نمونه سوالات نيم سال اول 91-90

شيمي وتكنولوژي چرم

جداسازي و شناسايي تركيبات آلي

كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي

خوردگي فلزات

شيمي معدني 2

روش استفاده از متون علمي شيمي

شيمي صنعتي 1

شيمي صنعتي 2

شيمي آلي فلزي

شيمي فيزيك 1

شيمي فيزيك آلي

مباني شيمي پليمر

شيمي صنايع معدني

زبان تخصصي شيمي

معادلات ديفرانسيل

فيزيك 2

مباني كامپيوتر

انديشه اسلامي 2

تربيت بدني 2

 


مطالب مشابه :


رشته صنايع شيميايي

۱-فريبا شرفي وضعيت استخدام رسمي. ۲-مهري بازگير بعنوان شيميست آناليز مواد در
استخراج یعنی انتقال یک ماده حل شده از یک فاز به فاز دیگر

استخدام ایران(مهدي دانشجوي شيمي كاربردي) وب سایت تخصصی مدیریت صنعتی كرمانشاه شيميست
روز مول، روز شیمیست

استخدام ایران(مهدي دانشجوي شيمي كاربردي) وب سایت تخصصی مدیریت صنعتی كرمانشاه شيميست
برخی دستگاه ها در حق دانشجویان پیام نور چه تخلفی می کنند؟

استخدام ایران(مهدي دانشجوي شيمي كاربردي) وب سایت تخصصی مدیریت صنعتی كرمانشاه شيميست
برنامه دروس عمومی رشته شیمی

استخدام ایران(مهدي دانشجوي شيمي كاربردي) وب سایت تخصصی مدیریت صنعتی كرمانشاه شيميست
شیمی سبز

استخدام ایران(مهدي دانشجوي شيمي كاربردي) وب سایت تخصصی مدیریت صنعتی كرمانشاه شيميست
نمونه سوالات نيم سال اول 91-90

استخدام ایران(مهدي دانشجوي شيمي كاربردي) وب سایت تخصصی مدیریت صنعتی كرمانشاه شيميست
نقش فرایند کریسالیزاسیون در صنعت

استخدام ایران(مهدي دانشجوي شيمي كاربردي) وب سایت تخصصی مدیریت صنعتی كرمانشاه شيميست
برچسب :