نامه های اداری از دیدگاه ماهیت كار:

نامه های اداری از دیدگاه ماهیت كار:

 نامه های خبری- نامه های بازدارنده- نامه های دستوري و درخواستی - نامه های هماهنگی.

- نامه های خبری

به وسیله این گونه نامه ها، نتیجه كار به سازمان یا شخص ذیربط اطلاع داده می شود. یا ممكن است آغاز یا پایان یك كار را به اطلاع گیرنده نامه و یا ارباب رجوع برساند.

- نامه های بازدارنده

به نامه هایی اطلاق میشود كه از انجام یا متن كار و یا بروز حادثه ای جلوگیری بعمل آورد. اینگونه نامه ها اقداماتی را كه توسط سازمان یا افراد شروع شده و یا در حال شكل گرفتن است، بطور موقت و یا دائم متوقف می كند.

-نامه های دستوری یادرخواستی:

این نامه ها كه بیش تر نامه های اداری را تشكیل می دهند دستور یا درخواست انجام گرفتن كاری است كه ممكن است از سازمان یا فردی خواسته شود یا نتیجه كار از آنها سئوال گردد.

-نامه های هماهنگی

این گونه نامه ها برای هم آهنگی بین واحدهای مختلف سازمان تهیه میشود و یا ممكن است در موردی بین دو یا چند موسسه یا وزارتخانه ایجاد هم آهنگی كند مانند بخشنامه ها .

مراحل تهیه نامه های اداری

مراحلی كه برای تهیه و تنظیم یك نامه اداری معمولا لازم است از این قرار است:

مرحله اول - بررسی قبل از نگارش

پیش از آن كه نامه ای نوشته شود و یا دستور نوشتن آن صادر گردد،لازم است با طرح چند سوال ضرورت نوشتن نامه محرز شود. بررسی قبل از نوشتن باعث خواهد شد كه از مكاتبات اضافی و بیهوده جلوگیری شود و نامه بدون دلیل تهیه نگردد، بدین ترتیب در هزینه ها و وقت صرفه جویی بعمل خواهد آمد.

مرحله دوم- تهیه پیش نویس

تهیه پیش نویس پایه و اساس نامه و در حقیقت طی كامل مراحل نگارش آن از ابتدا تا پایان كار می باشد. پس از آنكه پیش نویس تهیه گردید، لازم است قبل ازماشین شدن مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی برایحصول اطمینان از كفایت و كارآیی و تاثیر مطالب طرح شده است. در مورد پاسخ نامه ها می توان نامه واصله را با پیش نویس نامه جوابیه تهیه شده مقایسه كرد تا اطمینان حاصل شود كه پیش نویس تهیه شده كامل و بدون نقض بوده و به تمام سئوالات یا درخواستهای فرستنده نامه پاسخ گفته شده است. در سایر موارد برای بازبینی پیش نویس می توان از فهرست بررسی (چك لیست) استفاده كرد و براساس آن نسبت به بررسی مجدد پیش نویس اقدام نمود. در فهرست بررسی پیش نویس، سئوالاتی مطرح می گردد كه بررسی پاسخ آنها نمایشگر كفایت یا كافی نبودن پیش نویس است.

پس از آنكه پیش نویس تهیه شده از هر جهت مورد تایید تهیه كننده آن قرار گرفت ذیل آن را امضاء و برای مقامی كه باید امضاء نهایی نماید می فرستد. مقام مزبور پس از مطالعه، چك و اصلاح لازم را بعمل می آورد و عنداللزوم با افزودن و یا كم كردن مطالبی به آن، پیش نویس را بطور مقدماتی امضاء می كند و برای ماشین نمودن به واحد مربوطه می فرستد.

آماده سازی مقدمات

مقدماتی كه برای تهیه نامه اداری و یا اصولاً هر نوع نوشته علمی دیگر باید فراهم شوند عبارتند از تعیین و تحصیل منابع مورد نیاز و سپس تعیین چارچوب و تنظیم فهرست مطالبی كه باید در نامه قید شود.

تعیین و تحصیل منابع مورد نیاز

برای تهیه یك نامه خوب و موثر كه مطالب و محتوای آن، مستند و مستدل و متكی بر قواعد باشد گر چه نویسنده نامه بیش از هر چیز در هنگام نوشتن از حافظه و اطلاعات خود یاری می جوید، ولی در اغلب موارد از مراجعه به منابع مختلف به ویژه پرونده جهت مطالعه بیشتر بی نیاز نمی باشد.

تعیین چارچوب كار و تنظیم فهرست مطالب

این مرحله به تهیه و تنظیم فهرست مطالب اختصاص دارد كه در حقیقت طرح و چارچوب ذهنی كار در این مرحله آماد ه می شود. در این مرحله نویسنده باید هنگام نوشتن نامه، مطالب و مسائل را كه پیرامون نامه به ذهن او می رسد یادداشت كند. مطالب یادداشت شده را دوباره مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و براساس اهمیت تنظیم كند. ممكن است مطالبی از آن حذف و یا مواردی به آن اضافه شود. فهرست نهایی تقریباً چارچوب اصلی ما در ساختمان نامه است كه شامل نحوه تنظیم عناوین و نیز تنظیم متن نامه است.

نحوه تنظیم عناوین نامه- تنظیم عناین نامه در مكاتبات اداری بستگی به مخاطب، فرستنده و موضوع نامه دارد. انتخاب عنوان صحیح، آغازگری منطقی و اثری مطلوب درگیرنده نامه خواهد داشت. عنوان مناسب مخاطب را وادار می كند نامه را به دقت مورد مطالعه قرار داده و جوابی منطقی و مناسب به آن بدهد. رعایت شان سلسله مراتب مقامات اداری

در مكاتبات معمولاً مخاطب و دریافت كننده نامه نسبت به نویسنده و فرستنده با توجه به سلسله مراتب اداری یكی از حالات زیر را دارد:

الف- مقام مافوق و ارشد است.

ب- همردیف میباشد.

ج- زیر دست فرستنده نامه است.

در هریك از حالات فوق نزاكت و ادب اداری متناسب به مقام گیرنده نامه باید در نظر گرفته شود بدین كیفیت كه خارج از اصل مطلب و موضوع مورد مكاتبه كه باید با كمال سادگی و وضوح نگاشته شود توجه به نكاتي ضروری است.

ممكن است نامه ابتداء بساكن یعنی اولین نامه ای باشد كه در موضوع مورد مكاتبه نوشته می شود بنابراین بعد از ذكر عنوان گیرنده و درج موضوع كلی بلا فاصله باصل مطلب پرداخته می شود .

- مقام مافوق:

«باستحضار میرساند«...

«توجه آن مقام را باین موضوع معطوف می دارد كه ... «

و جملات و عبارات مشابه. به مقام همردیف:

«باطلاع میرساند... «

«اشعار می دارد...» «بطوری كه اطلاع دارید..» و جملات مشابه.

-به مقام زیردست:

»تذكر می دهد»

»لازم است یادآوری نماید كه»

»نيازمند تذكر است» و جملات مشابه .

هرگاه ضمن نامه تقاضای انجام كاری شده باشد بهتراست از این كلمات واصطلاحات اداری استفاده شود:

مقامات مافوق: «متمنی است دستور فرمايید» یا «تمنا دارد مقرر فرمايید»مقامات همردیف: «خواهشمند است دستور فرمايید» یا «تقاضا دارد كه دستور فرمايید». مقامات زير دست:

« مقتضی است..» یا «لازم است دستور دهید.. ........ ..» و موارد مشابه.

ساختار و اجزاء نامه هاي اداري

 حاصل كوشش و فعالیت سازمانهای اداری به اقتضای هدفی كه دارند و وظایفی كه ملزم به انجام آن هستند بصورت اوراق اسنادی در می آید كه مجموعه آن پرونده و سابقه موضوع مربوط را تشكیل می دهد، این مكاتبات و اسناد كه بطور مستمر و متوالی بوجود می آیند چگونگی اقدامات و نحوه انجام عمل هر مورد و موضوع را شامل بوده و در این صورت اسناد ذی قیمت و ارزنده ای هستند كه با صرف وقت و پرداخت هزینه های مادی و كوشش ها انسانی به دست آمده اند و ضرورت دارد كه با علاقمندی و بر مبنای علمی آنها را طبقه بندی و تنظیم و بالاخره حفظ و نگهداری نمود.واحد های سازمانی هریك قسمتی از وظایف و خط مشی كلی سازمان را به عهده دارند و در رشته مربوط به خود دارای اختیارات لازم بوده و با انجام وظايف خود بصیر و مطلع می باشند، بنابراین منشاء ایجاد تولید نامه های صادره فعالیت و عملیات كاركنان سازمان است كه منفرداً و مجتمعاً تبدیل به اسناد و اوراق و نامه ها می گردد و نامه های صادره را بوجود می آورد. نامه های صادره منعكس كننده فعالیتهای صورت گرفته است كه اگر بدرستی تنظیم و ارسال نگردد روند اجرایی امور را دچار اخلال می كند.

-1 تعریف نامه اداری

هر نوشته ای كه حاوی یك یا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسیله ارتباط در داخل و خارج سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

۲-مشخصات نامه اداری

ویژگیها و مشخصاتی كه نامه های اداری را از سایر نامه ها متمایز می سازد عبارتند از :

شماره – تاریخ- عنوان واحد گیرنده- عنوان واحد فرستنده- موضوع- نام و عنوان امضاء كننده نامه- امضای نامه بوسیله شخص صلاحیتدار- تهیه و نگارش نامه روی كاغذهای اداری – رعایت ضوابط نامه نگاری.

- 3 یادداشت اداری

برای سرعت بخشیدن به جریان برخی از كارها از یادداشت اداری استفاده می شود. یادداشت اداری از تمامی ویژگیهای نامه اداری برخوردار نمی باشد. اما چون در برخی از موارد به عنوان سند و مدرك می تواند ملاك عمل قرار گیرد، باید به وسیله مقام صلاحیتدار امضاء شود و برای انجام یافتن امور اداری یا مالی در دفتر اندیكاتور ثبت گردد.

- 4 اجزای نامه های اداری

هر نامه اداری از پنج جزء زير تشكیل میشود:

الف- سرلوحه. ب – عناوین گیرنده و فرستنده و موضوع. ج- متن نامه. د- مشخصات امضاء كننده. هـ - گیرندگان رونوشت

الف - سرلوحه

نامه های اداری به نامه اطلاق می گردد كه معمولاً در بالای كاغذهای اداری چاپ شده است. در وزارتخانه ها و موسسات دولتی آرم جمهوری اسلامی ایران، نام وزارتخانه، نام موسسه یا آموزشگاه، شماره، تاریخ،پیوست می باشد، برخی از سازمانهای وابسته به دولت، آرم اختصاصی خود را در بالای نامه چاپ می كنند

ب - عنوان های گیرنده، فرستنده و موضوع نامه

عنوان گیرنده نامه : منظور از گیرنده یا مخاطب نامه عبارت از شخص، مقام سازمانی، سازمان یا واحد سازمانی كه نامه به آن خطاب می شود.

عنوان گیرنده نامه با كلمه «به» مشخص می شود.

عنوان فرستنده نامه: منظور از فرستنده نامه عبارت از شخص یا مقام سازمانی، سازمان یا واحد سازمانی كه نامه از طرف او نوشته می شود. بیان كننده عنوان فرستنده نامه كلمه «از» می باشد

ج- موضوع نامه : منظور از موضوع نامه عبارت كوتاه و گویایی است كه مبین محتوای نامه باشد موضوع نامه با كلمه «موضوع» مشخص می گردد.

تلخیص موضوع نامه و ذكر آن در بالای نامه صادره ضروری است و انجام این امر باید از طرف تهیه كننده پیش نویس صورت پذیرد. زیرا نامبرده بهتر از سایر مقامات اداری كه در جریان مطالعه نامه قرار می گیرند صلاحیت خلاصه نمودن موضوع را دارد.

تعیین خلاصه مطالب مندرج در نامه و ذكر آن در بالای نامه موجبات سهولت و سرعت گردش و مكاتبات را فراهم می سازد و برای متصدیان ثبت و كنترل و سایر پرسنلی كه نامه را از نظر كلی ملاحظه نموده و یا مورد بررسی و اقدام قرار می دهند مفید و ضروری است.

د - متن نامه

متن نامه مطالب و شرحی است كه در ارتباط با موضوع نامه نوشته می شود و در حقیقت هدف نامه است و چیزی است كه انگیزه تهیه نامه می باشد و ممكن است كوتاه و در یك یا چند سطر باشد و یا در یك یا چند صفحه تهیه و تنظیم گردد.

نامه ای كه از سازمان/ مدرسه صادر می گردد ممكن است كه در سازمان/ اداره گیرنده سابقه داشته باشد و یا در پاسخ نامه طرف مكاتبه فرستاده شود در این صورت از نظر امكان كنترل گردش نامه و بدست آوردن سوابق آن ضرورت دارد بشماره های مكاتبات و نامه های طرف گیرنده اشاره شود در این صورت:

الف- اگر نامه در پاسخ نامه طرف مكاتبه صادر گردد بعد از ذكر عنوان شماره و تاریخ نامه گیرنده به این شرح قید

می گردد:

»در پاسخ نامه شماره ......... مورخ»

»عطف به نامه شماره ..........مورخ»

ب- هرگاه نامه در دنباله مكاتبات گذشته فرستنده نامه باشد و بعد از آخرین مكاتبه نامه ای از گیرنده دریافت نشده است بعد از عنوان باین شرح انشاء می گردد:

»پیرو نامه شماره ...... مورخ »

ذكر شماره نامه به متصدیان كنترل گردش نامه و بایگانیها امكان می دهد كه بسرعت و به سهولت به پرونده و سوابق مربوطه دسترسی پیدا كنند.

بطور كلی متن هر نامه ای از بخش هاي زير تشكیل می شود .

مقدمه – اصل موضوع و نامه های اداری معمولاً مقدمه ای دارند، این مقدمه ممكن است كوتاه و در چند كلمه خلاصه شود یا چندین سطر را به خود اختصاص دهد. هر مقدمه ای با توجه به موضوع آن صورت مختلفی خواهد داشت. چنانچه نامه تهیه شده در پاسخ یا پیرو نامه ای باشد، در این حالت ذكر شماره و تاریخ و عنوان مختصر موضوع نامه قبلی مقدمه نامه جدید محسوب میشود، ولی اگر نامه بدون سابقه و جدید باشد لازمست كه برای روشن شدن ذهن مخاطب و هم چنین برای آماده كردن مسیر فكر او برای پذیرش و دریافت پیام توضیح قبل از پرداختن به اصل موضوع داده شود كه همین یك یا دو سطر بعنوان مقدمه تلقی می گردد.

اصل موضوع- از آنجا كه نامه یكی از مهم ترین وسایل ایجاد ارتباط در سازمانها و ادارات شناخته شده است. شایسته است كه به بهترین وجهی به رشته تحریردرآید. در این مورد ساده نویسی توصیه میشود. زیرا ساده و بی تكلف نوشتن تفهیم و امكان پذیر ساخته و نیاز به توضیح اضافه را كم می كند. نامه های اداری باید آن چنان تهیه شوند كه براحتی منظور و هدف پیام دهنده را باز گو كند و خواننده پس از مطالعه، آن چه را كه مراد نویسنده بوده است بطور كامل دریابد.

اختتام نامه - نامه های اداری ممكن است به گونه های مختلف پایان پذیرند. ولی آنچه د ر پایان نامه بیشتر به چشم می خورد، نشان دهنده اهمیت آن و ترغیب اقدام كننده در سرعت بخشیدن به انجام گرفتن درخواست و ارسال پاسخ است. از طرفی بهتر است در نامه های جوابیه، نتیجه مثبت و یا منفی كاملاً مشخص شود.

ه- مشخصات امضاء كننده

مسئولیت نهایی هر نامه با یك فرد یا مقام سازمانی است كه نامه بوسیله وی امضاء می شود. در این جا منظور از مشخصات امضاء كننده، مشخصات اداری و فردی شخصی است كه نامه را امضاء می كند.

و- گیرندگان رونوشت

منظور از گیرندگان رونوشت، واحدهای سازمانی یا اشخاصی هستند كه می باید رونوشت نامه به عنوان آنان صادر گردد و غیر از گیرنده اصلی است. گیرندگان رونوشت معمولاً با عبارت «رونوشت به» مشخص می گردد.

توجه:

رعایت شان سلسله مراتب مقامات اداری

در مكاتبات معمولاً مخاطب و دریافت كننده نامه نسبت به نویسنده و فرستنده با توجه به سلسله مراتب اداری یكی از حالات زیر را دارد:

الف- مقام مافوق و ارشد است.

ب- همردیف میباشد.

ج- زیر دست فرستنده نامه است.

در هریك از حالات فوق نزاكت و ادب اداری متناسب به مقام گیرنده نامه باید در نظر گرفته شود بدین كیفیت كه خارج از اصل مطلب و موضوع مورد مكاتبه كه باید با كمال سادگی و وضوح نگاشته شود توجه به این نكات هم ضروری است.

1- ممكن است نامه ابتداء بساكن یعنی اولین نامه ای باشد كه در موضوع مورد مكاتبه نوشته می شود بنابراین 0بعد از ذكر عنوان گیرنده و درج موضوع كلی بلا فاصله باصل مطلب پرداخته می شود و ضمن نامه اصطلاحات اداری بشرح زیر عنوان می گردد:

- مقام مافوق:

«باستحضار میرساند«...

«توجه آن مقام را باین موضوع معطوف می دارد كه ... «

و جملات و عبارات مشابه. به مقام همردیف:

«باطلاع میرساند... «

«اشعار می دارد...» «بطوری كه اطلاع دارید..» و جملات مشابه.

-به مقام زیردست:

»تذكر می دهد»

»لازم است یادآوری نماید كه»

»نيازمند تذكر است» و جملات مشابه .

هرگاه ضمن نامه تقاضای انجام كاری شده باشد بهتراست از این كلمات واصطلاحات اداری استفاده شود:

مقامات مافوق: «متمنی است دستور فرمايید» یا «تمنا دارد مقرر فرمايید»مقامات همردیف: «خواهشمند است دستور فرمايید» یا «تقاضا دارد كه دستور فرمايید». مقامات زير دست:

«مقتضی است..» یا «لازم است دستور دهید.. ........ ..» و موارد مشابه.

طریقه نوشتن متن نامه استعفا نامه اداری

هشدار : لطفا قبل از نوشتن نامه استعفا تمام جوانب کار را در نظر بگیرید.

تغییر شغل می تواند تاثیر بسیار زیادی در آینده کاری و شخصی شما داشته باشد. استرس و حجم کاری بالا ، تنش با رییس و همکاران و درگیری با ارباب رجوع دلیل قابل قبولی برای استعفا نیست. لطفا در حالت عصبانیت تصمیم گیری نکنید.

جناب آقای ....

دیر محترم امور اداری / رییس محترم اداره کارگزینی

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب ............. به شماره کارمندی ...... و به شماره شناسنامه ....... که از تاریخ ........... در این شرکت با سمت ....... در واحد ...... مشغول بکار می باشم بدلایل شخصی / کاری تقاضای استعفای خود را از تاریخ ............... بحضور تقدیم می دارم.

خواهشمند است دستور فرمایید اداره امور کارکنان درخصوص درخواست اینجانب اقدام لازم مبذول نمایند. بدیهی است اینجانب تا زمان تسویه حساب در خدمت شرکت بوده و در صورت نیاز آمادگی دارم تا آموزش نفر جدید جهت تصدی شغل مربوطه را بر عهده گیرم.

پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر خویش را ابراز نموده و توفیق جنابعالی و دیگر همکاران محترم مجموعه را از خداوند منان خواستارم.

با تشکر و سپاس

نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضا

 

طریقه نوشتن نامه اداری و رسمی

نامه اداری

وقتی برای اداره و یا ارگان یا شخص مهمی نامه می نویسیم که رابطه کاری با او داریم از نامه اداری استفاده می کنیم در چنین مواردی نمی شود از نامه دوستانه استفاده کرد و این کار نوعی توهین به شخص گیرنده محسوب می شود .نوشتن نامه اداری چیزی نیست که بتوان به صورت گام به گام آن را آموزش داد بلکه می شود با ذکر نکاتی چند و نشان دادن مثال به نوشتن صحیح آن کمک کرد.همه ما در سال اول متوسطه با نوشتن نامه اداری آشنا شده ایم اما در اینجا با ذکر نکات بیشتری سعی در بهبود نگارش چنین نامه هایی خواهیم داشت.

نکاتی در باب نوشتن نامه اداری:

نامه اداری باید در یک طرف صفحه نوشته شوند ونباید در حاشیه آن ها چیزی نوشت.

-متن نامه باید با نهایت دقت در صحت مطالب تهیه شود.

-متن نامه باید شایسته فرد گیرنده باشد و پست و مقام شغلی و سازمانی فرد گیرنده باید در نظر گرفته شود.

-در نامه های اداری باید شیوایی سخن و روانی مطلب نیز در نظر گرفته شود و از لغات قدیمی و نامانوس نباید استفاده شود.

-از حشو(به کار بردن واژه هایی که هم معنی هستند)خودداری شود.

-در نامه های اداری به هیچ وجه نباید از کلمات و جملات عامیانه استفاده کرد.

-از نشانه های قراردادی(ویرگول, نقطه و ...)باید درست و به جا استفاده کرد.

-در نامه های اداری باید از استفاده کردن جملات توهین آمیز, تهدید آمیز و مشکل آفرین خودداری کرد.

-نامه های اداری ترجیحا باید در کاغذ های بزرگ نوشته شود تا امکان ارجاع و حاشیه نویسی داشته باشد.

-نامه حدالامکان باید تایپ شود یا حد اقل با خط خوانا نوشته شود.

-سلسله مراتب باید رعایت شود, مثلا اگر می خواهیم برای اداره ای نامه بنویسیم اولین نفر باید مدیریت مکان مورد نظر باشد.عدم رعایت سلسله مراتب باعث توهین به پایینی ها می شود.

-اگر مخاطب نامه را نمی شناسیم نامه را باید با یک عنوان کلی بنویسیم. در هر اداره یک سیستم تفکیک نامه وجود دارد که باعث ارسال نامه به مکان مورد نظر می شود.

-اگر نامه به وسیله اینترنت مکاتبه شود: الف) از رنگ های ملایم(مثل آبی) استفاده شود. ب)تایپ همه نامه با فونت بزرگ یک نوع توهین محسوب می شود. ج) ارسال تعداد زیادی ایمیل برای یک مکان کار درستی نیست.

اسکلت کلی یک نامه اداری:

-نامه را با نام خدا آغاز می کنیم.

-تاریخ را درج می کنیم.

-موضوع نامه را می نویسیم.

-نام شخص گیرنده را با احترام همراه سمت وی می نویسیم.مثال: جناب آقای جمال زارعی مدیریت محترم سازمان........... یا مدیریت محترم سازمان ............ جناب آقای جمال زارعی

-نامه را با حدود یک سانتی متر از محل طبیعی شروع سطر آغاز می کنیم و بدون طول و

تفسیر های اضافی شروع به طرح مشکل می کنیم.

-انتظاری را که از گیرنده نامه داریم محترمانه ذکر می کنیم و اگر توانستیم راه حل یا پیشنهادی ارائه می دهیم.

-دستور نمی دهیم , نامه باید بیشتر جنبه خواهشی داشته باشد.

-نام و مشخصات خود را در پایین نامه سمت چپ می نویسیم و امضا می کنیم.

این نوع از نامه اداری نامه شخص به اداره بود که در زیر نمونه ای برای آن می آورم.

نمونه:

به نام خدا

موضوع: ثبت نام در مدرسه تاریخ ...

ریاست محترم ادره اموزش و پرورش شهرستان ... جناب آقای/سرکار خانم......

با احترام، ضمن ارسال فتوکپی حکم انتقال شماره.......روز.....اداره.....،من به این شهرستان منتقل

شده ام. خواهشمند است دستور فرمایید فرزندم ......را در کلاس.....دبیرستان.....که به محل سکونت ما نزدیک است ثبت نام کنند. برای سهولت کار، پرونده و تمام سوابق تحصیلی نامبرده برای اطلاع و هرگونه اقدام توسط فرزندم تقدیم می شود. امیدوارم با دستوری که صادر می کنید ، موجبات دلگرمی و ادامه تحصیل فرزندم را فراهم فرمایید.

نام و نام خانوادگی

امضاء

نامه های اداری که از اداره یا ارگانی به اداره یا ارگانی دیگر فرستاده می شود, فقط در قسمت اولیه با بقیه نامه های اداری تفاوت دارند بدین صورت که اول نامه به جای نوشتن نام فرد دریافت کننده و فرستنده نامه از کلمات(از:فلان اداره _ به:فلان اداره) استفاده می شود .

مثال:

به نام خدا

تاریخ : 7/8/1381

شماره : پ/75034

پیوست : دارد

به : سازمان فنی حرفه ای استان اصفهان

از : شرکت پیشگام وابسته به انرژی اتمی اصفهان

موضوع : آموزش اینترنت

عطف به نامه شماره 441 مورخ 5/6/1381 از آن سازمان محترم درخواست میشود یک نفرمدرس را جهت آموزش اینترنت به این مرکز معرفی نمائید . ضمناً خواهشمند است دستور فرمائید چند نسخه از جزوه آموزشی اینترنت به این شرکت ارسال نمایند.

قبلاً از همکاری شما سپاسگزاری میگردد.

نام و نام خانوادگی

مسئول امور اداری


مطالب مشابه :


نمونه نامه های اداری

مکاتبات اداری - نمونه نامه های اداری - طرح درس پیشنهادی مکاتبات اداری به همراه نمونه پرسشهای نظری و عملی.
شيوه نامه ي نگارش نامه هاي رسمي و اداري

6) متن نامه. 7) امضا. نكاتي كه هنگام نوشتن نامه هاي رسمي و اداري بايد به آنها توجه كنيم ..... نامه داراي موضوع ، عنوان ، شورع ، پايان ، و متن قالبي و كليشه اي است و حتي نمونه
متن نامه های اداری و رسمی

متن نامه اداری از سه قسمت مقدمه ، پیام و نتیجه تشکیل می شود. ... این شیوه همزمان با تغییر و گسترش عنوان نامه های اداری از " عنوان سازمان ها " به " عنوان اشخاص " رایج شده و
چگونه نامه اداري بنويسيم ؟

چگونه نامه اداري بنويسيم ؟ نمونه نامه اداري و اموزش نامه اداري نامه اداری وقتی برای اداره و یا ارگان یا شخص مهمی نامه می نویسیم که رابطه کاری با او داریم از نامه اداری استفاده
طریقه نوشتن نامه اداری و رسمی ( فوری)

نکاتی در باب نوشتن نامه اداری: -نامه اداری باید در یک طرف صفحه نوشته شوند ونباید در حاشیه آن ها چیزی نوشت. -متن نامه باید با نهایت دقت در صحت مطالب تهیه شود.
چگونگی تهیه و تنظیم نامه های اداری

ابتدا مشخصات فردی و بعد مشخصات اداری در سطر دوم و بعد از پایان متن سمت سازمانی. رونوشت : - در مواقعی که غیر از مخاطب اصلی افراد دیگری باید از متن نامه به دلایل
نمونه نامه اداری درخواست وام یا مساعده حقوق

دبیرستان شهید نواب صفوی گتوند دوره اول - نمونه نامه اداری درخواست وام یا مساعده حقوق - سلام به وبلاگ خودتان خوش آمدید جهت پیامک 09386520316.
شیوه نامه مکاتبات اداری

متن نامه مطالب و شرحی است که در ارتباط با موضوع نامه نوشته می شود و در حقیقت هدف نامه .... این نوع از نامه اداری نامه شخص به اداره بود که در زیر نمونه ای برای آن می آورم.
چگونه یک نامه به یک ارگان یا رئیس یک اداره بنویسیم!!!

9ـ اگر نامه هاي اداري با مضامين محرمانه باشد بايد در فايل رايانه اي با كد رمز محفوظ باشد، در گوشه سمت چپ با قلم زير خط دار و خط ايتاليك درشت تر از خط متن نوشته شود
نامه اداری

اخبار دل - نامه اداری - اخبار. ... -متن نامه باید با نهایت دقت در صحت مطالب تهیه شود. - متن نامه ... این نوع از نامه اداری نامه شخص به اداره بود که در زیر نمونه ای برای آن می آورم.
برچسب :