اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي

اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي

از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد :

رئيس جمهور قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي را براي اجرا ابلاغ كرد

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ،رئيس جمهور قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي را براي اجرا ابلاغ كرد. بر اساس اين قانون  وبه منظور افزايش مشاركتهاي مردمي در توسعه آموزش وپرورش وحمايت از سرمايه گذاري در ايجاد و اداره مدارس ومراكز پرورشي يا آموزشي غير دولتي ،سازمان مدارس غير دولتي وتوسعه مشاركتهاي مردمي تاسيس مي شود.
بر اساس اين گزارش   با تشكيل اين سازمان همه نيروها، امكانات و اعتبارات معاونت توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به « سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» منتقل مي‌شودو رئيس اين سازمان « معاون امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
همچنين بر اساس اين قانون مدرسه، مركز پرورشي و مركز آموزشي غيردولتي طبق تعاريف جديدتوسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا مشاركت ايشان با دولت مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعملهاي عمومي وزارت آموزش و پرورش در داخل يا خارج از كشور تحت نظارت وزارت مذكور براساس اين قانون تأسيس و اداره مي‌شود
طبق اين قانون براي نظارت بر اجراء اين قانون شوراهاي مركزي و استاني و عنداللزوم شهرستاني و منطقه‌اي نظارت بر مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي تشكيل مي‌شود.
بانك‌هاي كشور هم موظف شدند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد (50%) از نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز پرورشي غيردولتي را ـ كه از كاركنان آموزش و پرورش هستند ـ جهت تهيه فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات و امكانات موردنياز به صورت وام قرض‌الحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تأمين كنند.
همچنين دولت نيز موظف شدهمه ساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان و تعميرات مدارس غيردولتي در حدود امكانات خود در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني كند.
اين قانون به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه مي دهد مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار كند. آئين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مذكور، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
همچنين به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غيردولتي، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با مشاركت اين موسسان « صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» را ايجاد كند. بر اسن اساس دولت هم موظف است همه ساله، علاوه بر كمك‌ها و تسهيلات مذكور در اين قانون، حداقل معادل پنجاه درصد (50%) از قيمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاء كل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي به اين صندوق كمك كند. اساسنامه صندوق مذكور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بر اساس اين قانون الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي» با توجه به مقطع تحصيلي، سطح آموزشي و پرورشي، برنامه سال تحصيلي، فعاليتهاي فوق‌برنامه، فضاي فيزيكي و تجهيزات، و همچنين شرايط منطقه‌اي و نرخ تورم رسمي كشور ـ كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود ـ توسط شوراي نظارت مركزي تهيه مي‌گردد. اين الگو پس از تصويب وزير آموزش و پرورش قابل اعمال است.
طبق قانون فوق مدارس غيردولتي در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و كليه معافيتهاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.
اين قانون به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه داده است طبق دستورالعمل مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش سالانه معادل پنج درصد (5%) تا پانزده درصد (15%) از شهريه دريافتي توسط مراكز آموزشي غيردولتي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي از اين محل در اختيار « سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» قرار مي‌گيرد تا به منظور نظارت براين گونه مراكز و همچنين كيفيت بخشي به آموزش و پرورش غيردولتي هزينه شود.
بر اساس اين قانون تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غيررسمي مدارس غيردولتي، مطابق آئين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب مراجع قانوني ذي‌صلاح مي‌رسد.
همچنين برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي، كتب درسي و امتحانات مدارس غيردولتي و همچنين محتواي آموزشي، پرورشي و ورزشي مراكز غيردولتي طبق قوانين و مقررات عمومي وزارت آموزش و پرورش و مراكز پرورشي و آموزشي است.

 

قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 5/3/1367

 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 44456/26117 مورخ 11/9/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 5/3/1367 مصوب جلسه مورخ 6/5/1387 كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي و الحاق موادي به آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 15/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره91442 6/6/1387
وزارت آموزش و پرورش
قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 5/3/1367 كه در جلسه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب‌گرديده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبـهشت ماه يكهزار و سـيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ 16/5/1387 به تائيد شوراي‌نگهبان رسـيده و طي نامه شماره29721/35 مورخ 28/5/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل‌گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 5/3/1367

ماده1ـ عنوان قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي»
ماده2ـ متن زير به عنوان ماده (1) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده1ـ به منظور توسعه مشاركت مردم در آموزش و پرورش و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايجاد و اداره مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي، « سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسيس مي‌گردد. كليه نيروها، امكانات و اعتبارات معاونت توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به « سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» منتقل مي‌شود. رئيس اين سازمان « معاون امور مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» وزارت آموزش و پرورش است.
تبصره ـ اساسنامه سازمان ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد
ماده3ـ مواد (1) و (2) در يكديگر ادغام و به عنوان ماده (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده2ـ مدرسه، مركز پرورشي و مركز آموزشي غيردولتي طبق تعاريف ذيل توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا مشاركت ايشان با دولت مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعملهاي عمومي وزارت آموزش و پرورش در داخل يا خارج از كشور تحت نظارت وزارت مذكور براساس اين قانون تأسيس و اداره مي‌شود.
مدرسه: واحد آموزشي و پرورشي است كه آموزشهاي رسمي را مطابق دوره‌هاي تحصيلي (پيش‌دبستاني، ابتدائي، راهنمايي‌تحصيلي، متوسطه و پيش‌دانشگاهي) ارائه مي‌نمايد.
مركز پرورشي: مركزي است كه در زمينه امور پرورشي و تربيت بدني فعاليت مي‌نمايد. از قبيل كانون فرهنگي، تربيتي و ورزشي، اردوگاه دانش‌آموزي و مركز مشاوره.
مركز آموزشي: مركزي است كه به منظور افزايش توان علمي و تخصصي و يا كسب مهارتهاي فني و حرفه‌اي بدون ارائه مدرك تحصيلي رسمي فعاليت مي‌نمايد. از قبيل آموزشگاه علمي آزاد، آموزشگاه زبان خارجي، آموزشگاه فني ـ حرفه‌اي و كار و دانش
ماده4ـ ماده (15) به عنوان مواد (3) و (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده3ـ براي نظارت بر اجراء اين قانون شوراهاي مركزي و استاني و عنداللزوم شهرستاني و منطقه‌اي نظارت بر مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي تشكيل مي‌گردد.
ماده4ـ تركيب شوراي نظارت مركزي از قرار زير است:
1
ـ وزير آموزش و پرورش (رئيس شورا).
2
ـ معاون وزير و رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي (نايب رئيس شورا).
3
ـ مسؤول امور مدارس غيردولتي سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي (دبير شورا).
4
ـ مديركل حقوقي وزارت آموزش و پرورش.
5
ـ يك نفر به انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
6
ـ يك نفر به انتخاب شوراي عالي آموزش و پرورش.
7
ـ يك نفر به انتخاب انجمن اولياء و مربيان مركزي.
8
ـ دو نفر از مؤسسان مدارس غيردولتي به پيشنهاد رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي و تصويب ساير اعضاء شوراي نظارت مركزي».
ماده5 ـ ماده (16) به عنوان ماده (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده5 ـ وظايف و اختيارات شوراي نظارت مركزي عبارت است از:
1
ـ تهيه و تصويب دستورالعملهاي موردنياز جهت اجراء اين قانون در چهارچوب سياستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش.
2
ـ تأييد صلاحيت متقاضيان تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي از طريق تحقيق و بررسي و استعلام از مراجع قانوني ذي‌ربط.
3
ـ صدور مجوز تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي.
4
ـ نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز غيردولتي و شوراهاي نظارت استان، شهرستان و منطقه.
5
ـ تهيه و تدوين « الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز پژوهشي يا آموزشي غيردولتي».
6
ـ تجديدنظر در آراء و تصميمات شوراهاي نظارت استان وفق اين قانون.
تبصره ـ كليه مصوبات شوراي نظارت مركزي پس از تصويب وزير آموزش و پرورش قابل اجراء است
ماده6 ـ متن زير به عنوان ماده (6) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده6 ـ در سطح استانها به رياست رئيس سازمان آموزش و پرورش استان و در صورت لزوم در سطح شهرستانها و مناطق به رياست مدير يا رئيس سازمان آموزش و پرورش شوراهايي با تركيب نمايندگان شوراي نظارت مركزي تشكيل مي‌شود. در صورت اعتراض متقاضيان به تصميمات اين شوراها، موضوع به شوراي بالاتر ارجاع مي‌گردد
ماده7ـ متن زير به عنوان ماده (7) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده7ـ احكام اعضاء شوراي نظارت استان توسط وزير آموزش و پرورش و اعضاء شوراي نظارت شهرستان و مناطق توسط رئيس سازمان آموزش و پرورش استان صادر مي‌شود. اعضاء حقيقي شوراهاي نظارت به مدت چهارسال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
ماده8 ـ ماده (3) به عنوان ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده8 ـ مؤسسان مدرسه يا مركز پرورشي يا مركز آموزشي غيردولتي بايد واجد شرايط ذيل باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام و برخورداري از حسن شهرت
ج ـ التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه
د ـ نداشتن وابستگي به رژيم گذشته يا گروههاي منحرف و غيرقانوني
هـ ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري
و ـ حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن
زـ حداقل سي سال سن
تبصره ـ در صورتي كه مؤسس يا مؤسسان شخص يا اشخاص حقوقي باشند فردي يا افرادي كه به عنوان نماينده ايشان معرفي مي‌شوند بايد داراي شرايط مندرج در اين ماده باشند.
ماده9ـ تبصره (3) ماده (3) به عنوان تبصره (2) ماده (8) لحاظ شده و عبارت زير به انتهاي آن افزوده گردد:
«
اين مدارس فقط مجاز به ثبت نام از دانش‌آموزان اقليت‌هاي ديني هستند
ماده10ـ ماده (4) به عنوان ماده (9) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده9ـ وظايف مؤسسان مدرسه يا مركز پژوهشي يا مركز آموزشي غيردولتي از قرار زير است:
الف ـ اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش جهت تأسيس مدرسه يا مركز
ب ـ تضمين منابع مالي لازم جهت تأمين هزينه‌هاي مدرسه يا مركز حداقل براي مدت يك سال.
ج ـ تأمين نيرو، فضا و امكانات موردنياز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش.
د ـ تنظيم بودجه و اداره امور مالي مدرسه يا مركز.
هـ ـ پيشنهاد دو نفر واجد شرايط مديريت مدرسه يا مركز به آموزش و پرورش.
تبصره ـ تنها مرجع صدور مجوز فعاليت آموزشگاه علمي آزاد و آموزشگاه زبان خارجي، جهت آموزش افراد زير بيست سال و مركز آموزش پيش‌دبستاني، جهت كودكان چهار و پنجساله، وزارت آموزش و پرورش است
ماده11ـ ماده (18) به عنوان ماده (10) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده10ـ بانك‌هاي كشور موظفند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد (50%) از نياز مالي مؤسسان مدارس و مراكز پرورشي غيردولتي را ـ كه از كاركنان آموزش و پرورش هستند ـ جهت تهيه فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات و امكانات موردنياز به صورت وام قرض‌الحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تأمين نمايند
ماده12ـ متن زير به عنوان ماده (11) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده11ـ دولت موظف است همه ساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان و تعميرات مدارس غيردولتي در حدود امكانات خود در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني نمايد
ماده13ـ متن زير به عنوان ماده (12) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده12ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمانهاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار نمايد. آئين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مذكور، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ واگذاري زمين و ساختمان‌هاي مازاد بر نياز آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي در هر محل مشروط بر آن است كه در دسترسي مردم به مدارس دولتي آن محل خللي وارد نشود
ماده14ـ متن زير به عنوان ماده (13) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده13ـ به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غيردولتي، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با مشاركت اين موسسان « صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» را ايجاد نمايد. دولت موظف است همه ساله، علاوه بر كمك‌ها و تسهيلات مذكور در اين قانون، حداقل معادل پنجاه درصد (50%) از قيمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاء كل دانش‌آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي به اين صندوق كمك نمايد. اساسنامه صندوق مذكور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده15ـ ماده (7) به عنوان ماده (14) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده 14ـ منابع مالي مدارس غيردولتي عبارت است از:
الف ـ شهريه دريافتي از اولياء دانش‌آموزان.
ب ـ كمك‌هاي دريافتي از اولياء دانش‌آموزان و افراد خير و مؤسسات خيريه.
ج ـ كمك‌هاي دريافتي از آموزش و پرورش
ماده16ـ تبصره (2) ماده (7) به عنوان ماده (15) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده15ـ « الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي» با توجه به مقطع تحصيلي، سطح آموزشي و پرورشي، برنامه سال تحصيلي، فعاليتهاي فوق‌برنامه، فضاي فيزيكي و تجهيزات، و همچنين شرايط منطقه‌اي و نرخ تورم رسمي كشور ـ كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود ـ توسط شوراي نظارت مركزي تهيه مي‌گردد. اين الگو پس از تصويب وزير آموزش و پرورش قابل اعمال است
ماده17ـ متن زير به عنوان ماده (16) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده16ـ مؤسسان يا نماينده حقوقي ايشان با توجه به « الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غيردولتي» ميـزان شهريه را براي بررسي و تصويـب به شورايي مركب از افراد زير در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه پيشنهاد مي‌كنند:
1
ـ مدير يا رئيس آموزش و پرورش (رئيس شورا).
2
ـ دو نفر به انتخاب مدير يا رئيس آموزش و پرورش.
3
ـ مسؤول انجمن اولياء و مربيان.
4
ـ يك نفر از مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتي به انتخاب ايشان.
تبصره ـ مؤسس مي‌تواند اعتراض خود را نسبت به شهريه تعيين شده، براي بررسي و تصميم‌گيري به سازمان آموزش و پرورش استان تقديم نمايد اين تصميم لازم است به تأييد وزير آموزش و پرورش برسد
ماده18ـ تبصره (3) ماده (7) به عنوان ماده (17) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده17ـ وجوه مربوط به شهريه مدرسه غيردولتي با تشخيص مؤسسان يا نماينده حقوقي ايشان مطابق دستورالعملهاي وزارت آموزش و پرورش هزينه مي‌شود. ساير وجوه دريافتي (موضوع بندهاي (ب) و (ج) ماده (16)) زير نظر شورايي مركب از نماينده مؤسسان، مدير، دو نفر نماينده انجمن اولياء و مربيان و نماينده معلمان مدرسه هزينه مي‌‌گردد
ماده19ـ تبصره (4) ماده (7) ملغي مي‌گردد.
ماده20ـ ماده (14) به عنوان ماده (18) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده18ـ كليه درآمدها و هزينه هاي مدارس و مراكز غيردولتي در دفاتر رسمي ثبت مي‌شود و عنداللزوم مورد بازرسي آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد. تراز مالي اين مدارس و مراكز همه ساله توسط مدير مدرسه يا مركز تنظيم و پس از تصويب مؤسسان جهت رسيدگي و تأييد نهايي به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادي و دارايي ارائه مي‌گردد
ماده21ـ متن زير به عنوان ماده (19) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده19ـ مدارس غيردولتي در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و كليه معافيتهاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند
ماده22ـ متن زير به عنوان ماده (20) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده20ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود طبق دستورالعمل مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش سالانه معادل پنج درصد (5%) تا پانزده درصد (15%) از شهريه دريافتي توسط مراكز آموزشي غيردولتي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از اين محل در اختيار « سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي» قرار مي‌گيرد تا به منظور نظارت براين گونه مراكز و همچنين كيفيت بخشي به آموزش و پرورش غيردولتي هزينه گردد
ماده23ـ ماده (5) به عنوان ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده21ـ مديرمدرسه، مركز پرورشي يا آموزشي بايد داراي شرايط ذيل باشد:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلام.
ج ـ التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه.
د ـ عدم وابستگي به رژيم گذشته يا گروهكهاي منحرف و غيرقانوني.
هـ ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري.
و ـ سلامت رواني و نداشتن نقص عضوي كه مانع انجام وظيفه است.
ز ـ تأهل براي مردان.
تبصره1ـ حداقل ميزان تحصيلات، سوابق تجربي و ساير شرايط لازم براي مدير مدرسه غيردولتي همانند مديرمدرسه دولتي است.
تبصره2ـ مديرمركز پرورشي لازم است حداقل پنج سال سابقه آموزشي يا پرورشي داشته‌باشد.
ماده24ـ ماده (6) به عنوان ماده (22) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده22ـ مديرمدرسه، مركز پرورشي يا آموزشي غيردولتي براساس پيشنهاد مؤسس و تأييد و حكم آموزش و پرورش منطقه يا شهرستان تعيين مي‌گردد. انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره1ـ در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ پيشنهاد، حكم مدير صادر نشود، با درخـواست مؤسس، آمـوزش و پـرورش اسـتان در مورد افراد پيشـنهاد شده تصميم مي‌گيرد.
تبصره2ـ چنانچه مدير پيشنهادي، مستخدم رسمي آموزش و پرورش نباشد، تأييد صلاحيت او توسط گزينش وزارت آموزش و پرورش الزامي است
ماده25ـ مواد (10) و (11) در يكديگر ادغام و به عنوان ماده (23) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده23ـ كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي اعم از نيروهاي آموزشي، پرورشي، اداري و خدماتي هستند و به كارگيري آنها براساس ضوابط علمي و گزينشي آموزش و پرورش منوط به پيشنهاد مدير و تأييد مؤسسان يا نماينده حقوقي مؤسسان و اعلام نظر گزينش آموزش و پرورش است
ماده26ـ ماده (8) به عنوان ماده (24) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده24ـ مأموريت مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي به مدارس غيردولتي بنا به تقاضاي اين مدارس و موافقت دستگاه ذي‌ربط امكان‌پذير است. حقوق و مزاياي اين دسته از افراد حسب توافق مؤسسه ذي‌ربط با مدرسه غيردولتي توسط اين مدارس قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غيردولتي از لحاظ گروه، رتبه، پايه يا درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه طبق مقررات جزء سوابق دولتي آنان منظور مي‌گردد
ماده27ـ ماده (19) به عنوان ماده (25) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
«
ماده25ـ كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بيمه‌اي مدارس و مراكز غيردولتي از مزاياي « قانون تأمين اجتماعي» و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي‌شوند. كاركنان پاره‌وقت فاقد پوشش بيمه‌اي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمايت‌هاي مقرر در اين ماده هستند.
تبصره1ـ دولت مي‌تواند از محل اعتبارات « صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي» بخشي از حق بيمه كاركنان غيررسمي مدارس غيردولتي را پرداخت نمايد.
تبصره2ـ شرايط تمام‌وقت يا پاره‌وقت بودن كاركنان غيررسمي مدارس غيردولتي در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود
ماده28ـ متن زير به عنوان ماده (26) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده26ـ تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غيررسمي مدارس غيردولتي، مطابق آئين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب مراجع قانوني ذي‌صلاح مي‌رسد
ماده29ـ متن زير به عنوان ماده (27) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده27ـ معلمان، مربيان و ساير كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي موظفند دوره‌هاي آموزشي تكميلي، بدو خدمت يا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزينه اين دوره‌ها توسط مؤسسان و افراد فوق‌الذكر حسب نظر آن وزارتخانه پرداخت مي‌گردد.
تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند براي ارتقاء سطح دانش كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي، با اولويت مناطق محروم، پرداخت تمام يا بخشي از هزينه برگزاري دوره‌هاي مذكور را برعهده گيرد
ماده30ـ ماده (13) به عنوان ماده (28) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده28ـ در صورت وجود داوطلب همه ساله حداقل بيست‌درصد (20%) از كل ظرفيت پذيرش مدارس غيردولتي به دانش‌آموزان آن محل اختصاص مي‌يابد. همچنين مدارس و مراكز پرورشي و آموزشي غيردولتي موظفند به ازاي كمكهاي دريافتي از دولت، دانش‌آموزاني را كه امكان پرداخت شهريه ندارند با معرفي آموزش و پرورش ثبت‌نام نمايند. در اين مورد دانش‌آموزان خانواده ايثارگران (شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بي‌سرپرست در اولويت هستند.
تبصره ـ شرايط ثبت نام دانش‌آموزان مذكور در اين ماده با پيشنهاد مدرسه يا مركز و تأييد آموزش و پرورش تعيين مي‌گردد
ماده31ـ (ماده9) به عنوان ماده (29) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده29ـ برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي، كتب درسي و امتحانات مدارس غيردولتي و همچنين محتواي آموزشي، پرورشي و ورزشي مراكز غيردولتي طبق قوانين و مقررات عمومي وزارت آموزش و پرورش و مراكز پرورشي و آموزشي است
ماده32ـ ماده (12) به عنوان ماده (30) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده30ـ آئين‌نامه استقرار مدارس غيردولتي در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ مؤسس مي‌تواند مكان واحد آموزشي را با موافقت شوراي نظارت استان و رعايت «آئين‌نامه استقرار مدارس غيردولتي» تغيير داده يا تبديل به احسن نمايد مشروط بر آن كه مكان و ساختمان جديد از نظر قيمت و ضوابط و مقررات نوسازي هم سطح يا مرغوب‌تر از مكان و ساختمان قبلي باشد
ماده33ـ متن زير به عنوان ماده (31) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده31ـ در صورت انحلال يا تعطيلي دائم مدرسه غيردولتي وضعيت مدرسه به‌شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ مدارسي كه در زمين با كاربري آموزشي احداث مي‌گردد، براي هميشه با كاربري آموزشي و با اولويت مدرسه استفاده مي‌شود.
ب ـ مدارسي كه در زمين با كاربري غيرآموزشي و با استفاده از تسهيلات بانكي موضوع اين قانون خريداري و يا احداث مي‌گردد، پس از بازپرداخت تسهيلات و تسويه‌حساب با بانك عامل، متناسب با ميزان تسهيلات دريافتي و آورده مؤسس به مدت پنج الي ده سال به عنوان مدرسه باقي مي‌ماند.
ج ـ مدارسي كه در زمين با كاربري غيرآموزشي و بدون استفاده از تسهيلات بانكي خريداري و يا احداث‌مي‌گردد، حداقل به‌مدت يك دوره تحصيلي به‌عنوان مدرسه باقي مي‌ماند.
تبصره ـ در مورد بندهاي (الف) و (ب) اين ماده چنانچه به هر دليلي مؤسس امكان ادامه فعاليت نداشته باشد، ملك مورد نظر به مؤسس واجد شرايط ديگر و يا آموزش و پرورش واگذار مي‌گردد
ماده34ـ متن زير به عنوان ماده (32) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده32ـ در صورت فوت مؤسس، ورثه قانوني او يا نماينده آنها با دارابودن شرايط مؤسس مي‌توانند فعاليت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرايط بودند يا تمايلي به ادامه فعاليت نداشتند، بايد پس از پايان سال تحصيلي نسبت به فروش، اجاره يا واگذاري آن با رعايت ماده (33) اقدام نمايند. در اين صورت مدرسه تا پايان سال تحصيلي زير نظر آموزش و پرورش به فعاليت خود ادامه مي‌دهد
ماده35ـ تبصره (2) ماده (17) حذف مي‌گردد.
ماده36ـ متن زير به عنوان ماده (33) به قانون الحاق مي‌گردد:
«
ماده33ـ كاركنان غيررسمي مدارس و مراكز غيردولتي در صورت ارتكاب تخلف اداري مشمول مقررات «قانون رسيدگي به تخلفات اداري» مصوب 7/9/1372 و اصلاحات بعدي هستند. مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات اين دسته از كاركنان، «هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري» مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.
مجازاتهاي اداري قابل اعمال در مورد كاركنان غيررسمي مدارس و مراكز غيردولتي ـ كه جانشين مجازاتهاي اداري مذكور در «قانون رسيدگي به تخلفات اداري» مي‌شود ـ عبارت است از:
الف ـ اخطار كتبي بدون درج در پرونده.
ب ـ توبيخ همراه با درج در پرونده.
ج ـ تنزل مقام يا محروميت از انتصاب در پست‌هاي حساس و مديريتي در سطح مدرسه يا مركز.
د ـ محروميت از اشتغال در مدارس و مراكز غيردولتي يك منطقه، شهرستان يا استان.
هـ ـ محروميت موقت از اشتغال در مدارس و مراكز غيردولتي تا سه سال.
وـ محروميت دائم از اشتغال در مدارس و مراكز غيردولتي.
تبصره ـ آراء هيأتهاي بدوي در موارد حكم به مجازات مذكور بندهاي (هـ) يا (و) قابل تجديدنظرخواهي در هيأتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري است
ماده37ـ ماده (17) به عنوان ماده (34) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده34ـ مجازاتهاي قابل اعمال در مورد مدارس و مراكز غيردولتي در صورت تخلف از تكاليف مندرج در اين قانون و ساير مقررات ابلاغ شده از طرف آموزش و پرورش عبارتند از:
الف ـ اخطار كتبي به مدير يا مؤسس.
ب ـ توبيخ مدير يا مؤسس همراه با درج در پرونده.
ج ـ عزل مدير و محروميت از مديريت در مدارس و مراكز غيردولتي از يك تا سه سال.
دـ محروميت دائم مدير از مديريت مدارس و مراكز غيردولتي.
هـ ـ تعطيلي موقت مدرسه يا مركز از يك تا سه سال.
وـ لغو مجوز تأسيس و تعطيلي دائم مدرسه يا مركز.
ز ـ محروميت موقت مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي تا پنج سال.
ح ـ محروميت دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي.
تبصره 1ـ در صورت عزل مدير مدرسه، انتخاب مدير جديد به روش مذكور در ماده (23) انجام مي‌شود و تا تعيين مدير جديد اداره مدرسه حداكثر تا پايان سال تحصيلي برعهده مدير موقتي است كه توسط آموزش و پرورش با اولويت كاركنان همان مدرسه مشخص مي‌شود. درصورت عزل مدير مركز پرورشي يا آموزشي، نحوه اداره آن مركز به تشخيص آموزش و پرورش استان است.
تبصره 2ـ درصورت تأييد رأي شوراي نظارت استان مبني بر تعطيلي مدرسه غيردولتي، اداره آن تا پايان سال تحصيلي برعهده آموزش و پرورش است
ماده 38ـ تبصره (1) ماده (17) به عنوان ماده (35) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«
ماده 35ـ آراء شوراي نظارت استان درموارد حكم به تعطيلي موقت يا دائم مدرسه يا مركز و يا محروميت موقت يا دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي لازم است به تأييد رئيس سازمان آموزش و پرورش برسد و آراء مذكور پس از ابلاغ ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در شوراي نظارت مركزي است. آراء شوراي نظارت مركزي درصورت تأييد و ابلاغ وزير آموزش و پرورش قطعي است.
آراء شوراي نظارت مركزي درمورد تعطيلي دائم مدرسه يا مركز غيردولتي يا محروميت دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مركز غيردولتي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي در مراجع قضائي ذي‌صلاح قابل شكايت است
ماده 39ـ عناوين « مقدمه ـ تعريف» و « مبحث اول ـ تأسيس و اداره مدارس غيرانتفاعي» و «مبحث دوم ـ برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي و نظارت بر امور مدارس يرانتفاعي» از متن قانون حذف مي‌گردد.
ماده 40ـ «قانون اجازه اخذ هزينه‌هاي مربوط به صدور اجازه تأسيس و تجديد امتياز آموزشگاههاي علمي آزاد» مصوب 1/9/1367 ملغي مي‌گردد.
ماده 41ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده در جلسه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

 


مطالب مشابه :


شرایط و مدارك لازم برای صدور مجوز جهت تاسیس دفتر خدمات مسافرتی

شرایط و مدارك لازم برای صدور مجوز جهت تاسیس دفتر خدمات مسافرتی سايت آموزش رايگان زبان.
آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي ابلاغ شد

اين ماده براي اخذ مجوز تأسيس و آموزشگاه هاي زبان خارجي واجد شرايط يا اداره
268)انواع اجازه کار (ويزاي کار) در ترکيه و مراحل اخذ آن

در ترکيه و مراحل اخذ آن مجوز رسمی از دانشگاه آنکارا برای تدریس زبان ترکی
شركت هاي خدمات مسافرتي

آموزشگاه هتل ،و تسلط به یک زبان گمركي، وبالاخص شرايط اخذ ويزا از
پروژه مدیریت جهت اخذ کارت مدیریت موسسات و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

پروژه مدیریت جهت اخذ کارت مدیریت موسسات و آموزشگاه اخذ مجوز و زبان و ادبیات
شرايط ساماندهي نيروي انساني

شرايط ساماندهي در آموزشگاه در نوبت دوم صرفاً با اخذ مجوز از کميته برنامه
آيين‌ نامه‌ آموزشگاههاي‌ علمي‌ آزاد

بايد متأهل‌ وبرحسب‌ نوع‌ آموزشگاه‌، واجد شرايط بدون‌ اخذ مجوز قانوني و زبان های
اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي

تحصيلي، فعاليتهاي فوق‌برنامه، فضاي فيزيكي و تجهيزات، و همچنين شرايط منطقه‌اي و نرخ
چگونه آزمایشگاه تشخیص پزشکی تاسیس نماییم؟؟

در چند آموزشگاه امکان قانوني و اخذ مگر در شرايط خاص و با مجوز
برچسب :