مراحل روش تحقیق

بسم الله الرحمن الرحيم

تقدیم به دانشجویان عزیز

مقدمه

 • برای شما فرصتی فراهم خواهد شد تا به سوالات خود درمورد يک مسئله به صورت علمی بيانديشيد.

 • در این درس شما با نحوه تهیه و تدوین طرح تحقق آشنا خواهید شد.

 • روش علمی برای تحقيق وانواع و ويژگی های آنرا را فراخواهيد گرفت.

 • آغاز تحقيق از کجاست؟

تعيين موضوع تحقيق
 • هدف از انتخاب موضوع چیست؟

 • منابع برای انتخاب موضوع کدامند؟

 • شرايط لازم برای انتخاب موضوع چيست؟

 • ويژگی های يک عنوان خوب کدامند؟

بيان مسئله تحقيق
 • چرا بيان مسئله تحقيق مهم است.

 • دربيان مسئله تحقيق چه موضوعاتی بايد مطرح شوند؟

 • نحوه نوشتن " بيان مسئله تحقيق " جگونه است.؟

اهداف تحقيق

 • تعريف هدف و تقسيم بندی انواع آن را بيان کنيد.

 • فوايد و خصوصيات اهداف رامشخص نمائيد.

 • نحوه بيان اهداف را شرح دهيد.

 • برای موضوع تحقيق انتخابی خود هدف اصلی و اهداف جزئی را بنويسيد.

فرضيه يا سوالات مهم
 • تعريف فرضيه ، انواع آن و حصوصيات يک فرضيه خوب

 • فرضيه هاچگونه روابط بين متغيرها رابيان می کنند؟

 • سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟

 • ويژگی ها و نحوه بيان سوالات مهم چگونه است؟

تعريف مفاهيم و متغير ها

 • چرا تعريف مفاهيم و متغير ها مهم است؟

 • تعريف شرح و عملی مفاهيم ومتغيرها چگونه انجام می شوند؟

 • تعريف متغير و انواع آن

مقياس اندازه گيری
 • تعريف مقياس اندازه گيری و انواع مقياس ها

 • خصوصيات يک مقياس اندازه گيری خوب

 • سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟

 • ويژگی ها و نحوه بيان سوالات مهم چگونه است؟

جامعه مورد مطالعه

 • تعريف جامعه آماری ، واحد مورد مطالعه

 • چرا نمونه گيری می کنيم؟

 • نمونه معرف و ملاکها برای انتخاب نمونه کدامند؟

 • روش های نمونه گيری احتمالی و غير احتمالی چگونه انجام می شوند؟

روش های جمع آوری اطلاعات
 • رايج ترين روش ها برای جمع آوری اطلاعت کدامند ؟

 • محاسن ومعايب هريک از روش ها چيست؟

 • ويژگی ها و انواع متداول هريک از روش ها کدامند؟

روش های تجزيه وتحليل دادها

 • اطلاعات را چگونه طبقه بندی و به رايانه بسپاريم؟

 • متداول ترين روش های تجزيه وتحليل داده ها کدامند؟

 • انواع خطا ها در جمع آوری و تجز] وتحليل داده هاو روش های کاهش آن

 • حساسيت و اختصاصی بودن چيست وچگونه اندازه گيری می شوند؟

مرور بررسی های قبلی
 • دلايل اهميت مرور بر بررسی های قبلی چيست؟

 • چگونه بررسی های قبلی را مرور کنيم؟

 • نحوه بيان مرور بر بررسی های قبلی چگونه است؟

برنامه ريزی اجرا
 • مطالعه راهنما و پيش آزمون چگونه است؟

 • جدول گانت چگونه ترسيم می شود؟

 • چگونه فعاليت هارا سازماندهی کنيم؟

ملاحظات اخلاقی
 • اهميت ملاحظات اخلاقی در چيست؟

 • چگونه ملاحظات اخلاقی را در مراحلمختلف تحقيق بيابيم وبيان کنيم؟

محدوديت های تحقيق
 • آيا شناخت محدوديت های تحقيق پيش از انجام آن امکانپذير است؟

 • محدوديت هادرمراحل مختلف تحقيق کدامند؟

 • چگونه فعاليت هارا سازماندهی کنيم؟

گزارش نويسی 
 • چرا گزارش نويسی اهميت دارد؟

 • انواع روش های بيان گزارش تحقيق کدامند؟

 • نحوه نوشتن يک مقاله تحقيقی و پايان نامه تحصيلی چگونه است؟

 • نحوه بيان نقل قول ، زيرنويس ومنابع چگونه بايد باشد؟


مطالب مشابه :


روش تحقیق در علوم اجتماعی

از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در مورد در تحقيق مقدماتي معمولاً از فرهنگسرا
مراحل روش تحقیق

چگونه ملاحظات اخلاقی را در مراحلمختلف تحقيق بيابيم فرهنگسرا همه چیز در مورد
روش تحقیق در علوم اجتماعی

مشاهده در تحقيق. نیست بلکه محقق در تمام مدتی که در جامعه مورد نظر بسر فرهنگسرا
معرفی روش تحقیق موردی

نظارت بر متغیرهای مورد بحث و تغییر دادن آنها و در جمع آوری مدارک سایت فرهنگسرا
فصل هفتم : روشهاي گردآوري اطلاعات

محقق از گرد آوري اطلاعات و نوع آن متفاوت است.عمده ترين ابزاري که در تحقيق در مورد درس
ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان دوره ی ابتدایی

از آنان در مورد چگونگي مهارت تحقيق با در نظر گرفتن هدف فرهنگسرا
شهر سوخته زابل

سرپرست تيم باستان شناسي بين‌المللي شهرسوخته زابل در مورد مورد كاوش و تحقيق فرهنگسرا
برچسب :