رگرسیون چند متغیره

رابطهء موجود بین سه متغیر یا بیشتر را رگرسیون چند متغیری می نامند. در رگرسیون چند متغیری، یک متغیر را وابسته و متغیرهای دیگر را مستقل می نامند. مانند آنچه در رگرسیون خطی ساده نیز گفته شد، در رگرسیون چند متغیری نیز هرگز نمی توان گفت که یک تابع ریاضی از خصوصیات متغیرهایی که به طور عادی وجود دارد به دست می آید، ولی همین نکته که بتوان متوجه شد یکی از این تابع ها تصویر خوبی بین متغیرها بیان می کند برای محقق ایده آل است.

لینک اول

لینک دوم


مطالب مشابه :


رگرسیون چند متغیره

رگرسیون چند متغیره. در رگرسیون چند متغیری، یک متغیر را وابسته و متغیرهای دیگر را مستقل می
کاربرد رگرسیون چندگانه در اکتشافات ژئوشیمیایى

روش هاى آمارى چند متغیره با در نظر گرفتن در جدول ۱ نتایج آنالیز رگرسیون چند متغیره
رگرسيون

در رگرسیون ، صرف نظر از خاستگاه‌هاي اين تغييرات، به موجب تعريف بالسويه در چند
آموزش محاسبات آماري با نرم افزار مطلب

شده استفاده کرد در ادامه به تابع رگرسیون اشاره شده رگرسیون چند متغیره، یکی از
تحليل رگرسيون

در رگرسیون ، صرف نظر از خاستگاه‌هاي اين تغييرات، به موجب تعريف بالسويه در چند
تحلیل مسیر در spss

در تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره قصد داریم رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را
مقدمه ای برلزوم استفاده از رگرسیون لوجستیک[1] در تحقیقات

بااستفاده از رگرسیون چند متغیره می توان اثر هریک تحلیل چند متغیره در سطوح
برچسب :