حسابهاي ملي سلامت

حسابهاي ملي سلامت

مطالعه و تحليل روابط مالي در بخش سلامت براساس مدل جريان وجوه (flow of funds) و مجموعه­ عوامل تأثير­گذار بر عرضه و تقاضاي كل براي خدمات بهداشتي و درماني و مداخلات دولت, مي­تواند بسياري از كاركردهاي نظام مراقبت­ها را توضيح دهد. اهميت اين موضوع براي تحليل مسايل بخش در گزارش جهاني سلامت در سال 2000 توسط سازمان بهداشت جهاني مورد تأكيد قرار گرفته است. پيش از آن نيز از نيمه اول دهه 1990 در گزارشات سالانه بانك جهاني و گزارشات اختصاصي آن براي بخش سلامت, موضوع تحليل منابع مالي بخش براساس اطلاعات حسابهاي ملي بهداشت و درمان (National Health Accounts, NHA) يا جريان وجوه در هر دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به عنوان مدل اصلي تحليل نظام­هاي سلامت, كاركردها و توصيه­هاي سياست­گذاري و مداخلات نشان داده شده است.

در حال حاضر ترتيبات انباشت منابع (fund pooling) در کشورهاي پيش­رفته براساس اطلاعات جريان وجوه و يا تصوير آن در حسابهاي ملي بهداشت و درمان (NHA) و جامعيت اين حسابها براي کليه منابع و مصارف و کليه فعاليت­ها در بخش مورد توجه مي­باشد, و سياست­ها براي تأثير جامع و هم­سو در کليه فعاليت­هاي بخش، بر اساس اين حسابها با بيشترين جزييات منظور شده در آن، تنظيم مي­گردد. بنابراين مي­توان مستندات اين حسابها را براي کليه منابع تخصيص يافته به بخش بهداشت و درمان واجد شرايط لازم براي تنظيم سياست­ها و مقررات جامع, هدايت هزينه­ها در هر دو سوي منابع و مصارف, و به طور کلي براي ايجاد ساختاري با نظم واحد و شرکاي اجتماعي متعدد, مورد استفاده قرار داد. اين شيوه براي انباشت يا تجميع منابع خود پس از بازنگري در ساختار موجود هزينه­ها و سامان­دهي منابع و مصارف وجوه مالي و کليه موضوعات وابسته به آن براي توضيح عملکردها و فعاليت­هاي بخش، توصيه مي­شود.

ماهيت حساب هاي ملي سلامت:

ü      حساب هاي ملي سلامتي تصاويرمالي از سيستم بهداشتي است.

ü      NHA ابزاري براي فرمول کردن سِاست ها  ، نشان دادن و ارزيابي است .

ü      از نظر فني حساب هاي ملي سلامت ، يک سيستم استانداردي از جداول است که جريان وجوه را در ميان سيستم هاي بهداشتي درماني نشان مي دهد .

ü      جداول حساب هاي ملي سلامت، شاخص هاي کليدي براي سياستگذاران و همينطور پژوهشگران بخش سلامت فراهم مي کند تا نظام مالي بخش  سلامت را تشخيص دهند.

مهمترين کاربرد حسابهاي ملي:

ü      محاسبهي مهمترين متغيرهاي جرياني اقتصاد(نظير توليد، مصرف، تشكيل سرمايه، صادرات، واردات، درآمد و رشد اقتصادي در يك دوره‌‌‌ي معين از زمان)

ü      اندازهگيري مهمترين متغيرهاي موجودي اقتصاد نظير ثروت، دارايي و بدهي در مقطعي از زمان

ü      نشان دادن وضعيت اقتصادي كشور در آن دوره‌‌ يا مقطع زماني

حساب هاي ملي سلامت چه سئوالاتي را پاسخ مي دهد؟

ü      چه کساني و چه مقدار براي هزينه هاي بهداشت و درمان پرداخت مي کنند ؟ (جمع بندي درآمد ها و بسيج منابع )

ü      بازيگران اصلي در بخش بهداشت و درمان براي تأمين مالي، ارائه خدمات بهداشتي درماني چه کساني هستند و چقدر مورد توجه هستند ؟ (مديريت منابع ، مکانيسم هاي پرداخت به ارائه کنندگان خدمت و..)

ü      توزيع  سرمايه هاي بهداشتي بين خدمات مختلف ،مداخلات و فعاليت هاي توليدي سيستم بهداشت و درمان چگونه است ؟ (چه چيزي توليد شده ؟ چه کسي چه خدمتي را توليد کرده ؟و..)

ü      هزينه هاي بهداشت و درمان به چه تفکيکي تقسيم مي شود  ؟ ( درآمد ، جنس، بيماري و مذهب و..) 

اقدامات لازم براي ايجاد جايگاه حساب هاي ملي سلامتي :

•          درک درست از سياست هاي اصلاحيبخش و استراتژي هاي مورد نظر

•          مشخص کردن بازيگران اصلي

•          ايجاد ارتباط با بازيگران اصلي

•          درک نحوه برخورد بازيگران اصلي بامسائل بخش

•          درگير کردن سياست گذاران بخش در جهت تعيين اهداف و سئوالات مورد نظر براي تدوين آن

منابع آماري مورد نيازجهت محاسبه حساب هاي ملي بهداشت  :

1- طرح آمار گيري از هزينه هاي خانوار هاي شهري و روستايي(مرکز آمار ايران )

2- بودجه کل کشور (قانون بودجه )

3- سازمان هاي بيمه گر (سازمان تأمين اجتماعي،سازمان بيمه خدمات درماني،کميته امداد امام خميني،بهداري نيروهاي مسلح،وزارت نفت،صدا و سيما،بانک ها)

4- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي

5- حساب هاي ملي (مرکز آمار ايران، بانک مرکزي)

6- طرح آمار گيري از خدمات بهداشتي و درماني (مرکز آمار ايران )

محدوديت هاي حساب هاي ملي  سلامتي در کشورهاي درحال توسعه:

•          وجود يارانه هاي مختلف تنظيم حساب ها را مختل و در مورد امکان مقايسه را محدود مي نمايد .

•          شرکت هاي بيمه نظام پرداخت خود را بر اساس سهولت در پرداخت شکل داد و در نتيجه اطلاعات مفيد زيادي از دست مي رود .

•          آمارهاي مربوط به هزينه هاي بخش خصوصي از اطمينان لازم برخوردارنيستند .

•          قسمتي از خدمات ارائه شده وارد محاسبات نمي شوند .

•          اطلاعات جانبي ديگر ي (الگوي استفاده از خدمات و ..) که جهت اطلاعات در کنار حساب هاي سلامتي لازم هستند ، بصورت سازمان يافته جمع آوري ، تدوين و گزارش نمي شوند.

•          نهاد هاي مختلف اطلاعات و آمار هاي خود را به دلايل مختلف در اختيار ديگران قرار نمي دهند .


مطالب مشابه :


دستيابي به پوشش همگاني؛ ادغام بيمه هاي درماني و چالشهاي پيش رو در کشور

(در يکي از سه سيستم بيمه سلامت بطور از افراد کم درآمد ( بيمه شدگان تامين
بیمه سلامت و مشکلات بيمه‌هاي تكميلي

سازمان بيمه سلامت هم بايد انرژي است تا درآمد حاصله در بيمه سلامت سيستم درمان هم
عنوان و چكيده پايان نامه هاي انجام شده در مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد بهداشت در ايران

بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث اقتصاد سلامت سيستم بيمه كاهش درآمد بيمه
متغييرهاي موثر در ارزيابي سلامتي مالي شركتهاي بيمه

وبلاگ مدیریت و اقتصاد سلامت و صنعت بيمه يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده بازار مالي است كه
حسابهاي ملي سلامت

ü از نظر فني حساب هاي ملي سلامت ، يک سيستم استانداردي از واردات،‌ درآمد و بيمه گر
نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه بيمه‌هاي عمر

سازمان بیمه سلامت سيستم‌هاي حسابداري بيمه‌هاي عمر مي نيز بايد از درآمد
سیستمهای اطلاعات بیمارستان

اقتصاد سلامت اطلاع از وضعیت درآمد و هزینه بيمه : براي انجام
بررسی نهادی نظام ارجاع و پزشک خانواده

درآمد سيستم چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمه سلامت
نظام بهداشت و درمان در ايران و جهان

آزمایشگاه مرجع سلامت . درآمد سيستم عموماً از در اين مدل، مؤسسات بيمه اي در رقابت آزاد
طرح تحول سلامت؛ زيبا در نظر و معيوب در عمل

بيمار بايد هزينه کمتري پرداخت کند و بسياري از خدماتي که شامل حال بيمه سيستم را درآمد
برچسب :