اعتبار بخشی بیمارستانها به همراه دانلود دستورالعمل ها و قوانین

 اعتبار بخشی بیمارستانها  

کتاب استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران 

 برای دانلود کتاب استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران
کلیک نمایید

مطالب آموزشی (برای دانلود بر روی عنوان مربوطه کلیک نماییدو یا بر روی عنوان مربوطه کلیک راست نموده و گزینه... sive target as را بزنید) acrobat reader 8.0 required

* مفاهیم اعتبار بخشی

* مدل های اعتبار بخشی

نحوه اعتبار بخشی

* محورهای اصلی استانداردهای اعتبار بخشی

استانداردهای اعتبار بخشی در واحد مدیریت

* تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتبار بخشی

   دانلود آخرین سنجه های اعتباربخشی وزارت و فایل های اکسل خودارزیابی در انتهای صفحه                      

 
  تعریف اعتبار بخشی: اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائة خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد. «اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود. خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعة سیستم بهداشت و درمان و پویانمودن آن، اساس «اعتباربخشی » را تشکیل می دهد.    
دانلود دستورالعمل های اعتباربخشی:    دانلود فایل های خودارزشیابی 90 

دانلود سنجه های اعتبار سنجی و فایل های پیوست

(دستورالعمل ها و قوانین )

مطالب آموزشی (برای دانلود بر روی عنوان مربوطه کلیک نماییدو یا بر روی عنوان مربوطه کلیک راست نموده و گزینه... sive target as را بزنید) acrobat reader 8.0 required

بخش آنژیوگرافی

vhdlbt.jpg
بیهوشی و اتاق عمل vhdlbt.jpg

طب انتقال خون

vhdlbt.jpg
ساختمان vhdlbt.jpg
بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU) vhdlbt.jpg
شیمی درمانی vhdlbt.jpg
کمیته ها vhdlbt.jpg
بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی vhdlbt.jpg

بخش دیالیز

vhdlbt.jpg
بخش اورژانس vhdlbt.jpg

واحد بهداشت محیط

vhdlbt.jpg
واحد تاسیسات vhdlbt.jpg

آتش نشانی

vhdlbt.jpg
واحد مدیریت منابع انسانی vhdlbt.jpg
بخش مراقبت های ویژه (ICU) vhdlbt.jpg
واحد کنترل عفونت vhdlbt.jpg

بخش داخلی

vhdlbt.jpg
واحد فناوری اطلاعات vhdlbt.jpg
بلوک زایمان vhdlbt.jpg
آزمایشگاه vhdlbt.jpg
واحد رختشویخانه vhdlbt.jpg
مدیریت و رهبری vhdlbt.jpg
واحد مهندسی پزشکی vhdlbt.jpg
واحد مدارک پزشکی vhdlbt.jpg
بخش مدیریت دارویی vhdlbt.jpg
بخش مراقبت ویژه نوزادان (NICU) vhdlbt.jpg
واحد مدیریت پرستاری vhdlbt.jpg
واحد تغذیه vhdlbt.jpg

واحد بهداشت حرفه ای

vhdlbt.jpg
حقوق گیرنده خدمت vhdlbt.jpg

بخش کودکان

vhdlbt.jpg
بخش فیزیوتراپی vhdlbt.jpg
واحد تدارکات vhdlbt.jpg
بخش روانپزشکی vhdlbt.jpg
واحد بهبود کیفیت vhdlbt.jpg
بخش تصویربرداری vhdlbt.jpg
بخش جراحی vhdlbt.jpg
واحد مدیریت دفع پسماند

vhdlbt.jpg

 


مطالب مشابه :


یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها

پرستاری نوین و مدیریت و سایتهای مفید - یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها
فرم خط مشی و روش اجرایی

اعتباربخشی - فرم خط مشی و روش اجرایی - اعتباربخشی بیمارستانی،jci،aci،cg،سیستمهای ارتقاء کیفیت
استانداردبین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها(Joint Commission International)

استانداردبین المللی اعتباربخشی acc.4- خط مشی ای به عنوان راهنما جهت حمل و نقل مناسب
اعتبار بخشی بیمارستانها به همراه دانلود دستورالعمل ها و قوانین

اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به
قالب تهیه خط مشی و روش اجرایی

اعتبار بخشی بیمارستانی - قالب تهیه خط مشی و روش اجرایی - hospital accreditation
خط مشی گذاری عمومی

خط مشی و کنترل فرایند ورابطه بودجه وطرح وبرنامه با تصمیم گیری دولتی: تصمیم نهایی وخط مشی
سنجه های واحد بانک خون

اعتباربخشی - سنجه های واحد بانک خون - اعتباربخشی بیمارستانی،jci،aci،cg خط مشی ها و
فرم برنامه توسعه فردی (PDP)

اعتباربخشی - فرم برنامه توسعه فردی (pdp) - اعتباربخشی بیمارستانی،jci،aci،cg خط مشی ها و
خط مشی (Policy)

خط مشی Policy. معنای لغوی خط مشی ( policy)، اساسنامه، مرام نامه، روش و رویه است. دکتر فریدون وردی
برچسب :