اهمیت و نقش رکوردگیری

اهمیت و نقش رکوردگیری

اندازه گیری دقیق و مرتب صفات مورد نظر به منظور برآورد توان تولیدی گاوهای شیری را رکوردگیری گویند که مهمترین این صفات شیر، چربی، پروتئین، تیپ، تولیدمثل و طول عمر اقتصادی می باشد.
رکوردگیری از ضروریات اصلاح نژاد گاو بوده و با ادامه و پیگیری آن می توان تولیدات گاو را افزایش داد.

اهمیت رکوردگیری و نقش آن در مدیریت گاوهای شیری و اقتصاد گله را میتوان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.


1- کنترل تغذیه دام ها


اطلاعات حاصل از رکوردگیری منظم، تغییرات تولیدی هر گله و گاو را نشان داده و این اطلاعات به مرکز رکوردگیری منعکس می گردد. بدیهی است که متخصصین تغذیه بر اساس آن، گاوها را دسته بندی و برای هر گروه متناسب با تولید و با توجه به مواد خوراکی موجود و همچنین قیمت نهاده ها، جیره مطلوب و اقتصادی را به گاودار توصیه می نمایند.
این واقعیتی است که در اکثر دامداریهای کشور اصول تغذیه به علت عدم آگاهی برخی از دامداران از وضعیت گاوها و کیفیت مواد خوراکی و نیز عدم آشنایی آنها با علم تغذیه و جیره نویسی رعایت نمی گردد و در حقیقت بیش از نیاز گاوها به آنها خوراک داده میشود که در این صورت خوراک اضافی مصرف شده از نظر اقتصادی به نفع دامدار نبوده و در سطح وسیع رقم قابل ملاحظه ای اتلاف خوراک بوجود خواهد آمد به عنوان مثال چنانچه هر گاو تنها ٥% بیش از حد احتیاجات خود خوراک دریافت کند تنها در سطح استان تهران که حدود ٨٠٠٠٠ راس گاو شیری دارد به احتساب اینکه مواد خوراکی مورد نیاز روزانه هر راس بطور متوسط ١٥ کیلوگرم میباشد، ٧٥ /0کیلوگرم به ازای هر رأس ماده خوراکی بیش از حد نیاز مصرف خواهد شد که در مجموع روزانه ٦٠٠٠٠ کیلوگرم و سالیانه ٢١٩٠٠٠٠٠ یعنی حدود بیست و دو هزار تن مواد خوراکی ضایع خواهد شد که این موضوع علاوه بر این که بطور غیر مستقیم باعث زیان اقتصادی می گردد سبب چاق شدن گاو بروز اختلالات تولید مثلی نیز خواهد شد و عکس این حالت به علت عدم دریافت غذای کافی شیر گاوها افت نموده و در این صورت چنانچه هر گاو در صورت عدم دریافت غذای 5/0 کیلوگرم افت شیر داشته باشد تنها در استان تهران ٤٠٠٠٠ کیلوگرم و سالیانه ١٤٦٠٠٠٠٠ کیلوگرم کاهش تولید شیر خواهد بود. در همین رابطه نیز علاوه بر این اینکه کاهش تولید شیر بطور مستقیم باعث زیان اقتصادی دامدار می گردد، از طرف دیگر با از بین رفتن بنیه و شادابی گاوها خسارات اقتصادی بر تولیدمثل و دورۀ شیرواری بعدی متصور است.
همچنین با استفاده ازعلم تغذیه براساس جدیدترین دستاورد های علمی، گاوداران ازمواد خوراکی ارزان قیمت مثل کاه، ملاس و ... می تواند پس از غنی سازی در جیره غذایی دام های خود وارد نمایند.

2- نقش رکورد در حذف گاوهای کم بهره و انتخاب گاوهای پربهره
براساس اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه وتحلیل داده ها در هر زمان گاوهای کم بهره و پر بهره شناسایی شده و دامدار را در بالا بردن میانگین تولید گله و در نهایت میانگین کلی کشور ادامه و گسترش می یابد همچنین به موازات پیشرفت میانگین تولید گله، گاودار در هر نسل برای جایگزینی گاوهای گله، بهترین تلیسه ها را بر اساس نتایج حاصل از آمار و اطلاعات رکوردگیری، انتخاب و جایگزینی می نماید بطوریکه با ادامه و پیگیری رکوردگیری و کوشش در جهت مرتفع نمودن مشکلات و پیاده نمودن اصول صحیح، نژاد، تغذیه ومدیریت و…سیرصعودی میانگین گله و میانگین گله کلی کشور ادامه خواهد یافت و به موازات بالارفتن میانگین تولید در واحد دام به منظور رفع بخشی ازمشکلات کمبود غذایی، تعداد دام را به تدریج می توان کاهش داد بدون اینکه تولید کاهش یابد.
3-نقش رکورد گیری در برنامه های اصلاح نژادی کشور
باتوجه به اینکه در اصلاح نژاد گاوهای شیری گاونر به علت توانایی بیشتر، از اهمیت زیادی برخوردار است لذا انتخاب گاو نر با ظرفیت ژنتیکی بالا به اطلاعات وسیع، دقیق، وقابل اطمینان از نظر علمی نیاز دارد زیرا دقیق ترین وعملی ترین روش انتخاب گاونر براساس آزمون نتاج استوار است یعنی دختران گاوهای نر باید از نظر تولید مورد بررسی قرار گیرند نظر به اینکه آزمون نتاج براساس اطلاعات حاصل از رکورد تعداد زیادی از دختران گاوهای نر صورت می گیرد گسترش امر رکوردگیری نیز دراینجا روشن می گردد.
تا زمانی که رکوردگیری به روش صحیح وعلمی و در سطح گسترده انجام نگیرد پیاده کردن طرح آزمون نتایج امکان پذیر نبوده و باطبع واردات اسپرم از خارج نیز ادامه خواهد داشت که خود مبلغ قابل ملاحظه ای ارز از کشور را خارج می نماید، به ویژه اینکه در سالهای آینده افزایش تقاضا برای اسپرم ممتاز فزونی خواهدیافت.
بنابراین در ارتباط با طرح آزمون نتاج به منظور بدست آوردن گاوهای نر مولد اسپرم ممتاز نیاز مبرم به گسترش طرح رکوردگیری شیر می باشد.
علاوه بر این مقایسۀ تولید گله های مختلف و محاسبه تولیدات خام، استاندارد شده و میانگین های سالیانه در کل به منظور برآورد معیارهای ژنتیکی مانند وراثت پذیریHERITABILITY تکرار پذیری (reptability) و انواع همبستگی های بین صفات و همچنین مقایسۀ ارزش اصلاحی گاوها در گله های مختلف و انتخاب گاوها بر اساس ارزش اصلاحی حاصله و نیز برآورد ارزش اصلاحی گاوهای نر جوان با استفاده از رکورد دختران فامیل، انجام جفتگیری های تنظیم شده باتوجه به ارزش اصلاحی بهترین گاوهای نر و بهترین گاوهای از نظر صفات مورد نظر صفات و نهایتا" کمک در برنامه انتقال جنین با شناخت بهترین گاوهای دهنده از مهمترین کاربردهای رکوردگیری در برنامه های اصلاح نژاد دام درکشور است.
4- نقش رکوردگیری در بهبود تولیدمثل و کاهش فاصلۀ گوساله زایی
یکی از عوامل لازم برای تولید شیر زایش میباشد زیرا که هر دوره شیرواری همزمان با یک عمل زایمان شروع می شود و در واقع با زیاد شدن تعداد زایمانهای یک گاو، تعداد دورههای شیرواری به طبع تولید کل شیر نیز افزایش می یابد از طرف دیگر نیز با هر زایمان یک راس گوساله تولید میگردد که یکی دیگر از منابع درآمد گاودار است، با کنترل مدیریت تولیدمثل و راهنمایی و ارشاد دامدار میتوان دو زایش را به حد طبیعی رسانده و به این ترتیب مقدار شیر و چربی و تعداد گوساله بیشتری از هر گاو در طول دوران زندگی آن بدست آورد.
در رکوردگیری علاوه بررکوردگیری شیر اطلاعات مربوط به تولیدمثل انفرادی گاوها (زایش، فحلی، تاریخ، باروریی و نوع اسپرم، کنترل آبستنی، خشکی، فاصله دو زایش) جمع آوری گردیده و براساس اطلاعات حاصله زمان هریک از مراحل فوق پیش بینی شده و جهت کنترل و مراقب در هر دوره توصیه های لازم برای هر کدام از گاوها به گاودار داده می شود و نیز ضعف و اشکالات تولید مثلی به گاودار گوشزد و وی را در جهت بهبود بخشی تولید مثل و کاهش فاصله گوساله زایی راهنمایی و ارشاد می نمایند.
5- کنترل ورم پستان
از آنجائیکه اندام تولید شیر پستان گاو می باشد لذا مراقبت از پستان از نظر آلودگی و ورم پستان از مهم ترین کارهای یک گاودار می باشد برای کنترل ورم پستان و آلودگی ها، نمونه شیر گاو (که برای تعیین درصد چربی به آزمایشگاه رکورد ارسال می گردد) از نظر باکتریولوژی آزمایش و در صورت بروز هرگونه علائم غیر طبیعی توصیه های لازم به گاودار داده می شود .
بررسی وضعیت پستان گاو از لحاظ اورام پستانی، امروزه توسط دستگاههای پیشرفته الکترونیکی (cellcount) در سریع ترین زمان مشخص و به دامدار ابلاغ می گردد .
دستگاه مذکور با شمارش تعداد سلول های سوماتیک(اکثرا گلبولهای سفید) در هر میلی لیتر شیر وضعیت گاو از نظر آلودگی به ورم پستان را مشخص می نماید.
بنابراین اگر تعداد سلول ها از حدود معین بیشتر گردد احتمال آلودگی گاو به ورم پستان بیشتر میشود.
میانگین تعداد سلولهای برای ابتلاء به ورم پستان در کشورهای مختلف متفاوت است ولی معمولا در صورتیکه تعداد سلولهای در هر میلی لیتر شیر فراتر از دویست هزار باشد احتمال شروع ورم پستان در گله نیز افزایش می یابد لذا با استفاده از اینگونه وسایل میتوان تعداد سلول های موجود در هر کاریته را شمرده و در صورت افزایش آنها اقدامات لازم به منظور کنترل و کاهش ورم پستان را شروع نمود (معمولادر کانادا گلبول های بیش از ٥٠٠ هزار در هر میلی لیتر شیر را مبتلا به ورم پستان اعلام می نمایند).
6-استفاده دستگاهای تحقیقاتی از اطلاعات رکورد
رکوردگیری شیر مقیاس وسیعی از اطلاعات مربوط به گاوهای شیری در زمینه های تغذیه، تولیدمثل، مدیریت و… را به صورت منظم و دقیق و علمی قابل اطمینان در اختیار مراجع تحقیقاتی اعم از دانشگاه یا سایر دستگاههای تحقیقاتی می تواند قرار دهد .
7- استفاده آموزش وترویج از اطلاعات رکورد
یافته های جدید علمی از مطالعه مستمر اطلاعات در اختیار دستگاهای ترویجی قرار گرفته و از طریق آنها در سطح وسیع به گاوداران منتقل می گردد و از طرف دیگر نیازها و مشکلات گاوداران ازطریق این دستگاهها به مرکز رکوردگیری و مراکز تحقیقاتی ذیربط منعکس می گردد، که این مشکلات مجددا مورد بررسی قرار گرفته و تو صیه های لازم به گاوداران بر می گردد.

به طور خلاصه با اجرای رکوردگیری در زمینه های زیر بهبود حاصل خواهد شد.
1-
کاهش فاصله گوساله زایی و رسیدن به حد استاندارد و مطلوب
2-صرفه جویی در مصرف مواد خوراکی و بهبود مدیریت
3-افزایش تولید شیر و چربی و مواد جامد شیر
4-کنترل و کاهش ورم پستانی
5-افزایش آگاهی دامداران و آشنا شدن با روش های جدید پرورش و نگهداری گاو
6-تأمین بخشی از منابع اطلاعاتی دستگاههای تحقیقاتی و ترویجی
7-تأمین اطلاعات مورد نیاز در برنامه های اصلاح نژاد گاو


مطالب مشابه :


لاغری موضعی با لیپولیز با لیزر کم توان بدون جراحی

پزشکی و سلامت - لاغری موضعی با لیپولیز با لیزر کم توان بدون جراحی - علمی- آموزشی
تغذیه ، چرخه ی خواب و بیداری و اختلال خواب

دانشجویان تغذیه اهواز کتوژنیک می تواند با کاهش تولید انسولین پلاسما و تحریک لیپولیز
ناگفته هایی در مورد تغذیه از پروفسور منوچهر جعفریان

پورتال نشریات دانشگاه علوم پزشکی اهواز سامانه خرید بلیط آنلاین هواپیمای
اهمیت و نقش رکوردگیری

دانشکده چمران اهواز. وزارت جهاد
دلم گرفته، بیا بازش کن.

اومد تا به نبود دانشگاه و همکلاسیام عادت کنم،‌ کارشناسی که رفتم اهواز یه لیزر لیپولیز
ارتباط بین ضربان قلب و ورزش

اهواز. تکواندو ۸۰-۱۷۶= ۹۶ ==> 96 تقسیم بر دو= ۴۸؛ ۴۸+۸۰= ۱۲۸٫ آغاز زمان لیپولیز در شما زمانی
هورمون ها

ذخیره شده را به گلوکز تبدیل کند، همچنین میزان سنتز گلوکز از راه لیپولیز را اهواز زبان
آشناي با داروی فنوفیبرات ( Fenofibrate )

در خلال این مکانیسم فنوفیبرات باعث افزایش لیپولیز و سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت اهواز.
راهنمای تزریق انسولین در بیماران دیابتی

نقشه هوای اهواز این انسولین مسئول كاهش كتوژنز، كنترل لیپولیز، گلیوكونئوژنز و
ازدواج و ریزش مو فعلا تعطیل!!!

یه سر برم تبریز بگیرم، بعد باید به خاطر موضوع پایان نامم یه سر برم اهواز! لیزر لیپولیز
برچسب :