شعر حروف الفبا


شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comآ مثل آتش وآب                       آدم برفي وآفتابشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comب مثل باغ وبابا                     بهار و بوي گل هاشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comپ مثل پاييزسرد                     پروازيک برگ زردشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comت مثل توپ خورشيد              قرمزو زرد وسپيدشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comث مثل ثلث آخر                     با نمره هاي بهترشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comج مثل جوجه جيک جيک         جنگل سبزوتاريکشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comچ مثل چوب وچِنار                 چَـکاوک وچمن زارشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comح مثل حوله ،حُباب                 حياط وحوض پرآبشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comخ مثل خوبي ،خدا                    خنديدن بچّه هاشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comد مثل دشت ودريا                    درخت سبزوزيباشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comذ مثل ذرّت شاد                      بازي کاکل وبادشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comر مثل رنگين کمان          هفت تاکمان توي آنشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comزمثل زنبورو زاغ                        زَنبَق زيباي باغشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comژ مثل ژاله برگل                  هديه ي گل به بلبلشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comس مثل سايه ي بيد            ستاره هاي سپيدشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comش مثل شش تاشب تاب  سه تابيدار سه تاخوابشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comص مثل صبح و صدف         صد تاصدف توي صفشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comض مثل ضَربه اي سخت        که زد تبر بردرختشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

 شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comط مثل طوق اردک              طوطي سبزو کوچکشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comع مثل عيـد وعــمو               عروسک کوچولوشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comغ مثل غاز وغنچه                هردوتا توي باغچهشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comف مثل فَوّاره ها                     در آفتاب زيباشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com ق مثل قمري وقو                   قاصدک  قصّه گوشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comک مثل کوه پربرف                   کاج وکلاغ پرحرفشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comگ مثل گل يا گلاب               گردش گل هادر آبشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comل مثل لک لک خواب                زير لَحاف مهتابشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comم مثل موج وماهي              چه ماهي سياهي شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comن مثل نورو نوروز               گل داده نرگس امروزشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comو مثل وقت ورزش              صبح قشنگ ونرمششکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comه مثل هوهوي باد                هواي پاک وآزادشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

شکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.comي مثل ياس زيبا                  درآخر الفباشکلک های سانازwww.many-sheklak.blogfa.com

mahsae-ali.blogfa.commahsae-ali.blogfa.com//www.bargozideha.com/static/portal/24/248774-517417.gif

pixel artآ اولم آ اول در اولم در اول قددرازی دارم کلاه به سرمیزارم


           

pixel artا اولم همیشه جایم عوض نمشه قددرازی دارم کلاه رو کج میزاریم

                                

                                           

pixel artرهستمورهستم شکل سرسره دارم رویش نقطه ندارمpixel artماهستیم دوتابرادرغیرآخروآخر شکل شانه داریم سه تادندانه داریمpixel artمادونفربرادرغیرآخروآخردوشکل خوشکل داریم دردل یه نقطه داریمpixel artمادونفربرادرغیرآخروآخرسه دندانه داریم رویش سه نقطه داریمpixel artشکل سرسردارم برسریه نقطه دارم هستم باربرابرولی یه نقطه برسرpixel artدکمرشکسته پیش همه نشسته کمری دولادارداخلاقی زیباداردpixel artماهستیم دوتاخواهرغیرآخروآخر اخلاق نازی داریم دم درازی داریمpixel artمادونفربرادر غیرآخروآخرمادونقطه داریم به زیرسرمیکاریمpixel artاواول هرجاآمدتنهای تنها آمدای بچه های داناکشیده است این صداpixel artیادت باشه همیشه دوتانقطه داریم نقطه هامونوبالای سرمیزاریم


ني ني شكلك

zibababol103.gif


مطالب مشابه :


آموزش حروف الفبا با شعر

از ابتدای آبان ماه معمولا آموزگاران به آموزش حروف الفبا می پردازند برای شاداب شدن کلاس ها
شعر حروف الفبای عمو پورنگ برای آموزش حروف الفبا

دروس ابتدایی - شعر حروف الفبای عمو پورنگ برای آموزش حروف الفبا - نمونه سوالات اول تا ششم
آموزش حروف الفبا با شعر

را ه هایی برای بهبود یادگیری نشانه آموزش حروف الفبا با شعر .
آموزش حروف الفبا با شعر

لطفا ما را از نظرات و پیشنهادات خود برای بهتر شدن مطالب وبلاگ »» آموزش حروف الفبا با شعر
دانلود+آموزش الفبا+شعر+اول

دانلود+آموزش الفبا+شعر ( عمران مرادنیا لیسانس آموزش ابتدایی با 14سال سابقه ی کاری
آموزش حروف الفبا باشعر

آموزش نشانه ایـ یـ ی ای با شعر. آموزش نشانه ایـ یـ ی ای
شعر حروف الفبا

مطالب این وبلاگ حاصل تلاش ها و تجربیات من در امر آموزش شعر تکمیلی برای شعر حروف الفبا
شعر حروف الفبا

شعر حروف الفبا از اینکه این وبلاگ را برای مشاهده انتخاب کردید اداری اموزش
برچسب :