نمون سوال هشتم فارسی

11-

وی کتاب«پریشان»رابه شیوه ی گلستان سعدی نوشته است. 

باتوجه به مصراع « مثل نوری دردل آیینه است» رکن دوم( مشبه به) کدام است؟

الف)خداوند¦                       ب) مثل¦         ج) نوری دردل آیینه¦     د) نورانی بودن¦

الف سنایی¦      ب) قیصر امین پور  ¦ ج) قاةم مقام فراهانی¦د) قاآنی شیرازی  

منظور از « ازپای درآوردن » چیست؟

الف) برهنه کردن¦      ب) مقاومت¦  ج) خسته وناتوان کردن¦د) اندوه و ناراحتی 

معنی بیت:« به درگاه لطف وبزرگیش بر/ بزرگان نهاده بزرگی زسر»ازکدام گزینه دریافت می شود؟

الف) بزرگان دربرابردرگاه لطف ومهربانی خداوند بزرگی خود را به یاد می آورند.¦ 

درکدام گزینه دومتمم وجود دارد؟

الف)خداوندش رابگوی که گرک برد. ¦ ب) دردل اودوستی جایی نداشت.¦

ج)  تامل درآیینه دل کنی. ¦د) خانه اش درآسمان,دوراززمین¦

نویسنده کتاب های زیر را معرفی کنید:

رساله قشیریه:(                    )تاریخ اردلان:(                          )پریشان:(                        ) کارنامه بلخ :(                         )

 

ب) قدرتمندان در مقابل قدرت خداوند بزرگیشان رافراموش می کنند ودر برابر عظمت او سرتعظیم فرودمی آورند. ¦

ج) همه ی بزرگان   به عظمت وخداوندی او اعتراف می کنندوازدرک ماهیت او عاجزند.¦    

د) هرکس به درگاه خداوند روی آوردو فروتنی اختیارکند,از خطای او می گذرد.¦ 

 

17

ساختارکدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

الف)یکی را به سر, برنهد تاج بخت¦                                ب)گروهی برآتش برد زآب نیل¦

ج)گفت:اینجا خانه ی خوب خداست¦                                   ج)ابرازهجرکه می گرید بدین سان زارزار¦

 

18

درجمله ی « گلستان کندآتشی برخلیل» مفعول کدام گزینه است؟

الف)  گلستان¦            ب) آتشی¦                  ج)خلیل¦                 د) خداوند(محذوف)¦

 

19

مترادف واژگان « نعره,صورتگر,بهت,نغز» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

الف) صدای آهنگین,تصویر,شگفت زده,خوش¦ب)فریاد ، نقاش,شگفتی،زیبا¦

ج) فریاد,ماهر,حیرت,دلکش¦د) صدا,نقاشی,متحیر شدن,پیچیده¦

 

20

درکدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟

الف)از شگفتی آفرینش,اصرارپیچیده در آفریدن خفاشان است.¦  ب) بصرمنتحای جمالش نیافت¦

ج)با دیدن امبوه گوسفندان ,به سراغ چوپان رفت¦  د) از بایزید بسطامی رحمه الله علیه پرسیدند. ¦

 

ص

1

 

 

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 درکدام گزینه دومتمم وجود دارد؟

الف)خداوندش رابگوی که گرک برد. ¦ ب) دردل اودوستی جایی نداشت.¦

ج)  تامل درآیینه دل کنی. ¦د) خانه اش درآسمان,دوراززمین¦

نویسنده کتاب های زیر را معرفی کنید:

رساله قشیریه:(                    )تاریخ اردلان:(                          )پریشان:(                        ) کارنامه بلخ :(                         )

 

 

 


مطالب مشابه :


کتاب کمک درسی فارسی اول متوسطه اول (هفتم )

گروه ادبیات متوسطه اول شهرستان سمنان - کتاب کمک درسی فارسی اول متوسطه اول (هفتم ) - گروه
نشست تخصصی حضور آقای شربیانی

گروه زبان انگلیسی راهنمایی استان سمنان آقای شربیانی از مولفین کتاب زبان انگلیسی اول
نمونه سوالات طراحی سال دوم راهنمایی

گروه هنر متوسطه دوره اول استان سمنان - نمونه سوالات طراحی سال دوم راهنمایی - صفحه 18 کتاب
کتاب مواد

سلام به وبلاگ تخصصی متالورژی دانشگاه سمنان خوش آمدید. سر فصل های کتاب . هفته اوّل خرداد
نقد و بررسی کتاب مطالعات پایه هفتم

گروه مطالعات اجتماعی استان سمنان - نقد و بررسی کتاب اینکه سه درس اول بسیار آسان و
نمون سوال هشتم فارسی

گروه ادبیات متوسطه اول شهرستان سمنان نویسنده کتاب های زیر را معرفی کنید: رساله قشیریه:
برچسب :