گزارش پایان کارآموزی آژانس هواپیمای جهان نما بابل

گزارش پایان دوره کارآموزی

 

رشته تحصیلی:

 

حسابداری

 

مقطع تحصیلی:

 

کاردانی

 

تاریخ شروع وخاتمه  دوره:

 

12/12/1391الی30/3/1392

استادمربوطه:

 

آقای محمد پور

 

تهیه کننده:

 

علیرضا حسین پور

 

محل انجام کار آموزی:

 

دفترآژانس هواپیمای جهان نما بابل

 

 

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار...................................................................................................................................3

مقدمه.......................................................................................................................................3

نقش و اهمیت کارآموزی.......................................................................................................4

کارهای روزمره در محل کارآموزی.......................................................................................5

که دفاتر اختصاصی شامل..........................................................................................................6

دفتر روزنامه فروش...................................................................................................................6

دفتر روزنامه خرید....................................................................................................................7

دفتر روزنامه دریافت های نقدی................................................................................................7

دفتر روزنامه پرداخت های نقدی...............................................................................................8

ثبت زدن رویدادهای بر روی کامپیوتر.......................................................................................8

نتیجه گیری............................................................................................................................10

پیشگفتار

 

دانشجویان رشته ی حسابداری در پایان دوره کاردانی این رشته 2 واحد عملی به نام کارآموزی دارند برای گذراندن این واحد درسی دانشجو باید در یکی از ادارات وابسته به بخش دولتی یا خصوصی مراجعه کند.مدت کارآموزی این رشته به مدت یک ماه می باشد که دانشجو موظف است در پایان دوره گزارشی از محل انجام کارآموزی به استاد مربوطه ارائه دهد که در آن به تحلیل آن واحد بپردازد و نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات خود بیان کند.

مقدمه

آموزش عالی هر کشور،هر اندازه از نظر آموزش های تئوریک(هم کلاسیک و هم مدرن) قوی باشد.باز هم در تهیه زمینه رشد اقتصادی و صنعتی نمی تواند به تنهایی موفق باشد همین امر،گسترش دامنه آموزش و کسب تجربه از محیط واقعی کار را توجیه می نماید.و *** بیشتر دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی به انچه که در صنعت می گذرد آن ها را قادر خواهد نمود تا دامنه گسترش اطلاعات و مهارت ها و شناسایی *** را توسعه می دهد.علاوه بر این،تماس از نزدیک کارآموزان با صنعت فرصت های مناسب را برای بهره گیری از یافته ها و دانسته های آکادمیک در موقعیت های عملی فراهم می نماید.و فرصت های مناسبی را جهت استعداد سنجی به محک نهادن علاقه کاراموزان در پی خواهد داشت.

-نقش و اهمیت کارآموزی

1-آشنایی دانشجویان با کارهای عملی و اجرایی و مسائل کارگاهی از نزدیک به طوری که فرصت تطبیق آموخته را با عمل درک کنند و در رفع کمبودها و نواقص احتمالی بکشند.

2-برخورد با مسائل کارگاهی،کارگری،اجتماعی و روبه رو شدن با واقعیت های عینی.

3-واقف شدن به اهمیت مهارت های عملی و رابطه ی بین انها و نحوه همکاری صاحبان مهارت ها و تخصص های مختلف و نقش هر کدام در پیشبرد کارها.

4-آگاهی یافتن به نحوه اداره کارگاه و لزوم و تسلط کافی به کارهای عملی و اجرایی.

5-ایجاد فرصتی مناسب برای شکوفایی خلاقیت های دانشجویان و ارائه روش های بهتر در ایجاد عملیات.

6-انتقال یافته های دانشگاهی و پژوهشی،از دانشگاه به صنعت و به تعبیر دیگر کاراموزی دانشجویان،پلی است بین دانشگاه و صنعت به شرط آن که دانشجویان از نظر مبانی علمی قوی حرف جدیدی برای کارگران بخش صنعت داشته باشند.

 

 

-کارهای روزمره در محل کارآموزی

کلیه کارهایی که در آژانس هواپیمایی در واحد حسابداری انجام می گرفت.

با یک نرم افزار حسابداری به نام نرم افزار سما *** از کار می کنند و ثبت معاملات در دفتر روزنامه که هر روز اثرات متفاوت معاملات و رویدادها بر هر یک از عناصر معادله حسابداری طبقه بندی و سپس در حساب ها جمع آوری می شود و در دفتری به نام دفتر روزنامه عمومی ثبت می شود هر رویدادهای مالی که در دفتر روزنامه عمومی ثبت می شود شامل چهاربخش است:

1-حساب ها و مبالغی که بدهکار می شود.

2-حسابها و مبالغی که بستانکار می شود.

3-تاریخ.

4-شرح فرآیند ثبت بدین صورت است که ابتدا بدهکار نوشته می شود و سپس از آن بستانکار اندکی جلوتر از بدهکار نوشته می شود پس از آخرین حساب بستانکار شرح معامله با رویداد در یک یا دو سطر نوشته می شود.لازم به یادآوری است که علاوه به دفتر روزنامه عمومی،دفاتر یادگیری نیز وجود دارد که به دفتر روزنامه های اختصاصی معروف است.که معمولا در مورد سرفصل هایی که دارای گردش زیاد می باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

 

که دفاتر اختصاصی شامل:

1-رفتر روزنامه فروشی.

2-دفتر روزنامه خرید.

3-دفتر روزنامه دریافت های نقدی.

4-دفتر روزنامه پرداخت های نقدی می باشد که هر رویداد بر اساس همان رویداد در دفاتر ثبت می شود.

 

دفتر روزنامه فروش:

برای ثبت فروش نسیه ی کالا از این دفاتر استفاده می کردند.از بابت هر فروش نسیه حسابهای دریافتنی بدهکار  وفروش بستانکار می شود.از آنجا که فروش نسیه مستلزم بدهکار کردن حسابهای دریافتنی و بستانکار کردن فروشش به همان مبلغ است انتقال ثبت روزنامه فروش به هر یک از حسابهای دریفاتنی در دفتر معین بصورت روزانه و به دفتر کل بصورت ماهانه ثبت می شود.

 

دفتر روزنامه خرید:

برای ثبت خرید نسیه کالا از این دفتر استفاده می کردند از بابت هر خرید نسیه حساب خرید بدهکار و حساب پرداختنی بستانکار می شود از آنجا که خرید نسیه مستلزم بدهکار کردن حساب خرید و بستانکار کردن حسابهای پرداختنی به همان مبلغ است.

 

دفتر روزنامه دریافت های نقدی:

همه ی دریافت های نقدی در این دفتر ثبت می شود.دریافت وجه نقد ناشی از عوامل متعددی مانند فروش نقدی کالا-وصول مطالبات-دریافت وام بانکی و غیره می باشد. دفتر روزنامه دریافت های نقدی دارای چند ستون می باشد معمولا دفتر روزنامه دریافتهای نقدی دربرگیرنده ستون های بدهکار برای وجوه نقد و تخفیف نقدی فروش و ستون های بستانکار برای حسبا های دریافتنی،فروش و سایر حسابها می باشد.

در دفتر روزنامه دریافت های نقدی انتقال ثبت روزنامه به دفتر معین بصورت روزانه به دفتر کل بصورت ماهانه انجام می شود.

 

 

دفتر روزنامه پرداخت های نقدی:

همه پرداخت های نقدی در این دفتر ثبت می شود این دفتر روزنامه نیز همانند دفتر روزنامه دریافت های نقدی دربرگیرنده ستون های بدهکار برای حساب پرداختنی و خرید و سایر حسابها و ستون بستانکار برای *** و تخفیف خرید می باشد.که این دفاتر روزنامه به دفتر کل و سپس از دفتر کل به ترازنامه انتقال می یابند.

تهیه ی صورت مغایرت بانکی مربوط به هر روز که گرفته می شود نشان دهنده ی ارقامی که ما از مشتریان بابت فروش بلیط و دریافت وجه از آن ها دریافت می کنیم در آن حسابها نشان داده می شود که باید بررسی کنیم که بدهکار و بستانکار این ارقام با هم برابر است یا خیر.

ثبت زدن به صورت دستی رویدادهای که در یک روز اتفاق می افتد شامل فروش بلیط و هزینه های پست و چکهای که پرداخت می کردیم را به صورت دستی در یک دفتر سند می زنیم.

ثبت زدن رویدادهای بر روی کامپیوتر:

سندهای را که به صورت دستی قبلا سند زده بودیم را بر روی کامپیوتر هم سند می زدیم و انهارا ثبت می کردیم و در واقع عملیات ثبت به دو صورت دستی و کامپیوتری انجام می گرفت.

مرتب کردن و دسته بندی کردن سندهای که در طول روز انجام می شد و همین طور گزارشاتی که بابت صورت مغایرت بانکی انجام می دادیم و در پایان طول آن روز ثبت و دسته بندی می کردیم و در یک پوشه ی مربوط به آن روز جدا ثبت و بایگانی می کردیم.

ایجاد یک فرم بر روی نرم افزار یا برنامه ی excel طراحی فرم مربوط به چکهای که در طول روز صادر می شد در excel طراحی می کردیم و یا گزارش های مربوط به میزان فروش در طول روز را در آن انجام می دادیم.

محاسبه ی روز قیمت دلار و یورو و درهم به قیمت ریال به این دلیل که بعضی از مشتریان به ما دلار پرداخت می کردند بابت فروش بلیط که برای آن ها صادر می شد. محاسبه ی مالیات و ارزش افزوده ی که 5/1% می باشد که هر شش ماه باید مورد محاسبه قرار گیرد و پرداخت گردد تهیه ی لیست حقوق و دستمزد کارکنان که به میزان ساعت کار انجام شده در هر روز و پس از کسر مالیات بر روی فرم مربوط به آن محاسبه می شود.بررسی میزان دریافت و فروش بلیط در طول روز و دسته بندی کردن فروش بلیط های داخلی و خارجی انجام می شود.

 

 

 

نتیجه گیری

 

در حال حاضر که دوره مدرک گرایی سپری شده است و جامعه،صنعت و دانشگاه باید زمینه های لازم برای کسب تجربه مفید را برای دانشجویان فراهم سازد پذیرش کارآموزان از دانشگاهها،به عنوان کوششی جهت التیام شکاف بین نظام آموزش رسمی با آنچه در صنعت می گذرد (عرصه عمل) صورت گرفته است تا بخشی از خلا آموزشی،آشنایی با حرف و مشاغل در صنعت را ترمیم نموده،به توسعه نگرش دانشجویان نسبت به نظام صنعتی بیانجامد.

 

 

 

 

ومن الله توفیق

تیر92

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}


مطالب مشابه :


دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در دایره حسابداری شهرداری

مرکز دانلود فایل(مقاله,پروژه،تحقیق و ) - دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در دایره
گزارش کارآموزی اداره پست

حسابداری - گزارش کارآموزی اداره پست - حسابداری فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی. مقدمه
گزارش کارآموزی کارخانه سیمان

حسابداری - گزارش کارآموزی کارخانه سیمان - حسابداری فصل اول:آشنایی با مکان کارآموزی. مقدمه
گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات آشنا

حسابداری - گزارش کارآموزی کارخانه لبنیات آشنا - حسابداری پروژه کارآموزی ( دوشنبه هفدهم
گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب

حسابداری - گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب - حسابداری فهرست. فصل اول: آشنایی با مکان
گزارش کارآموزی حسابداری در بانك ملت

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت 55ص . پیشگفتار. آدرس. فصل اول-ساختار بانک ملت. معرفی بانک
گزارش پایان کارآموزی آژانس هواپیمای جهان نما بابل

حسابداری - گزارش پایان کارآموزی آژانس هواپیمای جهان نما بابل - نویسنده:علیرضا حسین پور
گزارش کارآموزی

دانش حسابداری - گزارش کارآموزی - بیشتر بدانیم ! نکات لازم و ضروری : 1. دانشجو موظف است
گزارش کارآموزی شرکت برق و صنعت نیروسازان

فهرست مطالب. فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی. تاریخچه شرکت برق و صنعت نیروسازان
برچسب :