دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی درکنکورسال1390


مدیریت بازرگانی

دوره کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 3175 دانشگاه اصفهان 9 - گرایش بازاریابی
روزانه 3176 دانشگاه اصفهان 10 - گرایش مدیریت تحول
روزانه 3177 دانشگاه اصفهان 6 - گرایش مدیریت مالی
روزانه 3178 دانشگاه اصفهان 10 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور           
روزانه 3179 دانشگاه اصفهان 9 - گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور
روزانه 3180 دانشگاه اصفهان 12 - گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
روزانه 3181 دانشگاه الزهرا (س) 10 - فقط زن- گرایش بازاریابی
روزانه 3182 دانشگاه الزهرا (س) 8 - فقط زن- گرایش مالی
روزانه 3183 دانشگاه ایلام 8 -  
روزانه 3184 دانشگاه تبریز 5 - گرایش بازرگانی بین المللی
روزانه 3185 دانشگاه تربیت مدرس 8 - گرایش بازاریابی بین المللی
روزانه 3186 دانشگاه تهران 6 - گرایش بیمه
روزانه 3187 دانشگاه تهران 6 - گرایش بازاریابی
روزانه 3188 دانشگاه تهران 5 - گرایش بازاریابی- محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه 3189 دانشگاه تهران - 6 گرایش بازاریابی بین­الملل
روزانه 3190 دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت مالی- محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه 3191 دانشگاه خلیج فارس بوشهر 16 -  
روزانه 3192 دانشگاه سمنان 5 - گرایش بازاریابی
روزانه 3193 دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت مالی
روزانه 3194 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 - گرایش مدیریت تحول- با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
روزانه 3195 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 - گرایش مدیریت مالی- با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
روزانه 3196 دانشگاه شاهد 6 - گرایش بازاریابی بین المللی - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 3197 دانشگاه شاهد 6 - گرایش مالی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 3198 دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 -  
روزانه 3199 دانشگاه شهید بهشتی 8 - گرایش بازاریابی
روزانه 3200 دانشگاه شهید بهشتی 8 - گرایش بازاریابی بین المللی
روزانه 3201 دانشگاه شهید چمران اهواز 5 - گرایش بازاریابی
روزانه 3202 دانشگاه شهید چمران اهواز 5 - گرایش مالی
روزانه 3203 دانشگاه علامه طباطبایی 15 - گرایش مدیریت بیمه
روزانه 3204 دانشگاه علامه طباطبایی 15 - گرایش بازرگانی ببین­الملل
روزانه 3594 دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش بازاریابی
روزانه 3205 دانشگاه فردوسی مشهد 6 - گرایش بازاریابی بین الملل
روزانه 3206 دانشگاه فردوسی مشهد 6 - گرایش تحول
روزانه 3207 دانشگاه گیلان –رشت 10 -  
روزانه 3208 دانشگاه لرستان- خرم اباد 4 - گرایش بازاریابی
روزانه 3209 دانشگاه مازندران- بابلسر 19 -  
روزانه 3210 دانشگاه یزد 9 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه 3211 دانشگاه یزد 8 - گرایش مالی
شبانه 3212 دانشگاه الزهرا (س) 5 - فقط زن- گرایش بازاریابی
شبانه 3213 دانشگاه الزهرا (س) 8 - فقط زن گرایش مالی
شبانه 3214 دانشگاه ایلام 5 -  
شبانه 3215 دانشگاه تبریز 2 - گرایش بازرگانی بین المللی
شبانه 3216 دانشگاه تهران - 6 گرایش بیمه
شبانه 3217 دانشگاه تهران 6 - گرایش بازاریابی
شبانه 3218 دانشگاه تهران 5 - گرایش بازاریابی –محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه 3219 دانشگاه تهران - 6 گرایش بازاریابی بین الملل
             
 
شبانه 3220 دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت مالی- محل تحصیل مجتمع اموزش عالی قم
شبانه 3221 دانشگاه سمنان 4 - گرایش بازاریابی
شبانه 3222 دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت مالی
شبانه 3223 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 - گرایش مدیریت تحول- با همکاری دانشگاه شهید بهشتی     
شبانه 3224 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 - گرایش مدیریت مالی- با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
شبانه 3225 دانشگاه شاهد 4 - گرایش بازاریابی بین­المللی- شرایط در انتهای دفترچه
شبانه 3226 دانشگاه شاهد 4 - گرایش مالی- شرایط در انتهای دفترچه
شبانه 3227 دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 -  
شبانه 3228 دانشگاه شهید بهشتی 2 - گرایش بازاریابی
شبانه 3229 دانشگاه شهید بهشتی 2 - گرایش بازرگانی بین­المللی
شبانه 3230 دانشگاه شهید چمران اهواز 5 - گرایش بازاریابی
شبانه 3231 دانشگاه شهید چمران اهواز 5 - گرایش مالی
شبانه 3232 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور
شبانه 3233 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
شبانه 3595 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - گرایش بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
شبانه 3597 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - گرایش مدیریت بیمه- شیوه آموزش محور
شبانه 3234 دانشگاه فردوسی مشهد 4 - گرایش بازاریابی بین­الملل
شبانه 3235 دانشگاه فردوسی مشهد 4 - گرایش تحول
شبانه 3236 دانشگاه گیلان- رشت 5 -  
شبانه 3237 دانشگاه مازندران- بابلسر 8 -  
شبانه 3238 دانشگاه یزد 6 - گرایش مدیریت بازاریابی
شبانه 3239 دانشگاه یزد 6 - گرایش مدیریت مالی
نیمه حضوری 3240 دانشگاه تربیت مدرس 12 - گرایش بازاریابی بین­الملل
پیام نور 3241 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 9 - گرایش بازرگانی بین­الملل
پیام نور 3242 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 9 - گرایش بازاریابی
پیام نور 3243 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 9 - گرایش مدیریت مالی
پیام نور 3244 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 9 - گرایش بازرگانی بین الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور 3245 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 9 - گرایش بازاریابی- شیوه اموزش محور
پیام نور 3246 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 9 - گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
پیام نور 3247 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 12 - گرایش بازاریابی
پیام نور 3248 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 12 - گرایش بازرگانی بین الملل
پیام نور 3249 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 12 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
پیام نور 3250 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 12 - گرایش بازرگانی بین الملل- شیوه اموزش محور
پیام نور 3251 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد کرج) 12 - گرایش بازاریابی
پیام نور 3252 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد کرج) 12 - گرایش بازرگانی بین الملل
پیام نور 3253 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد کرج) 12 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
پیام نور 3254 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد کرج) 12 - گرایش بازرگانی بین الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور 3255 دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 19 - گرایش بازاریابی
پیام نور 3256 دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 25 - گرایش بازاریابی –شیوه آموزش محور
غیر انتفاعی 3257 موسسه غیر انتفاعی ارس- تبریز 12 - گرایش بازرگانی بین المللی
غیر انتفاعی 3258 موسسه غیر انتفاعی ارس- تبریز 12 - گرایش مدیریت مالی
غیر انتفاعی 3259 موسسه غیر انتفاعی ارشاد - دماوند 6 - فقط زن
غیر انتفاعی 3260 موسسه غیر انتفاعی ارشاد - دماوند 6 - فقط زن- گرایش بازاریابی
غیر انتفاعی 3261 موسسه غیر انتفاعی ارشاد - دماوند 6 - فقط مرد
غیر انتفاعی 3262 موسسه غیر انتفاعی ارشاد - دماوند 6 - فقط مرد- گرایش بازاریابی
غیر انتفاعی 3263 موسسه غیر انتفاعی الغدیر- تبریز 12 - گرایش بازرگانی بین المللی
غیر انتفاعی 3264 موسسه غیر انتفاعی الغدیر- تبریز 12 - گرایش مدیریت مالی
غیر انتفاعی 3265 موسسه غیر انتفاعی کار 19 - محل تحصیل واحد خرمدره
مجازی 3266 دانشگاه تهران 31 - شیوه آموزش محور
مجازی 3267 دانشگاه تهران 31 - گرایش بیمه- شیوه آموزش محور
بین الملل 3268 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 25 - گرایش بازاریابی بین المللی- محل تحصیل واحد بین الملل چابهار        
بین الملل 3269 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 25 - گرایش بازاریابی- محل تحصیل واحد بین الملل چابهار
بین الملل 3270 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 50 - گرایش مدیریت مالی- محل تحصیل واحد بین الملل چابهار
   
مدیریت منابع انسانی
دوره کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 3420 دانشگاه تهران 6 -  
شبانه 3421 دانشگاه تهران - 6  
مجازی 3422 دانشگاه تهران 62 - شیوه آموزش محور


مطالب مشابه :


فروش دفترچه های رفاهی

معاونت برنامه ریزی و نظارت استخر شهید کاشان-فروشگاه-بیمارستان شهید بهشتی
برنامه‌های دهه فجر اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی اعلام شد

برنامه‌های دهه فجر اداره جلوی پارک شهید بهشتی تا تپه شنا استخر اسکو
جشنواره ورزشی پرستاران سال آینده در تهران برگزار می شود

استفاده از استخر شنای دانشگاه علوم برنامه بازنگری شهید بهشتی دانشگاه
شرايط ورود به دانشگاه شهيد ستاري نيروي هوايي ارتش

نیروی زمینی،دانشگاه هوایی شهید ستاری بلوار شهید بهشتی طبق برنامه زمانی
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی درکنکورسال1390

برندگان جشنواره فجر: برنامه‌ریزی گرایش مدیریت تحول- با همکاری دانشگاه شهید بهشتی:
دانشکده های فنی حرفه ای سراسر کشور

آموزشکده فنی وحرفه ای شهید بهشتی کوچه استخر برنامه های دهه فجر 92 هنرستان
دانشگاه افسری

نیروی زمینی،دانشگاه هوایی شهید ستاری بلوار شهید بهشتی طبق برنامه زمانی
برچسب :