نمونه سوال الگوریتم با جواب

الگوریتمی بنویسید که دو عدد را گرفته و ب.م.م آنها را محاسبه و چاپ نماید.

1.  شروع

2.  A , b را بگیر

3.  اگر a mod b=0   پس    b را چاپ کن و برو به

4.  a←temp

5.   b← a

6.  Temp ← b

7.  برو به 3

8.  پایان

الگوریتمی بنویسید که  نمرات یک دانش آموز را گرفته و معدل آن را محاسبه نماید برای خاتمه  ورود عملیات عدد 1- را بفشارد.

1.  شروع

2.  Sum← 0 و i←1

3.  Num را بگیر

4.   اگر num = -1 پس برو به   7       والا  sum ←sum + num

5.  i←i+1

6.  برو به 3

7.  اگر  I <>1   پس sum / i را چاپ کن

8.  پایان

الگوریتمی بنویسید که n  عدد را گرفته و max  آنها راچاپ نماید.

 1. شروع
 2. n , a را بگیر
 3. i←2
 4. Max← a
 5. a را بگیر
 6. اگر a> max پس max←a
 7. I←i+1
 8. اگر i<=n پس برو به مرحله 5
 9. Max را چاپ کن
 10. پایان

الگوریتمی بنویسید که عددی را گرفته تعداد ارقام آن را  چاپ نماید.

1.  شروع

2.  N را بگیر

3.  I← 0

4.  n←n  \ i

5.  i←i+1

6.  اگر  n<> 0 پس برو به مرحله 4

7.  I را چاپ کن

8.  پایان

ü      عددی را گرفته وکوچکترین رقم  آن را چاپ کند.

ü      عددی را گرفته و مقلوب آن را چاپ نماید

ü      عددی را گرفته و مجموع ارقام آن را چاپ نماید.

ü      عددی را گرفته و ارقام زوج آن را چاپ نماید

ü      عددی را گرفته و بزرگترین رقم آن را چاپ نماید.

الگوریتمی بنویسید  که عددی راگرفته و فاکتوریل آن را چاپ نماید.

 1. شروع
 2. Fact←1
 3. n  را بگیر
 4. Fact←fact*n
 5. n← n-1
 6. اگر n >1 پس برو به مرحله 4
 7. Fact را چاپ کن
 8. پایان

الگوریتمی بنویسید که  یک عدد را گرفته و مقسوم علیه های آن را چاپ نماید.

 1. شروع
 2. N را بگیر
 3. I←1
 4. اگر   n mod i=0 پس I  را چاپ کن
 5. I ←i+1
 6. اگر i<=n   پس برو به 4
 7. پایان

 

 

الگوریتمی بنویسید که مجموع سری زیر را محاسبه و چاپ نماید.

1+11+111+1111+……….+11…..1111

 1. شروع
 2. n را بگیر
 3. i←1 و m←1
 4. m را چاپ کن
 5. M← m+10  ^ i
 6. I←i+1
 7. اگر I <= n پس برو به مرحله 4
 8. پایان

الگوریتمی بنویسید که مجموع سری زیر را محاسبه و چاپ نماید.

<?mso-application progid="Word.Document"?>1212+23+34+…+nn+1'>

1.  شروع

2.   Sum0 وi← 1

3.  N را بگیر

4.  Sum←sum +I / ( i+1)

5.  I←i+1

6.  اگر i<=n  پس برو به مرحله 4

7.  Sum را چاپ کن

8.  پایان

 

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات الگوریتم با جواب

به nkp خوش آمدید - نمونه سوالات الگوریتم با جواب نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت.
نمونه سوالات الگوريتم و فلوچارت

گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور بوشهر - نمونه سوالات الگوريتم و فلوچارت -
دریافت نمونه سوالات الگوریتم فلوچارت

گروه کامپیوتر کاردانش استان البرز - دریافت نمونه سوالات الگوریتم فلوچارت -
نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت

به nkp خوش آمدید - نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت - تمرین و تکرار-برای تازه شدن دیر نیست
نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت

㋡ از هــــر دری ســخــنــی ㋡ - نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت - آموزش,کتاب,مقاله,دانلود
نمونه سوال الگوریتم با جواب

نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت. موارد مورد نیاز برای درس طراحی امور گرافیک با
نمونه سوالات درس الگوريتم و فلوچارت سوم کامپيوتر

(برد الکترونیکی)E-Board - نمونه سوالات درس الگوريتم و فلوچارت سوم کامپيوتر - وبلاگ اطلاع رساني
نمونه سوالات

نمونه سوالات مبحث نرم افزار كتاب: الگوريتم ، فلوچارت و برنامه اي بنويسيد كه : 1- سه عدد را
برچسب :