گشاد!!!

وقتی کارگر میاد خونه همه ی بدنم کوفته میشه....
از چند روز قبل هم ماتم می گیرم که فلان روز کارگر دارم....
خیلی سخته یکی کار کنه و تو معذب نگاهش کنی و ....نتونی دارز بکشی یا راحت فیلم بیبینی و بخوابی و....


مطالب مشابه :


گشاد!!!

روزمرگی های یک زن. یادداشت های روزانه و احساسات واقعی یک زن 43 سال
عجیب ترین نام های ایرانی!

روزمرگی های یک زن. یادداشت های روزانه و احساسات واقعی یک زن 43 سال
اعترافات وحشتناک دختر آمریکایی در حضور شوهرش!

روزمرگی های یک زن شرکت کننده به تعداد بیشتری از سوالات پاسخ واقعی احساسات واقعی یک زن
هنگام زلزله چه کنیم؟

روزمرگی های یک زن. یادداشت های روزانه و احساسات واقعی یک زن 43 سال
ارتباط جنسی به جاي پرداخت بهاي اجاره !

روزمرگی های یک زن. یادداشت های روزانه و احساسات واقعی یک زن 43 سال
شهوت در انسان

روزمرگی های یک زن. یادداشت های روزانه و آن زن سر باز زد و گفت:
کرسی شعر!

روزمرگی های یک زن. یادداشت های روزانه و احساسات واقعی یک زن 43 سال
شعر یک بچه ی آفریقایی

روزمرگی های یک زن. یادداشت های روزانه و احساسات واقعی یک زن 43 سال
برچسب :