بیمه تکمیلی تاکسیرانان شهر تهران

شرح مراحل:

تاکسيرانان  می توانند به شرح ذيل از خدمات بيمه تکمیلی درمان از طریق شرکت سرويس بیمه شهر(طرف قرارداد با بيمه آسیا) استفاده نمايند.

نحوه انجام خدمات بستری و اعمال جراحی (شش عمل مندرج در ماده 5 قرارداد و مفاد یک ، دو ، چهار ، شش ، هشت و نه و سایر موارد مندرج در ماده 7 ) قرارداد مذکور در اين سامانه قابل رویت است. 

الف :نحوه انجام خدمات بستری و اعمال جراحی

(شش عمل مندرج در ماده 5 قرارداد و مفاد یک ، دو ، چهار ، شش ، هشت و نه و سایر موارد مندرج در ماده 7 )قرار داد مذکور در همین سامانه قابل رویت است.

 1- دریافت گواهی نامه و یا معرفی نامه از بیمارستان یا مرکز درمانی طرف قرارداد با درج نوع عمل جراحی و خدمات بستری .

2- ارائه برگه مذکور (گواهی نامه و یا معرفی نامه) قبل از انجام عمل جراحی و یا بستری به دفتر مرکزی شرکت بیمه شهر (واقع در میدان آرژانتین، پایانه بیهقی) جهت اخذ مجوز بستری در بیمارستان های طرف قرارداد.

تبصره 1 : در رابطه با موارد اورژانسی (ایام تعطیل و خارج از ساعات اداری ) بیمه شده در مراکز درمانی طرف قرارداد می تواند بستری شود و طی تماس تلفنی در روز اداری با دفتر مرکزی شرکت بیمه شهر ، نماینده آن شرکت با حضور در محل بستری ، مراحل تایید پذیرش را انجام خواهد داد .

تبصره 2 : تاکسیرانان در صورت بستری شدن در مراکز غیر از طرف قرارداد ، پس از ترخیص از بیمارستان و پرداخت هزینه ها با دردست داشتن مدارک به دفتر مرکزی سرویس بیمه شهر مراجعه و مدارک خود را تحويل داده و رسید مربوطه را دریافت  و در تاریخ تعیین شده اعلامی از سوی دفتر مرکزی بيمه سرويس شهر ،  با به همرا داشتن  رسيد ، جهت دریافت وجه خویش به آن دفتر  مراجعه نمايند . چنانچه تاکسیرانان شماره حساب بانک شهر خویش را به دفتر مرکزی سرویس بیمه شهر در هنگام تحویل مدارک پزشکی و هزینه ای ، ارائه نمایند مبالغ قابل پرداخت توسط شرکت بیمه بدون مراجعه مجدد تاکسیران ، به حساب وی واریز خواهد شد .

ب) شرح خدمات پاراکلینیکی :

1- تاکسیران ابتدا هزینه های موارد پاراکلینیکی (مندرج در ماده 5 و 7) قرارداد مذکور که در سامانه بشارت قابل رویت است را به مرکز مورد نظر پرداخت نموده و سپس اسناد پزشکی و هزینه ای خویش را به دفتر مرکزی شرکت بیمه شهر (واقع در میدان آرژانتین ، پایانه بیهقی ) تحویل داده و رسید مربوط را دریافت می نماید و تاریخی را جهت دریافت وجه از آن دفتر بیمه دریافت می کند .چنانچه تاکسیران شماره حساب بانک شهر خویش را به دفتر مرکزی سرویس بیمه شهر ارائه نماید ، مبالغ قابل پرداخت توسط شرکت بیمه شهر بدون مراجعه مجدد تاکسیران ، به حساب وی واریز خواهد شد .

2-تاکسیران در تاریخ اعلامی به دفتر مرکزی سرویس بیمه شهر مراجعه و وجه مورد تایید را دریافت می نماید .این وجه ممکن است به حساب بانک شهر اعلامی تاکسیران نیز واریز شده باشد .

منبع :سامانه رفاهي تاكسي رانان تهران


مطالب مشابه :


بيمارستان‌هاي طرف قرارداد با بيمه تكميلي بازنشستگان تأمين اجتماعي معرفي شدند

تكميلي بازنشستگان تأمين اجتماعي هاي طرف قرارداد با بيمه دي در استان ايلام هم
به جاي اجراي قانون، بيمه ها را زيرنظر تأمين اجتماعي بردند

با عقد قرارداد با با بيمارستانهاي طرف دفترچه بيمه تأمين اجتماعي
بيمارستانهاي طرف قرارداد شركت بيمه ميهن سرپرستي استان ايلام

بيمارستانهاي طرف قرارداد شركت بيمه ليست بيمارستانهاي طرف گذاري تامين اجتماعي)
بيمـه درمـان تكميلـي

سازمان تامين اجتماعي و يا از بيمارستانهاي غير طرف غير طرف قرارداد بيمه گر
طرح تامين رفاه پزشكان يا بيمه شدگان

پزشك طرف قرارداد سازمان تامين بيمه شده تامين اجتماعي از بيمارستانهاي
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان وعشاير

صندوق بيمه اجتماعي قوانين بيمه تامين اجتماعي; مراكز و بيمارستانهاي طرف قرارداد
بیمه تکمیلی تاکسیرانان شهر تهران

غیر از طرف قرارداد ، پس از بيمه تامين اجتماعي; و بيمارستانهاي طرف
مقررات صندوق تامين خسارت هاي بدني

۲- بطلان قرارداد بیمه . سايت بيمه تامين اجتماعي; مراكز و بيمارستانهاي طرف قرارداد طلايي
برچسب :