دستور العمل و آئین نامه برگزاری مسابقات فوتبال دسته یکم استان تهران


1_2_0.JPG


بسمه تعالی

دستور العمل و آئین نامه برگزاری مسابقات فوتبال دسته یکم استان تهران

« جام پایتخت»

(فصل93-92)

اهداف

1.       توسعه کیفی مسابقات فوتبال در سطح استان تهران

2.       برنامه ریزی و ایجاد زمینه جهت پیوستن تیم های فوتبال دسته یکم تهران به طرح آسیاویژن

3.       شناسایی استعدادهای بالقوه بازیکنان در تمام رده های سنی خصوصاً رده سنی پایه

4.       سازماندهی ساختار فرهنگی، آموزشی، اداری باشگاهها

5.       شناسایی مربیان و داوران فعال و  کارآمد استان و ارتقاء سطح علمی و تخصصی آنان

6.       ارتقاء سطح کیفی و کمی مسابقات بر اساس معیارها و قوانین و مقررات فیفا ، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

ماده یک: ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی با باشگاه ها

1-1: مسابقات بر اساس آیین نامه اجرایی هیات  فوتبال  در رده های مختلف سنی به صورت دوره ای برگزار می شود.

2-1: دارا بودن اساسنامه  هیات  مدیره که به تایید ثبت شرکت ها و هیات  فوتبال استان تهران رسیده باشد.

3-1: کلیه باشگاه ها می بایست دارای پروانه رسمی از اداره کل تربیت بدنی استان تهران باشند.

4-1: باشگاه دارای لوگو (آرم) ورزشی متناسب با شئونات اسلامی باشند.

5-1: در رده سنی بزرگسالان مربیان دارای باید گواهینامه مربیگری رسمی، حداقل مدرک Bآسیا به عنوان سرمربی و سایر مربیان حداقل مدرک Dباشند.

6-1: در رده های سنی پایه، حداقل مدرک مربیگری Cبه عنوان سرمربی و سایر مربیان باید مدرک Dداشته باشند.

7-1: کلیه بازیکنان و کادر فنی می بایست نسبت به تکمیل فرم قرارداد چهار برگی عکسدار اقدام نمایند که در صورت ثبت، مهر و امضاء در دفتر هیئت  فوتبال استان تهران دارای اعتبار می باشد.

ماده 2: نحوه برگزاری مسابقات دسته یکم

بزرگسالان:

1-2: مسابقات در دو گروه A  و Bبه صورت دوره ای برگزار می شود و در نهایت از هر گروه 2 تیم به دور بعد صعود کرده و تیم اول گروه Aبا تیم دوم گروه Bو تیم اول گروه Bبا تیم دوم گروه A   به صورت ضربدری بازی خواهند نمود ؛ در نتیجه دو تیم برنده دیدار فینال را برگزار خواهند نمود. تیم های اول و دوم این دوره از مسابقات به لیگ برتر استان تهران راه خواهند یافت .

2-2: بر اساس تصمیم کمیته فنی هیات  فوتبال استان تهران  مسابقات در فصل94-93مطابق دستورالعمل و آئین نامه  طرح آسیا ویژن مسابقات این رده دردو گروه (دسته اول و دسته دوم ) برگزارخواهدشد، لذا تعداد تیم های سقوط کننده از دو گروه به حوزه ها  ودسته دوم به شرح زیر میبا شد0 ( درصورت سقوط تیمهای بیشتری ازلیگ برتربه همان تعدادازتیمهای دسته اول سقوط خواهند کرد)

 *** دسته اول باشرکت 16 تیم

1-دوتیم باقی مانده ازپلی اف مرحله ضربدری

2-دوازده تیم باقی مانده به ترتیب امتیاز از هر دو گروه(از هرگروه سوم.چهارم.پنجم.ششم.هفتم.هشتم)

3-دوتیم سقوط کننده ازلیگ ویژن

*** دسته دوم

1-ده تیم صعودکننده ازحوزه های پنجگانه (قهرمان ونایب قهرمان)

2-شش تیم باقی مانده به ترتیب امتیازاز هردوگروه(ازهرگروه نهم.دهم.یازدهم)

3-تیمهایکه دارای شرایط لازم درمسابقات را دارند

تبصره .ده تیم انتهای جدول فصل (93-92) ازهرگروه پنج تیم(دواردهم.سینزدهم.چهاردهم.پانزدهم.شانزدهم) به حوزههای استان تهران سقوط خواهند

تبصره"چنانچه تعداد تیمها دررده پایه بیشترا ز32 باشد مسابقات بشرح ذیل بگذارخواهد شد ودرغیراین صورت همانند بزرگسالان است.

امیدها:

1 - مسابقات امیدهای دسته اول درچهار گروه برگذارمیشود

2-درمرحله اول مسابقات بصورت دوره ای برگذار میگرددودوتیم قهرمان ونایب قهرمان به مرحله دوم صعودمی کنند

3-درمرحله دوم مسابقات بشکل پلی اف برگذار خواهدشد . درنهایت دو تیم قهرمان و نایب قهرمان ضمن رعایت شرایط طرح آسیاویژن به لیگ برتر استان تهران راه خواهند یافت .

تبصره .براساس تصمیم کمیته فنی هیات فوتبال استان تهران  مسابقات درفصل94-93مطابق دستورالعمل وآئین نامه طرح آسیاویژن در دو گروه دسته اول ودوم برگذار خواهد شد

*** دسته اول باشرکت 16 تیم به شرح زیر خواهد بود

الف - شانزده تیم برتر باقیمانده ازمرحله اول( دوتیم صعودکننده ازهرگروه به مرحله پلی اف وهشت تیم باقیمانده ازصعود تیمهای سوم وچهارم هرگروه)

***دسته دوم

ب- ده تیم صعودکننده ازحوزه های پنجگانه(قهرمان ونایب قهرمان)

ج- هشت تیم باقیمانده ازمرحله اول(پنجم وششم هرگروه)

د- تیمهائیکه دارای شرایط لازم درمسابقات رادارند

تبصره2 .تیمهای باقیمانده در انتهای جدول مسابقات فصل 93-92 :از هر گروه به حوزه های پنجگانه سقوط خواهند کرد

 جوانان :

مسابقات دسته اول جوان همانند مسابقات امیدها برگذار خواهدشد

ü      دو تیم قهرمان و نایب قهرمان ضمن رعایت شرایط طرح آسیاویژن به لیگ برتر استان تهران راه خواهند یافت .

نوجوانان :

-          این دوره از مسابقات همانندمسابقات  جوانان برگذار وشرایط صعود وسقوط بهمان شکل خواهدشد.

نونهالان :

مسابقات این رده سنی نیزهمانند مسابقات نوجوانان برگذار خواهد شد وبا همان شرایط صعود سقوط

سقوط خواهند کرد.

ماده 3: شرایط فنی و اجرایی

-          1-3: این دوره از مسابقات بر اساس قوانین و مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال و آئین نامه هیات  فوتبال استان تهران و مطابق طرح آسیا ویژن برگزار می شود.

-          2-3: اعضای کمیته فنی هیات  فوتبال استان تهران متشکل از رئیس و دبیر هیات  و رؤسای واحد ها بر اجرای این مسابقات نظارت دارند.

-          3-3: هر تیم می بایست حداقل دو هفته قبل از شروع مسابقات نسبت به ارائه مدارک و ثبت قرارداد بازیکنان و کادر فنی  ومدیرعامل رادرسایت سیستم ثبت  هئیت فوتبال اقدام نمانید(www.e.footballtehran.ir)

-          4-3: در حین اجرای مسابقه صرفاً و بر اساس لیست اسامی فقط 18 بازیکن (11 نفر اصلی و 7 نفر ذخیره) و 7 نفر کادر فنی که دارای کارت شرکت در مسابقات هستند حق ورود به زمین بازی را دارند.

-          5-3: کادر فنی شامل: سرمربی، مربی (تا 3 نفر)، سرپرست، پزشک و تدارکات می باشد.

-          6-3: سرمربی (مدرک مربیگری حداقل B) و سایر مربیان (مدرک مربیگری حداقل C) رده سنی بزرگسالان الزامی است.

-          7-3: سرمربی (مدرک مربیگری حداقل C) وسایر مربیان(مدرک مربیگری D)رده های سنی پایه الزامی میباشد.

-          8-3: تیم فاقد سرپرست و یامربی حق ورود به زمین بازی را ندارد.

-          9-3: هر تیم می بایست دو دست لباس ورزشی کامل و متحد الشکل شماره دار و با آرم باشگاه و دو دست پیراهن برای هر دروازبان غیرهمرنگ با سایر بازیکنان همراه داشته باشد.

-          10-3: شماره پیراهن بازیکنان ضمن مطابقت با کارت شرکت در مسابقات تا پایان مسابقات تغییر نمی کند و در صورت تخلف مشمول تنبیهات انضباطی می گردد و مسئول اجرائی موظف است از بازیکن جلوگیری کند.

-          11-3: بازیکن بزرگسال پس از دریافت 3 کارت زرد از بازی بعدی محروم خواهد شد.

-          12-3: بازیکن رده سنی پایه (امید، جوانان، نوجوانان، نونهالان) پس از دریافت 2 کارت زرد از بازی بعدی محروم خواهد شد.

-          13-3: کارت های دریافتی زرد و قرمز هر مرحله در مراحل بعدی نیز به قوت خود باقی است مگر اینکه کمیته فنی مسابقات تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

-          14-3: تعداد تعویض بازیکنان برابر مقررات 3 تعویض می باشد.

-          15-3: پوشیدن کاور برای بازیکنان ذخیره الزامی می باشد.

-          16-3: برای سرپرست و مربی و بازیکنان هر کدام صرفاً یک کارت صادر می شود. سرپرستان ومربیان حق هدایت دو تیم یا دو رده سنی را همزمان نخواهند داشت.

-          17-3: هر تیم که بعد از ثبت نام بنا به هر دلیلی از ادامه شرکت در مسابقات انصراف دهد علاوه بر ضبط سپرده حسن انجام کار آن تیم به یک رده پایین تر سقوط نموده و سایر جرایم انضباطی نیز اعمال خواهد گردید.

-          18-3: مسئولیت احراز اصالت مدارک طرف قرارداد با باشگاه به عهده مدیریت و مدیر عامل باشگاه یا سرپرست تیم می باشد (ماده 63، آئین نامه انضباطی)

-          19-3: مسئولیت ثبت اخطارها و اخراج های بازیکنان و کادر فنی و اطلاع رسانی برنامه مسابقات به عهده سرپرست تیم شرکت کننده می باشد و در صورت نیاز از واحد مربوطه استعلام نماید.

-          20-3: هر گونه اعتراض نسبت به بازيكنان تا 48 ساعت کاری پس از مسابقه قابل رسيدگي مي باشد.

-          21-3 : کلیه تیمها موظف اند نسبت به دریافت برگ تسویه حساب مالی از کمیته انضباطی ، کمیته اجرایی مسابقات ، کمیته عضوگیری اقدام نمایند.

-          تبصره 1:پس از مهلت تعيين شده بعنوان گزارش بوده و هيئت فوتبال در زمان مقتضی به گزارش واصله رسیدگی خواهد کرد.

ماده 4: امتیازات

1-4: در این دوره از مسابقات هر برد 3 امتیاز، مساوی 1 امتیاز، باخت صفر امتیاز محسوب می شود.

2-4: در صورتیکه دو یا چند تیم با هم از نظر امتیاز مساوی باشند به ترتیب موارد زیر ملاک تصمیم گیری خواهد بود:

-          تفاضل گل

-          گلهای زده بیشتر

-          نتیجه بازی رو در روی تیم های هم امتیاز

-          بازی مجدد

ماده 5: مقررات مالی

1-5: کلیه باشگاهها موظف هستند بازیکنان و کادر فنی خود را بیمه نمایند.

2-5: حق عضویت اعضای باشگاه به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران(کارت ملی فوتبال) جهت رده های مختلف ازکمیته عضوگیری استعلام شود

3-5: واریز مبلغ 000/000/33 ریال معادل سه میلیون و سیصد هزارتومان بابت ورودیه مسابقات برای رده سنی بزرگسالان  به حساب شماره 70/639397 نزد بانک ملت شعبه پیچ شمیران به نام هیات  فوتبال استان تهران

4-5:  واریز مبلغ 26000000 ریال معادل دومیلیون وششصد هزار تومان بابت ورودیه مسابقات برای رده سنی امید  به حساب شماره 70/639397 نزد بانک ملت شعبه پیچ شمیران به نام هیات  فوتبال استان تهران

5-5: واریز مبلغ 20000000 ریال معادل دو میلیون تومان بابت ورودیه مسابقات برای رده سنی جوانان  به حساب شماره 70/639397 نزد بانک ملت شعبه پیچ شمیران به نام هیات  فوتبال استان تهران

6-5: واریز مبلغ 17000000 ریال معادل یک میلیون و هفتصدهزار تومان بابت ورودیه مسابقات برای رده سنی نوجوانان  به حساب شماره 70/639397 نزد بانک ملت شعبه پیچ شمیران به نام هیات  فوتبال استان تهران

7-5 : واریز مبلغ 13000000 ریال معادل یک ملیون سیصدهزار تومان بابت ورودیه مسابقات برای رده سنی نونهالان  به حساب شماره 70/639397 نزد بانک ملت شعبه پیچ شمیران به نام هیات  فوتبال استان تهران

8-5 : اصل و کپی فیش های واریزی به واحد مربوطه  هیات  فوتبال ارائه گردد.

9-5 :  به تیم های قهرمان و نایب قهرمان رده های مختلف ، جام قهرمانی، مدال و حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.

10-5 : باشگاههای شرکت کننده می بایست مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان وجه الضمان به صورت چک یا سفته به تاریخ یک ماه قبل از پایان مسابقات جهت حسن انجام تعهدات و پرداخت جرایم انضباطی به نام هیات  فوتبال صادر و به امور مالی هیات تحویل و رسید را به واحد مربوط ارائه نمایند.

ماده 6: نقل و انتقالات

1-6: هرگونه نقل و انتقال بازیکنان بایستی بر اساس عقد قراداد و آئین نامه نقل و انتقالات صورت گیرد.

2-6: حداقل مدت قرارداد برای بزرگسالان یک فصل و حداکثر سه فصل می باشد.

3-6: حداقل مدت قرارداد برای بازیکنان زیر 18 سال2 سال می باشد.

4-6: فرم قرارداد در4نسخه تنظیم می شود که پس از ثبت و مهر و امضاء در دفتر هیات  فوتبال استان دارای اعتبار می باشد. در غیر اینصورت فاقد اعتبار بوده و قابل ارئه به هیچ مرجعی نیست.

5-6: مربیان شاغل در باشگاهها در طول هر فصل مسابقات فقط مجاز به حضور در یک باشگاه می باشند.

6-6: چنانچه بازیکنی در هیچ یک از مسابقات رسمی یک فصل بازی نکرده باشد و قراردادی نیز با هیچ باشگاهی نداشته باشد، بازیکن آزاد محسوب می گردد.

7-6: باشگاهها می توانند با یک بازیکنان آزاد که در زمان نقل و انتقالات نتوانسته اند با باشگاههای داخلی قرارداد منعقد نمایند با رعایت سقف تعداد بازیکنان می توانند قرارداد منعقد کنند.

8-6: هر باشگاهی می بایست حداقل با 18 بازیکن قرارداد بسته و در نیم فصل  ما بقی بازیکنان سهمیه آزاد  قرار داد منعقد کند به شرط اینکه لیست اسامی بازیکنان کامل نشده باشد.

لازم به ذکر است به هیچ وجهی بازیکن از لیست حذف نخواهد شد مگر با تصمیم کمیته فنی .

9-6: هر بازیکن درطول یک فصل فقط میتواند بایک باشگاه قرارداد منعقد کندمگر اینکه به صورت قرضی  ویا رضایت نامه ویا فسخ قرارداد تنظیم نماید.

10-6: مدت قرارداد قرضی (موقت) حداقل 6 ماه و حداکثر یک سال می باشد.

11-6: شرایط بازیکن قرضی:

هر تیم می تواند در نیم فصل مسابقات تا سقف  5 بازیکن قرضی و یا فسخی استفاده نماید. بازیکن قرضی و فسخ شده زمانی مجاز است که رسماً در باشگاه جدید بازی کند که حداقل3روز یا 72 ساعت از تاریخ ثبت قرارداد تاشروع بازی سپری شده باشد.

12-6 : باشگاهها موظفند از پذیرش و عقد قرارداد با مشمولان فراری و غایب خودداری نمایند و چنانچه قرار داد منعقد کند از درجه اعتبار ساقط است .

13-6: هر باشگاه می تواند با رعایت قوانین و مقررات حداکثر با 5 نفر از اتباع خارجی قرارداد منعقد نماید. که در هر مسابقه حداکثر از 3 نفر از آنان همزمان استفاده نماید.

14-6: هر باشگاه می تواند حداکثر 27 بازیکن جهت شرکت در مسابقات، (22 بازیکن با شرایط سنی آزاد و 5 بازیکن زیر 23 سال) در رده بزرگسالان معرفی نماید.

15-6 : هر باشگاه می تواند حداکثر 27 بازیکن جهت شرکت در رده پایه معرفی نماید.

16-6: باشگاهها می توانند حداکثر تا سقف 10 بازیکن از بازیکنان دو رده سنی پایین تر زیر مجموعه خود را که در مسابقات شرکت داشته باشند در رده سنی بالاتر استفاده نماید. (با ارائه کارت شرکت در مسابقات – یک برگ قرارداد رده سنی پایین تر و ثبت در دفتر نقل و انتقالات)

تبصره 1:کلیه مالیاتهای احتمالی قراردادها به عهده باشگاه و بازیکن می باشد.

تبصره 2:موارد پیش بینی نشده احتمالی در کمیته اجرایی و فنی مسابقات مطرح و در صورت اتخاذ تصمیم به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.مطالب مشابه :


شرایط سنی

تست فوتبال از سوی فدراسیون فوتبال شرایط رده های سنی تیم نتایج هفته اول بزرگسالان
تست فوتبال نیم فصل مسابقات

تست فوتبال نیم فصل مسابقات فصل 92-91 در رده های سنی (نوجوانان-جوانان-اميد-بزرگسالان)
جدول گروه بندی فصل 93 -92 لیگ برتر فوتبال استان تهران در تمام رده های سنی

فصل 93 -92 لیگ برتر فوتبال استان تهران در تمام رده های سنی بزرگسالان. 1. تست فوتبال,
بازی جوانان

تست فوتبال ذوب آهن آهن شد تیم جوانان پس از این باخت به رده سوم سقوط (بزرگسالان)
تست فوتبال نیم فصل مسابقات

تست فوتبال نیم فصل اعلام شرایط سنی رده های تیم های پایه فوتبال (بزرگسالان)
دستور العمل و آئین نامه برگزاری مسابقات فوتبال دسته یکم استان تهران

بعد از تست هیات فوتبال در رده های رده سنی بزرگسالان مربیان
نتیجه قرعه کشی مسابقات دسته یکم فوتبال استان تهران

نتیجه قرعه کشی مسابقات دسته یکم فوتبال بعد از تست رده سنی بزرگسالان
برچسب :