سفیدک دروغی (داخلی) پیاز

سفیدک دروغی (داخلی) پیاز

عامل بیماری: (Berk.) Caspary   Pernospora destructor (قارچ آبدوست و غیر حقیقی)

بیماری بصورت سیستمیک در گیاه گسترش می یابد به طوریکه 3 تا 4 نسل آن به طور کامل محصول را از بین می برد.

86422902475403895929.jpg

بیماری تنها به پیاز و پیازچه و تا حدی سیر خسارت وارد می کند.

قارچ عامل بیماری در بقایای سوخ و اندام های رویشی گیاهان آلوده پیازی زمستان گذرانی می کند. همچنین به صورت اووسپور در خاک می تواند بقا داشته باشد.

77786371906657343165.jpg 09131468934224276592.jpg

علائم بیماری:

علائم اولیه بصورت سفید مایل به خاکستری تا ارغوانی مایل به قهوه ای شدن سطح برگ های مسن بروز می یابد. با پیشرفت بیماری برگ های جوان در ابتدا سبز رنگ پریده، سپس زرد و درنهایت خشک می شود. در شرایط آلودگی شدید اسپور و اسپورانژیوم های قارچ عامل بیماری در سطح برگ و ساقه های گل دهنده ظاهر می شود.


84458341904837169607.jpg      67919030344985689928.jpg  63339878357595823796.jpg

شرایط بهینه برای اسپورزایی قارچ و آلودگی

دمای روزانه زیر 24 درجه

دمای شب 4 تا 24 درجه

رطوبت نسبی بالای 95 درصد در شب

آزاد سازی اسپورها در صبح انجام می شود (اسپورها بعد از رها سازی 1تا 3 روز بقا خواهند داشت)

اسپورها در هوا و به ویژه توسط آب (قطرات باران) گسترش می یابند.

وقتی برگ ها مرطوب هستند زمینه ایجاد آلودگی کاملا فراهم می شود (در مدت 3 تا 6 ساعت در دامنه دمایی 4 تا 26 درجه)

مدیریت بیماری:

تناوب زراعی و حذف بقایای گیاهی آلوده از سطح مزرعه

مبارزه شیمیایی با قارچ کش های ثبت شده مثل مانکوزب، مانب، متالاکسیل مانکوزب، رانمن (سیازوفامید) کابیرو(پیراکلواستروبین)، کوادریس (آزوکسی استروبین)، پریستین (پیراکلواستروبین+ بوسکالید)، آکروبات (دیمتومورف)، سرناد (با ماده موثره Bacillus subtilis) و ترکیبات مسی

"کلروتالونیل" و" ایپرودیون" بیماری سفیدک داخلی پیاز را کنترل نمی کنند، ولی اگر مانب و یا مانکوزب با کلروتالونیل مخلوط شوند سفیدک داخلی و همچنین بلایت برگی ناشی از بوتریتیس در پیاز همزمان کنترل می شوند.


مطالب مشابه :


رباط های مچ پا (Ankle ligaments)

راه قشری پیازی(Corticobulbar tract) راه هرمی(Pyramidal tract) عصب چهره ای(Facial nerve) درد زانو(Knee Pain)
کوادکوپتر یا ربات پرنده

مکاترونیک (دانشجوی 92ازاد کاشان) - کوادکوپتر یا ربات پرنده - - مکاترونیک رنگ مو پیازی |
آسیب رباط صلیبی(متقاطع) قدامی یا ACL

راه قشری پیازی(Corticobulbar tract) راه هرمی(Pyramidal tract) عصب چهره ای(Facial nerve) درد زانو(Knee Pain)
مکاترونیک چیست ؟

رنگ مو پیازی | ربات. آرشيو
رباط صلیبی قدامی(Anterior cruciate ligament)

راه قشری پیازی(Corticobulbar tract) راه هرمی(Pyramidal tract) عصب چهره ای(Facial nerve) درد زانو(Knee Pain)
سفیدک دروغی (داخلی) پیاز

قارچ عامل بیماری در بقایای سوخ و اندام های رویشی گیاهان آلوده پیازی زمستان گذرانی ربات
برچسب :