پایان نامه های حسابداری

۵

HF 10

بررسي اثرات خط مشي تقسيم سود بر ارزش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدرضا عباسيان.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.

۱۳۷

HF 13

نقش حسابرسي مبتني بر مدل ريسک در افزايش اثربخشي و کارايي حسابرسان مستقل در ايران/ ارسلان اسماعيلي کاکرودي.- به راهنمايي يحيي حساس يگانه، به مشاوره حميد برهاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.

۶۰۴

HF 4

تاثير شروط حسابرسي بر قيمت سهام و بر تحليل صورتهاي مالي سالانه توسط کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران/ محمدعلي خاتمي.- به راهنمايي رضا شباهنگ با مشاوره اساتيدمشاور: حسين عبده تبريزي و ناصر ميرسپاسي و مهدي تقوي و ميربهادرقلي آريانژاد.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۱۵۶

HF 14

اثر اعطاي حق خريد سهام جديد از محل افزايش سرمايه بر نرخ بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ عليرضا غياثي.- به راهنمايي دکتر طالبي با مشاوره استادمشاور: دکتر وکيلي فرد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۱۸۱

HF 12

بررسي قابليت اتکاء نسبتهاي سودآوري ( سودمندي در پيش بيني ) در شرکتهاي گروه صنعت داروئي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مرتضي ابراهيمي بسابي.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي فرد با مشاوره استادمشاور: رمضانعلي رويايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۲۶۶

HF 9

تاثير توزيع سود سهمي و سود نقدي بر نرخ بازده شرکتهاي صنايع غذايي و صنايع شيميايي بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه بين آنها/ داوود قرباني.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۵۸۳

HF 1

حسابداري تورم: صورتهاي مالي تعديل شده براساس شاخص عمومي قيمتها و تاثير آن بر تصميمهاي اقتصادي/ رمضانعلي رويائي.- به راهنمايي علي ثقفي با مشاوره استادمشاور: رضا شباهنگ.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۵۸۴

HF 2

بررسي ميزان تاثير حسابرسي عملياتي در افزايش کارآئي در صنعت نوشابه سازي (مورد خاص - شرکت زمزم شرق تهران)/ حسن مدرکيان.- به راهنمايي رضا شباهنگ با مشاوره اساتيدمشاور: رمضانعلي رويائي و مهدي تقوي و ناصر ميرسپاسي و محمدعلي دعائي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۵۸۵

HF 3

اتاق پاياپاي اسناد بانکي (کلرينگ) و نقش بانک مرکزي/ محمدرضا شکراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه مجتمع دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۶۱۲

HF 11

بررسي علل کمبود نقدينگي در شرکتهاي گروه صنايع ماشين آلات و تجهيزات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدعلي عصمتي.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۱۹۸۲

HF 6

ارتباط تغييرات اقلام صورتهاي مالي با تغييرات قيمت سهام/ پرويز تاجيک.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: نقي بهرامفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۰۳۲

HF 5

بررسي نقش عوامل موثر بر هموارسازي سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ عارف باباپور.- به راهنمايي حميد برهاني با مشاوره استادمشاور: رمضانعلي رويايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۲۹۱

HF 8

ارتباط بين نسبتهاي مالي باقيمت سهام در صنعت سيمان بين سالهاي ‎۷۲ تا‎۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران/ منصور يزدانيان.- به راهنمايي حميد برهاني با مشاوره استادمشاور: محمدابراهيم قرباني فريد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۲۹۲

HF 7

بررسي آثار روشهاي تامين مالي بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مرتضي طهماسب زاده.- به راهنمايي زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۴۷۱

HF 15

بررسي ديدگاههاي مديران صنايع استان فارس نسبت به اطلاعات حسابداري صنعتي/ رضا نوذري.- به راهنمايي محمد نمازي با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۴۷۲

HF 16

بررسي تحليلي رابطه بين گزارشگري مالي ميان دوره اي و تعداد بيشتر حسابداران واجد شرايط در واحدهاي تجاري تحت پوشش سازمان اوراق بهادار ايران/ مهدي شهيديان.- به راهنمايي زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۵۵۵

HF 17

بررسي تطبيقي عقود اجاره بشرط تمليک و مشارکت مدني با اصول متداول حسابداري و کاربرد اين عقود در اقتصاد ايران/ حسين شرفخاني.- به راهنمايي حميد برهاني با مشاوره استادمشاور: سيدابوالفضل دلقندي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۵۵۶

HF 18

بررسي نقش انتشار صورتهاي مالي مياندوره اي بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ عمار قاروني.- به راهنمايي نقي بهرامفر با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۵۵۷

HF 19

بررسي تحليلي حسابداري مديريت در شرکت مخابرات استان تهران/ برهان کريمي.- به راهنمايي سيدابوالفضل دلقندي با مشاوره اساتيدمشاور: حميدرضا وکيلي فرد و هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۶۵۴

HF 21

بررسي تاثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي جهت تداوم فعاليت شرکتها/ ناصر آقاجاني.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۶۹۰

HF 20

طراحي، تعيين و تجزيه و تحليل هزينه هاي کيفيت در صنايع خودروساز پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علي حرفت پويان.- به راهنمايي نقي بهرامفر با مشاوره استادمشاور: رسول نورالسناء.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۷۱۱

HF 22

ارزيابي عوامل موثر بر حجم تسهيلات ارائه شده بوسيله بانک کارگشائي/ مرتضي ترکاشوند.- به راهنمايي زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۸۸۴

HF 23

بررسي ارتباط بين ريسک سيستماتيک و بازده سهام عادي در صنعت دارويي در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي ‎۷۳ تا ‎۷۷/ تيمور جعفري نسب.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۸۹۸

HF 24

ضرورت تهيه و ارائه صورت ارزش افزوده بعنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي در ايران از ديدگاه استفاده کنندگان (با تاکيد خاص دولت)/ رضا قائدرحمتي.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۹۵۱

HF 25

بررسي تاثير جابجايي تحويلداران بر ميزان سپرده هاي ديداري و غيرديداري در بانک مسکن/ اسماعيل برزگر.- به راهنمايي زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۹۶۴

HF 26

بررسي ارتباط بين نسبتهاي مالي شرکتهاي گروه صنعت خودرو پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با بازده آنها (طي سالهاي ۱۳۷۹ - ‎۱۳۷۳)/ عليرضا غياثوند.- به راهنمايي محمدحسن جناني با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۹۹۵

HF 27

بررسي آثار صورتهاي مالي حسابرسي شده بر ويژگيهاي کيفي اطلاعات حسابداري/ پروانه نوريان.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي با مشاوره استادمشاور: هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۲۹۹۶

HF 28

بررسي مقايسه اي ارتباط وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي و سود عملياتي بر قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (در فاصله زماني ‎۷۷ و ‎۷۸)/ مرجان فخار.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: نقي بهرامفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۳۰۸۶

HF 29

بررسي اثر تغييرات سود سالانه شرکتهاي صنايع غذائي و شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر تغييرات بازده سهام آنها طي سنوات ‎۷۵ تا ‎۷۸/ نادر بيک محمدلو.- به راهنمايي قدرت اله طالبي با مشاوره استادمشاور: حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۳۱۲۱

HF 30

بررسي ميزان استفاده از تکنيکهاي حسابداري مديريت و محدوديتهاي بکارگيري آن در شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران/ ايرج قادري.- به راهنمايي حيدرضا وکيلي فرد با مشاوره اساتيدمشاور: هاشم نيکومرام و احمد هومن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۳۱۳۸

HF 31

بررسي ارتباط ميزان صحت پيش بيني سود حسابداري با نوع صنعت/ رضا قريشي.- به راهنمايي رمضانعلي رويائي با مشاوره استادمشاور: سيدمحمدرضا طباطبائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۳۱۵۱

HF 32

ارزيابي عملکرد مالي و اقتصادي منطقه آزاد کيش جذب سرمايه هاي خارجي - ايجاد اشتغال/ قباد مشير.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي فرد با مشاوره استادمشاور: هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۳۲۰۲

HF 33

بررسي علل صدور گزارشات حسابرسي غيرمقبول در سازمان حسابرسي در سالهاي ‎۱۳۷۸ و ‎۱۳۷۹/ بابک پوربهرامي.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي، به مشاوره هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۱.

۳۲۰۳

HF 34

بررسي تاثير استقرار نظام کيفيت سري 9000 ISO بر ساختار کنترهاي داخلي/ حميد اژدري.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي با مشاوره هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

۳۲۰۴

HF 35

بررسي آثار و پيامدهاي مالي ناشي از خصوصي سازي در شرکت سهامي تجهيزات ايمني راهها/ غلامرضا صفارزاده پاريزي.- به راهنمايي علي خاکساري با مشاوره محمود صفارزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۱.

۳۳۱۹

HF 36

ارزيابي ميزان سودمندي نسبتهاي مالي حاصله از صورت جريان نقدي همراه با نسبتهاي مالي مبتني بر ترازنامه و سود و زيان در جهت تصميم‌گيري مديران/ ميترا پيشگر.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي فرد با مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

۳۳۹۳

HF 37

بررسي ارتباط بين درآمد صادرات با قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت غذايي بين سالهاي ۷۷ - ‎۱۳۷۳/ فرهاد بختياري.- به راهنمايي حسين کدخدائي با مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

۳۴۱۶

HF 38

بررسي آثار متغيرهاي کلان اقتصادي بر شاخص کل قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده  در بورس تهران/ محمد حسني.- به راهنمايي محمدحسن جناني با مشاوره تيمور محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

۳۴۳۱

HF 39

ضرورت تهيه و ارائه صورت ارزش افزوده بعنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي در ايران از ديدگاه استفاده کنندگان (باتاکيد خاص سرمايه‌گذاران - بالفعل و بالقوه)/ عبدالحميد ايراندوست.- به راهنمايي رضا تهراني با مشاوره نقي بهرامفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

۳۴۳۳

HF 40

ارزيابي تاثير تنوع بخشي خريد سهام بر کاهش ريسک سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار تهران/ حميدرضا نجفي نيا.- به راهنمايي تقي بهرامفر با مشاوره رضا تهراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۱.

۳۴۳۴

HF 41

ارزيابي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) و تاثير آن بر افزايش بهره‌وري (مطالعه موردي کارخانه قند ياسوج)/ ناصر اقبالي فر.- به راهنمايي محمد نمازي با مشاوره حميدرضا وکيلي فرد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۱.

۳۴۳۵

HF 42

بررسي و مقايسه بين ارزش ذاتي و ارزش بازار سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محسن سامني.- به راهنمايي قدرت‌اله طالبي با مشاوره حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۰.

۳۴۳۶

HF 43

بررسي ميزان بکارگيري تکنيکهاي حسابداري مديريت در شرکتهاي توليدي وابسته به شرکت توسعه صنايع بهشهر و نقش آن در تصميم‌گيري مديران/ محسن زرعي.- به راهنمايي احمد هومن با مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

۳۴۳۷

HF 44

تحقيقي پيرامون شناسائي مجموعه نقاط پر تفوي سهام در بورس اوراق بهادار تهران جهت کاهش ريسک سرمايه‌گذاري/ نادر حسن زاده.- به راهنمايي نقي بهرامفر با مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۷۹.

۳۴۳۸

HF 45

بررسي ارتباط بين درآمد حاصل از صادرات با قيمت سهام در شرکتهاي صنايع معدن و کاني غيرفلزي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهان بين سالهاي ۱۳۷۷ - ‎۱۳۷۳/ چنگيز سلماني.- به راهنمايي حسين کدخدائي با مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

۳۴۷۷

HF 46

پژوهشي پيرامون رابطه بين متغيرهاي مالي و قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۷۸- ‎۱۳۷۲/ رضا محمودي.- به راهنمايي حسين کدخدايي با مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

۳۶۲۴

HF 47

ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حبيب سليماني.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد با مشاوره مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

۳۶۶۲

HF 48

بررسي تاثير روشهاي تامين مالي برروي نسبتهاي سودآورROLي&ROA& ROE")/ مريم  آزادپيله‌رود.- به راهنمايي قدرت الله طالبي با مشاوره حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.

۳۶۸۹

HF 51

بررسي شيوه‌هاي تامين مالي و اثر آن بر بازده حقوق صاحبان سهام/ جعفر خطيبي.- به راهنمايي نقي بهرامفر با مشاوره قدرت‌الله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.

۳۷۱۳

HF 50

بررسي مقايسه‌اي ارزش افزوده و سود حسابداري با بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي ‎۱۳۷۵تا‎۱۳۷۹/ حسينعلي سندگل.- به راهنمايي قدرت الله طالبي با مشاوره حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۳۷۳۲

HF 49

ارزيابي نظام حسابداري قيمت تمام شده در واحدهاي مرغ تخمگذار/ کتانه بزرگمهري فرد.- به راهنمايي نقي بهرامفر با مشاوره رضا تهراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۳۷۷۳

HF 52

بررسي تاثير تصميمات تامين مالي بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سيد حسين صالحي قلعه سفيد.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي فرد با مشاوره قدرت اله طالبي؛ هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.

۳۹۴۰

HF 70

بررسي علل علي‌الراس شدن درآمد مشمول ماليات شرکتها در استان آذربايجان‌غربي/ سعيد جبارزاده.- به راهنمايي قدرت‌الله طالب‌نيا، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

۳۹۶۷

HF 71

تاثير خصوصي‌سازي شرکتهاي دولتي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها/ حيدر محمدزاده سالطه.- به راهنمايي نقي بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۳۹۷۵

HF 72

بررسي تاثير ساختار مالکيت (نوع دولتي يا غيردولتي) بر بازده سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ سيد مصطفي شاه‌صاحبي.- به راهنمايي قدرت‌اله طالبي، به مشاوره نقي بهرامفر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.

۴۰۲۵

HF 73

بررسي و مطالعه وجود فاصله انتظارات بين حسابرسان و استفاده‌کنندگان نسبت به قضاوتهاي حرفه‌اي حسابرسان مستقل/ مهدي گوهري.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي، به مشاوره محمد جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۴۰۴۸

HF 74

ارزيابي ميزان شناخت حسابرسان از مفاهيم و محتواي استانداردهاي حسابرسي ايران/ محمدعلي مشهدي هاشمي.- به راهنمايي هاشم نيکومرام، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۲.

۴۰۶۶

HF 76

بررسي رابطه بين ريسک سيستماتيک و اهرم مالي با بازده پرتفوي در بورس اوراق بهادار تهران صنايع خودروسازي، پتروشيمي، گچ و سيمان/ فروزان محمدي.- به راهنمايي فرشاد هيبتي، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد تهران مرکزي، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۴۰۶۷

HF 75

بررسي رابطه ميان ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و بازده دارائيها (ROA) در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سيدمهدي رمضاني.- به راهنمايي حسين کدخدايي، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد تهران مرکزي، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۳.

۴۱۱۰

HF 77

بررسي تطبيقي موارد افشا در صورتهاي مالي بانکها و موسسات مالي مشابه در ايران با استاندارد بين‌المللي/ نوروز نوراله‌زاده.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتيان فريور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۴۱۱۴

HF 78

ارزيابي سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت و مقايسه آن با سيستم سنتي و تاثير آن بر مهمترين متغيرهاي مالي، مطالعه موردي (کارخانه قند بيستون)/ اميد جليليان.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي، به مشاوره احمد هومن.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۴۱۲۰

HF 79

بررسي تاثير اطلاعات حسابداري نقدي و اطلاعات حسابداري تعهدي بر قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مطالعه موردي صنعت سيمان و صنعت دارو/ مريم عبداللهي طادي.- به راهنمايي فرشاد هيبتي، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۴۳۵۷

HF 80

بررسي تاثير پذيرش شرکتهاي سهامي بورس اوراق بهادار تهران بر نسبتهاي مالي آنها/ جعفر زرين.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۳.

۴۴۹۲

HF 81

تحقيقي پيرامون مشکلات قيمت‌گذاري سهام بانکها بمنظور ارائه يک روش مناسب جهت خصوصي‌سازي (تحقيق موردي بانک کشاورزي)/ غلامرضا بيگلرخاني.- به راهنمايي سيدمحمدرضا طباطبائي، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۳.

۴۵۸۰

HF 83

بررسي سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت و تاثير آن بر سود خالص، سود هر سهم و قيمت معاملاتي - مطالعه موردي کارخانه سيمان غرب (سهامي عام)/ مهرداد قنبري.- به راهنمايي احمد هومن، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۴۵۸۷

HF 82

بررسي ديدگاه حسابداران (استفاده‌کنندگان صورتهاي مالي) در خصوص ضرورت تدوين و ارائه اطلاعات حسابداري منابع انساني/ عبدالرضا قاسمپور.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۳.

۴۷۷۲

HF 84

ارزيابي اجراي استانداردهاي حسابداري توسط شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري/ ليلا اسدي.- به راهنمايي هاشم نيکومرام، به مشاوره فرشاد هيبتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۵۰۴۴

HF 85

تحقيقي پيرامون ارتباط ميان نسبتهاي مالي و عدم تداوم فعاليت شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ ساعد ستاري نائيني.- به راهنمايي نقي بهرام‌فر، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۵۰۷۷

HF 53

بررسي مقايسه‌اي تاثير ساختار مالي شرکتها بر بازده سهام در صنايع بزرگ بورس اوراق بهادار تهران/ زينت بيات.- به راهنمايي حسين کدخدائي، به مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۱.

۵۰۷۸

HF 54

ارزيابي رابطه بين عايدي (E.P.S) سهام با حجم مبادلات سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ شاهرخ افتخاري.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخداي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۱.

۵۰۷۹

HF 55

بررسي تاثير نرخ سرانه کاردانش و فني و حرفه‌اي بر بهبود کيفيت آموزشي هنرجويان استان کردستان/ بهروز سوداگري.- به راهنمايي احمد هومن، به مشاوره قدرت‌اله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۱.

۵۰۸۰

HF 56

آزمون مدل پيش‌بيني سلامت مالي شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران/ وحيد حاجي‌زاده.- به راهنمايي سيدمحمدرضا طباطبايي، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۵۰۸۱

HF 57

ارزيابي نظام حسابداري مديريت در شرکت برق منطقه‌اي زنجان/ علي باقري.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۵۰۸۲

HF 58

بررسي رابطه تورم و نرخ ارز با شاخص کل قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علي لعل‌بار.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۵۰۸۳

HF 59

بررسي رابطه بين نوع صنعت با سود تقسيمي و تغييرات قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مجيد کرمعلي.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۵۰۸۴

HF 60

بررسي مقايسه‌اي روش‌هاي مختلف تامين مالي و اثرات آن بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سيدجواد احمدي‌نژاد.- به راهنمايي نقي بهرام‌فر، به مشاوره قدرت‌الله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.

۵۰۸۵

HF 61

ارزيابي گزارشگري حسابهاي انتظامي در واحدهاي تجاري دولتي/ بهرام اسماعيلي.- به راهنمايي هاشم نيکومرام، به مشاوره غلامحسين مهدوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۱.

۵۰۸۶

HF 62

بررسي ميزان استفاده از تکنيک‌هاي بودجه‌بندي سرمايه‌اي در شرکتهاي دولتي استان خوزستان/ مهدي غفاري.- به راهنمايي محسن دستگير، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۵۰۸۷

HF 63

بررسي و سنجش ميزان اتکاء مديران بر خروجيهاي نظام اطلاعات حسابداري جهت تصميم‌گيري/ محمدرضا سهرابي.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي، به مشاوره هاشم نيکومرام.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۰.

۵۰۸۸

HF 64

بررسي نقش کنترلهاي داخلي در محيط پايگاههاي اطلاعاتي غيرمتمرکز و يا توزيع‌شده/ مريم صلاحي‌نژاد.- به راهنمايي کامبيز فرقاندوست حقيقي، به مشاوره مهدي تقوي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۵۰۸۹

HF 65

ارزيابي امکان‌پذيري تعيين بهاي تمام‌شده خدمات آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي/ سيدرضا کياموسوي.- به راهنمايي مرتضي موسي‌خاني، به مشاوره ناصر حميدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۵۰۹۰

HF 66

بررسي رابطه بين ميزان دارائيها با بازده و ريسک سهام شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - گروه صنايع غذايي و داروئي/ عثمان محمدي زاوله.- به راهنمايي فريدون رهنماي رودپشتي، به مشاوره فرشاد هيبتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۵۰۹۱

HF 67

بررسي رابطه منابع و مصارف افزايش سرمايه با بازده سهام شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ هادي يزدي.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۵۰۹۲

HF 68

بررسي ارتباط بين نسبت‌هاي سودآوري با قيمت سهام گروه شرکت‌هاي پتروشيمي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بين سالهاي ‎۷۵ الي ‎۱۳۷۹/ اکبر تودشکي قهجاورستاني.- به راهنمايي حسين کدخدائي، به مشاوره ابراهيم عباسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۱.

۵۰۹۳

HF 69

بررسي ارتباط بين وجه نقد حاصل از عمليات و سود عملياتي با بازده سهام در شرکتهاي صنايع غذايي و دارويي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۷۸-‎۱۳۷۶/ سيدحسين رفيعي آتشگاه.- به راهنمايي قدرت‌اله طالب‌نيا، به مشاوره حسين کدخدائي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۵۱۲۵

HF 86

بررسي تاثيرات ضعف کنترل داخلي "شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار" بر گزارشهاي حسابرس و بازرس قانوني سازمان حسابرسي/ مهدي علي همتي.- به راهنمايي نقي بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.

۶۰۴۶

HF 87

فاصله انتظاراتي بين سيستم آموزش حسابداري و نيازهاي حرفه حسابرسي/ شهراد عوض‌پور.- به راهنمايي رمضانعلي رويايي، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نيا (طالبي).- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.

۶۰۶۵

HF 89

تعيين علل عمده گزارشات حسابرسي غيرمقبول حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي در شرکتهاي توليدي طي سنوات ‎۷۹ الي ‎۸۱/ اسماعيل جمالي.- به راهنمايي قدرت‌الله طالب‌نيا، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

۶۰۹۶

HF 88

بررسي ارتباط بين تغييرات اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان با تغييرات بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سعيد کرماني.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

۶۱۳۳

HF 90

بررسي ارتباط ميان ارقام حسابداري (سود و جريانات نقدي) با بازده سهام با توجه به ويژگيهاي خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۸۲-‎۷۸/ محمود کهنسال کفشگري.- به راهنمايي اميد پورحيدري، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

۶۲۰۲

HF 91

بررسي تاثير ساختار مالي بر هزينه سرمايه و قيمت بازار سهام شرکتهاي خودرو و سيمان پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۸۱-‎۱۳۷۴/ عفت لطفي.- به راهنمايي فرشاد هيبتي، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۳.

۶۲۱۷

HF 92

پژوهشي پيرامون بررسي رابطه بين نسبتهاي مالي و قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۸۱-‎۱۳۷۵/ علي اسماعيلي.- به راهنمايي حسين کدخدايي، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) .

۶۲۸۸

HF 93

موانع اجراي حسابرسي مبتني بر ريسک در شرکتهايي که حسابرسان آنها عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌باشند/ محمد خطيري.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

۶۳۷۲

HF 94

بررسي تاثير اندازه شرکت بر بازده سهام شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حسن صادق‌پور.- به راهنمايي فرشاد هيبتي، به مشاوره فريدون رهنماي رودپشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

۶۳۹۲

HF 95

بررسي اثر گزارش‌هاي حسابرسي بر کيفيت صورتهاي مالي شرکت‌هاي دولتي/ مهدي فلاح‌دوست.- به راهنمايي قدرت‌الله طالب‌نيا، به مشاوره حسين کدخدايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

۶۴۲۰

HF 96

بررسي مقايسه‌اي نوع و ميزان افزايش سرمايه بر بازده سهام و بازده سرمايه‌گذاري شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ فاطمه شاکري.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

۶۴۲۳

HF 97

بررسي رابطه بين سود مشمول ماليات ابرازي و درآمد مشمول ماليات قطعي شده شرکتهاي خارجي در ايران/ رضا محمد بابائي.- به راهنمايي حميدرضا وکيلي‌فرد، به مشاوره يگانه موسوي جهرمي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۳.

۶۵۱۹

HF 98

ارزيابي امکان‌سنجي طراحي سيستم مناسب حسابداري درآمد و بهاي تمام شده پروژه‌هاي تاسيسات عمومي در شرکت شهرکهاي صنعتي ايران طي سالهاي ‎۱۳۸۰ الي ‎۱۳۸۲/ محمدرضا اسماعيلي عقدا.- به راهنمايي قدرت‌اله طالب‌نيا، به مشاوره محمدحسن جناني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۳.

۶۵۴۳

HF 99

بررسي تاثير ساختار بدهي بر ريسک سيستماتيک شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره ‎۷۵ لغايت ‎۷۸/ بهزاد صادقي.- به راهنمايي حسين کدخدايي، به مشاوره قدرت‌الله طالبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۰.

۶۶۲۸

HF 100

بررسي ارتباط بين ريسک سيستماتيک و بازده سهام عادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت پتروشيمي و نفت) در فاصله زماني ۱۳۷۸-‎۱۳۸۲/ ابراهيم نويدي عباسپور.- به راهنمايي محمدحسن جناني، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده مديريت و اقتصاد، گروه حسابداري، رشته حسابداري) ؛ ‎۱۳۸۳.


مطالب مشابه :


مثال کاربردی ثبتهای حسابداری

نمایندگی نرم افزارهای حسابداری هلو-سکه-همکاران سیستم-پگاه کاتالوگ نرم شرکت نرم
پایان نامه های کارشناسی ارشد

کاتالوگ نرم ساختار سرماية شرکت های پذيرفته شده در پگاه “بررسي هم‌حركتي
بررسی رابطه همبستگی میان نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه و نسبتهای مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد

نمایندگی نرم افزارهای حسابداری هلو-سکه-همکاران سیستم-پگاه کاتالوگ نرم شرکت W.T.Grant با
نسبتهای مالی

نمایندگی نرم افزارهای حسابداری هلو-سکه-همکاران سیستم-پگاه کاتالوگ نرم شرکت نرم
پایان نامه های حسابداری

نمایندگی نرم افزارهای حسابداری هلو-سکه-همکاران سیستم-پگاه کاتالوگ نرم شرکت بر بازده
آیین نامه اموال دولتی

نمایندگی نرم افزارهای حسابداری هلو-سکه-همکاران سیستم-پگاه کاتالوگ نرم یا شرکت‌های
مروری بر تفاوت استانداردهای حسابداری ایران و FASB

نمایندگی نرم افزارهای حسابداری هلو-سکه-همکاران سیستم-پگاه کاتالوگ نرم که شرکت ها
زبان تخصصی ارشد 85 سراسری

نمایندگی نرم افزارهای حسابداری هلو-سکه-همکاران سیستم-پگاه کاتالوگ نرم شرکت نرم
حسابداری دولتی

نمایندگی نرم افزارهای حسابداری هلو-سکه-همکاران سیستم-پگاه کاتالوگ نرم شرکت نرم
برچسب :