قوانین شهرداریها

تبصره 2:
ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق اعم از حق کسب و پیشه و غیره بهای عادلانه زمان ارزیابی خواهد بود.
تبصره 3 :
کارشناسان رسمی منتخب هیئت مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ارجاع امر نظریه قاطع خود را به هیئت اعلام نمایند و هیئت در اولین جلسه نسبت بصدور رأی اقدام می نماید.
تبصره 4 :
مدلول رأی هیئت در صورتیکه حضوراً بمالکین یا صاحبان حقوق ابلاغ نشده باشد با ذکر محدوده مورد رأی باقامتگاه مالک یا ذوی الحقوق ابلاغ و یا در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و با اعطاء مهلت مناسبی که حداکثر از 10 روز تجاوز ننماید بمالکین و صاحبان حقوق اعلام می شود تا نسبت به تخلیه ملک و تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و چنانچه با انقضاء مهلت مقرر اراضی و ابنیه و مستحدثات واقعه در محدوده طرح تخلیه نگردد سازمان با حضور نماینده دادستان اقدام به تنظیم صورتمجلس لازم و تخلیه و تصرف املاک و اراضی با مستحدثات موضوع طرح می نماید.
تبصره 5:
اراضی فاقد مستحدثات و اعیانی اعم از حق ریشه و اشجار و غیره پس از تصویب پروژه توسط شهردار تهران بلافاصله با تنظیم صورتجلسه لازم با حضور نماینده دادستان شهرستان تهران بوسیله سازمان تصرف خواهد شد و سپس طبق مقررات فوق اقدام و تصمیم هیئت ابلاغ می گردد.
تبصره 6:
سازمان مکلف است بهاء عرصه یا اعیانی یا حقوق کسب و پیشه و یا سایر حقوق متصوره املاک و اراضی و مستحدثات واقع در طرح را پس از صدور رأی از طرف هیئت مذکور در تبصره یک حداکثر ظرف مدت 5 روز در قبال انتقال املاک و یا حقوق مرقوم پرداخت و در صورت عدم مراجعه صاحبان حقوق با ایداع آن در صندوق ثبت اسناد و املاک اقدام به تملک و تصرف مورد طرح بنماید اسناد انتقال اینگونه املاک و اراضی و سایر حقوق متصوره بوسیله نماینده دادستان بنمایندگی از طرف اشخاص ذینفع تنظیم می گردد.
تبصره 7 :
املاک مشمول طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و مالیات و حق الثبت معاف بوده و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و هزینه کارشناسی بعهده سازمان عمران جنوب است

 

 

وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌

1ـ10ـ در اجرای‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 32 آیین‌نامه‌ مالی‌ دهیاریها، مسیولیت‌تنظیم‌ بودجه‌، تفریغ‌ بودجه‌ دهیاری‌ و مراقبت‌ در حسن‌ اجرای‌ آن‌، به‌ عهده‌دهیار و مسیول‌ امور مالی‌ دهیاری‌ است‌ و واگذاری‌ این‌ وظیفه‌ از طرف‌ دهیاربه‌ هریک‌ از معموران‌ دیگر دهیاری‌، از دهیار و مسیول‌ امور مالی‌ رفع‌مسیولیت‌ نخواهد کرد.
2ـ10ـ دهیار باید با همکاری‌ مسیول‌ امور مالی‌ کلیه‌ اقلام‌ و فرم‌های‌بودجه‌ پیشنهادی‌ را بررسی‌ نموده‌ و بودجه‌ پیشنهادی‌ را به‌ نحوی‌ تنظیم‌نماید که‌ بین‌ درآمدها و هزینه‌ها تعادل‌ برقرار گردد.
3ـ10ـ در اجرای‌ ماده‌ 19 اساسنامه‌ دهیاریها باید ترتیبی‌ اتخاذ گردد که‌دهیاری‌ بودجه‌ سالیانه‌ خود را تا آخر دی‌ ماه‌ به‌ شورای‌ اسلامی‌ روستاتسلیم‌ و اقدامات‌ بعدی‌ را با توجه‌ به‌ ماده‌ 32 آیین‌نامه‌ مالی‌ دهیاری‌ معمول‌دارد.
4ـ10ـ اصلاحاتی‌ که‌ توسط‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا در ارقام‌ بودجه‌ به‌عمل‌ می‌آید اولاً نباید مغایر با برنامه‌ مصوب‌ 5 ساله‌ دهیاری‌ باشد، ثانیاًتعادل‌ بین‌ درآمد و هزینه‌ها را محفوظ‌ نگهدارد، ثالثاً نباید موجب‌ مغایرت‌بودجه‌ با حد نصاب‌های‌ قانونی‌ شود. (موضوع‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 32 آیین‌نامه‌مالی‌ دهیاریها)
5ـ10ـ در اجرای‌ ماده‌ 34 آیین‌نامه‌ مالی‌، دهیار می‌تواند اعتبارات‌مصوب‌ در بودجه‌ را برای‌ هر یک‌ از مواد هزینه‌ و یا فعالیت‌های‌ داخل‌ در یک‌وظیفه‌ تا ده‌ درصد کاهش‌ یا افزایش‌ دهد که‌ از اعتبار کلی‌ بودجه‌ مصوب‌برای‌ آن‌ وظیفه‌ تجاوز نکند.
6ـ10ـ دهیار باید کنترل‌ لازم‌ را برای‌ وصول‌ به‌ موقع‌ درآمدهای‌پیش‌بینی‌ شده‌ در بودجه‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و اقدامات‌ قانونی‌ برای‌ شناخت‌عوارض‌ و منابع‌ درآمدی‌ جدید و تصویب‌ آنها را معمول‌ نماید.
7ـ10ـ در اجرای‌ تبصره‌ 4 ماده‌ 32 آیین‌نامه‌ مالی‌، دهیار مکلف‌ است‌نسخه‌ای‌ از بودجه‌ و تفریغ‌ بودجه‌ را حداکثر تا 10 روز پس‌ از تصویب‌ به‌استانداری‌ و وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) ارسال‌ نماید.
1ـ حسابداری‌ بودجه‌
1ـ11ـ بودجه‌ در دفاتر حسابداری‌ ثبت‌ نمی‌شود ولی‌ جهت‌ کنترل‌پرداخت‌ هزینه‌ها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌، با رعایت‌ ماده‌ 42 آیین‌نامه‌مالی‌ دهیاری‌، اعتبارات‌ مصوب‌ بودجه‌ در دفتری‌ به‌ نام‌ دفتر اعتبارات‌ ثبت‌ وپرداخت‌ هزینه‌ها از آن‌ محل‌ تعهد و تعمین‌ اعتبار می‌شود. منظور از تعهد دراینجا، تعهد به‌ مثابه‌ مرحله‌ای‌ از پرداخت‌ هزینه‌ موضوع‌ ماده‌ 40 آیین‌نامه‌مالی‌ دهیاری‌ نیست‌ بلکه‌ منظور اعلام‌ وجود اعتبار در ردیف‌ مربوطه‌ برای‌پرداخت‌ مشخص‌ قبل‌ از انجام‌ هزینه‌ و تعهد تعمین‌ اعتبار آن‌ پس‌ از انجام‌هزینه‌ است‌.
2ـ11ـ سرفصل‌ حساب‌ درآمدها در دفتر کل‌ (گروه‌ درآمد) و در دفترمعین‌ (ردیف‌ درآمد) تعیین‌ می‌شود که‌ به‌ تفکیک‌ در آنها ثبت‌ می‌شود.
3ـ11ـ سرفصل‌ حساب‌ هزینه‌های‌ جاری‌ در دفتر کل‌ برای‌ فصول‌ و موادهزینه‌های‌ جاری‌ به‌ تفکیک‌ دو وظیفه‌ خدمات‌ اداری‌ و خدمات‌ روستایی‌ وبرای‌ اعتبارات‌ عمرانی‌ به‌ تفکیک‌ 8 برنامه‌ از وظیفه‌ عمران‌ روستایی‌ تعیین‌می‌شود.
4ـ11ـ سرفصل‌ حساب‌های‌ هزینه‌های‌ جاری‌ (خدمات‌ اداری‌ و خدمات‌روستایی‌) به‌ تفکیک‌ ردیف‌های‌ هزینه‌ هر یک‌ از دو وظیفه‌ خدمات‌ اداری‌ وروستایی‌ تعیین‌ می‌شود (صورت‌ تطبیق‌ حساب‌های‌ معین‌ و کل‌)
5ـ11ـ کل‌ هزینه‌های‌ عمرانی‌ دهیاری‌ که‌ در هنگام‌ پرداخت‌، تخصیص‌آن‌ به‌ پروژه‌، طرح‌ یا برنامه‌ مشخص‌ میسر نباشد در سرفصل‌ «حساب‌انتظامی‌ مواد هزینه‌ عمرانی‌» ثبت‌ شده‌ و در پایان‌ سال‌ در صورت‌ تصویب‌اعتبار پروژه‌ مربوطه‌ در متمم‌ بودجه‌ یا اصلاح‌ بودجه‌ دهیاری‌ با برگه‌حسابداری‌ از حساب‌ انتظامی‌ عمرانی‌ برگشت‌ و به‌ حساب‌ هزینه‌ پروژه‌عمرانی‌ مربوطه‌ ثبت‌ می‌شود.
این‌ دستورالعمل‌ در 5 فصل‌، 11 عنوان‌ و 52 بند به‌ ضمیمه‌ فهرست‌وظایف‌ خدمات‌ اداری‌، روستایی‌ و عمران‌ روستایی‌ و منابع‌ درآمدی‌دهیاریها و فرم‌های‌ مربوطه‌ تنظیم‌ و از تاریخ‌ ابلاغ‌ لازم‌الاجرا است‌.

 

آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها : مقررات عمومی

ماده 17 :
هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش بینی نشده باشد بهای عادلانه واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و تایید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی 10 کل مبلغ پیمان تجاوز کند.
ماده 18:
در قراردادها باید قید شود شهرداری می تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.
ماده 19:
در مورد معامله به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که بتایید انجمن شهر برسد کافی است.
ماده 20:
در موارد استثنائی که بصلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می تواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا می شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد اختلاف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع بداوری با پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان پذیر خواهد بود.
در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تأیید وزارت کشور برسند.
ماده 21 :
معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آئین نامه مربوطه مصوب آذرماه 1344 کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آئین نامه می باشد و اختیارات و وظائف هیئت عالی معاملات در شهرداری تهران بعهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آئین نامه مذکور خواهد بود .
تبصره:
در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران می تواند اختیارات مربوط به رئیس کارپردازی را به رؤسای نواحی ویا رؤساء و مسئولین هر یک از واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید .
ماده 22:
دستورالعمل مربوط به طرز اجراء این آیین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداریها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از مواد این آئین نامه حاصل شود رفع ابهام بعهده وزارت کشور خواهد بود.

 

قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران


مصوب 22/12/1351
ماده 1:
برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی بمنظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین بمنظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی ، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس می شود.
ماده 2:
وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بشرح زیر است:
1. بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیئت وزیران .
2. اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی – نحوه استفاده از زمین – تعیین مناطق صنعتی بازرگانی – اداری – مسکونی – تأسیسات عمومی شهر می باشد .
3. بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفضیلی .
4. تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی .
ماده 3:
اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از :
1. وزیر مسکن و شهرسازی
2. وزیرکشور
3. وزیر صنایع
4. وزیرفرهنگ آموزش عالی
5. وزیر ارشاد اسلامی
6. وزیر نیرو
7. وزیرکشاورزی
8. وزیر دفاع و پشتیبانی
9. وزیر جهاد سازندگی
10. رئیس سازمان برنامه و بودجه
11. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
12. وزیر راه و ترابری
یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد کرد.
تبصره 1:
در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار و شورای شهرستان و شورای شهر و شهردار و کارشناسان ذییصلاحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 :
جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل 6 رأی معتبر خواهد بود .
تبصره 3:
در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت .
ماده 4:
وزارت مسکن و شهرسازی بجای دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری آن وزارت و وظایف زیر را انجام دهد :
-1 بررسی و اظهار نظر در مورد طرحهای جامع شهری از طریق کمیته های فنی که اعضای آن به انتخاب اعضای شورایعالی شهرسازی و مؤسسات ذیربط تعیین می شوند.
-2 تهیه معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی
-3 نظارت در تهیه طرحهای جامع و تفضیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تفضیلی شهری .
-4 نظارت در اجرای مراحل مختلف طرحهای تفضیلی شهری .
-5 ابلاغ مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه و سازمانهای مسئول و ارشاد و راهنمائی دستگاههای مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری .
-6 ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقات شهرسازی و معماری .
-7 جمع آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری .
-8 تشکیل نمایشگاهها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمانهای مربوط و انجام مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل کنفرانسهای لازم بمنظور نیل به هدفهای مذکور در این قانون .
ماده 5:
بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح و عضویت نماینده وزارت کشاورزی انجام می شود.
آن قسمت از نقشه های تفضیلی که بتصویب شورای شهر برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود . تغییرات نقشه های تفضیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید بتایید شورای عالی شهرسازی برسد.
تبصره :
بررسی و تصویب طرحهای تفضیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء مسکن و شهرسازی ، کشور ، نیرو (درحد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می باشد.
محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیرآن شهردار تهران و یا نماینده تام الاختیار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با 4 رأی موافق معتبر است . ضمناً تا تشکیل شوراهای شهر نماینده وزیر کشور به عنوان قائم مقامی رئیس شورای شهر تهران هم در کمیسیون شرکت خواهد کرد.
ماده 6 :
در شهرهائی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری براساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی تایید کرده باشد اقدام به تفکیک با افراز رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده 7- شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 می باشند.
تبصره:
در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفضیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورایعالی شهرسازی مطرح و نظر شورایعالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 8:
کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مکلفند در صورت درخواست وزارت مسکن و شهرسازی هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازی و معماری را در اختیار وزارت مذکور بگذارند.
ماده 9:
عقد قراردادهای مربوط به نقشه های جامع شهری با مهندسین مشاور همچنین تهیه شرح وظیفه فنی برای تهیه طرحهای مذکور موکول به کسب نظر از وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.
ماده 10:
آئین نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و پس از تایید شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 11:
مواد 97 و 98 اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

  

اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری


مصوب 7/9/1347 با اصلاحات
ماده واحده :
موارد ذیل از قانون شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری بشرح زیر اصلاح می شود :
1. در تبصره یک ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری سال 1350 بعد از عبارت ( نقشه های تفضیلی را تهیه و اراضی ) و همچنین بعد از عبارت (اراضی بایر و مزروعی ) عبارت ( و باغها) اضافه می شود.
2. شهرداری تهران مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 وماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15-16-22و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر بموقع اجراء بگذارد. تبصره – وزارت کشور می تواند بهر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط بموقع اجرا بگذارد

امور مالی : درآمدها

درآمدها
ماده 29
درآمد شهرداری ها به شش طبقه بشرح زیر تقسیم می شود:
1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر).
2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی .
3- بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری .
4- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری .
5-کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی .
6-اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارائی هائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد .
تبصره :
از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده 86 قانون شهرداری می باشد.
ماده 30 :
هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهائی که بوسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه و برای راهنمائی به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.
ماده 31:
تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی بعهده مأمورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص بآنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود بکار برند در صورت تخلف بوضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 32:
شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود بطور بطور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است

امور مالی : هزینه ها


هزینه ها
ماده33
پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است :
الف – ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی بتصرف شهرداری درآمده بدینوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.
ب – تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود.
ج – صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته .
تبصره :
ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله بشرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتبا و بطور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می شود.
ماده34
کلیه پرداخت های شهرداری باید با توجه به ماده 79 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه هائی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است بطور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و بحساب قطعی منظور گردد نوع هزینه هائی که بطور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان بموجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد .
ماده35
انجمن شهر با توجه به تبصره بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری می تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی بشهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند بنحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و طبق آن عمل خواهد شد .
ماده36
طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با کار پردازی بموجب دستورالعملی که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید
 


مطالب مشابه :


از تعرفه عوارض محلی سال 92 شهرداری مرند چه خبر؟!

از تعرفه عوارض حال این سوال مطرح است که چرا شهرداری قيمت طلا اتحاديه طلا تهران
ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ

شهرداری تهران مکلف است که در (تعرفه تعدد واحد شهرداری تهران موظف است عوارض کسری
مجموعه قوانين و مقررات مربوط به استان،شهر،شهرستان ،روستا و شهرداري (مهندس حسن فراهانی)

* اصلاحیه تعرفه عوارض از آلودگی هوا و قوانین شهرداری های کشور و شهرداری تهران با
عدم ابطال مصوبه شورای شهر شاهین شهر در مورد عوارض کسبی وکلا

دفتر اسناد رسمی 1082 تهران عوارض، شهرداری حقی نسبت در خصوص تعرفه عوارض محلی در
قوانین شهرداریها

معاملات شهرداری تهران تابع تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و
مدارک لازم برای آمایش 8 ( آمایش هشت تهران)

کنی رو نباید از شهرداری تهران عوارض شهرداری باید در شهرداری تعرفه صدور
25 درصد تخفيف عوارض نوسازي براي خوش‌حساب‌ها

شرکت نوسازان منطقه 9 شهر تهران در اصل عوارض نوسازي هر ملك براساس موقعيت وقوع ملك در هر
برچسب :