برگزاري ترم تابستان سال ۹۲ در دانشگاه‌هاي دولتي تابعه وزارت علوم

۱ـ دانشگاه ملاير(http://www.malayeru.ac.ir)

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه ملاير

۱۸/۳/۹۲ لغايت ۱۴/۴/۹۲

اطلاع رساني كلاسها و دروس به متقاضيان

۱۶ تيرماه ۹۲

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان پذيرفته شده به صورت حضوري

۱۷ تيرماه لغايت ۲۳ تيرماه

شروع كلاسها

۲۹ تيرماه

پايان كلاسها

۳۱ مردادماه

شروع امتحانات

۲ شهريورماه

پايان امتحانات

۹ شهريورماه

 

۲ـ دانشگاه ايلام (http://www.ilam.ac.ir)

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه ايلام

اول خردادماه ۹۲ لغايت ۱۴ تيرماه

اطلاع رساني كلاسها و دروس به متقاضيان

۱۶ تيرماه ۹۲

دريافت تاييديه انتخاب واحد

۱۵تيرماه لغايت ۲۰ تيرماه

شروع كلاسها

۲۲ تيرماه

پايان كلاسها

۲۴ مردادماه

شروع امتحانات

۲۹ مردادماه

پايان امتحانات

۷ شهريورماه

 

۳ـ دانشگاه بيرجند (http://www.birjandac.ir)

انتخاب واحد اينترنتي از طريق سيستم گلستان دانشگاه بيرجند

۲۱ ارديبهشت ماه ۹۲ لغايت ۱۰ تيرماه

آخرين مهلت تحويل فرم معرفي نامه توسط دانشجويان ميهمان

۱۰ تيرماه

تحويل حضوري معرفي نامه و رفع نواقص ثبت نام و انتخاب واحد

۱۱ و ۱۲ تيرماه

شروع كلاسها

۱۵ تيرماه

پايان كلاسها

۲۴ مردادماه

شروع امتحانات

۲۶ مردادماه

پايان امتحانات

۳۱ مردادماه

 

۴ـ‌دانشگاه آيت الله العظمي بروجردي (http://www.abru.ac.ir)

زمان ثبت نام

۹ تيرماه لغايت ۱۳ تيرماه ۹۲

شروع كلاسها

۱۵ تيرماه

پايان كلاسها

۲۳ مردادماه

شروع امتحانات

۲۶ مردادماه

پايان امتحانات

۳۰ مردادماه

 

۵ـ دانشگاه اراك (http://www.araku.ac.ir)

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه اراك

۱۱ خرداد لغايت ۳۱ خرداد۹۲

اطلاع رساني كلاسها و دروس به متقاضيان

۴ تيرماه لغايت ۶ تيرماه ۹۲

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان پذيرفته شده به صورت حضوري

۱۰ تيرماه لغايت ۱۳ تيرماه

شروع كلاسها

۲۲ تيرماه

پايان كلاسها

۲۴ مردادماه

شروع امتحانات

۲۶ مردادماه

پايان امتحانات

۳۱ مردادماه

 

۶ـ‌ دانشگاه مراغه (http://www.maragheh.ac.ir)

ثبت نام و انتخاب واحد

۲۵ خرداده لغايت ۲۷ خرداد۹۲

تاريخ حذف دروسي كه به علت به حد نصاب نرسيدن حذف خواهد شد

۲۸ خردادماه ۹۲

انتخاب واحد مجدد دانشجوياني كه درس قبلي آنها به علت به حد نصاب نرسيدن حذف شده است

۲۹ خردادماه۹۲

شروع كلاسها

۱۵ تيرماه

پايان كلاسها

۲۴ مردادماه

شروع امتحانات

۲۶ مردادماه

پايان امتحانات

۳۱ مردادماه

 

۷ـ دانشگاه شهيد مدني آذربايجان (http://www.azaruniv.ac.ir)

ثبت نام و انتخاب واحد

اول تيرماه لغايت پنجم تيرماه۹۲

تاريخ ثبت نام دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اول تيرماه

تاريخ ثبت نام دانشجويان ساير دانشگاهها

دوم تيرماه لغايت پنجم تيرماه

شروع كلاسها

۸ تيرماه

شروع امتحانات

۲۱ مردادماه

پايان امتحانات

۳۰ مردادماه

طبق اطلاع‌رساني اين دانشگاه، مقدمات ثبت نام اينترنتي ترم تابستان ۹۲ دانشگاه شهيد مدني فراهم شده لذا براي اطمينان بيشتر به اطلاعيه‌هاي بعدي اين دانشگاه مراجعه نماييد.

 

۸ـ دانشگاه يزد (http://www.yazduni.ac.ir)

تحويل فرم هاي ميهماني دانشجويان دانشگاههاي ديگر

حداكثر تا تاريخ دوم تيرماه ۹۲

ثبت اطلاعات شخصي دانشجويان دانشگاههاي ديگر در سيستم آموزشي به آدرس golestan.yazd.ac.ir

از ۴ تيرماه لغايت ۶ تيرماه

انتخاب واحد در سيستم آموزشي به آدرس golestan.yazd.ac.ir

از ۹ تيرماه لغايت ۱۱ تيرماه

شروع كلاسها

۱۵ تيرماه

پايان كلاسها

۲۴ مردادماه

شروع امتحانات

۲۷ مردادماه

پايان امتحانات

۲۹ مردادماه

 

۹ـ دانشگاه وليعصر رفسنجان (http://vru.ac.ir)

انتخاب واحد

نهم و دهم تيرماه ۹۲

شروع كلاسها

۱۵ تيرماه

پايان كلاسها

۲۴ مردادماه

شروع امتحانات

۲۷ مردادماه

پايان امتحانات

۳۰ مردادماه

 

۱۰ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساری (http://gau.ac.ir)

انتخاب واحد براي كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر

نهم و دهم تيرماه ۹۲

انتخاب واحد براي دانشجويان عادي

دوازدهم تيرماه

شروع كلاسها

۲۲ تيرماه

پايان كلاسها

۳۰ مردادماه

شروع امتحانات

دوم شهريورماه

پايان امتحانات

چهارم شهريورماه

ترم تابستاني دانشگاه ساری زير نظر دفتر ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه ساری برگزار مي‌شود و براي ثبت نام بايستي به دفتر مذكور مراجعه نماييد.

 

۱۱ـ دانشگاه صنعتي كرمانشاه (http://www.kut.ac.ir)

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه  صنعتي كرمانشاه

۲۵ خرداد لغايت سوم تيرماه ۹۲

ثبت نام و انتخاب واحد حضوري دانشجويان

۸ تيرماه لغايت ۱۲ تيرماه

شروع كلاسها

۱۵ تيرماه

پايان كلاسها

۲۴ مردادماه

شروع امتحانات

۲۶ مردادماه

پايان امتحانات

۳۱ مردادماه

 

۱۲ـ دانشگاه بناب (http://www.bonabu.ac.ir)

ثبت نام و انتخاب واحد حضوري دانشجويان

۱۸ خردادماه ۹۲ لغايت ۲۸ خردادماه

شروع كلاسها

۱۵ تيرماه

پايان كلاسها

۱۷ مردادماه

شروع امتحانات

۲۱ مردادماه

پايان امتحانات

۲۴ مردادماه

 

۱۳ـ دانشگاه اروميه (http://www.urmia.ac.ir)

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان (فقط دروس عمومي نظري و درس آشنايي با دفاع مقدس)

اول تيرماه لغايت ششم تيرماه ۹۲

شروع كلاسها

۸ تيرماه

پايان كلاسها

اعلام نشده

شروع امتحانات

اعلام نشده

پايان امتحانات

اعلام نشده

 

۱۴ـ دانشگاه علوم پزشكي تهران (http://shabaneh.tums.ac.ir)

صرفاً دروس عمومي

 

زمان برگزاري كلاسها

در طول ماه مبارك رمضان

زمان ثبت نام و انتخاب واحد

تماس با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۶۸۷۱۴

شروع كلاسها

اعلام نشده

پايان كلاسها

اعلام نشده

شروع امتحانات

اعلام نشده

پايان امتحانات

اعلام نشده

 

۱۵- دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران (http:// portal.srttu.edu)

اطلاع رساني درخصوص دروس ارائه شده ترم تابستاني

از نيمه خردادماه ۹۲

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه  تربيت دبير شهيد رجايي

اول تيرماه لغايت چهاردهم تيرماه ۹۲

تثبيت ثبت نام حضوري

۱۶ تيرماه لغايت ۱۹ تيرماه

شروع كلاسها

۲۲ تيرماه

پايان كلاسها

۲۶ مردادماه

شروع امتحانات

۲۷ مردادماه

پايان امتحانات

۳۱ مردادماه

 

۱۶ـ دانشگاه حكيم سبزواري (http://www.hsu.ac.ir)

زمان ثبت نام (دروس پايه، تخصصي و كليه دروس عمومي)

۲۵ ارديبهشت لغايت ۱۵ تيرماه ۹۲

شروع كلاسها

اعلام نشده

پايان كلاسها

اعلام نشده

شروع امتحانات

۲ شهريورماه

پايان امتحانات

۱۰ شهريورماه

 

۱۷ـ دانشگاه گيلان (http://www.guilan.ac.ir)

آخرين مهلت ثبت نام

دوازدهم تيرماه ۹۲

انتخاب واحد حضوري دانشجويان ميهمان

حداكثر تا دوازدهم تيرماه ۹۲

شروع كلاسها

۱۵ تيرماه

آخرين مهلت انصراف از ميهماني با عودت شهريه

۱۵ تيرماه

پايان كلاسها

۲۳ مردادماه

شروع امتحانات

۲۶ مردادماه

پايان امتحانات

۳۰ مردادماه

 

۱۸ـ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري (http://sanru.ac.ir)
پيش ثبت نام و انتخاب واحد از طريق سايت دانشگاه  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ۲۵ خردادماه لغايت سوم تيرماه ۹۲
اعلام ليست دروس به حد نصاب رسيده ۱۰ تيرماه
تثبيت ثبت نام حضوري و ارائه مدرك ۱۵ تيرماه لغايت ۱۹ تيرماه
شروع كلاسها ۲۲ تيرماه
پايان كلاسها ۳۰ مردادماه
شروع امتحانات ۲ شهريورماه
پايان امتحانات ۶ شهريورماه

 
۱۹ـ دانشگاه صنعتي بابل (http:// www.nit.ac.ir)
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان (به صورت اينترنتي) ۱۵ تيرماه ۹۲
شروع كلاسها ۲۲ تيرماه
پايان كلاسها ۳۰ مردادماه
شروع امتحانات ۲ شهريورماه
پايان امتحانات ۷ شهريورماه
 
۲۰ـ دانشگاه تبريز (http:// www.tabrizu.ac.ir)
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان اول و دوم تيرماه ۹۲
شروع كلاسها ۸ تيرماه
پايان كلاسها ۱۰ مردادماه
شروع امتحانات ۲۱ مردادماه
پايان امتحانات ۳۰ مردادماه
 
۲۱ـ دانشگاه شهيد بهشتي تهران (http:// www.sbu.ac.ir)
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان متعاقباً اعلام خواهد شد
شروع و پايان كلاسها //
شروع و پايان امتحانات //

  

۲۲ـ دانشگاه سيستان و بلوچستان (http:// www.usb.ac.ir)

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان در سيستم گلستان دانشگاه سيستان و بلوچستان  به آدرس golestan.usb.ac.ir

۲۱ خردادماه لغايت ۱۰ تيرماه ۹۲

ارائه مدارك دانشجويان متقاضي

۱۰ تيرماه لغايت ۱۴ تيرماه

شروع كلاسها

۱۵ تيرماه

پايان كلاسها

۲۴ مردادماه

شروع امتحانات

۲۶ مردادماه

پايان امتحانات

۳۱ مردادماه

صرفاً دروس فيزيك ۱ و ۲ (۳ واحدي و ۴ واحدي)، رياضي ۱ و ۲ (۳ واحدي و ۴ واحدي)، محاسبات عددي و معادلات ديفرانسيل به صورت حضوري ارائه مي‌شود

    

۲۳ـ مجتمع آموزش عالي اسفراين (http:// www. esfarayenu.com)

ثبت نام حضوري

۲۵ خردادماه لغايت ۱۲ تيرماه ۹۲

شروع كلاسها

۱۵ تيرماه

پايان كلاسها

۲۳ مردادماه

شروع امتحانات

۲۶ مردادماه

پايان امتحانات

۳۰ مردادماه 

۲۴ـ دانشگاه صنعتي اراك (http://www.arakut.ac.ir)

پيش ثبت نام از طريق سايت دانشگاه صنعتي اراك

۶ خرداد لغايت ۱ تيرماه۹۲

اطلاع رساني كلاسها و دروس به متقاضيان

۳ تيرماه لغايت ۵ تيرماه ۹۲

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان پذيرفته شده به صورت حضوري

۸ تيرماه لغايت ۱۱ تيرماه

شروع كلاسها

۱۵ تيرماه

پايان كلاسها

۱۷ مردادماه

شروع امتحانات

۲۰ مردادماه

پايان امتحانات

۲۴ مردادماه

 


مطالب مشابه :


گاف سیستم گلستان

وب دانشجویان علم اطلاعات ودانش شناسی یزد - گاف سیستم گلستان - دانشگاه یزد. ورودی 87. گرایش فنی مهندسی.
سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام نور - سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها - سهندوسبلان - راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام نور.
امکان مشاهده فرم واریز شهریه در سیستم گلستان پیام نور فعال شد

پیش از این در زمان حذف و اضافه سیستم گلستان دانشگاه پیام نور سریال اختصاصی پرداخت شهریه را برای هر دانشجو فراهم نکرده بود و دانشجویان نمی توانستند شهریه خود را پرداخت کنند. برای مشاهده فرم واریز شهریه مسیر زیر را در ...
برگزاري ترم تابستان سال ۹۲ در دانشگاه‌هاي دولتي تابعه وزارت علوم

۸ـ دانشگاه يزد (http://www.yazduni.ac.ir). تحويل فرم هاي ميهماني دانشجويان دانشگاههاي ديگر. حداكثر تا تاريخ دوم تيرماه ۹۲. ثبت اطلاعات شخصي دانشجويان دانشگاههاي ديگر در سيستم آموزشي به آدرس golestan.yazd.ac.ir. از ۴ تيرماه ...
گزارش 428 سیستم گلستان پیام نور فعال شد

گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان (کارت ورود به جلسه امتحان) امروز ۱۴ خرداد فعال شدبه گزارش اخبار پیام نور، کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحان دانشگاه پیام نور معرفی شده ،دسترسي به آن از طریق ...
اطلاعيه برگزاري ترم تابستان سال ۹۲ در دانشگاه‌هاي دولتي تابعه وزارت علوم

دانشگاه يزد (http://www.yazduni.ac.ir). تحويل فرم هاي ميهماني دانشجويان دانشگاههاي ديگر. حداكثر تا تاريخ دوم تيرماه ۹۲. ثبت اطلاعات شخصي دانشجويان دانشگاههاي ديگر در سيستم آموزشي به آدرس golestan.yazd.ac.ir. از ۴ تيرماه لغايت ۶ تيرماه.
ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از ۲۶ تیرماه آغاز می شود

به گزارش اخبار پيام نور ، بر اساس اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور همانند سال گذشته ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان ۹۱ از طریق سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir از ۲۶ تيرماه آغاز میشود و تا ۸ مرداد ادامه خواهد داشت.آخرین فرصت برای مهمان ...
برچسب :