پاسخنامه ی فارسی عمومی دانشگاه آزاد-یادگارامام -بخش پرسش های تستی 4-4-93

1.دربیت:«فرومانده درکُنجِ تاریک جای / چه دریابد از جام گیتی‌نمای» چه آرایه‌ای وجود دارد؟

الف)تشبیه       ب)ایهام        پ)جناس       ت)استعاره

2.در مصراع: «تاب ِ نرم ِ رقص ِ ماهی در بلور ِ آب» چه آرایه‌ای وجود ندارد؟

الف)تناسب    ب)تشخیص   پ)استعاره     ت)متناقض‌نما 

3.دربیت:«چو آتش برآورد بیچاره دود / فروتر نشست از مقامی که بود»چه آرایه‌ای وجود ندارد؟

 الف)جناس   ب)مراعات نظیر   پ)تشبیه     ت)سجع

4.درجمله‌ی:«دم ِ گرم ِ من ، در آهن ِ سرد ِ او اثر نکرد»چه آرایه‌ای وجود ندارد؟

الف)اسلوب معادله   ب)مَجاز  پ)تضاد  ت)کنایه

5.درجمله‌ی:«گفت با تبسّمی به رنگ غم»چه آرایه‌ای وجود ندارد؟

الف) تشبیه   ب) متناقض‌ نما   پ)  استعاره     ت)ضرب المثل

6.در کدام گزینه ، تشبیه وجود ندارد؟

الف)پیراهن تنهایی  ب)دریای جلال و کبریا پ)به کردار قیر ت)سمند سرافراز

7.در جمله‌ی:«براساس گزارشات بازرسین،آزمایشات مطلوب نبوده است» چند واژه به ویرایش نیاز دارد؟

الف)یک واژه   ب)دو واژه     پ)سه واژه      ت)چهار واژه

8.کدام گزینه به ویرایش نیاز ندارد؟

الف) والده‌ی محترمه‌ی شما آمد.   ب)او بایست بیشتر دقّت کند.

 پ)من موضوع را زبانا ًخبر دادم   ت)همواره در این مورد، بحث می‌کند.

9.با توجّه به بیت : «معرّف به دلداری آمد برش / که دستار قاضی نهد بر سرش» نقش دستوری کدام واژه درست نیست؟

الف) معرّف:نهاد  ب) دستار:فاعل  پ) سر:متمّم  ت)«ش» در هردومصراع:مضافٌ الیه

10.با توجّه به بیت : «معرّف به دلداری آمد برش / که دستار قاضی نهد بر سرش» نوع دستوری کدام واژه درست نیست؟

الف) آمد:فعل  ب) دستار:اسم  پ) سر:حرف  ت)«ش» در هردومصراع:ضمیر

11.کدام گزینه درست نیست؟

الف) گُردآفرید: دختر گَژدهَم    ب) هَجیر:پسر گودرز  

پ) هومان:برادر پیران ویسه    ت) سهراب:پدر رستم

12.قدیمی ترین منبعی که می توان داستان «آرش کمانگیر» را جُست:

الف) تاریخ طبری ب) شاهنامه ی فردوسی  پ) سروده های اوستا   ت) گلستان سعدی

 

      درتست‌های زیر گزینه های نادرست را مشخص کنید.

  1. الف)رهی:غلام  ب)ثَنا:روشنی     پ)سنان:سرنیزه                ت)بُرنا:جوان    
  2. الف)نغز:جالب     ب)آگنده:سرشار   پ)حُطام:ریزه گیاه خشک   ت)بربط:مرغابی
  3. الف)سمند:اسب  ب)قدوم:قدم ها        پ)غریو:فریاد            ت)نقیب:فرمانده
  4. الف)تفته:سوزان  ب)معبّر:خوابگزار   پ)صواب:پاداش         ت)سخی:بخشنده  
  5. الف)قفا:پشت گردن ب)جَدَل:بحث          پ)عَرین:عریان          ت)صَنادید:بزرگان
  6. الف)فسق:گناه  ب)آجل:اکنون            پ)سیم:نقره                ت)سِفله:فرومایه
  7. الف)آلام:دردهاب) موتیف:سخن پُرتکرارپ)شبگیر:سپیده دم ت)مألوف:تألیف شده
  8. الف)حَزم:گوارشب)ماحَضَر:آنچه که حاضر است پ)بهین:بهترین         ت) هبا:هدر           

  


مطالب مشابه :


پاسخنامه ی فارسی عمومی دانشگاه آزاد-یادگارامام -بخش پرسش های تستی 4-4-93

samadipour - پاسخنامه ی فارسی عمومی دانشگاه آزاد-یادگارامام -بخش پرسش های تستی 4-4-93 - زبان و ادبیات
برچسب :