـردیک، طـبـیـعـــت ده نـزاکــت یـوق

انا یـورتـیـم بو غـربـتده وکـیـلی گـویـلـه گـی مـدحـیـنگ                  

نـچـونکـه ســـنـدیـن اوزگـه بـو جـهـانـده انـگـه دولـت یـوق

 

مـنـه ســیـزلـرگـه بـهـار و بـهـارگـه قـره شـلی قـولـلـنـگـن سـوزلـرنـیـنگ شـعـروزن لـریـده، عـروض و بـدیـع بـیـان قـالـب لـریـده اوزبـیـک شـاعـرلـری نـیـنگ شـعـرلـریـنـی تـحـلـیـل گـه آلـه مـیـز.

 

 جـنـاس مـفــروق: لـفـظـداش سـوزلـر یـازیـلـیـشـده عـلـیـحـده – عـلـیـحـده ایـشـلـه تیـلـسـه فـرقـلی جـنـاس (جـناس مـفـروق) دیـیـلـه دی.

 

یـوزیـنـگـنـی حـق جـهـان گـلـزاری قـیـلـدی                      یـوزیـنـگـنـی کـوردی و گـل زاری قـیـلـدی  (خـجـنـدی)

 

گـل بـهـارنـیـنگ نـشـانـه سـی بـولـیـب، بـهـارنـی ایـسـلـه تـدی.

 

تـشـبـیـه بـرابـر: بـو اوخـشــه تـیـش جـمـع لی اوخـشـه تـیـش نـیـنگ عـکـسی دیـر. بـونـده، بـیـرنـیـچـه نـیـرســه بـیـر نـیـرسـه گـه اوخـشـه تـیـلـه دی.

 

چـیـچـک دیـرمـن یـوزونـگـیـزگـه قـمـرهــم                      خـلایـق ســیـوگـنـیـن خـالــق ســیـورهــم   (خـوارزمـی)

 

چـیـچـک بـهـاردن بـیـرنـشـانـه.

 

وزن مـتـقـارب مـثـمـن مـحـذوف: اوچ مـرتـه فـعـولـن و بـیـر فـعـل دن تـوزیـلـگـن.

 

آچـیـلـدی چـمـن گـلـعـذاریـم قـانـی                      سـهـی ســروبـویـلـیـغ نگـاریـم قـانـی 

(مـیـزان الاوزان امـیـرالـکلام نـوایی)

 

چـمـن، گـل، ســرو بـهـاردن بـیـرنـیـچـه خـصـلـت دیـر.

 

مـراعـات الـنـظـیـر: ادب اصـطـلاحـیـده، بـیـر-بـیـریگـه مـنـاسـب جـهـتـیـدن یـقـیـن سـوزلـرنی، شـعـرده مـهـارت بـیـلـن قـولـلـه نـیـشـیـگـه ایـتـیـلـه دی.

 

نـوبـهـــارآچـیـلـدی گـلـلرســبـزه بـولـدی بـاغـلـر              صحـبـت ایـلـه یلیـک، کـیـلینگـلـر، جوره اورتـاغـلـر

خوش بو محفـلده تیریکـلیک، الفت و احباب ایله            سویله شیـب گـاهی طبیعـتـنی قیلایلیک چاغلر

                                                                                                                           مـقـیـمـی

یـوقـاریـده گـی بـیـت لـرده نـوبـهـار، گـل لـر، ســبـزلـرو طـبـیـعـت بـهـاردن نـشـانـه لـردیـر.

 

مـنـاقـضـه: بـو صـنـعـتـده ایـکـیـنـچی مـصـرع نـیـنگ مـعـنـی ســی، بـیـریـنـچی مـصـرع نـیـنگ مـعـنی سـیـگـه قـرشی و ضـد کـیـلـتـیـریـلـه دی.

 

شــکـردیـن تـاتـلـی سـوزلـی دلـربـا ســیـن                     دریـغـا کـیـم، چـیـچـک تـیک بـی وفـا ســیـن     (خـوارزمـی)

 

بـهـارنـی ایـسـلـه تـه دیـگـن سـوزایـسـه چـیـچـک دیـر.

 

هـزج مـثـمـن مـحـذوف: مـفـاعـیـلـن و فـعـولـن نـیـنگ ایـکی مـرتـه تـکـرارلـنـیـشـیـدن وجـود گـه کـیـلـه دی.

 

     زهی قـدیـنگ نهـالی بوتوب جان گـلـشنیدین               یوزینگ مهری کـونـگـلـگـه کیریب کوز روزنیدین

                                                                                             (مـیـزان الاوزان امـیـرالـکلام نـوایی)

 

 

 

بـحـررمـل مـثـمـن مـقـصـور: اوچ مـرتـه  فـاعـلاتـن و بـیـرتـه فـاعـلات دن تـشـکـیـل تـاپـگـن .

 

شـــد مـُعــطـربـا دل از فـیـض تـأثـیـر بـهـار                   کـز نـســـیـم گـل ســرشــتـســـتـنـد تـخـمـیـر بـهـار

                                                                                                   (مـتـیـن انـدخـویـی)

مـنـه بـولـرهـم بـهـار حـقـیـده اوزبـیـک شـاعـرلـرنـیـنگ شـعـرلـریـده یـازیـلـگـن تـشـبـیـهـه، کـنـایـه و ســوزلـر. بـو یـازونـیـنگ کـم چـیـلـیـگـی نـیـنگ ایـنـیـقـلـه ش اوچـون مـیـن بـیـلـن عـلاقـه گـه کـیـچـیـشـلـریـزنی کـوتـیـب تـوره مـن.

 

                                                               حـرمـتـلـریـم بـیـلـن

 

 

 

 

مـاخـذلـر:

 

1.اوزبـیـک ادبـیـاتـی فـرهـنـگی، مـولـف: ذکـرالله ایـشـانـچ و عـالـم کـوهـکـن، 1375 شـمـسـی، فـاریـاب

2.بـاغ لاله پـوش، مـحـمـد امـیـن مـتـیـن انـدخـویی نـیـنگ شـعـرلـر دیـوانـی، 1379 شـمـسی، پـشـاور

3.رنـگـیـن کـمـان شـعـر، فـاریـاب شـاعـرلـرنـیـنگ تـذکـره سـی، 1369 شـمـسـی، فـاریـاب

4.بـیـدلـسـتـان و گـلـدســتـه کـتـابـلـری، مـولـف: حـبـیـب الله هـمـنوا چـغـتـایی، اســتـانـبـول، تـرکـیـه

5.جـلـوه هـای از شـعـرجـلـوه، مـحـمـدکـریـم نـزیـهـی جـلـوه نـیـنگ شـعـرلـرتـوپـلـمـی

6.پـیـمـان نـشـریـه سـی، آمـریـکـا، مـوســس: پـروفـیـسـور عـنـایـت الله شــهـرانـی

7.گـلـشـن اشـعـار، اســتاد مـحـمـد امـیـن قـربـت نـیـنگ شـعـرلـر تـوپـلـمـی

8.یـاش تـولـقـونـی، مـحـمـد اشـرف عـظـیـمـی نـیـنگ شـعـرلـر تـوپـلـمی

9.ارمـغـان جـنـبـش، شـاعـرلـرتـذکـره سی، شـبـرغـان 1374، مـهـتـمـم: مـحـمـد ســلام قـشــلاقی

10.                    عـلی شـیـرنـوایی، سـیـلـنـگـن شـعـرلـر، تـاشــکـنـد


مطالب مشابه :


یک لر موسیقیدان

Iranian Culture فرهنگ و مـوسیـقی ما - یک لر موسیقیدان - در باره فرهنگ و موسیقی ایران زمین Music & Culture of IRAN
آسيب شناسي موسيقي لري از دیدگاه استاد ایرج رحمانپور

وب فرهنگی جامع اقوام لُر تنها راه ارتباط موسیقیدان لر می شود جمع شدنهای اتفاقی
همیلا و دیوان اشعار داراب افسر بختیاری

باشد.همسراول وی دخترعمویش بی بی فاطمه و همسر دومش عطیه خضوعی دختر موسیقیدان لر و دختر
آسيب شناسي موسيقي لري

بانک مطالب گوناگون - آسيب شناسي موسيقي لري - حامد نصیری
فخر موسیقی ما

یک موسیقیدان یک لر موسیقیدان - در باره علی اکبر
كبك خوشخوان زاگرس

یک لر موسیقیدان - در باره علی اکبر شکارچی + نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۶ساعت 19
از پیش کوه تا پشت کوه، از جایدر تا دهلران؛ معماهای زندگی میرنوروز

لُرستان پشتکوه(ایلام) سرزمینی لُر نشین - از پیش کوه تا پشت کوه، از جایدر تا دهلران؛ معماهای
حسین علیزاده و گروه های عارف و شیدا - سرودهای آذربایجان Hossein Alizadeh & Nasrollah NasehPour - Sor

یک لر موسیقیدان - در باره علی اکبر شکارچی . کبک خوشخوان زاگرس - در باره شهرام
واقعه اي در موسيقي فيلم

یک لر موسیقیدان - در باره علی اکبر شکارچی . کبک خوشخوان زاگرس - در باره شهرام
اوزبیک تیلی وادبیاتی

کـوچـلـی شـاعـر، یـازوچـی، تـحـقـیـقـاتـچـی، مـوســیـقـیـدان و لـر بـیـلـن
برچسب :