آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي / 2

آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي / 2

 بيماريهاي استخوان - اسكلت

 ماده 36: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي استخوانها(اسكلت) با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج

 در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند1-انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي:

 الف) در اشكال شديد و ناتوان كننده معاف دائم.

(1) انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات (اسكوليوز بيش از 30 درجه معاف دائم)

(2) جبران نشده و يا منجر به تغيير شكل قفسه صدري شده باشد معاف دائم.

(3) كيفوز شديد بيش از 70درصد معاف دائم.

ب) در  اشكال خفيف (انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات كمتر از 20درجه) معاف از رزم.

بند2-اسپينابيفيدا اكولتا، ساكراليزاسيون، لومباريزاسيون خدمات غير رزمي.

بند3-هر گونه اعمال جراحي (استخواني) ستون فقرات معاف دائم.

بند4-شكستگي‌هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و يا عارضه ديگر مفصلي همراه باشد معاف دائم.

بند5-نكروز آواسكولار سر استخوان ران به هر علت-معاف دائم.

بند6-شكستگي‌هاي لگن:

الف) نوع مالگين معاف دائم.

ب) نوع Open Book معاف از رزم.

بند7-بيماري شوئرمان خدمات غيررزمي.

بند8-استئوميليت:

الف) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.

ب) عفونتهاي سخت حاد و عفونتهايي كه عليرغم 6ماه درمان بهبود نيافته و منجر به تغيير شكل استخوان يا ترشح مكرر باشد معاف دائم.

بند9-تومورهاي استخواني خوش خيم.

الف) تومورهاي استخواني متعدد و يا با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو معاف دائم.

ب) تومورهاي داخل استخواني منفرد بدون عارضه خدمات غيررزمي.

بند10-كيستهاي استخواني:

الف)كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا به اندازه بيش از قطر استخوان معاف دائم.

ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه خدمات غيررزمي.

بند11-شكستگي‌ها:

الف) شكستگي‌هاي استخوانهاي بلند كه منجر به نصب پيچ و پلاك و يا كونچر شده باشد و يا در گچ باشد چنانچه كمتر از شش‌ماه از عمل گذشته باشد،

شش‌ماه معاف موقت.

ب) شكستگي‌هاي جوش خورده‌اي كه با پيچ و پلاك، يا كونچر بوده و يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد خدمات غيررزمي.

ج) شكستگي‌هايي كه پس از يكسال جوش نخورده باشد و مفصل كاذب ايجاد كرده باشد و يا در وضع نامناسب جوش خورده

 و اشكال عملي ايجاد نموده باشد معاف دائم.

بند12-قطع يا فقدان يكي از اندامها معاف دائم.

بند13-كوتاهي پا:

الف) كوتاهي بيش از 5/3  سانتي متر معاف دائم (به استناد اسكنوگرام)

ب) كوتاهي از 5/1 تا 5/3 سانتي متر خدمات غيررزمي.

بند14- سينوويال كندروماتوزيس مفاصل همراه با اختلال عملي معاف دائم.

بند15-آنكيلوز كليه مفاصل بزرگ (هانش،زانو،آرنج،شانه،مچ پا، مچ دست) معاف دائم.

بند16-محدوديت حركات مفاصل:

الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.

ب) محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ در صورتي كه نيمي از حركات محدود شده باشد معاف دائم.

ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد خدمات غيررزمي.

تبصره: در موارد مشكوك زير بيهوشي اندازه گيري شود.

بند17-دررفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ (مستند به 2 راديوگرافي در حال دررفتگي در بيمارستانهاي ن.م و يا مورد وثوق)

عمل شده و نشده معاف دائم.

بند18-شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد خدمات غيررزمي.

بند19-سندرم ايسكميك ولكمن:

الف) در صورتيكه شديد و مانع خدمت باشد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.

بند20-فقدان كامل شست (از مفصل M.C.P ) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست معاف دائم.

بند21-فقدان انگشتان دست:

الف) بيش از يك انگشت در يك دست معاف دائم.

ب) تا سه بند انگشت در يك دست خدمات غيررزمي.

توجه: در مورد انگشتان بصورت زير عمل شود كه هر انگشت كامل يك و هر‌‌‌‌بند محسوب شود يعني اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد

بيش از يك انگشت محسوب و معاف دائم مي‌شود.

بند22-عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداكتيلي و...

الف) در بيش از دو انگشت (مركب) معاف دائم.

تبصره: چنانچه يك انگشت قطع شده و انگشت ديگر همان دست بيش از 50% عملكرد خود را از دست داده باشد،معاف دائم.

ب) در دو انگشت (ساده) خدمات غيررزمي.

بند23-كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يكديگر در صورتيكه بيش از 5سانتيمتر باشد معاف دائم.

بند24-سينوستوز استخوانهاي ساعد:

الف)در دو دست معاف دائم.

ب) در يك دست خدمات غيررزمي.

بند25-كوبيتوس واروس و والكوس:

الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي معاف دائم.

ب) بيش از 10 درجه انحراف خدمات غيررزمي.

بند26-كوكساپلانا و كوكساوارا،كوكساماكنا،كوكساوالكا معاف دائم.

بند27-پارگي منيسك زانو عمل شده يا نشده خدمات غيررزمي.

بند28-پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانو كه باعث ناپايداري مفصل گردد:

الف) در موارديكه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم.

ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL همراه با پارگي منيسك معاف دائم.

ج) در افراد جراحي شده همراه با اختلال عملي معاف دائم.

د) در نوع منفرد خدمات غيررزمي.

ه) در افراد جراحي شده بدون اختلاف عملي معاف از رزم.

بند 29- ژنووالگوم،ژنووارم،ژنوركورواتوم

الف) در موارد شديد (فاصله بين دو قوزك يا دوكونديل بيش از 10 سانتي‌متر) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف (فاصل بين دو قوزك يا دو كونديل كمتر از 10 سانتي‌متر) خدمات غيررزمي.

بند30- صافي كامل كف پا هر دو پا در انواع سخت (Rigid) و يا با تحدب شديد استخواني و يا با انحراف پاشنه پا معاف دائم.

بند 31- پارگي بهبود يافته تاندون آشيل معاف دائم.

بند 32- تغير شكل اكتسابي يا مادرزادي استخوانهاي تارس و متاتارس (هالوس والگوس شديد) خدمات غيررزمي.

بند 33- قطع انگشتان پا:

الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا معاف دائم.

ب) قطع شست در يك پا خدمات غيررزمي.

بند34- اكي‌نيسم معاف دائم.

بند 35- اوريب بودن مفصل مچ پا:

الف)در موارد شديد معاف دائم.

ب) در موارد خفيف خدمات غيرزمي.

بند36- از بين رفتن قسمتي از استخوانهاي كف پا يا هر نوع تغييرات استخواني ديگري كه مانع انجام تمرينات نظامي باشد

و يا در پوشيدن پوتين اشكال ايجاد نمايد معاف دائم.

بند37- بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير

استئوژنس ايپرفكتا، آرتروكريبوزيس، سكلهاي شديد ناشي از CP، پوليو و انهدام كام پاشنه (نكروز استخوان تالوس) در انواع شديد معاف دائم.

بند38- استئوكوندريت ديسكانت زانو، هيپ و مچ پا معاف دائم.

بند 39- بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيد وكن باخ همراه با اختلال عملكرد معاف دائم

 بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي

 ماده 37- مشمولان مبتلاء به بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و رشته جراحي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء

 مي‌باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده مي‌كنند.

بند1- اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي و پانكراس معاف دائم.

بند2- فيبروز و سيروز كبدي معاف دائم.

بند3-آسيت به هر علت معاف دائم.

بند4- كيست‌هاي دستگاه گوارش و طحال معاف دائم.

بند5- همانژيوم كبدي:

الف) بزرگتر از 40 ميلي‌ليتر معاف دائم.

ب) كوچكتر از 40 ميلي‌ليتر خدمات غيررزمي.

بند6- سنگ كيسه صفرا و مجاري صفراوي معاف دائم.

بند7- بيماريهاي مادرزادي و اكتسابي مجاري صفراوي معاف دائم.

بند8- پورتال هايپرتانسيون به هر علت معاف دائم.

بند9- هپاتيت‌هاي مزمن به هر علت معاف دائم.

بند10- بيماريهاي متابوليك كبدي معاف دائم.

بند11- بيماريهاي عروقي كبد معاف دائم.

بند12- پانكراتيت:

الف) حاد 6ماده معاف موقت.

ب) مزمن معاف دائم.

بند13- لب حلقوي پانكراس، سنگهاي پانكراس، كيستهاي پانكراس، فيستول پانكراس معاف دائم.

بند14- اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال معاف دائم.

بند15- اسپلنومگالي قابل لمس معاف دائم.

بند16- تومورهاي خلف صفاقي معاف دائم.

بند17- فيستولهاي مقعدي فوق اسفنگتري و بين اسفنگتري معاف دائم.

بند18- فيستولهاي نافي ويپلونيدال در كليه موارد خدمات غيررزمي.

بند19- بواسپرهاي داخلي با درجه‌هاي «3 » و «4 » معاف دائم.

بند20- فتق‌هاي جدار شكم (داخلي و خارجي) و ديافراگماتيك.

الف) عمل نشده معاف دائم.

ب) عمل شده عود كرده معاف دائم.

ج) عمل شده بدون عارضه منع خدمتي ندارد.

بند21- مگاكولون با اختلالات عملي معاف دائم.

بند22- كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسيده مانند كرون، كوليت اولسر و000 معاف دائم.

بند23- سندرمهاي سوء جذب (مانند بيماري سلياك، اسپروي تروپيكال، بيماري ويپل) وتلانژكتازي عروق روده معاف دائم.

بند24- تنگيهاي كولون و ركتوم و مقعد به هر علت معاف دائم.

بند25- كليه سندرمها پوليپوزير و انواع پوليپهاي همراه با عوارض معاف دائم.

بند26- پرولاپس ركتوم معاف دائم.

بند27- سيكاتريسهاي عمل جراحي روي شكم با اندازه بيش از 20 سانتي‌متر خدمات غيررزمي.

بند28- هر گونه عمل جراحي روي دستگاه گوارش كه توليد اختلالات گوارشي كرده باشد و منجر به برداشتن قسمتي

 از عضو (بجز آپانديس) شده باشد و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد معاف دائم.

بند29- بيماريهاي پيتيك مقاوم به درمان و يا همراه با عوارض (انسداد،سوراخ شدگي،خونريزي) معاف دائم.

بند30- ديورتيكولهاي مري،معده،اثني عشر و ديورتيكولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائم.

بند31- آشالازي (عمل شده و نشده) معاف دائم.

بند32- بي اختياري مدفوع مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.

بند33- پريتونيتهاي مزمن (از هر نوع و به هر علت كه باعث اختلال در كار احشاء شده باشد اعم از چركي،سلي،قارچي) معاف دائم.

بند34- سل دستگاه گوارش معاف دائم.

بند35- وجود اجسام خارجي داخل شكم:

الف) با عوارض معاف دائم.

ب) بدون عوارض خدمات غيررزمي.

بند36- تمام فلاپهاي پديگوله عضلاني،آزاد:

الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد معاف دائم.

ب) ساير موارد بدون عارضه خدمات غيررزمي.

بند 37- ديورتيكول مكل:

الف) با عارضه معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.

بند38- هپاتومگالي شديد به هر علت معاف دائم.

بند39-آبسه‌هاي چركي و آميبي كبد معاف دائم.

بند40- خونريزيهاي مكرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم.

بند41- بيماري كليگر نجار نوع 1 و 2، كلستاز دوبين جانسون و روتور معاف دائم.

بند42- بيماري ژيلبرت خدمات غيررزمي.

بند43- ازوفاژيتها:

الف) ازوفاژيت شديد كه منجر به اولسربارت شده يا ديسپلازي شديد (گزارش پاتولوژي) داده باشد معاف دائم.

ب) ازوفاژيت در مراحل يك تا چهار معاف از رزم.

بند44- فيستول وريدي شرياني اندام فوقاني و تحتاني مادرزادي ياتروماتيك

الف) همراه با اختلاف عملكرد معاف دائم.

ب) بدون اختلال شديد معاف از رزم.

بيماريهاي خون و انكولوژي - بدخيمي ها

ماده 38- مشمولان مبتلاء به بيماريهاي خون با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء هستند از معافيتهاي مندرج در

هر بند به شرح زير استفاده مي‌نمايند.

بند1- كم خوني‌هاي مگالوپلاستيك معاف دائم.

بند2-اختلالات ساختماني ارثي گلبول قرمز ( مانند ميكرواسفروسيتوزارثي، اولوسيتوزيز، اليپتوسيتوز) معاف دائم.

بند3- كم خوني‌هاي مزمن اكتسابي به علت بيماريهاي خوش خيم:

الف) در موارد هموگلوبين زير 10 معاف دائم.

ب) در موارد هموگلوبين مساوي و يا بيشتر از 10 خدمات غيررزمي.

بند4- پلي گلبولي اوليه (پلي سيتمي) و ترومبوسيتوز اوليه معاف دائم.

بند5- اختلالات كمي و كيفي پلاكتها و فاكتورهاي انعقادي (بيماريهاي خونريزي دهنده و هايپركوآگولانت) معاف دائم.

بند6- بدخيمي‌هاي خون و دستگاه لنفاوي بطور كلي معاف دائم.

بند7- اختلالات خوني ارثي و اكتسابي با منشا ايمونولوژيك معاف دائم.

بند8- اگرانولوسيتوز معاف دائم.

بند9- بيماريهاي هموگلوبينوپاتي ارثي با سطح هموگلوبين كمتر از 10 معاف دائم.

بند10- تالاسمي ماژور، تالاسمي اينترمديت و سندرمهاي سيكل سل معاف دائم.

بند11- هيپراسپلنيزيم معاف دائم.

بند12- بيماري فاويسم خدمات غيررزمي در نزديكي مراكز درماني.

بند13- آپلازي مغز استخوان به هر علت معاف دائم.

بند14- تومورهاي بدخيم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اينكه درمان شده باشد معاف دائم.

بند15- تومورهاي خوش خيم:

الف) چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو يا بصورت عودكننده و يا با كراهت منظر همراه باشد معاف دائم.

ب) در غير موارد فوق به مبحث مربوطه رجوع شود.


مطالب مشابه :


معاف از رزم ها

دوستان چشم دیدن معاف از رزم ها را ندارند. گاهی آنها را معاف از مغز گاهی معاف از بزم گاهی معاف از وسط ، معاف از زندگی و ... می خوانند. هرچه که هست بعضی های آنها آدم را دق می دهند،آخر زورمان می آید که ما زیر آفتاب کباب شویم و طرف بگوید معاف از آفتابم ، معاف از ...
معاف از رزم با 70 گلوله

آزادگان نیوز - تحلیلی .خبری .فرهنگی.صنفی - معاف از رزم با 70 گلوله - وب سایت ارزشی .تحلیلی خبری .ایثارگران (ندای آزادگان )
قانون جدید معافیت از سربازی

افزون بر این، قبلا بحث چاقی و لاغری نیز مطرح بود، به همین دلیل برخی ها با اضافه یا کم کردن وزن خود برای معاف شدن اقدام می کردند، اما براساس آیین نامه جدید، دیگر چاقی و لاغری مفرط معاف از رزم شناخته می شود و شخص با هر وزنی از خدمت معاف نمی شود.
آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي / 2

(3) كيفوز شديد بيش از 70درصد معاف دائم. ب) در اشكال خفيف (انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات كمتر از 20درجه) معاف از رزم. بند2-اسپينابيفيدا اكولتا، ساكراليزاسيون، لومباريزاسيون خدمات غير رزمي. بند3-هر گونه اعمال جراحي ...
آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي / 1

با تشخيص شوراهاي پزشكي از 6 ماه تا يكسال معاف موقت. بند 3- پائين افتادگي احشاء توام با اختلالات عملي معاف دائم. تبصره: نوع خفيف-معاف از رزم. بند 4- طول قد مشمولان كمتر از 150 سانتي متر معاف دائم. بيماريهاي غدد مترشحه داخلي. ماده 30: مشمولان ...
لیست تمام بیماریهای که شامل معافیت پزشکی میشوند

با تشخيص شوراهاي پزشكي از 6 ماه تا يكسال معاف موقت. بند 3- پائين افتادگي احشاء توام با اختلالات عملي معاف دائم. تبصره: نوع خفيف-معاف از رزم. بند 4- طول قد مشمولان كمتر از 150 سانتي متر معاف دائم. بيماريهاي غدد مترشحه داخلي ماده 30: مشمولان ...
جزئیات قانون جدید معافیت پزشکی مشمولان سربازی

وی در ادامه به تشریح گروه های مذکور پرداخت و تصریح کرد: گروهی که از لحاظ جسمی و روانی سالم بوده و قادر به خدمت هستند، مشمولانی که به دلیل بیماری یا نقص عضو فقط توان انجام خدمت در امور غیررزمی را دارند که به عنوان معاف از رزم به خدمت اعزام خواهند شد، ...
شنبه 31 خرداد

موارد معاف از سربازی با معاف از رزم فرق می کند در بعضی موارد فرد معاف از رزم است اما باید سربازی برود تشخیص اینکه چه فردی معاف از رزم می شود و چه فردی معاف از سربازی فقط به عهده پزشک ارتش است و گواهی پزشک های دیگر مورد ...
برچسب :