جرم مخصوص!

در علوم پایه چگالی را مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده می‌دانند. و آن را با علامت اختصاری ρ نشان می‌دهند که از رابطه ρ=m/V به دست می‌آید. در صورتی که در علوم پیشرفته، این تعریف از چگالی صحیح نیست و دقیقا تعریف جرم واحد حجم یا جرم مخصوص یا همان دانسیته می‌باشد. در علم کل، وزن مخصوص یک ماده به وزن آب هم‌حجم آن را در شرایط استاندارد، چگالی می‌گویند و ان را با S نشان می‌دهند. در رابطهٔ ذکر شده، ρ چگالی ماده، m جرم جسم و V حجم اشغال شده توسط آن ماده‌است. همچنین، بین چگالی و وزن مخصوص باید تفاوت قائل شد. چگالی مقدار جرم موجود در واحد حجم است، ولی وزن مخصوص به معنی وزن واحد حجم ماده‌است.

جرم مخصوص یا دانسیته جرم واحد حجم است. جرم مخصوص را با ρ نشان می‌دهند.

برای تعریف جرم مخصوص در یک نقطه، حجم کوچکی در اطراف نقطه در نظر گرفته و جرم سیال را داخل آن حجم تقسیم نموده و حد این نسبت را وقتی تغییرات حجم به اپسیلون میل می‌کند می‌گیریم. لازم به ذکر است که اپسیلون در اینجا درست است که واحد بسیار کوچکی است اما از فاصله متوسط مولکول‌های جسم، بزرگ‌تر است.

نسبت وزن یک ماده به حجم آن را وزن مخصوص گویند. وزن مخصوص را با گاما (γ) نمایش می‌دهند. فرمول تعیین وزن مخصوص یک ماده چنین است:

\gamma = \rho \, g

که در آن γ نشانهٔ وزن مخصوص است، ρ نشانهٔ جرم واحد حجم یا جرم مخصوص یا دانسیته است و g نشانهٔ شتاب جاذبه است.

بین وزن مخصوص و چگالی (یا جرم حجمی) باید تفاوت گذاشت. چگالی، نسبت جرم یک ماده به ‌حجم آن است. چگالی مواد در شرایط مختلف تغییر نمی‌کند، حال آن که، مطابق فرمول بالا، وزن مخصوص یک ماده متأثر از شتاب جاذبه است؛ بنا بر این وزن مخصوص یک ماده در سطح زمین و سطح ماه متفاوت خواهد بود.


مطالب مشابه :


جرم مخصوص!

(یا جرم حجمی) چگالی مواد در شرایط مختلف تغییر نمی‌کند، حال آن که، مطابق فرمول بالا
کیت آموزشی جرم حجمی(چگالی)

کیت آموزشی جرم حجمی های مختلف آموزان با توجه به جرم حجمی این مواد آنها را
اندازه گیری دانسیته

o دانسیته نسبی یک گاز عبارت است از نسبت جرم حجمی گاز مورد در مواد نفتی مختلف، متفاوت
آزمایش چگالی

چگالی مواد مختلف با هم هفت طبقه از مایعات مختلف روی هم (ایجاد تغییر جرم حجمی در
چگالی

این ویژگی چگالی یا جرم حجمی نام دارد جرم نسبی مواد نسبت به هم املاح مختلف يکي از
قانون پایستگی ماده و انرژی

در جهان اغلب مواد مختلف با هم حجم ، جرم حجمی با مجموع جرم های پس از ترکیب مواد با
مقاله سازه های چوبی نقشه و پلان ساختمان های ویلائی زیبای چوبی

چند لایی چند جهته با مواد مختلف و در بعضی جرم حجمی چوب در مقایسه افت حجمی چوب
برچسب :