نمونه فرم قرارداد کار

بسمه تعالی

وزارت کار و امور اجتماعی

کانون سراسری انجمنهای صنفی دفاتر خدمات ارتباطی کشور

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی استان / شهرستان .....................

قرارداد کار

اين قرار داد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 25/8/1387مجمع تشخيص مصلحت نظام، بين کارفرما و کارگر (کارمند) منعقد مي شود. طرفین، انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل کار را به عنوان مرجع داوری جهت حل و فصل مخاصمات و اختلافات احتمالی فیمابین تعیین نمودند.  حق هرگونه مراجعه و اعلام شکایت، اقامه دعوی و مانند آن پیش از مراجعه به داور و صدور رای داوری، از طرفین به طور کلی سلب و ساقط گردیده است.

1-مشخصات طرفين

 

کارفرما/نماينده قانوني کارفرما:

آقاي

 

 

 

 

 

به نشاني

 

 

 

 

آدرس کامل

کد پستي
 

و کارگر (کارمند) آقاي / خانم :

 

 

 

نام

نام خانوادگي

نام پدر

تاريخ تولد      /      /      13 

شماره شناسنامه

شماره ملي


 

 

به نشاني آدرس کامل

 

 

 

 


کد پستي
 

2- نوع قرارداد:   دائم - موقت

3- نوع کار يا حرفه يا حجم کار و يا وظيفه اي که کارگر به آن اشتغال مي يابد: كارمند امور دفتري

 

 

 

 

 

4- محل انجام

 

5-تاريخ انعقاد قرار داد :   /   /   13    

 

6-مدت قرارداد:

از تاريخ    /   /   13    

تا تاريخ    /   /

 

 

7- ساعت کار روزانه:

8 ساعت از ساعت 8  تا ساعت 16

ميزان ساعات کار و شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين ميگردد، ساعات کار نميتواند بيش از ميزان مندرج در قانون کار تعيين شود ليکن کمتر از آن مجاز است

8- حق السعي:

الف: مزد ثابت  روزانه

 .........  ريال

حقوق ماهانه (به ترتیب 6 ماه اول و 6 ماه دوم): .........  ریال- ............ريال 

ب- پاداش افزايش توليد يا بهره وري ريال که طبق توافق طرفين قابل پرداخت است.

ج- ساير مزايا:

 

 

9- واريز حقوق و مزايا:

حقوق و مزايا به صورت به حساب شماره                                       نزد بانک                     شعبه                                  توسط کارفرما يا نمايده قانوني وي پرداخت ميگردد.

10- بيمه:

به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گذار بيمه نمايد

11-عيدي و پاداش سالانه:

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مجلس شوراي اسلامي به ازاي يک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف 90 روز حداقل مزد روزانه قانوني کارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به کارگر پرداخت مي شود.براي کار کمتر از يک سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12-حق سنوات يا مزاياي پايان کار:

به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق  قانون و مصوبه25/8/1387مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت ميشود.

13- شرايط فسخ قرارداد:

اين قرارداد در موارد ذيل، توسط هر يک از طرفين قابل فسخ است. فسخ قرارداد 20روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام ميشود.

- عدم رضایت کارفرما از طرف قرارداد

- تعطیلی دفتر به هر علت از جمله اراده کارفرما مبنی بر تغییر یا تعطیل فعالیت یا احکام مراجع صالحه اداری و قضایی

- تصمیم کارفرما به تعدیل نیروی انسانی مشغول به کار در واحد صنفی  

 

114- ساير موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي، کمک هزينه مسکن، کمک هزينه عايله بندي نسبت به اين قرار داد اعمال خواهد شد.

15- اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم ميشود که يک نسخه نزد کارفرما، يک نسخه دست کارگر، يک نسخه به تشکل کارگري (در صورت وجود) ويک نسخه نيز توسط کارفرما از طريق نامه الکترونيکي يا اينترنت يا ساير طرق به اداره کار و امور اجتماعي محل تحويل ميشود.

 

محل امضاء کارفرما

محل امضاء کارگر

 

 


مطالب مشابه :


یک نمونه فرم درخواست کار...

یک نمونه فرم درخواست کار تاريخ : اصل معرفی نامه مبنی بر اشتغال به کار یا بازنشستگی
نمونه فرم اعلام شروع به کار

نمونه فرم اعلام شروع به کار. ( نمونه فرم اعلام شروع به در زمان عدم اشتغال
نمونه فرم قرارداد کار

نمونه فرم قرارداد کار . وظيفه اي که کارگر به آن اشتغال مي انسانی مشغول به کار در
نمونه فرم سابقه کار برای ارائه به سفارت

نمونه فرم سابقه کار البته می تونید بر حسب وضعیت کارتون یکسری تغییرات به این فرم
نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار)

نمونه فرم قرارداد كار كه كارگر به آن اشتغال مقررات مربوط به کار به شرح بندهای
نمونه فرم استخدام و چگونگی استخدام کارگران با معافیت حق بیمه

قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه نمونه فرم
برچسب :