آزمون بنیه علمی کلاس پنجم

آزمون بنیه علمی کلاس پنجم

قران پنجم

1-كلمه تذكره هنگام وقف چگونه خوانده مي شود؟

تذكر هو                   تذكره                   تذكرهي             تذكرة

2-معني كلمه سميع كدام گزينه است؟

بينا           آگاه                شنوا                     توانا

3-المص را چگونه مي خوانيم

آ-ل-ميم-صاد             الف-ل-ميم-صاد                  الف-لام-ميم-صاد            الف-ميم-صاد

4-مفهوم پيام قرآني 0ان الله علي كل شي قدير )چيست؟

خدا در هر كاري داناست     خدا بر هر كاري تواناست      خدا كل چيزها را آفريده    خدا بر هر چيزي برتري دارد

5-حرف ناخوانا در كلمات (اولئك،اولي،اولوا)كدام است؟

اُ                    واو                        ل                             اُو

فارسي پنجم

6-در ابتداي جمله (چه ساعتي خواهيد آمد)از چه ضميري مي توان استفاده كرد؟

اول شخص جمع                اول شخص  مفرد         دوم شخص مفرد      سوم شخص مفرد

7- نهاد جمله ي (شاگردان پنجم ابتدايي با معلم خود به گردش علمي رفتند)كدام است

با معلم خود به گردش علمي رفتند           شاگردان               شاگردان پنجم ابتدايي با معلم خود    به گردش علمي رفتند

8-در كدام گزينه فعل لازم وجود دارد؟

بسوزد گر كسي اين آشيان را               بگير اي جوان دست درويش پير        كه دل را به نامش خرد داد راه

در آن حال پيش آمدم دوستي

9-در كدام كلمه ترتيب حروف الفبا رعايت شده است

اسير                تدريس             ثمره                رضوي

10-كداميك را نمي توان جمع بست؟

اسم                      صفت                       فاعل                       مفعول

11-در اين جمله فعل و فاعل كدام است؟(من تو را پيش خود او مي برم )

تو-او             او ميبرم                       من ميبرم                 مي برم من

12-كدام يك از گزينه هاي زير يك جمله است؟

عالم بي عمل                       خورد                    پرندگان از سفر            راه رفتني

13 در بيت گفت طوطي ارمغان بنده كو  آنچه ديدي آنچه گفتي بازگوچند فعل وجود دارد

4فعل                 6فعل                    5فعل                          7فعل

14-كدام كلمه مركب نيست؟

پيامبر              قهرمانان                   كوله بار                   هم چنان

15-كدام گروه از كلمه هاي زير (موصوف و صفت)است؟

پروردگار بي همتا كتاب علمي                   لاله ي سرخ  پدر علم        روزنامه ي من اديسون فقير    دانشمند پركار سفرهاي طولاني

جغرافيا پنجم

16-رود فرات در مسير حركت خود به خليج فارس از چه كشورهايي مي گذرد؟

تركيه-سوريه ايران                تركيه عراق ايران         سوريه عراق ايران    تركيه سوريه عراق

17-از به هم پيوستن دجله و فرات چه رودي بوجود مي آيد؟

اروند رود             شطالعرب                      كارون                     هيچ كدام

18-شهرهاي(ازمير- هرات-راولپندي- باكو)به ترتيب به كدام كشورها تعلق دارند؟

پاكستان افغانستان تركيه ايران      تركيه پاكستان هندوستان ارمنستان      تركيه افغانستان پاكستان آذربايجان     تركيه افغانستان پاكستان ايران

19-كدام كشور از نظر توليد پنبه در جهان معروف است؟

تركمنستان          جمهوري آذربايجان             ارمنستان                تركيه

20-پايتخت كدام كشور همسايه ي ايران به مرز ايران نزديكتر است؟

افغانستان               پاكستان                تركمنستان                       گرجستان

21-چه چيزي سبب تفاوت عمده دامپروري صنعتي با دامپروري غير صنعتي مي شود؟

استاده از ماشين آلات      تعداد دام و نيروي كار          كيفيت محصول          نزديكي به شهرها

22-پرجمعيت ترين شهر هاي ايران  در كوهپايه ها كدام است ؟

تهران تبريزاصفهان       تهران مشهد اصفهان            اروميه مشهد اصفهان                      اراك تهران اصفهان

23-از ميان استانهاي زير كداميك به خليج فارس راه ندارد؟

هرمزگان            بوشهر               خوزستان             فارس

24-بيشتر منابع نفت ايران در كدام سمت قرار دارد؟

جنوب                جنوب غربي            جنوب شرغي              شمال غربي

25-كدام يك جزء صنايع مادر مي باشد؟

اتومبيل سازي                ماشين سازي                     لوازم خانگي                     پارچه بافي

26-رود كورا به كجا مي ريزد؟

درياي خزر                  خليج فارس               درياي عمان                 درياي سياه

27-كدام محصول از محصولات  كشاورزي ارمنستان به حساب نمي آيد؟

چغندر قند             سيب زميني               انگور                    گندم

28-رودهاي مهم در كدام كشور جاري است؟

ايران            تركمنستان               افغانستان            ارمنستان

29-در جنوب ايران قرار دارد و براي ما اهميت بسيار دارد؟

درياي عمان          درياي خزر             خليج فارس               درياچه ي نمك

تاريخ و مدني پنجم

30-در زمان كدام يك از شاهان قاجار سرزمين هاي شمال رود ارس را به روسيه واگذار كرد؟

آقا محمدخان             ناصرالدين شاه            فتحعلي شاه                      مظفر الدين شاه

31-حكومن بني اميه پس از شهادت كداميك از امامان معصوم (ع)تاسيس شد؟

حضرت علي(ع)                  امام حسن(ع)                           امام حسين(ع)                   حضرت محمد(ص)

32-تركها در زمان كدام سلسله به ايران آمدند؟

سامايان      ساسانيان              سلجوقيان                      عباسيان

33-كدام يك مذهب شيعه را مذهب رسمي كشور اعلام كرد 

كريم خان                          نادرشاه                         شاه اسماعيل                      آقا محمد خان

34-اولين حكومت اسلامي در چه شهري تشكيل شد؟

بيت المقدس                         كوفه                              مدينه                     مكه

35-مبدا تاريخ مسلمانان چيست؟

هجرت پيامبر از مدينه به مكه                              هجرت پيامبر از مكه به مدينه               هجرت ياران پيامبر به حبشه         هجرت پيامبر از مدينه به حبشه

36-چه كسي بر فعاليتهاي سه قوه نظارت دارد؟

  رئيس جمهور                     رهبري                        رئيس قوه قضائيه               نمايندگان مجلس

37-مهم ترين وظيفه حكومت در جامعه اسلامي چيست؟

بهبود زندگي مردم        نگهباني ازاستقلال      اموزش و پرورش     پاسداري از اسلام و اجراي قوانين اسلامي

38-روز جمهوري اسلامي كدام است ؟

12فروردين58               12فروردين57              22بهمن 57                 12 بهمن 57

 

39-وظيفه ي دولت چيست؟

تصويب قوانين        نظارت بر اجراي قوانين              اجراي قوانين         رسيدگي به شكايات مردم

 رياضي پنجم

40-درساعت نه و ده دقیقه ی صبح زاویه ی بین دو عقربه ی کوچک و بزرگ  چند درجه است؟

۱۵۴  درجه                               ۱۴۶ درجه                            ۱۴۷ درجه                         ۱۴۵ درجه

41-قيمت 12مداد و 8 خودكار 680ومان است اگر قيمت يك خودكار و يك مداد 70تومان باشد قيمت هر مداد چند تومان است؟

15                                 30                               45                         50

42-هرگاه دو خط موازي را دو خط موازي ديگر قطع كند چهارضلعي حاصل حتما ................... نيست

ذوزنقه                        لوزي                  متوازي الاضلاع                        مستطيل

43-محيط مستطيلي 120سانتي متر است اگر اختلاف طول و عرض ان 30 سانتي متر باشد عرض ان چقدر است؟       30           45              60                15

44-دو راس قاعده يك مثلث قائم الزاويه به طول 6 سانتي متر روي خط تقارن قرار دارد اگر مساحت آن 15 سانتي متر مربع باشد فاصله ي راس ديگر تا قرينه ي آن چند سانتي متر است؟

4               12                       10                            30

45-طول دو قطعه تيرآهن روي هم 16متر است درازاي يكي 3 برابر ديگري است طول قمت كوچكتر كدام است؟         4                       5.33                     12                  3/16

46-كدام كسر از 24/8بزرگتر است؟

2/1                         4/3                         12/10                             30/12

47-اگر طول دو خط موازي را نصف كنيم فاصله بين دو خط چگونه مي شود؟

دو برابر       نصف                          كم مي شود                                 تغيير نمي كند

48-نسبت دخترها به پسرها در مسابقات علمي مثل 3 به 4 مي باشد اگر اختلاف تعداد دخترها به پسرها 25 باشد تعداد كل شركت كنندگان چقدر است؟

125 نفر                      150 نفر                       250 نفر                    175 نفر

49-پايان ساعت كار اداره ي 20:15بعد از ظهر مي باشد اگر اكنون 10:45 بتشد تا پايان ساعت كار اداره چه زماي باقي است؟

3:30                             4:30                                 2:20                           8:30

علوم پنجم

50-كدام يك از سنگ هاي زير كاني نيست؟

سنگ آهك                 سنگ مرمر                     سنگ گچ                زغال سنگ

51-مدت چرخش كدام يك ا سيارات به دور خورشيد كمتر است؟

عطارد              زهره                  زمين                  مريخ

52-كدام دو ماده زير در صورت مخلوط شدن خود بخود از هم جدا نمي شوند

آب و روغن                      آب و الكل                      گل و لاي سيلاب               نشاسته در اب سرد

53-در كدام ظرف امكان وجود باكتري كمتر است ؟

            تك سلولي                              كپك سبز                         ويروس                        مخمر

                                                                                                                              

الف) مخمر             ب) تك سلولي                                 ج) كپك سبز                                 د)  ويروس

54-تنظيم نور ورودي به چشم توسط كدام قسمت انجام مي گيرد؟

پرده ي دروني چشم                  عدسي                   مردمك                  قرنيه

55-كدام يك نظريه تقسيم قاره ها را ثابت نمي كند

حركت قاره ها        فسيل هاي مشابه كشف شده          شكل فعلي اقيانوسها     شكل ظاهري كناره ي قاره ها

56-كدام يك از اقدامات قبل از وقوع زلزله نيست؟

آموزش افراد جامعه            ايمن سازي محيط         مستحكم سازي ساختمانها       حفظ خونسردي و آرامش

57-دركدام مرحله از يك فعاليت علمي تقريبا تمام مهارتهاي خود را بكار مي بريم؟

آزمايش                      برقراري ارتباط               پيش بيني                 مشاهده

58-بخشي از اكسيژني كه جانداران داخل آب تنفس مي كنند به وسيله ي كدام يك وچگونه توليد مي شود؟

تك سلوليها- تنفس                    جلبكها- غذاسازي          گياهان -جذب اكسيژن             ماهي ها- تنفس

59-بندپايان سمي در كدام گروه قرار ندارند؟

حشرات                     خرچنگ ها                   عنكبوتها                       هزارپايان

 


مطالب مشابه :


زمان و منابع آزمون بنیه علمی- پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

آزمون تقویت بنیه علمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(استان فارس) که سال های گذشته در دو نوبت
آزمون بنیه علمی

سازمان آموزش وپرورش استان فارس شیراز آزمون بنیه ی علمی مرحله دوم در تاریخ 19/12/87 وبه صورت .
بودجه بندي آزمون بنيه علمي

سازمان آموزش و پـــــرورش اســـتان فارس سامانه نمون برگ اداره کل آموزش و آزمون بنيه
سوالات آزمون تقویت بنیه علمی

استان سمنان استان فارس استان سوالات آزمون تقویت بنیه علمی.
آزمون های بنیه علمی وتیز هوشان مشهد - اصفهان(سکوی ششم)

آزمون های بنیه علمی وتیز 47-دبستان دخترانه پیروزی استان 77-آموزگار6 مدرسه خلیج فارس
آزمون بنیه علمی کلاس پنجم

اداره کل آموزش و پرورش استان آزمون بنیه علمی درياي خزر خليج فارس
سوالات آزمون بنیه علمی اسفند و آذر ماه ( منبع : سایت کانون آموزش ریاضیات آراز )

سوالات آزمون بنیه علمی اسفند و آذر ماه دانلود آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد استان فارس.
آزمون بنیه علمی کلاس پنجم

آزمون بنیه علمی درياي خزر خليج فارس و نمونه دولتی همه استان
فعالیت‌های نمایندگی حوزه علمیه قم در استان فارس تشریح شد

فعالیت‌های نمایندگی حوزه علمیه قم در استان فارس فارس، پس از شرکت در آزمون بنیه علمی
آزمون بنیه علمی پایه ششم ناحیه دو مشهد مقدس اسفند 91

آزمون بنیه علمی سوالات آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی شاهد استان فارس آزمون
برچسب :