سوالات کنکور حسابداری بازرگانی

۱- دارائی  های یک موسسه ای 20000 ریال و بدهی های آن یک دوم دارائی ها است جمع بدهی و سرمایه عبارت است از

1-10000                      2-20000                  3-30000                4-90000

2- جمع دارائی های یک موسسه 250000 ریال و بدهی آن 100000 ریال است سرمایه ی آن چقدر است؟

1-100000                   2-150000                 3- 250000                 4-350000

3-سرمایه در اول دوره 300 ریال سرمایه گذاری مجدد 150 ریال سود خالص 370 ریال سرمایه در پایان دوره 700 ریال برداشت شخصی طی دوره

1-300            2-80                   3-120                  4-250

4-اگر سرمایه ی اولیه 1250000 ریال سرمایه پایان دوره 1425000 ریال برداشت طی سال هر فصل 2500 ریال باشد سود موسسه  

1-165000               2-175000                 3-15000                   4-195000

5- جمع دارائی و بدهی یک موسسه در ابتدای سال مالی به ترتیب 1692 و 922 ریال میباشد چنانچه در طی سال مبلغ 82 ریال زیان خالص 118 ریال برداشت داشته باشد سرمایه (ارزش ویژه ) در پایان سال

1-570            2- 734         3-770                    4-970  

6-مقایسه دو ترازنامه متوالی موسسه ای نشان میدهد که جمع دارائی ها 3125 ریال افزایش و سرمایه 875 ریال کاهش یافته است تغییر در بدهی چند هزار ریال است

1-2250 افزایش                  2-14000 افزایش             3-2250 کاهش                   4-4000 کاهش

7-مانده ی حساب درآمد و هزینه یک موسسه به ترتیب 840 و 250 ریال میباشد در صورتی مه سرمایه در 87/1/1 مبلغ 940 ریل باشد و صاحب موسسه طی سال هفته ای 4 ریال برداشت نموده باشد سرمایه موسسه در پایان دوره چند ریال است ؟

1-1288        2-1322           3-1482           4-1526

8- با توجه به  اطلاعات زیر برداشت  متوسط ماهیانه چند ریال است

1- 300          2-3600                  3=1440            4-117

9-در صورتی که سرمایه اول دوره  2000ریال و سرمایه آخر دوره 1400 ریال و زیان خالص 400 ریال باشد کدامیک صحیح است

1- برداشت200          2-سود خالص 200                2-0سرمایه گذاری 200             4- هیچ کدام

10- در صورتی که سود خالص 100 ریال و برداشت 500 ریال و سرمایه آخر دوره 2000 ریال باشد سرمایه اول دوره کدام است

1-400             2-2300                  3-2200                   4-2400

11-اگر سرمایه پایان دوره موسسه ای 10000 ریال و سود خالص آن طی سال مالی مذکور 500 ریال و صاحب موسسه هر چهار ماه معادل 00 ریال نقدا برداشت نماید سرمایه اول دوره موسسه کدام است

1-10010         2-10100              3-9100          4-9010

12-0 در صورتی که موسسه ای دارای 40 ریال وجه نقد 35 ریال اسناد پرداختنی 100 ریال اثاثه و 5 ریال ملزومات و 4 ریال اضافه برداشت بانکی  باشد جمع دارائی های جاری

1-45         2-145         3-149            4-184

13- دارائی های یک موسسه در اول و آخر دوره به ترتیب 40و 70 ریال بدهی ها در اول و آخر دوره به ترتیب 10 و 7 ریال بوده در طول سال 5 ریال برداشت نقدی و 2 ریال برداشت غیر نقدی انجام گرفت جمع سرمایه گذاری مجدد در طول دوره 8 ریال و درآمد 52 ریال بود سود و هزینه های موسسه به ترتیب

1- 20-18        2-31 -32        3-34 -34           4-32-20

14- در صورتی که دارائی و بدهی یک موسسه در یک دوره مالی به ترتیب 50000 و 12500 ریال افزایش یافته باشد افزایش یا کاهش در سرمایه چند ریال است

1-37500 کاهش          2-62500 کاهش           3-37500 افزایش        4- 62500 افزایش    

15- موسسه ای در 5 فروردین 80 با سرمایه ای معادل 11000ریال تاسیس گردیده با توجه به اطلاعات زیر سود و زیان موسسه در پایان دوره چقدر است    درآمد خدمات9000 - هزینه ی آگهی 1250 - هزینه ی متفرقه 750 - هزینه ی سوخت 4500 - هزینه  ی حقوق 1500

1-800           2-1400             3-3000                 4-1100

16- در موسسه نگین سرمایه پایان دوره 4750 ریال - سود خالص 2500 - برداشت 1000 ریال - و سرمایه ی اول دوره 2000 ریال میباشد سرمایه گذاری مجدد چقدر است

1-1250            2-1500          3-1750       4-2000

17- سرمایه در اول دوره مالی 2000 ریال سود خالص طی دوره 500 ریال میباشد چنانچه سرمایه در پایان دوره مالی 2100 ریال باشد میزان برداشت چن ریال است

1-100        2-1500                 3-1600            4-400

18- سرمایه یک شرکت در ابتدای دوره مالی 90000 ریال سرمایه گذاری مجدد 30000 ریال برداشت طی دوره 12000 ریال  و سود خالص دوره مالی 24000 ریال میباشد سرمایه پایان دوره برابر است با

1-156000                 2-144000                      3-124000                   4-132000

19- دارائی یک موسسه در اول دوره 50000 و در آخر دوره 90000 ریال است و بدهی آن در اول دوره 37000 و در آخر دوره 62000 ریال است سرمایه گذاری مجدد 16000 ریال سرمایه  در پایان دوره چند هزار ریال است

1-28000           2-29000               3-44000            4-56000

20-دارایی های موسسه ای 90000 ریال  و بدهی های آن یک سوم سرمایه است چقدر است

1- 63000           2-67500          3-60000              4-59500

21-بدهی موسسه ای در طی دوره مالی یک دوم دارائی آن است در صورتی که سرمایه ی موسسه 400000 ریال باشد دارائی موسسه چند ریال است

1-400000          2-600000         3-800000        4-900000

22- اطلاعات زیر از روی ترا آزمایشی اصلاح شده یک  موسسه خدماتی به تاریخ 29 اسفند 80 بدست آمده است جمع ستون مانده حساب ها 417700- جمع بدهی ها 17000 جمع درآمد ها 182000  جمع هزینه ها 101500 برداشت 21200

اگر ثبت بستن حساب های موقت به درستی در حسابها عمل شود جمع ستون مانده بدهکار تراز آزمایشی اختتامی

1-417700             2-316200        3-197500           -295000

23-اگر دارائی موسسه ای 3 برابر بدهی آن باشد و سرمایه ی آن 7000 ریال باشد مبلغ دارائی کدام است

1-10500         2-3500          3-10000           4-3000

24- در صورتی که در یک دوره ی مالی دارائی یک موسسه 700 ریال افزایش و سرمایه 360 ریال افزایش یابد افزایش یا کاهش بدهی ها چقدر است

1-1060 افزایش             2-1060 کاش         3-340 کاهش              4-340 افزایش

25- اطلاعات زیر از دفتر موسسه آرزو استخراج شده جمع دارائی ها کدام است

سرمایه 5000   اسناد دریافتنی 1800   بانک د300   سر قفلی 400 اضافه برداشت بانکی  300 حساب دریافتنی 100

1-5300        2-5200      3-4900          4-4500

 26- در صورتی که دارائی و بدهی یک موسسه در یک دوره  ی مالی به ترتیب 300 و 140 ریال کاهش یابد افزایش یا کاهش سرمایه کدام است

1-440 افزایش         2-440 ماهش        3-160 افزایش            4-160 کاهش

27- اطلاعات زیر مربوط به یک موسسه در پایان دوره ی مالی است

اسناد دریافتنی 122000    بانک 28000   سرمایه 108000    ملزومات 9000   اضافه برداشت بانکی  25000  کل بدهی این موسسه چند ریال است

1-25000       2-26000      3-28000     4 -51000

28- دارائی یک موسسه 3 برابر بدهی آن میباشد چنانچه سرمایه موسسه در طی دوره 600 ریال باشد بدهی موسسه چند ریال است

1-450        2-250      3-150        4-300

29-سرمایه یک موسسه بازرکانی یک سوم دارائی آن میباشد اگر میزان بدهی آن 90000 ریال باشد دارائی این موسسه

1-225000        2-135000       3-90000       4-45000

30- سرمایه یک موسسه در پایان دوره 115000 ریال و در اول دوره 90000 ریال میباشد در صورتیکه برداشت او 10000 ریال باشد سود خالص چند ریال است

1-80000       2-35000      3-25000       4-15000

31- یک موسسه با سرمایه  400 ریال شروع به کار کرد دارائی موسسه 695 ریال و طبق مانده دفتر کل بدهی موسسه 150 ریال است شخصی از موسسه ادعای طلب میکند که پس از بررسی دفاتر ادعای او تایید میشود میزان طلب آن شخص چند ریال است

1-545        2-295      3-250       4-145  

32- سرمایه یک موسسه دوسوم دارائی  های آن است اگر  جمع بدهی ها 9000  ریال باشد سرمایه موسسه

1-27000          2-18000        3-6000     4-3000

33- با توجه به اطلاعات زیر که  از دفاتر موسسه استخراج شده جمع دارائی ها کدام است

سرمایه 5000   صندوق  1800  اسناد دریافتنی300    ملزومات  400   حساب های پرداختنی 300  حساب های دریافتنی 100

1-5300     2-5200    3-4900      4-4500

34- سرمایه ی موسسه ای در اول مهر ماه   81      1104 ریال درآمد و برداشت او طی ماه به ترتیب 116 و 18 ریال میباشد در صورتی که نامبرده 350 سرمایه گذاری مجدد نماید میزان سرمایه او در پایان مهر ماه کدام است

1-92400       2-1104       3-1552         4-1570

35- در موسسه ای جمع دارائی ها در اول و پایان سال به ترتیب 286 و 356 ریال  است و جمع بدهی در اول و پایان سال به ترتیب 174 و 210 ریال  است در صورتی که موسسه در طی سال سرمایه گذاری مجدد نداشته باشد و در طول سال 25 ریال برداشت داشته باشد سود یا زیان موسسه عبارت است

1-59       2-45         3-70       4-36

36- مانده حساب درآمد و هزینه یک موسسه به ترتیب 840 و 250 ریال باشد در صورتی که سرمایه در اول دوره 940 ریال باشد و صاحب موسسه در طی هر فصل 52 ریال برداشت نموده باشد سرمایه ی این موسسه در پایان دوره چند ریال است

1-1288       2-1482        3-1526       4-1322

37- سرمایه یک موسسه یک چهارم دارائی آن است در صورتی که بدهی 600 ریال باشد دارائی چند ریال است

1-200        2-1400        3- 800      4-1000

38- چنانچه سرمایه اول دوره موسسه ای 600 سرمایه گذاری مجدد 200 سود خالص 300 و سرمایه پایان دوره 750 ریال باشد برداشت صاحب موسسه چند ریال است

1-450      2-350      3-300      4-150

39- مقایسه دو ترازنامه در پایان سالهای 79 و 80 موسسه ای نشان میدهد که جمع دارائی ها 22500 و سرمایه 9000 ریال کاهش یافته تغییر در بدهی طی سال 80 کدام است

1-31500 افزایش        2- 9000 کاهش      3-13500 افزایش        4-13500 کاهش

40-دارائی های یک موسسه 3 برابر بدهی آن موسسه است چنانچه سرمایه موسسه طی  دوره 600 ریال باشد بدهی موسسه کدام است

1-900     2-600       3-300        4-400

41-در صورتی که دارائی و بدهی یک موسسه در یک دوره مالی به ترتیب 200 و 50 افزایش یافته باشد افزایش یا کاهش سرمایه چقدر است

1-150 کاهش       2-250 کاهش       3-150 افزایش      4-250 افزایش

42- با توجه به اطلاعات زیر علامت سوال را بدست آورید .

ردیف

جمع دارائیها

جمع بدهی ها

سرمایه گذاری مجدد

برداشت

سود (زیان)

 

اول

آخر

اول

آخر

 

 

 

1

23560

26120

9250

10220

نداشته

8400

؟

2

48270

54230

17660

؟

3000

92000

10700

3

36800

37600

11900

17300

؟

5600

(1600)

43- موسسه ای در 15/1/8با سرمایه ی2200000 ریال تاسیس شد مانده های زیر از دفاتر وی استخراج گردید بانک 200000 حساب های دریافتنی 400000 ریال اسناد دریافتنی 600000 اثاثه 800000 ساختمان 1200000 حساب های پرداختنی 300000 اسناد پرداختنی 500000 درآمد500000 سرمایه گذاری مجدد 200000 برداشت 50000 میباشد سود و هزینه ی موسسه عبارت است از 1-100000. 350000       2-350000 . 150000          3-150000 . 350000        4-150000 . 100000

44-اطلاعات زیر از دفاتر یک  موسسه ی خدماتی در پایان شهریور 81 استخراج شده است سرمایه گذاری مجدد 1500 درآمد 12200 هزینه ها 100  برداشت 600 سرمایه ی پایان دوره 18500 ریال سرمایه اول دوره عبارت است از

1-16000         2-14500       3-17500        4-21000

45- موسسه ای یک دستگاه کامپیوتر  را  به مبلغ 48000 خریداری کرد مبلغ 12000 ریال آن را نقدا پرداخت نمود و برای بقیه سفته ی 2 ماهه صادر و به فروشنده تسلیم کد این معامله موجب خواهد شد که

1-جمع دارایی ها تغییر نکند اما جمع بدهی 36000 ریال افزایش و سرمایه به همین مبلغ کاهش پیدا کند

2- تغییری در سرمایه به وجود نمی آید اما جمع دارایی 48000 ریال افزایش یابد

3- جمع دارایی و بدهی معادل 48000 ریال افزایش یابد

4- جمع دارایی و جمع بدهی به یک مبلغ افزایش یابد

46- اگر جمع دارایی در یک دوره به میزان 6000 ریال کاهش و سرمایه در همین دوره به میزان 12000 ریال افزایش یافته باشد چه تغییری در جزئ سوم معادله ی حسابداری در این دوره ایجاد میشود

1- افزایش در بدهی 6000       2-کاهش در بدهی 18000       3- افزایش در بدهی 18000     4- کاهش در بدهی 6000

.47- دریافت خدمات از محل پیش پرداخت ها چه تاثیری بر معادله ی حسابداری دارد

1- کاهش دارایی و سرمایه           2-افزایش دارایی و سرمایه         3- کاهش بدهی و افزایش سرمایه        4- ماهش بدهی و دارایی   

48- موسسه ای در اول سال 81 با سرمایه ای به مبلغ 440000 ریال تاسیس گردید مانده های زیر در پایان سال81 از دفاتر وی استخراج شد بانک 40000 ح دریافتنی 80000 اسناد دریافتنی 120000 اثاثه 160000 ساختمان 240000 هزینه های پرداختنی 60000 اوراق قرضه ی پرداختنی 100000 درآمد 100000  سرمایه گذاری مجدد 20000 برداشت 10000 ریال میباشد سود و هزینه ی موسسه عبارت است از

1-20000  .  30000              2-30000   .70000      3-70000  .20000          4-30000  .  20000

49- طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه به عنوان دارایی جاری و بلند مدت بر مبنای کدام فرض حسابداری میباشد

1- فرض تداوم      2- فرض تداوم فعالیت       3- واحد اندازه گیری پولی        4 فرض دوره ی مالی

50- کدام گزینه درست نیست

1- هر رویداد مالی حداقل بر دو حساب اثر میگذارد   2-توازن معادله حسابداری پس از رویداد مالی برقرار میماند     3- هر رویداد مالی بر حسب پول بیان میشود     4- هر رویداد مالی بر معادله حسابداری اثر میگذارد

51- کدام یک از معاملات زیر تاثیری در معادله ی حسابداری نمی گذارد

1- کاهش دارایی و سرمایه         2- کاهش دارایی و بدهی       3- پرداخت به بستانکاران        4-خرید اثاثه به طور نقد

52-کدام یک از معاملات زیر  باعث کاهش دارایی ها و بدهی ها میشود

1- دریافت نقدی طلب     2- پرداخت نقدی  به طلبکاران طلب      3- سرمایه  گذاری مجدد        4- فروش نسیه اثاثه 

53- کدام یک از معامله های حسابداری زیردرست است

1- سرمایه= بدهی – دارایی         2- دارایی = بدهی – سرمایه      3- بدهی + دارایی = سرمایه       4- بدهی= دارایی + سرمایه

54- خرید نسیه ملزومات موجب میشود که

1- دارایی افزایش و سرمایه کاهش یابد 2- دارایی افزایش و سرمایه کاهش یابد 3- دارایی و سرمایه افزایش یابد 4- دارایی افزایش و ح پرداختنی افزایش یابند

55-  کدام معامله موجب افزایش دارایی و کاهش موجودی صندوق میشود

1- پرداخت پول به بستانکاران بابت بدهی 2- خرید میز و اثاثه و صدور سفته 3- خرید زمین به صورت نقد  4- اخذ چک از مشتریان بابت طلب

56- ارسال صورتحساب بابت خدمات انجام شده برای مشتریان موجب افزایش

1- هزینه و بدهی    2- درآمد و بدهی     3-  بدهی و سرمایه      4- دارای و سرمایه

57-وصول مطالبات موجب میشود که

1- جابجایی دارایی ها    2-دارایی و درآمد افزایش یابد   3- دارایی و بدهی بدون تغییر میماند   4-1 و3

58- دریافت صورت حساب بابت خدمات از موسسه ای باعث میشود

1- دارایی افزایش و بدهی کاهش میابد   2- بدهی و سرمایه کاهش میابد     3- بدهی افزایش و هزینه کاهش میابد     4-بدهی افزایش و سرمایه کاهش میابد

59 دریافت 200000 ریال وام چه تاثیری بر معادله حسابداری دارد

1- کاهش سرمایه و افزایش بدهی    2- افزایش دارایی و کاهش سرمایه  3- افزایش دارایی و افزایش سرمایه   4- افزایش دارایی و بدهی

60- خرید نقدی یک باب ساختمان به مبلغ 12000000 ریال که مبلغ 5000000 ریال آن بابت زمین میباشد چه تاثیری بر معاملات حسابداری دارد

1- افزایش بدهی      2- افزایش سرمایه    3- افزایش دارایی   4- هیچ کدام

61- کدام یک از رویداد های زیر موجب افزایش یک دارایی و افزایش یک بدهی میشود

1- صدور یک فقره سفته در وجه بستانکاران   2- پرداخت نقدی بابت ح پرداختنی   3- خرید نقدی ملزومات  4- خرید نسیه ی اثاثه

62- خرید 250000 ریال ملزومات که 50000 ریال آن را نقدا پرداخت شد و بقیه چک صادر گردید چه تاثیری بر معادله ی اصلی حسابداری میگذارد

1- کاهش دارایی و سرمایه   2- افزایش دارایی و بدهی   3- کاهش دارایی و بدهی  4- جابجائی دارایی

63- کدام یک از معاملات زیر تاثیری بر حساب دارایی نمیگذارد

1- خرید نسیه اثاثه       2- سرمایه گذاری مجدد   3- پرداخت به بستانکاران     4- دریافت از بدهکاران

64- پرداخت به بستانکاران موجب چه تغییری است

1- کاهش دارایی و افزایش بدهی    2- افزایش دارایی و بدهی      3- کاهش دارایی و بدهی   4- کاهی دارایی و سرمایه

65- در صورت فروش اثاثه مازاد بر احتیاج بطور نسیه کدام یک از حساب های زیر  به ترتیب بدهکار و بستانکار میشود

1- ح پرداختنی – اثاثه     2- اثاثه – فروش  3- ح دریافتنی – اثاثه         4- ح دریافتنی – فروش

66- در صورت دریافت صورت حساب از یک تعمیر گاه کدام یک از حساب ها به ترتیب بدهکار و بستانکار میشود

1- هزینه تعمیر- ح دریافتنی  2- ح دریافتنی – درآمد     3- هزینه تعمیر – ح پرداختنی   4- هزینه تعمیر بانک

67- چنانچه مقداری از اثاثه  که بطور نسیه خریداری شده به علت عیب و نقص برگشت داده شود کدام حساب بدهکار میشود

1- ح دریافتنی     2- ح  پرداختنی    3- برگشت از خرید     4- اثاثه

68- کدام گزینه نادرست است

1-پرداخت دستمزد کارکنان دارایی و سرمایه کاهش  میدهد

2- پرداخت عوارض شهرداری پرداخت عوارض شهرداری باعث کاهش دارایی و سرمایه میشود

3- حساب پیش دریافت اجاره یک حساب بدهی است

4- درآمد حاصل از تعمیرات باعث افزایش فقط سرمایه میشود

69- چنانچه صاحب موسسه مقداری از ملزومات خریداری شده را برای مصارف شخصی خود بردارد کدام ثبت به ترتیب بدهکار و بستانکار میشود

1- برداشت – خرید     2- برداشت – فروش   3- برداشت – ملزومات     4- اثاثه د- برداشت

70 خرید 300000 ریال اثاثه که بابت 150000 ریال آن چک صادر شد بابت 50000 ریال آن سفته صادر گردید و بقیه  ن/30 چه تاثیری در معادله حسابداری دارد

1- افزایش بیشتر بدهی نسبت به دارایی       2- افزایش متفاوت دارایی و بدهی   3- افزایش بیشتر دارایی نسبت به بدهی            

4- افزایش مساوی دارایی و بدهی

71- کدام گزینه صحیح است

1- حساب هزینه و درآمد معمولا مانده بستانکار دارد

2- سرمایه قسمتی از دارایی محسوب میشود

3- حساب درآمد همواره مانده ی بستانکار دارد

4- ممکن است حساب سرمایه و  درآمد مانده ی بستانکار داشته باشد

72- مقصود از............. عبارت است از کلیه منابع دریافتی و قابل دریافت در مقابل انجام خدمات میباشد

1- اضافه برداشت بانکی    2- پیش دریافت ها    3- پیش پرداخت ها    4- ح دریافتنی

73- به افزایشی که در نتیجه فعالیت یک دوره مالی به سرمایه یک موسسه افزوده میشود

1- سرمایه گذاری مجدد     2- درآمد            2- فروش ملزومات بطور نقد     4- سود خالص

74- دریافت وجه نقد بابت بهای خدمات انجام شده موجب میشود...... یابد

1- سرمایه گذاری مجدد        2- درآمد       3- فروش ملزومات به طور نقد         4-   سود خالص  

75- باز پرداخت بدهی  ناشی از هزینه های تحقق یافته باعث میشود

1- بدهی ها و دارایی ها کاهش یابند     2- بدهی ها کاهش و سرمایه افزایش یابد      3- دارایی ها و سرمایه کاهش یابند   

4- بدهی ها کاهش و دارایی ها افزایش یابد

76- دریافت بهای خدماتی مه در آینده انجام میشود را  .....  میگویند

1- پیش پرداخت     2- پیش دریافت     3- هزینه         4- سرمایه 

77- اگر مبلغ 50000 ریال صورت حساب بابت تغییر دکوراسیون موسسه دریافت نماییم کدام یک از حساب های زیر بدهکار میشود

1- ح دریافتنی     2- هزینه ی دکور      3- ح پرداختنی      4- درآمد

78- در صورت حساب سرمایه کدام حساب باعث ککککاهش سرمایه میشود

1- هزینه ی حقوق      2- حقوق پرداختنی    3- برداشت     4- 2 و 3

79- برداشت نقدی صاحب موسسه جهت مصارف شخصی موجب میشود که

1- دارایی کاهش و سرمایه تغییر نکند      2- دارایی افزایش و سرمایه کاهش    3- دارایی و سرمایه تغییر نکند

4- دارایی و سرمایه کاهش یابند

80- مبالغی  است که بابت ارائه ی خدمات به مشترین دریافت میشود و یا در آینده دریافت خواهد شد

1- پیش دریافت     2-پیش پرداخت      3- درآمد       4- ح دریافتنی  

81- کدام یک از دفاتر زیر قانونی است

1- دفتر کل     2- دفتر معین    3- دفتر روزنامه     4- 1و 3

82 دفتر ثبت اولیه همان .... میباشد

1- دفتر کل    2- دفتر معین     3- دفتر دایمی     4-  دفتر روزنامه ی عمومی

83- موسسه ای یک مغازه اجاره کرد و  اجاره ی 8 ماه آنرا پرداخت کرد چه حسابی بدهکار میشود

1- پیش پرداخت اجاره        2- پیش دریافت اجاره         3- درآمد اجاره       4- هزینه ی اجاره 

84-  مانده ی حقوق پرداختنی در پایان سال 80 مبلغ 400000 ریل و در پایان  سال 81 مبلغ 1000000 ریال میباشد

در صورتی که پرداخت بابت حقوق کارکنان طی سال 81 مبلغ 900000 ریال باشد هزینه ی حقوق در سال 81 چند ریال است

- 1800000     2-0 1500000      3- 1300000       4- 900000

85- مهمترین عامل یک سیستم حسابداری کدام است

1- روشها              2- فرمها      3- کارکنان      45- وسایل و تجهیزات

86- در اول دی ماه 80 مبلغ 100 ریال توسط موسسه بابت بیمه ی 6 ماهه محل کار به شرکت بیمه پرداخت شد در پایان اسفند ماه چه مبلغی بایستی در ترازنامه نشان داده میشود

1- 100     2- 50       3-30000        4-150

87- چنانچه در طی سال بابت خرید کالا مبلغ 1800 ریال پیش پرداخت کرده باشیم و در پایان سال یک سوم کالا را تحویل گرفته باشیم کدام ثبت اصلاحی به ترتیب بدهکار و بستانکار میشود

1- پیش پرداخت خرید 1200  خرید 1200       2- پیش پرداخت خرید 600  خرید 600      3- خرید 600 پیش پرداخت 600      4- خرید 1200    پیش پرداخت خرید 1200

88- مانده ی حساب ملزومات در ابتدای سال 143000 ملزومات خریداری شده در طی سال 197000 چنانچه یک چهارم آن مصرف شده باشد در پایان دوره جهت اصلاح حساب ملزومات کدام مقدار ثبت میشود

1- 85000 بس     2- 255000 بس    3- 85000 بد       340000 بس

89- مانده ی حساب  پیش پرداخت اجاره در دفاتر موسسه ای مبلغ 380 ریال میباشد در پایان سال 230 ریال منقضی شدهاست چه مبلغی بایستی به حساب سود و زیان انتقال یابد

1-150      2- 230    3- 380     4- 50

90-  در 1/1/81 اجاره ی6  ماه موسسه لادن به مبلغ 60000 ریال پرداخت شد در 29/12/81 مبلغ هزینه و مبلغ در ترازنامه به ترتیب از راست به چپ چند ریال نشان داده میشود

1- 10000 -50000      2- 20000- 40000      3= 40000 – 20000      4-  50000 – 10000

91- اجاره ی دریافتی جز کدام طبقه از حساب ها است

1- بدهی   2- درآمد    3- دارایی     4- سایر درآمد ها

92- در تاریخ 29/8/80 مبلغ 60000 ریال حق بیمه ی یک سال وسیله ی نقلیه موسسه ای و در هزینه ی بیمه ثبت شد ه است در 29/12/80 ثبت اصلاح عبارت است از

1-  پ پ بیمه 45000 بد    2- هزینه ی بیمه 20000 بد      3- پ پ بیمه 40000 بد    4- هزینه ی بیمه 45000 بس

93-  با بستن حساب های موقت درآمد 60000 هزینه 50000 برداشت 1000نهایتا سرمایه

2- 10000 بستانکار میشود         2- 10000 بدهکار میشود       3- 60000 بستانکار میشود     4- اضافه یا کم نمیشود  

94- در صورتی که درآمد موسسه سروش مهر  102000 ریال باشد جمع هزینه های موسسه مزبور چقدر است

1-64000     2-140000    3- 12000      4- 192000

95- با توجه به اطلاعات فروش نا خالص چند ریال است

فروش خالص 1400000  برگشت از فروش 120000 تخفیف نقدی فروش 80000  هزینه ی حمل کالای فروش رفته 50000

1- 1400000      2- 1520000     3- 1600000    4- عددی دیگر

96- در موسسه ی بازرگانی بنیادی خرید خالص 750000 ریال و هزینه ی حمل آن 50000 ریال موجودی کالای اول دوره 250000 ریال موجودی پایان دوره 200000 ریال بشد بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت است از

1- 550000     2-700000    3- 800000     4- 850000

97-خرید خالص 1900 ب از خ 450 ت ف ن خ 150 هزینه ی حمل 170 خرید کالا کدام است

1-2500     2-1650    3- 1540      4- 1520

98- در موسسه کارگر ز یان خالص  600 و بهای تمام شده کالای فروش رفته 6000 ریال میباشد اگر زیان ناخالص 40 ریال باشد فروش خالص عبارت است از

1- 6660     2-6040      3-5960      4- 5440

99- چنانچه موجودی کالای اول دوره  180000 ریال موجودی کالای پایان دوره 120000 ریال و کالای آماده برای فروش معادل سه چهارم به مبلغ 500000 ریال فروخته شده باشد سود موسسه چند ریال است

1- 200000    2-  160000     3- 140000    4- 20000

100- با توجه به اطلاعات داده شده خرید خالص 400000 بهای تمام شده ی کالای فروش رفته 450000 تخفیفات نقدی خرید 50000 موجودی کالای اول دوره 80000 ریال موجودی کالای پایان دوره عبارت است از

1- 5000    2- 30000    3- 5000       4-55000

قسمت بعدی با ۳۸ سوال دیگر فقط نظر یادت نره نامردیه بدون نظر کپی کنی

 

- دارائی  های یک موسسه ای 20000 ریال و بدهی های آن یک دوم دارائی ها است جمع بدهی و سرمایه عبارت است از

1-10000                      2-20000                  3-30000                4-90000

2- جمع دارائی های یک موسسه 250000 ریال و بدهی آن 100000 ریال است سرمایه ی آن چقدر است؟

1-100000                   2-150000                 3- 250000                 4-350000

3-سرمایه در اول دوره 300 ریال سرمایه گذاری مجدد 150 ریال سود خالص 370 ریال سرمایه در پایان دوره 700 ریال برداشت شخصی طی دوره

1-300            2-80                   3-120                  4-250

4-اگر سرمایه ی اولیه 1250000 ریال سرمایه پایان دوره 1425000 ریال برداشت طی سال هر فصل 2500 ریال باشد سود موسسه  

1-165000               2-175000                 3-15000                   4-195000

5- جمع دارائی و بدهی یک موسسه در ابتدای سال مالی به ترتیب 1692 و 922 ریال میباشد چنانچه در طی سال مبلغ 82 ریال زیان خالص 118 ریال برداشت داشته باشد سرمایه (ارزش ویژه ) در پایان سال

1-570            2- 734         3-770                    4-970   

6-مقایسه دو ترازنامه متوالی موسسه ای نشان میدهد که جمع دارائی ها 3125 ریال افزایش و سرمایه 875 ریال کاهش یافته است تغییر در بدهی چند هزار ریال است

1-2250 افزایش                  2-14000 افزایش             3-2250 کاهش                   4-4000 کاهش

7-مانده ی حساب درآمد و هزینه یک موسسه به ترتیب 840 و 250 ریال میباشد در صورتی مه سرمایه در 87/1/1 مبلغ 940 ریل باشد و صاحب موسسه طی سال هفته ای 4 ریال برداشت نموده باشد سرمایه موسسه در پایان دوره چند ریال است ؟

1-1288        2-1322           3-1482           4-1526

8- با توجه به  اطلاعات زیر برداشت  متوسط ماهیانه چند ریال است

1- 300          2-3600                  3=1440            4-117

9-در صورتی که سرمایه اول دوره  2000ریال و سرمایه آخر دوره 1400 ریال و زیان خالص 400 ریال باشد کدامیک صحیح است

1- برداشت200          2-سود خالص 200                2-0سرمایه گذاری 200             4- هیچ کدام

10- در صورتی که سود خالص 100 ریال و برداشت 500 ریال و سرمایه آخر دوره 2000 ریال باشد سرمایه اول دوره کدام است

1-400             2-2300                  3-2200                   4-2400

11-اگر سرمایه پایان دوره موسسه ای 10000 ریال و سود خالص آن طی سال مالی مذکور 500 ریال و صاحب موسسه هر چهار ماه معادل 00 ریال نقدا برداشت نماید سرمایه اول دوره موسسه کدام است

1-10010         2-10100              3-9100          4-9010

12-0 در صورتی که موسسه ای دارای 40 ریال وجه نقد 35 ریال اسناد پرداختنی 100 ریال اثاثه و 5 ریال ملزومات و 4 ریال اضافه برداشت بانکی  باشد جمع دارائی های جاری

1-45         2-145         3-149            4-184

13- دارائی های یک موسسه در اول و آخر دوره به ترتیب 40و 70 ریال بدهی ها در اول و آخر دوره به ترتیب 10 و 7 ریال بوده در طول سال 5 ریال برداشت نقدی و 2 ریال برداشت غیر نقدی انجام گرفت جمع سرمایه گذاری مجدد در طول دوره 8 ریال و درآمد 52 ریال بود سود و هزینه های موسسه به ترتیب

1- 20-18        2-31 -32        3-34 -34           4-32-20

14- در صورتی که دارائی و بدهی یک موسسه در یک دوره مالی به ترتیب 50000 و 12500 ریال افزایش یافته باشد افزایش یا کاهش در سرمایه چند ریال است

1-37500 کاهش          2-62500 کاهش           3-37500 افزایش        4- 62500 افزایش    

15- موسسه ای در 5 فروردین 80 با سرمایه ای معادل 11000ریال تاسیس گردیده با توجه به اطلاعات زیر سود و زیان موسسه در پایان دوره چقدر است    درآمد خدمات9000 - هزینه ی آگهی 1250 - هزینه ی متفرقه 750 - هزینه ی سوخت 4500 - هزینه  ی حقوق 1500

1-800           2-1400             3-3000                 4-1100

16- در موسسه نگین سرمایه پایان دوره 4750 ریال - سود خالص 2500 - برداشت 1000 ریال - و سرمایه ی اول دوره 2000 ریال میباشد سرمایه گذاری مجدد چقدر است

1-1250            2-1500          3-1750       4-2000

17- سرمایه در اول دوره مالی 2000 ریال سود خالص طی دوره 500 ریال میباشد چنانچه سرمایه در پایان دوره مالی 2100 ریال باشد میزان برداشت چن ریال است

1-100        2-1500                 3-1600            4-400

18- سرمایه یک شرکت در ابتدای دوره مالی 90000 ریال سرمایه گذاری مجدد 30000 ریال برداشت طی دوره 12000 ریال  و سود خالص دوره مالی 24000 ریال میباشد سرمایه پایان دوره برابر است با

1-156000                 2-144000                      3-124000                   4-132000

19- دارائی یک موسسه در اول دوره 50000 و در آخر دوره 90000 ریال است و بدهی آن در اول دوره 37000 و در آخر دوره 62000 ریال است سرمایه گذاری مجدد 16000 ریال سرمایه  در پایان دوره چند هزار ریال است

1-28000           2-29000               3-44000            4-56000

20-دارایی های موسسه ای 90000 ریال  و بدهی های آن یک سوم سرمایه است چقدر است

1- 63000           2-67500          3-60000              4-59500

21-بدهی موسسه ای در طی دوره مالی یک دوم دارائی آن است در صورتی که سرمایه ی موسسه 400000 ریال باشد دارائی موسسه چند ریال است

1-400000          2-600000         3-800000        4-900000

22- اطلاعات زیر از روی ترا آزمایشی اصلاح شده یک  موسسه خدماتی به تاریخ 29 اسفند 80 بدست آمده است جمع ستون مانده حساب ها 417700- جمع بدهی ها 17000 جمع درآمد ها 182000  جمع هزینه ها 101500 برداشت 21200

اگر ثبت بستن حساب های موقت به درستی در حسابها عمل شود جمع ستون مانده بدهکار تراز آزمایشی اختتامی

1-417700             2-316200        3-197500           -295000

23-اگر دارائی موسسه ای 3 برابر بدهی آن باشد و سرمایه ی آن 7000 ریال باشد مبلغ دارائی کدام است

1-10500         2-3500          3-10000           4-3000

24- در صورتی که در یک دوره ی مالی دارائی یک موسسه 700 ریال افزایش و سرمایه 360 ریال افزایش یابد افزایش یا کاهش بدهی ها چقدر است

1-1060 افزایش             2-1060 کاش         3-340 کاهش              4-340 افزایش

25- اطلاعات زیر از دفتر موسسه آرزو استخراج شده جمع دارائی ها کدام است

سرمایه 5000   اسناد دریافتنی 1800   بانک د300   سر قفلی 400 اضافه برداشت بانکی  300 حساب دریافتنی 100

1-5300        2-5200      3-4900          4-4500

 26- در صورتی که دارائی و بدهی یک موسسه در یک دوره  ی مالی به ترتیب 300 و 140 ریال کاهش یابد افزایش یا کاهش سرمایه کدام است

1-440 افزایش         2-440 ماهش        3-160 افزایش            4-160 کاهش

27- اطلاعات زیر مربوط به یک موسسه در پایان دوره ی مالی است

مطالب مشابه :

مجموعه سوالات درس رياضيات امور مالي- حسابداري هنرستان

مجموعه سوالات درس رياضيات امور مالي- حسابداري هنرستان سوالات كنكور آزمايشي
نمونه سوالات اقتصاد هنرستان فنی حرفه ای تبریز

نمونه سوالات اقتصاد هنرستان فنی حرفه نمونه سوالات اقتصاد هنرستان كنكور حسابداري
سوالات درس حسابداری صنعتی-هنرستان

سوالات درس حسابداری صنعتی-هنرستان سوالات تستي حسابداري مقدماتي سوالات كنكور
سوالات کنکور حسابداری بازرگانی

"نمونه سوالات هنرستان" سوالات حسابداری
نمونه سوالات تئوری اصول حسابداری 2 هنرستان کاردانش خرداد 91

نمونه سوالات تئوری اصول حسابداری 2 هنرستان کاردانش خرداد 91 تازه هاي حسابداري.
مجموعه سوالات حسابداري صنعتي مقدماتي- سال سوم هنرستان

مجموعه سوالات حسابداري صنعتي مقدماتي- سال سوم هنرستان سوالات كنكور آزمايشي
سوالات كنكور كارداني پيوسته رشته حسابداري بازرگاني سال 1389

سوالات كنكور كارداني پيوسته رشته نمونه سوالات; گروه حسابداري دلفان; هنرستان
جواب سوالات تستي كتاب حسابداري صنعتي- كاردانش

جواب سوالات تستي كتاب حسابداري سوالات كنكور گروه حسابداري دلفان; هنرستان
نمونه سوالات امتحانات نهايي كاردانش- استان تهران

نمونه سوالات امتحانات نهايي سوالات كنكور گروه حسابداري دلفان; هنرستان
برچسب :