ترجمه درس هفت زبان تخصصی عبدالرضا تالانه

مبنا نقدی و مبنا تعهدیی

 طبق حسابداری بر مبنا نقدی درآمدها تا زمانی که به صورت نقدی دریافت شوند ثبت نمی گردد و هزینه ها در دوره ای ثبت می شوند که پرداخت نقدی آنها انجام شده است حسابداری بر مبنا نقدی تصویر خوبی از سود آوری واحد تجاری را فراهم نمی کنند زیرا درآمدهای که تحقق یافته اما هنوز وصول نشده اند و هزینه هایی که تحمیل شده اما هنوز پرداخت نشده اند را نادیده می گیرند.

یک جایگزین برای حسابداری بر مبنا نقدی حسابداری بر مبنا تعهدی است که درآمدها در زمان که تحقق می یابند را شناسایی می کنند و هزینه های که موجب تحقق این درآمدها شده اند را در همان دوره از آنان کسر می کنند حسابداری بر مبنا تعهدی تصویری واقع گرایانه را از سود آوری واحد تجاری مهیا می کنند زیرا بر تطابق درآمدها و هزینه های مربوط تاکید دارد

ثبت های اصلاحی و حسابداری تعهدی

 برای موفقیت آمیز بودن عملکرد یک سیستم حسابداری بر مبنا تعهدی لازم است که از ثبت های اصلاحی در پایان هر دوره مالی استفاده کنیم برای مثال تمام درآمدهای که تحقق یافته اند اما هنوز دریافت نشده اند باید از طریق ثبت های اصلاحی ثبت شوند هر هزینه ثبت نشده که به تحقق درآمد کمک کرده نیز باید از طریق ثبت های اصلاحی ثبت شوند

در پایان دوره مالی بسیاری از مبالغ فهرست شده در تراز آزمایش می تواند بدون تغییر به صورت های مالی منتقل شوند اگرچه تمام مقادیر تراز آزمایش لزوماً صحیح نیست برای مثال ارقام نشان داده شده به عنوان پیش پرداخت هزینه معمولاً بیش از واقع نشان داده شده است زیرا مصرف روزمره یا انقضاء این دارائیها ثبت نمی شوندبه عبارت دیگر برخی از هزینه ها در طول دوره اتفاق می افتند اما تا پایان دوره ثبت نمی شوند بنابراین یک سیستم حسابداری بر مبنا تعهدی متسلزم استفاده از ثبت های اصلاحی در پایان دوره مالی می باشد

انواع ثبت های اصلاحی

 یک شرکت ممکن است به تعداد2جین یا تعداد بیشتری ثبت های اصلاحی در پایان دوره مالی نیاز داشته باشد تعداد ثبت های اصلاحی به ماهیت فعالیت های شرکت بستگی دارد به هر حال تمام ثبت های اصلاحی در یکی از 4 طبقه مذکور زیر قرار می گیرد

1 _ ثبت تخصیص بهاء ثبت شده یک هزینه که منابع بیش از یک دوره مالی دارد معمولاً به بدهکار یک حسابدار دارایی ثابت می باشد در پایان هر دوره یک ثبت اصلاحی قسمتی از بهاء دارایی را به حساب هزینه تخصیص می دهد

2 _ ثبت های تخصیص درآمدهای تحقق یافته یک واحد تجاری ممکن است پیشاپیش مبالغی را از مشتریان بابت کالاها یا خدماتی که قرار است در دوره های مالی آینده تحویل دهد یا ارائه کند وصول کند در پایان دوره ای که خدمات ارائه شد یا کالاها تحویل شد یک ثبت اصلاحی برای ثبت بخش درآمد متحمل شده در طول دوره انجام می شود

3 _ ثبت های مربوط ثبت هزینه های ثبت نشده یک هزینه ممکن است در دوره مالی جاری اتفاق بیفتد اما صورت حساب مربوط تا دوره بعدی که پرداخت انجام خواهد شد دریافت نشده باشد این قبیل هزینه های ثبت نشده باید در پایان دوره مالی بوسیله ثبت اصلاحی ثبت شوند

4 _ ثبت های مربوط ثبت درآمدهای ثبت نشده مانند هزینه های ثبت نشده درآمد ممکن است در طول مالی جاری تحقق یافته باشد اما هنوز برای مشتریان صورت حساب نشده باشد یا در دفاتر ثبت نشده باشد این چنین اقلامی در پایان دوره بوسیله یک ثبت اصلاحی ثبت گردد

روزنامه نویسی و انتقال ثبت های اصلاحی

 مانند ثبت های عادی ثبت های اصلاحی باید در دفتر روزنامه عمومی ثبت گرددد بعد از اینکه تمام ثبت های اصلاحی در دفتر ثبت گردید مبالغ مربوط در دفتر روزنامه باید بوسیله فرایند نقل به کل حسابهای دفتر کل انتقال یابد در این راه تمام مبالغ در حسابهای شرکت باید اصالح شده و از این طریق تصحیح گردد

تراز آزمایش تعدیل شده

 بعد ثبت در دفتر روزنامه و انتقال تمام ثبت های اصلاحی ضروری یک تراز آزمایش تعدیل شده برای اثبات تراز بودن دفتر کل تهیه می گردد یک تراز آزمایشی تعدیل شده کاملی از مانده حسابهای استفاده شده و تهیه صورتهای مالی را فراهم می کند

کاربرگ

 وظیفه ضروری درپایان دوره آماده کردن یک تراز آزمایشی انجام ثبت دفتر روزنامه و انتقال ثبت های اصلاحی ، تهیه صورت های مالی و بستن حسابها شامل می شود در پایان دوره تعداد زیادی از جزئیات درگیر این موضوع هستند که اشتباهات به آسانی کشف شود یک راه اجتناب از اشتباهات در ثبت های حسابداری دائمی و همچنین ساده تر کردن کاراستفاده از کاربرگ است

کاربرگ یک صفحه ستونی بزرگ از کاغذ است که برای مرتب کردن تمام اطلاعات حسابداری مورد نیاز پایان دوره طراحی شده است اگرچه تهیه کاربرگ یک روش انتخابی یا اختیاری در چرخه حسابداری است بنابراین کاربرگ بامداد تهیه می شود و جزء مدارک رسمی حسابداری به شمار نمی رود و در صورتی که اشتباه در کاربرگ صورت بگیرد به راحتی از اشتباه در مدارک رسمی حسابداری می توان آن را پاک وتصحیح نمود کاربرگ بدین معنی است که حسابهای دفتر کل را اصلاح می کند و به شکل متداول صوذتهای مالی فهرست می نماید کاربرگ بعد از اینکه کامل شد به عنوان وسیله جهت آماده کردن صورتهای مالی و انجام ثبت های اصلاحی و بستن حسابها در دفتر روزنامه به کار می رود


مطالب مشابه :


زبان تخصصی حسابداری ؛ عبدالرضا تالانه

زبان تخصصی حسابداری ؛ عبدالرضا تالانه برای دانلود فایل کامل کتاب اینجا را کلیک
زبان تخصصی درس 4

زبان تخصصی درس ۴ از کتاب زبان تخصصی حسابداری (عبدالرضا بر روی دانلود فایل
ترجمه درس یازدهم زبان تخصصی عبدالرضا تالانه

ترجمه درس یازدهم زبان تخصصی عبدالرضا کتاب کامل زبان تخصصی تخصصی حسابداری تالانه,
ترجمه درس شش زبان تخصصی عبدالرضا تالانه

ترجمه درس شش زبان تخصصی عبدالرضا تالانه تالانه ، کتاب کامل زبان زبان تخصصی حسابداری
ترجمه درس اول زبان تخصصی عبدالرضا تالانه

ترجمه درس اول زبان تخصصی عبدالرضا تالانه ، کتاب کامل زبان تخصصی حسابداری تالانه,
ترجمه درس هفت زبان تخصصی عبدالرضا تالانه

ترجمه درس هفت زبان تخصصی عبدالرضا تالانه کتاب کامل زبان تخصصی زبان تخصصی حسابداری
Lesson 26 - Managerial Accounting

دوم کتاب زبان تخصصی حسابداری (عبدالرضا تالانه) لغت تخصصی حسابداری دانلود فایل
ترجمه دروس کتاب زبان آقای تالانه

ترجمه دروس کتاب زبان آقای تالانه از کتاب زبان تخصصی رشته حسابداری- آقای عبدالرضا
دانلود کلیه دروس

زبان تخصصی 2 حسابداری فایل صوتی دروس جلد دوم کتاب زبان تخصصی حسابداری (عبدالرضا تالانه)
ترجمه درس bookkeeping در زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا تالانه دانشجویان حسابداری

ترجمه درس bookkeeping در زبان تخصصی حسابداری عبدالرضا عبدالرضا تالانه دانلود کنید تا
برچسب :