بسته آموزشی جهت آمادگی آزمونهای مختلف در حیطه های سلامت، ایمنی ،محیط زیست

بسمه تعالی

داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت HSE

بسته مطالعاتی جدید جهت آمادگی به منظور شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت HSE منطبق بر آخرین  تغییرات منابع درسی آزمون در سال 88 به انضمام مجموعه­ای از تست های استاندارد از رشته /گرایش های مرتبط - گردآوری شده توسط دانشجویان برتر دانشکده HSE دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شرح ذیل ارائه میگردد:

مود آزمون

جزوه/کتاب

استاد

دانشگاه

زبان انگلیسی تخصصی

English for Environmental Studies

Dr.J.Nouri

دانشگاه تهران و علوم­و­تحقیقات

English for the Students of Environmental Health

Dr.S.Sajjadi

-

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

ریاضیات آماری

جزوه آمار

مهندس خلخالی

موسسه خانیران

جزوه آمار

دکتر کاووسی

دانشکده HSE دانشگاه شهید بهشتی

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

آلودگی­های محیط زیست

Energy Environment and Sustainable Development

دكتر عباس پور

دانشگاه صنعتی شریف

جزوه مدیریت محیط زیست

دکتر اکبرزاده

دانشکده HSE دانشگاه شهید بهشتی

جزوه پرتوها

خانم دکتر نصیری

دانشگاه تهران

جزوه پرتوها

دکتر منظم

دانشگاه تهران

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

مبانی ایمنی صنعتی

Developing an Effective safety culture

Roughton

ترجمه دکترنصیری

دانشگاه تهران

جزوه ایمنی

دکتر عدل

دانشگاه تهران

جزوه ایمنی

دکتر محمد فام

دانشگاه همدان

جزوه ایمنی حریق

مهندس قلیزاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جزوه­ PPE 

مهندس شیخی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جزوه ایمنی

مهندس جعفری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده «مهندسی ایمنی»

دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

چکیده «ایمنی در صنعت»

مهندس رجبی

-

چکیده ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

دکتر حبیبی

دانشگاه اصفهان

چکیده «Safety and Health for engineering»

Brauer. R. L

 

دانشگاه یزد

منتخبی ازآیین نامه حفاظت وبهداشت کار

-

-

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

مبانی بهداشت حرفه ای

جزوه عوامل زیان آور

مدرسان شریف

-

 

چکیده مباحث ارگونومی

 

 

دانشگاه تهران

دانشگاه شیراز

جزوه روشنایی

دکتر کاکویی

دانشگاه تهران

جزوه پرتو

دکتر منظم

دانشگاه تهران

جزوه صدا و ارتعاش

خانم دکتر نصیری

دانشگاه تهران

جزوه پرتو

خانم دکتر نصیری

دانشگاه تهران

جزوه انسان و تنش های حرارتی محیط کار

خانم دکتر گلبابایی

دانشگاه تهران

جزوه  نمونه برداری

خانم دکتر گلبابایی

دانشگاه تهران

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

مبانی مدیریت

چکیده اصول و مبانی مدیریت

شریعتمداری

دانشگاه علوم­وتحقیقات

چکیده اصول مدیریت

دکتر رضائیان

-

کتاب اصول و مبانی مدیریت

دکتر جاسبی

دانشگاه علوم­وتحقیقات

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

* بانضمام سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت HSE سالهای 87 و88*

 داوطلبان گرامی میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شماره تماس وآدرس پست الکترونیکی زیر استفاده نمایند:

شماره تماس:09195131958 (محمدی)

آدرس پست الکترونیکی:[email protected]

 


بسمه تعالی

داوطلبان گرامی آزمون کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای

بسته مطالعاتی جدید جهت آمادگی به منظور شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای منطبق بر آخرین تغییرات منابع درسی آزمون در سال 88 به انضمام مجموعه­ای از تست های استاندارد سال های اخیر، گردآوری شده توسط دانشجویان برتر دانشکده HSE دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شرح ذیل ارائه می­گردد:

مود آزمون

جزوه/کتاب

استاد

دانشگاه

 

 

شناسایی عوامل زیان آور

محیط کار 

جزوه عوامل زیان آور

مدرسان شریف

 

جزوه انسان و تنش های حرارتی محیط کار

دکتر گلبابائی

دانشگاه تهران

جزوه تجزیه نمونه ها

دکتر بهرامی

دانشگاه همدان

جزوه پرتو

دکتر منظم

دانشگاه تهران

چکیده بهداشت کار(1)

مهندس حلم سرشت

-

چکیده کلیات بهداشت حرفه ای

دکتر چوبینه

دانشگاه شیراز

 

ایمنی و حوادث ناشی از کار  

چکیده ایمنی در صنعت

مهندس رجبی

-

چکیده مهندسی ایمنی

دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

چکیده مهندسی حریق

مهندس گلمحمدی

دانشگاه همدان

چکیده ایمنی و حفاظت فنی

مهندس شعبان زاده

-

جزوه مهنسی ایمنی

دکتر عدل

دانشگاه تهران

 

 

سم شناسی صنعتی

جزوه سم شناسی

مهندس حاج قاسمخان

دانشکده HSE   شهید بهشتی

جزوه سم شناسی

دکتر نقاب

دانشگاه شیراز

چکیده سم شناسی صنعتی

ثنایی

دانشگاه تهران

 

 

بیماری های ناشی از کار

جزوه بیماریهای ناشی از کار

دکتر نقاب

دانشگاه شیراز

چکیده کلیات بهداشت حرفه ای

دکتر چوبینه

دانشگاه شیراز

چکیده بهداشت کار(2)

مهندس حلم سرشت

-

 

 

 

کلیات خدمات بهداشتی

چکیده اصول بهداشت محیط

مهندس حلم سرشت

-

چکیده بهداشت کار

مهندس حلم سرشت

-

چکیده اصول بهداشت محیط

مهندس امیربیگی

-

چکیده کلیات خدمات بهداشتی

مدرسان شریف

-

منتخبی ازآیین نامه حفاظت وبهداشت کار

-

-

* بانضمام سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی بهداشت حرفه ای 73 تا88*

شماره تماس:09195131958 (محمدی)

آدرس پست الکترونیکی:[email protected]


بسمه تعالی

داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

بسته مطالعاتی جدید جهت آمادگی به منظور شرکت در آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای منطبق بر آخرین تغییرات منابع درسی آزمون در سال 88 به انضمام مجموعه­ای از تست های استاندارد، گردآوری شده توسط دانشجویان برتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به شرح ذیل ارائه می­گردد:

مود آزمون

جزوه/کتاب

استاد

دانشگاه

فیزیک

چکیده مکانیک سیالات و هیدرولیک

دکتر مدنی

دانشگاه پلی تکنیک

چکیده الکتریسیته و مغناطیس

مدرسان شریف

-

چکیده دینامیک و ترمودینامیک

مدرسان شریف

-

بهداشت حرفه ای

 

 

 

جزوه انسان و تنش های حرارتی محیط کار

دکتر گلبابایی

دانشگاه تهران

جزوه ارزشیابی آلاینده های شیمیایی

دکتر گلبابایی

دانشگاه تهران

جزوه نمونه برداری نمونه برداری

دکتر گلبابایی

دانشگاه تهران

جزوه تجزیه نمونه

دکتر گلبابایی

دانشگاه تهران

جزوه پرتو

دکتر منظم

دانشگاه تهران

جزوه تجزیه نمونه

دکتر بهرامی

دانشگاه همدان

جزوه بیماریهای شغلی

دکتر چوبینه

دانشگاه شیراز

جزوه سم شناسی

دکتر نقاب

دانشگاه شیراز

جزوه ایمنی صنعتی

مهندس جعفری

دانشگاه شهید بهشتی

جزوه مواد خطرناک

مهندس حاج قاسمخان

دانشکده HSE شهید بهشتی

جزوه ایمنی

دکترعدل

دانشگاه تهران

جزوه ایمنی

دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

چکیده «مهندسی ایمنی»

دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

چکیده«ایمنی در صنعت»

مهندس رجبی

-

جزوه سم شناسی

دکتر آذری

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده«سم شناسی»

شاه طاهری

دانشگاه تهران

جزوه روشنایی

دکتر کاکویی

دانشگاه تهران

روشهای نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا  1و 2و3

دکتر بهرامی

دانشگاه همدان

اصول طراحی ابزار دستی

سراج

دانشگاه شهید بهشتی

مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار

ارمکی

دانشگاه شهید بهشتی

شیوه های ارزیابی پوستچر

دکتر چوبینه

دانشگاه شیراز

مهندسی صدا و ارتعاش

دکتر گلمحمدی

دانشگاه همدان

مهندسی حریق

دکتر گلمحمدی

دانشگاه همدان

ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت

دکتر حبیبی

دانشگاه اصفهان

Safety and health for engineering

Brauer.R.L

ترجمه

شیمی

شیمی عمومی  1و 2

مورتیمر

-

ریاضی

چکیده ریاضیات عمومی

مدرسان شریف

-

فیزیولوژی

چکیده فیزیولوژی

دکتر خدایی

دانشگاه تهران

آناتومی

تشریح عمومی

دکتر میبدی

دانشگاه کرمان

زبان عمومی

درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی

دکتر لزگی

دانشگاه تهران

  * بانضمام بیش از 15 سری سوالات آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه­ای وزارت بهداشت و تربیت مدرس *   داوطلبان گرامی میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شماره تماس وآدرس پست الکترونیکی زیر استفاده نمایند:

شماره تماس:09195131958 (محمدی)

آدرس پست الکترونیکی:[email protected]


بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کاردانی ایمنی صنعتی

گروهی از دانشجویان برتر دانشکده HSE دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری تنی چند از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات، با عنایت به فقدان یک مرجع کامل و جامع جهت آمادگی برای آزمون کاردانی به کارشناسی ایمنی صنعتی اقدام به تهیه بسته جزوات و منابع مطالعاتی برای این آزمون منطبق بر آخرین تغییرات منابع درسی آزمون در سال 88  به شرح ذیل نموده اند:

مود آزمون

جزوه/کتاب

استاد

دانشگاه

مدیریت ایمنی

چکیده ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

دکتر حبیبی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده اصول ایمنی در صعت و خدمات

دکتر ارقامی

دانشگاه زنجان

جزوه ایمنی صنعتی

دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

چکیده ایمنی درصنعت

دکتر رجبی

 

آیین نامه حفاظت وبهداشت کار

 

 

مهندسی ایمنی

چکیده ایمنی برق

مهندس مجیری

وزارت نیرو

جزوه ایمنی در صنعت

دکتر عدل

دانشگاه تهران

چکیده  PPE

دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

چکیده مهندسی حریق

مهندس گلمحمدی

دانشگاه همدان

چکیده مهندسی ایمنی

دکتر محمد فام

دانشگاه همدان

چکیده «Safety and Health for engineering»

Brauer. R. L

دانشگاه یزد

بهداشت محیط کار

چکیده کلیات بهداشت حرفه ای

دکتر چوبینه

دانشگاه شیراز

چکیده اصول بهداشت محیط

مهندس امیر بیگی

 

چکیده بهداشت کار

مهندس حلم سرشت

 

جزوه اصول بهداشت محیط

دکتر اکبرزاده

دانشکده  HSE  شهید بهشتی

چكيده آلاينده هاي محيط كار

دكتر چوبينه

دانشگاه شيراز

 

زبان انگلیسی تخصصی

English for the students of industrial engineering

Book IV

Industrial safety

به انضمام ترجمه کامل وتفكيك شده به صورت درس به درس

دكتر مير طباطبايي

 

دكتر فلاحي مقيمي

 

 

دانشگاه تهران

  • بانضمام سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی ایمنی صنعتی سالهای 85، 86 ،87 و88*
  • داوطلبان گرامی میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شماره تماس وآدرس پست الکترونیکی زیر استفاده نمایند:                    
  • شماره تماس:09195131958 (محمدی)  
  •  آدرس پست الکترونیکی:[email protected]


مطالب مشابه :


بسته های دکتری

.(مدرسان شریف شیراز) . این وبلاگ برای آشنایی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترا با
بسته های آموزشی دکتری

.(مدرسان شریف شیراز) . این وبلاگ برای آشنایی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترا با
منابع کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

1ـ کتاب مدرسان شریف . دانشگاه آزاد شیراز سازمان سنجش آموزش
بسته آموزشی جهت آمادگی آزمونهای مختلف در حیطه های سلامت، ایمنی ،محیط زیست

مدرسان شریف- چکیده مباحث ارگونومی دانشگاه تهران. دانشگاه شیراز. جزوه
بسته مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

مدرسان شریف-چکیده دینامیک و دانشگاه شیراز. جزوه سم شناسی . دکتر نقاب . دانشگاه
برچسب :