خانواده سهره : سهره معمولی - سهره کوهی - سهره سینه سرخ - سهره بال سرخ - سهره صورتی - سهره دمگاه زرد

 

خانواده سهره<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Family Fringillidae

 

پرندگاني هستند دانه‌خوار با منقاري كوتاه ، مخروطي و قوي ، پروبال رنگارنگ

بيشتر آنها در خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته جمعي ديده مي شوند .

نر و ماده آنها غالبا همشكل نيست .

روي درختان بوته‌ها و يا زمين لانه مي سازند .

غير از دانه‌ها گاهي از حشرات نيز تغذيه مي كنند .

 

 

سهره معمولی

 

سهره معمولی - Goldfinch

سهره معمولی - Carduelis Carduelis

سهره معمولی - جوجه های در آشیانه - Goldfinch chick

سهره معمولی - نژادی كه در مشرق و جنوب شرقی ايران زندگی می كند - Grey-headed Goldfinch

 

انگليسي : Goldfinch & Grey-headed Goldfinch

فرانسوي :Chardonneret elegant

لاتين :Carduelis Carduelis

 

مشخصات :

12 سانتي‌متر ؛ نــر و ماده همشكل ، پرنده‌اي است با بال‌هاي زرد و سياه ، دم سياه و سفيد ، صورت قرمز لاكي و پشت قهوه‌اي خاكي كه در ناحيه دمگاه به سفيدي مي گرايد . پرنده نابالغ سر و سطح پشتي نخودي مايل به خاكستري دارد و بدنش پر از خط و خال قهوه‌اي است . پروازش موجي و رقص مانند مي باشد و پرنده‌اي است اجتماعي نژادي كه در مشرق و جنوب شرقي ايران زندگي مي كند ( C. c. paropanisi ) ، طرح سياه و سفيد صورت را ندارد و تمام سرش به جز قسمت قرمز آن به طور يكدست قهوه‌اي مايل به خاكستري كمرنگ است .

 

زيستگاه :

باغ‌ها ، ميوه‌زارها و كشتزارها . در پاييز و زمستان در حال جستجو و تغذيه از دانه‌هاي بوته‌هاي خـار ، در زمين‌هاي باير و كنـار جاده‌ها ديده مي شود ، لانه‌اش را روي درخت و معمولا نزديك نوك شاخه‌ها و گاهي در پرچين‌ها مي سازد .

 

پراكندگي :‌

 

نقشه پراکندگی سهره معمولی 

سهره معمولی پرنده ای است که زمستان‌ها فراوان است و به تعداد فراوان در ايران زادوولد مي كند

 

 

سهره کوهی

 

سهره کوهی - Carduelis flavirostris

سهره کوهی جنس نر - Male Twite

سهره کوهی جنس ماده - Female Twite

 

انگليسي :Twite

فرانسوي :Linotte a bec jaune

لاتين: Carduelis flavirostris

 

مشخصات :

13 سانتي‌متر ؛ از نظر شكل ظاهري و رفتار نسبتا شبيه سهره سينه سرخ است . سطح پشتي نخودي تيره با رگه‌هاي سياه و قهوه‌اي و سطح شكمي آن روشن‌تر مي باشد ، گلويش نخودي پررنگ است ، پرنده نــر دمگاه صورتي تيره دارد كه در پرنده ماده نخودي و رگه‌رگه سياه است . منقارش در تابستان زرد مايل به خاكستري و در زمستان زرد روشن است . از ماده و نابالغ سهره سينه سرخ با سفيدي كمتر روي بال‌ها و دم ، سطح پشتي پررنگ‌تر ، گلوي نخودي مايل به نارنجي و دمي نسبتا بلندتر( و منقار زرد در زمستان ) تشخيص داده مي شود .

 

زيستگاه :

بطور دسته جمعي در دامنه كوه‌ها و زمين‌هاي باير مرتفع زادوولد مي كند  ، در زمستان به نقاط كم ارتفاع‌تر كوچ مي نمايد .

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی سهره کوهی 

سهره کوهی از جمله پرندگان بومي و در شمال ايران از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است و نیز زمستان‌ها در مشرق ايران ديده مي شود .

 

 

سهره سينه سرخ

 

سهره سینه سرخ جنس نر و ماده - Male & Female Linnet

سهره سینه سرخ جنس نر - Male Linnet

سهره سینه سرخ جنس ماده - Female Linnet

 

انگليسي :Linnet

فرانسوي :Linotte melodieuse

لاتين :Acanthis cannabina

 

مشخصات :

13 سانتي‌متر ؛ پرنده نــر جبه قهوه‌اي بلوطي دارد .  دم دوشاخ و بال‌هاي قهوه‌اي پررنگش داراي حاشيه سفيد و سرش خاكستري رنگ است .  سطح شكمي آن نخودي با رگه‌هاي قهوه‌اي سياه و سينه‌اش صورتي رنگ مي باشد ، علاوه بر اين در فصل زادوولد تارك و سينه قرمز لاكي و گلوي تقريبا سفيد با رگه‌هاي قهوه‌اي دارد ،  پرنده ماده رنگ قرمز لاكي را ندارد و بيشتر رگه‌رگه است . اين پرنده ؛ پرنده‌اي اجتماعي است . پروازش موجي است ، در زمستان به وسيله چانه و گلوي رگه‌رگه و سفيدي آشكار طرفين دم و منقار تيره از سهره كوهي مشخص مي شود .

 

زيستگاه :

زمين‌هاي وسيع و پرچين دار . در زمستان به صورت گله‌هاي بزرگ در زمين‌هاي باير ، كشتزارها و تالاب‌ها ديده مي شود .  به طور دسته جمعي در بيشه ها و پرچين‌ها و گاهي در بين علف‌ها زادوولد مي كند .

 

پراكندگي :‌

 

نقشه پراکندگی سهره سینه سرخ 

سهره سینه سرخ از جمله پرندگان  نيمه مهاجر ایران و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .

 

 

سهره بال سرخ

 

سهره بال سرخ جنس نر - Crimson-winged Finch

سهره بال سرخ - Rhodopechys sanguinea

 

انگليسي :Crimson-winged Finch

فرانسوي :Bouvreuil a ailes roses

لاتين :Rhodopechys sanguinea

 

مشخصات :

15 سانتي‌متر ؛ سهره بزرگي كه در كوهستانهاي مرتفع ديده مي شود . پرنده نــر به طور كلي در سطح پشتي قهوه‌اي سير و در سطح شكمي نخودي رنگ است . تارك سياه و گون‌هاي صورتي دارد ، در طرفين سينه‌اش لكه‌هاي خرمائي ديده مي شود ، بال‌هايش سياه و صورتي روشن است و دم تقريبا سياه با كناره‌هاي سفيد دارد . پرنده ماده تيره‌تر و رنگ صورتي پروبالش كمتر است . تارك آن خال‌خال مي باشد ( نه راه‌راه ) جز در فصل زادوولد ، پرنده‌اي است بسيار اجتماعي .

 

زيستگاه :

شيب‌هاي سنگي و قله‌هاي كوهستان با گياهان كم و پراكنده . در زمستان به دره‌ها و نقاط كم ارتفاع‌تر كوچ مي كند . در ميان بوته‌هاي كوتاه بين صخره‌ها و يا در شكاف سنگ‌ها لانه مي سازد .

 

پراكندگي :

 

سهره بال سرخ 

به طور كلي سهره بال سرخ از جمله پرندگان بومي ایران است و در مناطق مختص به خود از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .

 

 

سهره صورتی

 

سهره صورتی جنس نر - Male Trumpeter Finch

سهره صورتی جنس ماده - Female Trumpeter Finch

 

انگليسي : Trumpeter Finch

فرانسوي :Bouvreuil githagine

لاتين : Rhodopechys githaginea

 

مشخصات :

۱۲.۵ سانتي‌متر ؛ پرنده‌اي است به اندازه گنجشك با منقار مخروطي كلفت كه غالبا روي زمين تغذيه مي كند . نــر آن قهوه‌اي مايل به خاكستري است با اثري از رنگ صورتي روي دمگاه ، بالها ، سطح شكمي و صورت . در بهار رنگ منقار آن قرمز مرجاني روشن است . پرنده ماده و نــر زمستاني تيره‌ترند با منقاري تقريبا زرد ، صداي اين پرنده خيلي مشخص است ، اغلب قوز كرده و خيلي نزديك به زمين حركت مي كند ، به طوري كه مشاهده آن مشكل مي باشد . پروازي سريع به شيوه ساير سهره‌ها دارد .

 

زيستگاه :

بيابان‌ها و تپه‌ و ماهورهاي باير ولي اغلب نزديك آب ديده مي شود . در شكاف سنگ‌ها و يا ديوارهاي سنگي لانه مي سازد.

 

پراكندگي :

 

نقشه پراکندگی سهره صورتی 

سهره صورتی از پرندگان بومي ایران است که در گذشته نه چندان دور از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار بوده است و اما در حال حاضر اطلاع دقیق و مستندی از تعداد و وضعیت کنونی آن در دست نیست .

 

 

سهره دمگاه زرد

 

سهره دمگاه زرد جنس نر - Male Serin

سهره دمگاه زرد جنس ماده - Female Serin

سهره دمگاه زرد جنس نر - Serinus serinus

سهره دمگاه زرد - Serin cini

 

انگلیسی :Serin

فرانسوی : Serin cini

لاتین :Serinus serinus

 

مشخصات :

11 تا 12 سانتی متر . سهره فعال و کوچکی‌ است با منقار کوتاه ، ضخیم و دم چنگال مانند . سطح پشتی جنس نر و ماده تیره با رگه های زرد و سبز تیره و دمگاه زرد لیمویی قابل تشخیص اند ، قسمت شکمی دارای رگه های منظم لیمویی رنگی است که از چانه ها تا سطح شکمی رفته رفته به زرد مایل به سفیدی می گراید .

در فصل زاد و ولد جنس نر به وسیله رنگ زرد روشن تر سینه و پیشانی و همینطور پرهای زرد روشن دور چشمها به شکل کاملا محسوسی از ماده قابل تشخیص است . جنس ماده و نابالغ کم رنگ تر و فاقد رنگ زرد ناحیه پيشانی و سينه ای بوده و بیشتر رگه های سبز تیره ، رنگهای بخش سینه و پیشانی را تشکیل می دهند . ممکن است به صورت دو رگه " هیبرید " نیز در طبیعت یافت شود .

 

زیستگاه :

جنگل های باز  ، درختستان ها ، زمین های زراعتی و در اغلب موارد جنگل های سوزنی برگان . در میان بوته ها و درختچه ها لانه سازی می کند

 

پراکندگی :

سهره دمگاه زرد پرنده ای است مهاجر و بنا بر گزارشات مستند طی 20 سال گذشته تنها دوبار از غرب ایران گزارش شده است و اما در حال حاضر گزارش مستندی مبنی بر مشاهده مجدد و زادآوری آن در دسترس نیست .

 

 

خانواده سهره از تعداد گونه‌هاي متعددي تشكيل شده

و به دليل دسترسي آسانتر و راحت تر مطالب و عكسها ، مطالب به سه صفحه تقسيم شده است

 

 

 

 

چنانچه اطلاعات مستند و اخبار جديدي از پراكندگي و وضعيت پرندگان ايراني در دست داريد

از طريق ارسال ایمیل ما را هم مطلع كنيد .

کلیه حقوق این وبلاگ شامل علائم و مطالب متعلق به وب سایت رسمی پرندگان ایران می باشد .

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است .

All Rights Reserved 2007-2008 © by: Iranian-birds.com

 


مطالب مشابه :


آوای سهره

bojnourdan - آوای سهره - فرهنگ عامیانه و گویش ترکی به لهجه ی بجنوردی
سهره طلایی(Carduelis carduelis)

آوای حیات وحش - سهره طلایی(Carduelis carduelis) - شناخت و حفاطت از محیط زیست و جانوران در خطر انقراض
گلسرخی:سِهره ها را از قفس پرواز خواهم داد

آوای مهر بروجرد - گلسرخی:سِهره ها را از قفس پرواز خواهم داد - - آوای مهر بروجرد
خاطره صید سهره

شیفته طبیعت - خاطره صید سهره - طبیعت از دید یک عاشق طبیعت - شیفته آوای حیات
دانلود فیلم و آواز سهره

به درخواست علی آقا و زینب خانم که گفته بودن فیلم و آواز سهره رو بزارم من هم اطاعت امر کردم و
دانلود آواز قناری

سهره عکسهای ارسالی
خانواده سهره : سهره معمولی - سهره کوهی - سهره سینه سرخ - سهره بال سرخ - سهره صورتی - سهره دمگاه زرد

پرندگان ایران - خانواده سهره : سهره معمولی - سهره کوهی - سهره سینه سرخ آوای حیات
کَبک (در كوخرد)

آوای سيبه - کَبک (در كوخرد) - تلاشی در جهت معرفی بخش كوخرد و مناطق اطراف شهرستان بستک و استان
دهستان کوخرد

آوای سيبه - دهستان کوخرد - تلاشی در جهت معرفی بخش كوخرد و مناطق اطراف شهرستان بستک و سهره
برچسب :