منابع ارشد رشته اقتصاد کشاورزی

منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی

 

1-اقتصاد خرد:كتاب سالتواره ، فرگوسن و تست اقتصاد خرد تیمور محمدی انتشارات پوران پ‍ژوهش


2-اقتصاد كلان:كتاب تیمور رحمانی- تست تیمور رحمانی و محسن نظری


3-اقتصاد سنجی:  كتاب دامودار گجراتی


4-اقتصاد منابع طبیعی :حمید امین نژاد،سوری -ابراهیمی


5-اقتصاد توسعه در جهان سوم:كتاب مایكل تودارو،  جزوه دانشگاه شیراز


6-مدیریت واحد های كشاورزی:رونالد دی كی، جزوه دانشگاه فردوسی مشهد


فهرست منابع کارشناسی ارشد رشته افتصاد کشاورزی

دربنوش ، رودیگر:فیشر،استانلی -مترجم :محمد حسین تیزهوشان - اقتصاد کلان -انتشارات سروش -۱۳۸۲.

2 . تودارو ، مایکل - مرتجم : غلامعلی فرجادی - توسعه اقتصادکشاورزی در جهان سوم - انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه -۱۳۸۲ .

۳ .دولتشاهی ، محتشم -اقتصاد خرد ۱و۲ - انتشارات دانشگاه تهران - چاپ هشتم -۱۳۸۲ .

4. نظري، محشن - اقتصاد كلان (2000تست)-انتشارات نگاه دانش -1382.

5 . رحماني ،تيمور-اقتصاد كلان - جلد اول – انتشارات برادران – 1383 .

6 . رحماني ،تيمور-اقتصاد كلان - جلد اول – انتشارات برادران – 1382 .

7 . طبيبيان ، محمود – اقتصاد كلان – انتشارات موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه – سال 1382 .

8 . سالواتوره ،دومنيك – مترجم : حسن سبحاني – اقتصاد خرد ( تئوري و مسائل ) – انتشارات نشر ني - چاپ بيست و پنجم -1383 .

9 . روزبهان ، محمد – اقتصاد كلان – نشر تابان -1383 .

10 . تفضلي ، فريدون – اقتصادكلان – نشرني – چاپ چهاردهم – 1383

اا. فرگوسن ، سي.اي – مترجم : محمود روزبهان – نظريه اقتصاد خرد – جلد اول – انتشارات مركز نشر دانشگاهي – چاپ هشتم – 1382.

12. فرگوسن ، سي.اي – مترجم : محمود روزبهان – اقتصاد خرد – جلد اول – انتشارات مركز نشر دانشگاهي – چاپ هشتم – 1382.

13. بخشوده ، محمد – اقتصاد توليد – انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان -1375 .

14. گجراتي ، دامودار – مترجم حميد ابريشمي – مباني اقتصاد سنجي – جلد اول و دوم – انتشارات دانشگاه تهران -1382 .

15. دي كي ، رونالد – مترجم : محمد رضا اسلان بر – مدريت واحد هاي كشاورزي ودامپروري – جلد اول – انتشارات دانشگاه اروميه - 1378 .

16.سلطاني ، غلامرضا – نجفي ، بهاالدين – جواد ، تركماني – مدريت واحدهاي كشاورزي –انتشارات دانشگاه شيراز – 1376.

17. سلطاني ، غلامرضا – اقتصاد مهندسي – انتشارات دانشگاه شيراز -1378 .

18. سلطاني ؛ غلامرضا – نجفي ، بهاالدين – اقتصاد كشاورزي – انتشارات مركز نشر دانشگاهي – 1374.

19. جزوات كلان توسعه و سياست كشاورزي – دانشگاه شيراز- 1382.

20. داولينگ – مترجم : محمد رضا ارباب – اقتصاد رياضي – انتشارات نشر ني .

21. كوهپايي ، مجيد – اقتصاد كشاورزي – انتشارات دانشگاه تهران -1382 .

22. صدرالاشرافي‌، مهريار – اصول مدريت و مدريت كشاورزي – انتشارات دانشگاه تهران -1376 .

23. دهقانيان ، سياوش – مدريت كشاورزي – انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد – 1376 .

24. احمديان ، مجيد ؛ عبادي ، رحيم – مسائل و كاربردهاي تئوري مصرف در اقتصاد خرد -1372 .

25. محمدي ، تيمور – مجموعه سوالات چهارگزينه اي اقتصاد خرد – 1376 .

26 . جزوه كلاسي مدريت مزرعه – دانشگاه تهران

27 . خليليان ، صادق – اقتصاد منابع طبيعي – انتشارات سازمان جنگل ها و مراتع كشور -1379 .

28. خوش اخلاق ، رحمان – اقتصاد منابع – انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان - 1378 .

29.جزوه كلاسي اقتصاد منابع طبيعي – دانشگاه شيراز

30. دهقانيان ، سياوش – اقتصاد محيط زيست – انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد – 1372 .

31. قره باغيان ، مرتضي – رشد و توسعه اقتصادي – جلد اول و دوم -1374 .

32. جزوه كلاسي سياست و توسعه كشاورزي - دانشگاه فردوسي مشهد .

33. صدرالاشرفي ، مهريار- اقتصاد كشاورزي و تعاون – انتشارات دانشگاه تهران -1378.

34. سوري ، علي ؛ ابراهيمي ، محسن – اقتصاد منابع طبيعي ومحيط زيست – انتشارات بوعلي سينا همدان -1378 .

35. رحماني ، تيمور – اقتصاد كلان ، نظريه ها و مسائل ( 9000 تست ) – 1383 .

36 . جزوه كلاسي اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه زابل .


مطالب مشابه :


دو مسیر پیشنهادی مشهد تا سرعین رفت و برگشت

اندیشه تعاون - دو مسیر پیشنهادی مشهد تا سرعین رفت و برگشت دانشگاه
مصاحبه با طاهره ی جوان کارآفرین موفق

کار آفرینی دانشگاه آزاد مشهد - مصاحبه با طاهره ی جوان کارآفرین موفق - آموزشی-پژوهشی - کار
جلسه هشتم

این وبلاگ توسط استاد درس اصول آموزش و ترویج تعاونی دانشگاه پیام نور مشهد تعاون دانشگاه
نام، آدرس و تلفن زائرسراهای مشهد مقدس

*اينجا بهشت شهر خدا، شهر مشهد است* زائر سرای دانشگاه امیرکبیر زائرسرای وزارت تعاون
متن کامل سند چشم انداز بیست‌ساله

کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 8ـ 35ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار
أشنايي بادكتر محمود دانشور کاخکی

دانشگاه فردوسي مشهد. دانشگاه 12- عضو كميته تحقيقات وزارت تعاون. 13- عضو كميته منطقه اي تعرفه
منابع ارشد رشته اقتصاد کشاورزی

رونالد دی كی، جزوه دانشگاه فردوسی مشهد. صدرالاشرفي ، مهريار- اقتصاد كشاورزي و تعاون
آغاز رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان از ۱۰ اسفند

وبلاگ دبیران ورزش دانشگاه فرهنگیان مشهد. فرشید سیاری، مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت
دانشگاه فردوسي مشهد، سومين دانشگاه قديمي كشور

دهکده ریاضی قزل - دانشگاه فردوسي مشهد، سومين دانشگاه قديمي كشور وزارت تعاون کار و رفاه
برچسب :