انتشارات در روابط عمومي


انتشارات در روابط عمومي

 

نشريه برتر:

به نشريه هايي گفته مي شود كه به منظور اطلاع رساني و تحكيم پيوندهاي درون سازماني در داخل سازمان از سوي روابط عمومي منتشر مي شود اين نشريه مي تواند بر حسب ضرورت (روزنامه- هفته نامه- ماه نامه- فصل نامه) باشد.

نشريه برتر بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:

1-  اصول و فنون روزنامه نگاري و ژورناليستي را رعايت كرده باشد مانند اصول روزنامه نگاري در تنظيم در نگارش و الويت بندي اخبار بنا بر اهميت موضوع گزارش و طراحي و صفحه آرايي.

2-    صفحه يا ستوني به همكاران و طرح مشكلات و مسائل آنها اختصاص داده باشد.

3-  مورد علاقه و پسند مخاطبان باشد (در صورت انجام كار پژوهشي و نظر سنجي در اين خصوص مستندات لازم پيوست شود).

4-  نشريه برتر نشريه اي است كه با رعايت صرفه جويي و پرهيز از هزينه هاي غير ضروري حداكثر كيفيت و بازدهي را دارا باشد.

 

نشريه داخلي:

نشريه اي است كه از سوي سازمان ها در زمينه هاي خبري- آموزشي و فني و ... كه مرتبط با وظايف قانوني و در محدوده فعاليتهاي آنهاست به منظور ارتقاي سطح آگاهي كاركنان در فواصل زماني معين با چاپ مناسب و رايگان توزيع مي شود.

 

نكات مورد توجه در انتشار نشريه:

1- هدف 2- مخاطبان 3- ترتيب انتشار 4- عنوان نشريه 5- محتوا

 

بروشور چيست:

بروشور يا دفترچه راهنما وسيله ارتباطي است كه توضيحاتي درباره موضوع هاي مشخص ارائه مي كند.

3 اصل مهم در بروشور:

 1- مقدمه 2- متن 3- موضوع (3 بخش عمده بروشور هستند)

بروشورها به 2 دسته كلي تقسيم مي شوند:

1-    معرفي كل سازمان (عمومي)

2-   بروشورها براي كاربردهاي خاص

 

 

نكات مهم و مورد توجه در انتشار نشريه (به ترتيب اولويت):

1-    هدف نشريه

2-    مخاطبان نشريه

3-    كيفيت مورد نظر نشريه

4-    انتخاب نام نشريه

5-    زمان انتشار نشريه

6-     نحوه توزيع نشريه

 

مهمترين عوامل نوشتاري در روابط عمومي:

1-    گزارش ساليانه

2-    تهيه متن سخنراني

3-    پاسخگويي به مطبوعات (جوابيه)

4-    تابلوي اعلانات

5-    روزنامه ديواري كاركنان

6-     نشريه داخلي

7-    قفسه هاي اطلاعات

8-    راه اندازي بانك اطلاعات

9-    آرشيو تخصصي

10- نظام پيشنهادها

11- گزارش اداري

12- انتشار كتاب و كتابچه

13- انتشار بولتن

14- انتشار بروشور

15- برگه هاي لايي

16- آگهي و گزارش آگهي

17- صورتجلسه

 

1- گزارش ساليانه:

يكي از وظايف مهم روابط عمومي تهيه، تنظيم و چاپ گزارش ساليانه است اين گزارش كانال ارتباطي و تبليغي سازمان با مخاطبين است. در واقع يك سند اطلاعاتي است كه در آن سازمان نحوه عملكرد سال گذشته خود را با كمك اعداد و ارقام، نمودار، عكس و مقالات توضيح داده است و گامهاي برداشته شده را مي شمارد و موفقيت ها را توضيح مي دهد و در حقيقت در گزارش ساليانه اين مدير است كه مي گويد در سال گذشته چه كاري كرده است تا با گفتار و ارائه عملكرد نظر همه كساني را كه به نحوي با سازمان مرتبط هستند جلب نموده و تحت تاثير قرار دهد.

محتواي گزارش ساليانه به 2 بخش تقسيم مي شود:

1-    گزارش مالي سال قبل و اطلاعات آماري همراه با تجزيه و تحليل و تفسير پيرامون اعداد و ارقام

2-  توضيح و تشريح عملكرد سازمان در سال گذشته توسط مديريت همراه با ذكر موارد پيشرفت، كسب موفقيت ها، توليدات همراه با عكسهاي مقايسه اي و همچنين ذكر مشكلات و موانعي كه در كار وجود دارد و اظهارات اميدوارانه و خوشبينانه براي سالي كه در پيش است.

 

2- تهيه متن سخنراني:

يكي از تكنيك ها در روابط عمومي تهيه متن سخنراني براي مدير يا اشخاص ديگر است.. اصولا مديراني كه فاقد مهارت براي نوشتن هستند و يا دقت كافي براي اين كار را ندارند از روابط عمومي مي خواهند تا متن سخنراني آنها را تهيه و تنظيم نمايند. تهيه و تنظيم متن سخنراني كاري كاملا تخصصي و نيازمند مهارت و تجربه بسيار است.

 نكات اوليه كه براي نگارش يك متن سخنراني بايد در نظر گرفت:

1-    سخنراني بايد داراي محتوا، انسجام و هدف باشد.

2-    محتواي متن بايد بر حول يك يا دو مطلب و موضوع متمركز باشد.

3-  در تهيه متن سخنراني براي تشريح و توضيح موضوع نياز به اطلاعات است كه از طريق تحقيق و پژوهش اين اطلاعات بدست مي آيد.

4-  متن سخنراني بايد با توجه به موقعيت شغلي- تحصيلي و ساير ويژگيهاي مستمعين (گوش كنندگان) باشد مثلا سخنراني براي كارگران با سخنراني براي مديران متفاوت است.

5-  روشن و قابل فهم بودن متن هر سخنراني از عوامل اصلي است. اگر شنونده مطالب گوينده را به هر دليل اعم از نامناسب بودن شرايط فيزيكي محل سخنراني يا تخصصي بودن و يا پيچيده بودن متن سخنراني و ... نفهمد تمام وقت و هزينه و انرژي براي اين كار از بين مي رود.

 

3- پاسخگويي به مطبوعات (جوابيه):

يكي ديگر از فنون روابط عمومي كه از حساسيت ويژه اي نيز برخوردار است و در اخذ نتيجه مثبت و منفي تاثير بسزايي دارد پاسخگويي به مطبوعات يا جوابيه مي باشد. نظر به اينكه يكي از وظايف مطبوعات انتقال نظرات و يا انتقادات مردم به سازمان از طريق صفحات و ستونهاي خاص مي باشد و يا خود خبرنگاران يا سردبيران نشريات خود و مردم را مستحق ارشاد بيشتر و آگاهي كامل از بعضي مسائل و موضوعات مربوط به سازمان مي دانند لذا اينگونه پاسخگويي در مطبوعات حائز اهميت مي باشد و روابط عمومي بايد در اين زمينه با اطلاع و احساس مسئوليت و با در نظر گرفتن همه عواقب و جوانب اقدام نمايد.

 

4- تابلو اعلانات:

يكي ديگر از فنون روابط عمومي داشتن تابلو اعلانات است كه معمولا يا به صورت نصب شده به روي ديوار در راهروي ورودي و يا روي پايه در جاهاي حساس و پرتراكم سازمان نصب مي شود. معمولا مواردي همچون تصوير بخشنامه هاي اداري، تحريريه آيات و احاديث سخنان بزرگان، پيامهاي تبليغاتي ، درسهاي اخلاقي و رواني، اطلاعيه هاي مختلف و ... بر روي آن نصب مي شود و بر اساس اهميت و تاريخ اعتبار نصب و برداشته مي شود.

 

5- روزنامه ديواري كاركنان:

معمولا در بعضي از سازمانها تابلو يا يكي از تابلوهاي اعلانات به روزنامه ديواري كاركنان اختصاص مي يابد. با توجه به اينكه روحيات- اخلاقيات- اعتقادات و نظرات كاركنان در همه ابعاد فرهنگي سياسي اجتماعي با يكديگر متفاوت مي باشد روزنامه ديواري كاركنان مي توانند نقش مهمي در همبستگي و تجمع اتفاقات و اختلافات باشد. هر كدام از كاركنان مي توانند مطالب و موضوعات مورد نظر خود را چه دستنويس و خطي و پا تايپي و چاپي برگرفته از مجلات و روزنامه ها با هماهنگي روابط عمومي در روزنامه ديواري كاركنان نصب نمايد و در مقابل ديدگاه و نظر سايرين قرار دهند.

 

6- نشريه داخلي:

انتشار نشريه داخلي يكي از فنون روابط عمومي در بخش درون سازماني است. نشريه داخلي در يك سازمان نوعي نشريه اداري است كه روابط عمومي با اهدافي همچون اطلاع رساني، پر كردن اوقات فراغت كاركنان و خانواده آنان، پاسخگويي به پرسشهاي كاركنان، تقويت انديشه ها و ارزشهاي كاري و سازماني و توسعه و تقويت تفاهم بين مديريت و كاركنان به طور منظم و در فاصله زماني معين بايد چاپ شود. در نشريه داخلي كه براي استفاده كاركنان منتشر مي شود معمولا بخش هاي مختلفي از جمله سرمقاله- مقاله- گزارش- پرسش و پاسخ- تريبون آزاد كاركنان- پاي صحبت كاركنان و مسئولان- مصاحبه- اخبار- اخبار پيشرفت طرحهاي سازمان- اخبار احكام انتصابات- ترفيع- بازنشستگي و اخبار جلسات و گردهمايي  ها درج مي شود. از لحاظ تشكيلاتي نشريه داخلي بايد شامل قسمت هاي تحريريه – توزيع- عكاسي- حروف چيني- صفحه بندي- طراحي و نظارت بر چاپ باشد. اگر در روابط عمومي قرار شد نشريه داخلي منتشر شود بايد قبلا پيش بيني هاي لازم در اين مورد صورت گيرد:

1-    تعيين هدف نشريه

2-    تعيين مخاطبان نشريه

3-    تعيين كيفيت مورد نظر براي نشريه

4-    انتخاب نام و عنوان نام نشريه

5-    تعيين مسئولان و اعزاي هيات تحريريه

6-     طراح صفحه هاي نشريه و يا نحوه صفحه بندي و عناوين مطالب نشريه

7-    تصميم گيري درباره چاپ نشريه

8-    تعيين چاپخانه

9-    نوع كاغذ

10- تركيب رنگها

11- تصميم گيري درباره طرح روي جلد نشريه

12- زمان انتشار

13- نحوه توزيع نشريه. قبل از انتشار نشريه با مراجعه به اداره كل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي لازم است مجوز انتشار نشريه را دريافت كرده و اگر نشريه تخصصي و علمي باشد پيش از آن مجوز علمي نشريه را از كميسيون بررسي نشريات علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي اخذ نمايند. تيراژ نشريه داخلي مي تواند بر اساس قانون مطبوعات به تعداد يك دهم كاركنان سازمان باشد.

 

7- قفسه هاي اطلاعات:

از جمله فنوني است كه روابط عمومي مي تواند از طريق آن به بخشي از اهداف خود در زمينه اطلاع رساني دست يابد. اين فن در بخش  درون سازماني از قابليت بيشتري برخوردار است و از آن مي توان براي تقويت روحيه و بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات كاركنان استفاده كرد. در قفسه هاي اطلاعاتي كه دردسترس ترين مكان براي كاركنان ايجاد مي شوند انواع كتابچه ها ، كتابهاي جيبي، كاتالوگ و بروشور و ... برگه هاي لايي و به طور كلي اطلاعات كم حجم در قطعه كوچك  قرار داده شود تا كاركنان به ميل خود و زمانهاي دلخواه آنها را برداشته و براي مطالعه با خود ببرند. معمولا در بالاي اين قفسه ها عبارتي همچون (براي مطالعه انتخاب كنيد) نوشته مي شود تا كاركنان به ميل خود نشريات دلخواهشان را انتخاب كنند.

 

8- راه اندازي بانك اطلاعات:

اين فن براي پيشبرد بسياري از امور روابط عمومي اهميت بسيار زيادي دارد منظور از بانك اطلاعات نگهداري منظم مجموعه اي از اطلاعات مورد نياز بنيادي و اساسي روابط عمومي به صورت پردازش شده و با طبقه بندي خاص است كه در مقاطع و وضعيت هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. در بانك اطلاعات روابط عمومي وجود اطلاعات زير ضرورت دارد:

1-    اطلاعات مربوط به تاريخچه، اهداف، سياست ها، اقدامات و برنامه هاي سازمان به طور جامع

2-  اطلاعات مربوط به اسامي و شماره تماس كارشناسان كه روابط عمومي مي تواند براي مصاحبه با رسانه ها، برگزاري ميزگردها و انجام سخنراني ها و ... از آنان استفاده كند

3-  اطلاعات مربوط به موضوعهايي كه روابط عمومي مي تواند در مقاطع مختلف از آنها براي تهيه خبر و گزارش و مقاله و ... استفاده كند.

4-  اطلاعات مربوط به اسامي و تلفن تماس با مسئولان و كاركنان سازمان و اسامي و تلفن تماس با افراد سازمانهايي كه روابط عمومي مي تواند در ارتباطات برون سازماني و درون سازماني خود از آنها بهره مند شود.

 

9- آرشيو تخصصي:

منظور از آرشيو تخصصي محلي است كه توليدات روابط عمومي همراه با توليدات تخصصي مورد نياز روابط عمومي بر اساس اصول علمي (اطلاع رساني و آرشيو) در آرشيو تخصصي معمولا انواع انتشارات- فيلم هاي توليدي- عكسهاي مسئولين- طرحهاي سازمان كتابچه و نشريات ادواري مورد نياز نگهداري مي شود.

 

10- نظام پيشنهادها:

فني است كه روابط عمومي مي تواند از آن در كار (اطلاع رساني) بهره برداري مناسبي را به عمل آورد. در واقع اين فن جايگزين صندوق پيشنهادها و شكايات كاركنان مي شود كه در حال حاضر يك شيوه بسيار كهنه و با كارايي بسيار كم ارزيابي مي شود. در نظام پيشنهادها بر اساس نياز سازمان و به طور آزاد برگه هاي پيشنهادي طراحي شده و در مكانهاي پر رفت و آمد سازمان قرار داده مي شود تا كاركنان هر وقت كه بخواهند با تكميل آن پيشنهاد خود را به طور مكتوب ارائه دهند. از نظر ساختار نظام پيشنهادها وجود دبيرخانه و ستاد اجرايي كه كار بررسي پيشنهادها و امور اجرايي نظام را به عهده مي گيرد ضروري است همچنان يك ستاد مركزي نيز با حضور بالاترين مقام سازمان نمايندگان كاركنان 2 نفر از اعضاي ستاد اجرايي و معاون اداري و مالي سازمان تشكيل مي شود. تا ضمن تصويب نهايي تصميم گيري هاي ستاد اجرايي آنها را براي اجرا ابلاغ نمايد با اجراي نظام پيشنهادها انبوهي از ايده ها و نظريه هاي كاركنان به صورت رايگان سازمان از پشتوانه فكري قوي و انبوه بهره مند مي سازد و آثار بسياري همچون تقويت حس مشاركت و احترام به خود در بين كاركنان را نيز در پي دارد.. در نظام پيشنهادها از كليه پيشنهادهاي كاركنان استفاده مي شود و به پيشنهادهاي غير قابل قبول به طور مكتوب و با تقدير و تشكر پاسخ منطقي داده مي شود به پيشنهادهاي مناسب بر اساس درجه اهميت جوايز مناسب تعلق مي گيرد.  روابط عمومي مي تواند در پايان هر سال به صاحبان بهترين پيشنهادها و خانواده هاي آنها در مراسمي با حضور مسئولين سازمان جوايزي تقديم نمايد.

 

 

11- گزارش اداري:

تهيه و تنظيم گزارش اداري در روابط عمومي كاربرد بسياري دارد به گونه اي كه اكثر امور تحقيقاتي، افكارسنجي، طرحها و اقدامات روابط عمومي مي تواند در قالب (گزارش اداري) به اطلاع مديران برسد. يك گزارش اداري خوب امكان آن را به مدير مي دهد تا در فرصت اندكي با  مهمترين بخش هاي گزارش آشنا شود.

در تهيه گزارش اداري بر داشتن 4 قلم كه شامل:

1-    انديشيدن در پيرامون موضوع گزارش

2-    تهيه نقشه يا طرح گزارش

3-    گردآوري اطلاعات (تحقيق) و تهيه پيش نويس گزارش

4-  كنترل و تصحيح ضروري است و گزارش نويس بايد سعي كند تا گزارش ويژگيهايي همچون ارائه اطلاعات كافي و واقعي ، سبك، رسا و مناسب، هدف معين، سازماندهي مناسب، روشن، كوتاهي و سادگي را داشته باشد.

در تهيه و سازماندهي گزارش مي بايد به سازماندهي شكل و سازماندهي محتوا با هم توجه داشت.

گزارش اداري از نظر شكل:

الف) بخش مقدماتي: اين بخش شامل جلد، صفحه عنوان شناسنامه، پيش گفتار، فهرست مطالب و فهرست ضمائم

ب) بخش اصلي گزارش:  مقدمه- متن- نتيجه

ج) بخش پاياني: شامل ضمائم- واژه نامه- نام و فهرست- منابع و ماخذ

در مقدمه گزارش بيان هدف، ضرورت هاي تهيه گزارش، بيان شيوه يا شيوه جمع آوري اطلاعات، بيان گره هاي ناگشوده و بيان اهداف گزارش لازم است.

در متن گزارش اداري بررسي دقيق موضوع، بيان سير تاريخي موضوع، ذكر نكات مثبت گزارش، بيان نكات رها شده در گزارش همراه با ارائه نتايج آن ضرورت دارد.

گزارش اداري از نظر محتوا::

گزارش بايد وضع مناسب داشته و بهترين ابزار براي اين كار گردآوري اطلاعات صحيح از راه شنيدن و ديدن و مطالعه كردن است. يك گزارش خوب از نظر محتوا بايد جامع، منظم، روشن و رسا و در طرح اهداف گزارش كارآمد باشد و مبنايي مناسب را براي تصميم گيري مديريت ارائه بدهد.

 

كارشناسان روابط عمومي 4 نوع گزارش اداري را پيوسته تهيه مي كنند:

1-  اولين نوع از گزارش هاي اداري، گزارش هاي دوره اي است منظور گزارشي است كه حاوي اطلاعات معمولي روزمره است و در فاصله هاي زماني معين تهيه مي شود مثل گزارش ماهيانه

2-  دومين نوع از گزارش هاي اداري گزارش پيشرفت است اين نوع گزارش براي نشان دادن پيشرفت امور در مواقع لازم تهيه مي شود و هدف آن مقايسه پيشرفت امور سازمان با برنامه ها است

3-  سومين گزارش اداري گزارش آزمايشي است اين گزارش وضعيت و موقعيت گذشته و فعلي سازمان را تجزيه و تحليل مي كند تا بر اساس آن براي آينده برنامه ريزي شود

4-  آخرين گزارش اداري گزارش توسعه اي است اين گزارش بر مبناي 3 گزارش قبلي است و شامل توصيه هاي مختلف براي بهبود اجراي برنامه هاي سازمان است.

 

 

12- انتشار كتاب و كتابچه:

انتشار كتاب يك فن رايج در روابط عمومي است كتاب از جمله نشريات موردي است كه در مواقع ضروري نسبت به انتشار آن اقدام مي شود. به طور كلي روابط عمومي يك سازمان هنگامي كه بخواهد پيام ارزشي و اهميت عمده اي قائل شود و به نوشته ها و عكس ها عمر طولاني بخشد چنانچه حجم مطالب ايجاب كند اقدام به انتشار كتاب مي كند حجم كتاب معمولا بايد بيشتر از حجم كتابچه باشد. كتابچه معمولا دوخته شده و يا تمام شده متشكل از 8 برگ يا بيشتر باشد و نوشته آن همراه با عكس، نمودار و جدول عرضه مي شود كه بيشتر اوقات در قطع جيبي يا پالتويي چاپ مي شود و داراي جلد است. محتواي كتاب بايد به زبان ساده با پرهيز از كاربرد اصطلاحات تخصصي و متناسب با آگاهي هاي مخاطبان مورد نظر كوتاه و جذاب تهيه شود. اندازه كتاب از جمله مواردي است كه در انتشار كتاب بايد مورد توجه قرار گيرد. از معروفترين قطع هاي رايج در ايران قطع رقعي (14×21) قطع وزيري (17×24) قطع جيبي (11×16) قطع پالتويي (12×21) قطع رحلي (21×28) قطع خشتي (12×22) اشاره دارد. بر كنار از قطع كتاب بايد به اجزاء كتاب اشاره كرد. اجزاء كتاب (پيش از متن) شامل (جلد- صفحه عنوان با حروف كوچك- صفحه سفيد پشت جلد- عنوان صفحه- عنوان اصلي همراه با نام كامل كتاب- نام مولف و مترجم كتاب- نام ناشر و سال نشر- صفحه تقديم نامه- پيش گفتار- صفحه قدرداني- صفحه فهرست و صفحه مقدمه) متن و پس از متن كه شامل پيوست ها- واژه نامه- كتاب نامه- فهرست نامه- فهرست راهنما و نام نامه است.  روابط عمومي پس از تهيه محتواي مناسب و تعيين قطع كتاب به تهيه طرحها، عكس ها، جداول و نمودارها پرداخته و در زمان صفحه بندي  كتاب با يك طراح مشورت مي كند و پس از آن عمليات ليتوگرافي (چاپ) را با گماردن يك فرد آگاه به امور فني چاپ تحت عنوان ناظر چاپ صورت مي دهد بلافاصله پس از چاپ كتاب روابط عمومي با تهيه ليست افرادي كه لازم است كتاب را دربافت كنند در اسرع وقت به توزيع آن اقدام مي كنند

 

13- انتشار بولتن:

بولتن نشريه اي لست كه به وسيله دستگاههاي دولتي در زمينه هاي خبري، آموزشي و فني، تخصصي و نظاير آنها كه مرتبط با وظايف قانوني و در محدوده فعاليتهاي آنهاست به منظور ارتقاي سطح آگاهي كاركنان همان دستگاه و مسئولين ديگر دستگاهها در تعداد محدود، فواصل زماني معين، چاپ يك رنگ و به طور رايگان منتشر و توزيع مي شود. مطالب و اخبار بولتن بايد به طور عمده درباره اهداف شركت و وظايف مركز درخواست كننده و فقط براي استفاده كاركنان باشد و تعداد صفحات آن نبايد از 48 صفحه تجاوز كند و داراي چاپ ساده و حداكثر 2 رنگ براي جلد باشد

 

14- انتشار بروشور:

انتشار بروشور يا دفترچه راهنما وسيله ارتباطي است كه توضيحاتي درباره موضوعات مشخص ارائه مي دهد و به طور رايگان به مخاطبان ارائه مي شود. در تنظيم متن بروشور انتخاب عنوان كلي بروشور، ذكر مقدمه و متن اصلي حائز اهميت است. در متن بروشور شرح موضوع در مقدمه و متن اصلي حائز اهميت است. در متن بروشور شرح موضوع در مقدمه، هدف و علت انتشار بروشور در روي جلد آن افزون بر طرح يا عكس، عنوان بروشور، تاريخ انتشار و نام ناشر درج مي شود. در تعيين شكل و محتواي بروشور، اهداف بروشور و مخاطبان آن تعيين كننده است در نوشتن متن بروشور توجه و آغاز و گسترش موشوع نوشته از مهم به كم اهميت و ازساده به مشكل و سادگي و رواني مطالب، پرهيز از كاربرد واژه هاي تخصصي (مگر با توضيح كامل) كوتاهي و اختصار و استفاده از تيترهاي متعدد همراه با نمودار، جدول، عكس و طرح ضروري است.

به طور كلي بروشورها را به 2 دسته تقسيم مي كنيم:

الف) بروشورهايي كه با هدف كلي يك سازمان به مخاطبان تهيه و در واقع شناسنامه سازمان تلقي مي شود. بهتر است در اين بروشور علاوه بر درج تاريخچه، اهداف، وظايف، عملكرد و برنامه هاي سازمان، شماره تلفن و آدرس و ايميل نيز درج مي شود. در اين بروشورها بايد از كلي گويي پرهيز كرد و به بيان نمونه هاي ساده از دستاوردهاي سازمان پرداخت. تعداد صفحات بروشور از 4  صفحه تا تعداد صفحات مورد نياز قابل افزايش است اما در هر صورت بايد مضربي از 4 را انتخاب كنيد.

ب) بروشورهايي كه براي كاربرد خاص منتشر مي شوند. مثلا انتشار بروشور براي ارائه دريك نمايشگاه بين المللي كه انتخاب حروف مناسب، استفاده بجا از رنگ، نوع كاغذ، عناصر گرافيكي و نكات ديگري هستند كه اعمال دقت در كاربرد بجا از آنها مي تواند بر جذابيت بروشور استفاده كند.

 

15- برگه هاي لايي:

انتشار برگه هاي لايي از جمله فنوني است كه روابط عمومي مي تواند براي پيشبرد اهداف خود  مد نظر داشته باشد. برگه هاي لايي در اندازه (قطع) دستي، پالتويي، جيبي يا مجله اي منتشر و در لابه لاي شريه داخلي و روزنامه ها و همراه با فيض حقوقي كاركنان توزيع مي شود. در برگه هاي لايي بايد مهمترين پيام سازمان براي كاركنان يا مخاطبان برون سازماني درج شود. در اين برگه ها به سبب كمبود فضا بيشتر مطالب درج مي شود و استفاده از عكس و نمودار كنار گذاشته مي شود.

 

مجلات:

مجلات را عموماٌ به 2 گروه تقسيم مي كنند:

1- مجلاتي كه براي عموم (همگان) انتشار مي يابد و اين گروه خود به 2 گروه تقسيم مي شود:

الف) مجلاتي كه موضوعات عمومي را در بر مي گيرند.

ب) مجلات خبري هفتگي كه تنها اخبار و تحليل و تفسيرهاي مختلف را منتشر مي كنند.

2- مجلات تخصصي:

الف) مجلاتي كه به موضوعات اختصاصي مي پردازند مانند مجلات اقتصادي مجلات ورزشي مجلات سياسي و مجلات فرهنگي

ب) مجلات كاربردي كه مجلاتي صرفاٌ علمي هستند و بيشتر توسط مراكز علمي منتشر مي شوند.

 

كتاب:

از زماني كه يك ايده در ذهن يك نويسنده پديدار مي شود تا اين ايده تبديل به يك كتاب شود و در كتاب فروشي ها در اختيار علاقه مندان قرار گيرد در كشور ما حداقل يك و نيم سال طول مي كشد به همين دليل كتابها را يكي از وسايل روابط عمومي جهت تبليغ برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت نمي دانند. كتابها عموما ايده ها و افكار جدي تري را منتشر مي كنند كتاب رسانه اي است كه نويسنده را با نگاه وسيع تر به مخاطبان با فرهنگ ارتباط مي دهد به همين مناسبت روابط عمومي ها در مورد كتاب بايد با نگاه وسيع تر و كارشناسانه تر برخورد كند. كتاب به عنوان يك رسانه از ديدگاه روابط عمومي وسيله اي براي تبليغ و معرفي هدفهاي دراز مدت سازمان است و بايد براي روشن كردن افكار عمومي و اهداف اساسي تر مورد استفاده قرار گيرد.

 

وب سايت هاي خبري:

يكي از فنون رسانه اي كمك اينترنت در عصر حاضر است و سهولت و سرعت بالايي در اطلاع رساني فراهم كرده است راه اندازي سايت هاي خبري يكي از اين موارد مهم است كه مهمترين ويژگي آن تنوع مطالب و اطلاعات و امكان به روز نگاه داشتن اطلاعات و اخبار است. يكي ازبزرگترين خصوصيات وب سايت خبرياين است كه با اطلاعات و اخبار به هنگام نيازهاي اطلاعاتي مراجعان را به صورت آنلاين و لحظه اي پاسخگو باشند در غير اين صورت پس از زماني مراجعان خود را از دست داده و به يك سايت بي هدف تبديل خواهد شد.

 

پيامك يا sms:

يكي از ابزارهاي نوين و با قابليت بالا و ارزان اطلاع رساني در عصر حاضر استفاده از پيامك است كه از آن به عنوان رسانه كوچك شخصي نام برده مي شود. كه روزانه ميليون ها پيام كوتاه از اين طريق از طرف سازمان و موسسات و گروههاي مختلف براي مخاطبان ارسال مي شود به همين جهت با استفاده از پيامك مي توان پيام ها و ديدگاههاي يك سازمان را در سريعترين زمان و كمترين هزينه براي مخاطبان زيادي ارسال كرد بنابراين در سازمانها تنها با ارائه يك شماره مي توان انبوهي از پيامها و بازخوردهاي مخاطبان را دريافت كرد در انتها بايد بدانيم كه دراين رسانه شخصي تعاملي بودن آن بسيار مهم و ارزشمند است زيرا مي تواند نظر مخاطبان خود را پرسيده و ظرف چند ساعت از صدها هزار نفر نظر سنجي دقيق بعمل آيد و براي هر گروه خاص پيام خاص فرستاد و علاوه بر همه اينها امكان ارسال پيام تصويري فايل هاي گرافيكي  و انيميشن و كليپ هاي ويدئويي براي مخاطبان اين تكنولوژي ارتباطي ارسال كرد.

 

وبلاگ نويسي:

يكي از ابزارهاي جديد تكنولوژي ارتباطات وبلاگ ها هستند امروزه آمارهاي موجود نمايان گر آن است كه در هر ثانيه يك وبلاگ جديد در شبكه برتر اينترنت ايجاد مي شود و به عنوان يك قدرت عظيم رسانه اي هر روز از جايگاه بالاتري بهره مند مي شوند از طرف ديگر در حال حاضر بسياري از رسانه ها در دنيا در برخي موارد از وبلاگها به عنوان منبع خبر استفاده مي كنند

 

ويدئو كنفرانس:

ويدئو كنفرانس نيز يكي ديگر از ابزارهاي رسانه اي جديد براي انتقال اطلاعات بصورت لحظه اي و آنلاين (برخط) و بدون محدوديت هاي زماني و مكاني استفاده از امكانات سمعي و بصري اين قابليت را فراهم كرده كه افراد و گروهها بدون نياز به جابجايي و مسافرت براي شركت در يك كنفرانس خبري مورد استفاده قرار مي گيرد در حال حاضر از ويدئو كنفرانس بيشتر براي برگزاري ميزگردهاي تلويزيوني و ارائه مقاله در همايش هاي علمي و بهره برداري هم زمان چندين طرح و پروژه مورد بهره برداري قرار مي گيرد..

 

پست الكترونيكي يا email:

استفاده از ارتباطات پست الكترونيك براي انتقال پيام- تصوير- اخبار- گزارشها و خبرنامه ها و فايل هاي صوتي و تصويري يك سازمان به مخاطبانش يكي ديگر از تكنولوژي هاي جديد ارتباطي است كه مي توان با پست الكترونيك از آن بهره برداري لازم را انجام داد. شناسايي مخاطبان سازمان و ارسال پيام ها و اطلاعات سازماني به آنان از طريق پست الكترونيك از جمله قابليت هايي است كه مي توان اقدام كرد.

مزاياي پست الكترونيك:

به طور مستقيم در اختيار مخاطب قرار مي گيرد زيرا معمولا مخاطبان روزانه به پست الكترونيك خود مراجعه مي كنند و ديگر مزاياي آن داشتن سرعت عمل در پاسخ دهي است در عين حال براي بهره برداري موثر تر از اين تكنولوژي ارتباطي در درجه اول بايد بانك اطلاعاتي از آدرس اينترنتي مخاطبان تهيه كرد.


مطالب مشابه :


شيوه نامه مكاتبات اداري

هر نامه اداري از پنج جزء ج- متن نامه. را با پيش نويس نامه جوابيه تهيه شده مقايسه كرد
آشنایی بانحوه مکاتبات اداری

۱- تعريف نامه اداري. ج- متن نامه. را با پيش نويس نامه جوابيه تهيه شده مقايسه كرد تا
طریقه نوشتن نامه اداری و رسمی ( فوری)

متن نامه مطالب و شرحي در نامه هاي جوابيه، نتيجه 1 تعريف نامه اداري 2 مشخصات نامه
مراحل تهيه نامه هاي اداري (ِشیوه نگارش فارسی در روابط عمومی)

تنظيم متن نامه از طرفي بهتر است در نامه هاي جوابيه نتيجه ( مرحله دوم تهيه نامه هاي اداري
رأي شماره‌هاي ۷۳۲ـ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنام معاون حقوقي رئيس‌جمهور

رأي شماره‌هاي ۷۳۲ـ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اداري اعلام مي‌شود. متن جوابيه
رأي شماره‌هاي ۷۳۲ـ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره‌هاي ۷۳۲ـ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اداري اعلام مي‌شود. متن جوابيه
آشنایی بانحوه مکاتبات اداری

مقدماتي كه براي تهيه نامه اداري و يا متن نامه نويس نامه جوابيه تهيه شده
رأي شماره407 الي 408 هيأت عمومي ديوان عدالت‌اداري

منافي و مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش به موجب نامه جوابيه طرف شكايت
متن کامل جزوه و مطالب مربوط به ارتباط با رسانه

سازمان را طي يك كارت يا نامه اداري در متن دعوت نامه به محورهاي جوابيه (پاسخگويي
انتشارات در روابط عمومي

(روزنامه- هفته نامه- ماه 1- مقدمه 2- متن 3 در متن گزارش اداري بررسي دقيق موضوع
برچسب :