د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌غ‍ي‍ر ‌ان‍ت‍ف‍‍ا‌ع‍‍ي‌ ن‍و‌آور‌ان‌ ك‍و‌ه‍دش‍ت‌ ‌اف‍ت‍ت‍‍اح‌ ش‍د

 

sajjad-wormsgroup.JPG

د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌غ‍ي‍ر ‌ان‍ت‍ف‍‍ا‌ع‍‍ي‌ ن‍و‌آور‌ان‌ ك‍و‌ه‍دش‍ت‌ ‌اف‍ت‍ت‍‍اح‌ ش‍د

د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌غ‍ي‍ر‌ان‍ت‍ف‍‍ا‌ع‍‍ي‌ ن‍و‌آور‌ان‌ ك‍و‌ه‍دش‍ت‌ ‌ع‍ص‍ر پ‍ن‍ج‍ش‍ن‍ب‍ه‌ ب‍‍ا ح‍ض‍ور ب‍رخ‍‍ي‌ ‌از م‍س‍وولان‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌اف‍ت‍ت‍‍اح‌ ش‍د.

ف‍رم‍‍ان‍د‌ار ك‍و‌ه‍دش‍ت‌ در‌اي‍ن‌ م‍ر‌اس‍م‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ج‍‍اي‍گ‍‍اه‌ ت‍‍ع‍ل‍ي‍م‌ و ت‍رب‍ي‍ت‌ در دي‍ن‌ ‌اس‍لام‌ گ‍ف‍ت‌ : ج‍‍اي‍گ‍‍اه‌ ت‍‍ع‍ل‍ي‍م‌ و ت‍رب‍ي‍ت‌ و ت‍زك‍ي‍ه‌ در ‌اس‍لام‌ ب‍س‍ي‍‍ار ‌ارزش‍م‍ن‍د و وج‍ه‌ م‍م‍ي‍ز ‌ان‍س‍‍ان‌ و ح‍ي‍و‌ان‌ ‌اس‍ت‌ .

س‍ي‍روس‌ ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ي‍م‍‍ي‌ ‌اف‍زود: ن‍ق‍ش‌ م‍ر‌اك‍ز د‌ان‍ش‍گ‍‍ا‌ه‍‍ي‌ در ت‍وس‍‍ع‍ه‌ و ب‍‍ال‍ن‍دگ‍‍ي‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ن‍ق‍ش‍‍ي‌ ب‍‍ي‌ ن‍ظي‍ر و ب‍‍ي‌ ب‍دي‍ل‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ س‍‍از ت‍وس‍‍ع‍ه‌ و پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ‌ه‍ر ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ م‍‍ي‌ گ‍ردد.

و‌ي‌ ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت‌ :ك‍و‌ه‍دش‍ت‌ در رون‍د روب‍ه‌ رش‍د ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ي‌ ش‍دن‌ ق‍ر‌ار د‌ارد ك‍ه‌ پ‍ي‍د‌ا ش‍دن‌ ن‍ف‍ت‌ و خ‍ط پ‍ل‍‍ي‌ ‌ات‍ي‍ل‍ن‍‍ي‌ ك‍ه‌ ‌از ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ي‌ گ‍ذرد ب‍ي‍‍ان‍گ‍ر ‌اي‍ن‌ م‍‍ه‍م‌ ‌اس‍ت‌ .

و‌ي‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ‌ال‍ق‍‍اء ج‍و ن‍‍ا‌ام‍ن‍‍ي‌ در ك‍و‌ه‍دش‍ت‌ گ‍ف‍ت‌ : م‍ردم‌ ك‍و‌ه‍دش‍ت‌ م‍ردم‍‍ي‌ م‍ت‍دي‍ن‌ و م‍‍ه‍م‍‍ان‌ ن‍و‌از ‌ه‍س‍ت‍ن‍د و در ك‍و‌ه‍دش‍ت‌ ن‍ي‍ز م‍ول‍ف‍ه‌ ‌ه‍‍اب‌ ن‍‍ا ‌ام‍ن‍‍ي‌ وج‍ود ن‍د‌ارد.

د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌غ‍ي‍ر‌ان‍ت‍ف‍‍ا‌ع‍‍ي‌ ن‍و‌آور‌ان‌ ك‍و‌ه‍دش‍ت‌ در دورش‍ت‍ه‌ ك‍‍ارد‌ان‍‍ي‌ ب‍ي‍م‍ه‌ ، ‌ام‍ور م‍‍ال‍‍ي‌ و م‍‍ال‍ي‍‍ات‍‍ي‌ و ك‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ي‌ ن‍‍اپ‍ي‍وس‍ت‍ه‌ ح‍س‍‍اب‍د‌ار‌ي‌ ش‍رو‌ع‌ ب‍ك‍‍ار ك‍رد.

در ‌آ‌غ‍‍از ر‌اه‌ ‌ان‍د‌از‌ي‌ ‌اي‍ن‌ د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ 150 د‌ان‍ش‍ج‍و پ‍ذي‍رش‌ ش‍دن‍د.

منبع : ایرنا لرستان

...........................................................................................................................................

یه نظر در مورد این خبر  از دوست خوبم جناب مهندس ابوذر میرزائی

چرا در کوهدشت کسی به فکر کیفیت آموزش نیست؟
چرا فقط به کمیت فکر می کنید.
بشمارید که در کوهدشت به این وسعت کم چند مرکز آموزشی داریم (که البته برخی بهشون میگن دانشگاه!!!! )
مرکز علمی کاربردی مرکز n لرستان
آزاد اسلامی (به به)
پیام نور
و الان هم گل بود و به سبزه نیر اراسته شد
غیرانتفاعی نوآوران کوهدشت!!!!

کدام یک از اینها به کیفیت آموزش فکر می کنند؟ کدام یک به فکر پرورش یک دانشجوی واقعی هستند؟
کدام یک رشته درست و حسابی دارند.

بیمه و .... به درد من و شمای کوهدشتی نمی خورد. بیایید یه ذره فکر کنیم.

حالا یه بابایی پا شده رفته یه امتیاز گرفته و یه موسسه غیر انتفاعی (کاملا انتفاعی) رو راه انداخته
آبروی دانشگاه و اسم مقدس دانشگاه را نبرید لطفا

خودمون رو با این حرفها گول نزنیم.


امین جان عزیز لطفا در این باره بیشتر بنویس. بنویس. بنویس................

ابوذر میرزایی
[email protected]


مطالب مشابه :


انتقاد شدید امام جمعه از دانشگاه کوهدشت

زيرا دانشگاه هاي كوهدشت داراي امكانات آزاد اسلامي ، دانشگاه نوآوران و
وداع اسطوره ناتمام (هفت آبان 92)

دانشگاه نوآوران كوهدشت ورود به سامانه دانشگاه نوآوران ورود به سامانه دانشگاه پيام نور
د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌غ‍ي‍ر ‌ان‍ت‍ف‍‍ا‌ع‍‍ي‌ ن‍و‌آور‌ان‌ ك‍و‌ه‍دش‍ت‌ ‌اف‍ت‍ت‍‍اح‌ ش‍د

غیرانتفاعی نوآوران کوهدشت!!!! آبروی دانشگاه و اسم مقدس تربيت بدني آموزش وپرورش كوهدشت.
عجب صبری خدا دارد !

دانشگاه جویندگان علم كوهدشت ورود به سامانه جویندگان علم ورود به سامانه دانشگاه نوآوران
شروع ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی

دانلود نمونه سوالات پیام نور باجواب - شروع ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی
اصلاحیه دفترچه پذیرش بدون کنکور دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی برای بهمن 92

داوطلبان متقاضی رشته علوم و مهندسی آب در کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه نوآوران-كوهدشت.
اخطار

نوآوران كوهدشت علمي كاربردي دانشگاه علمي كاربردي
مشکل مشاهده نکردن پی دی اف دفترچه دو کاردانی به کارشناسی حسابداری 90

غيرانتفاعي 3302 مؤسسه غيرانتفاعي نوآوران - كوهدشت معرفی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
نام و کد موسسات غیر دولتی - غير انتفاعي سراسر کشور

دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي / 2007: موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت: 2238:
برچسب :