سال سوم فصل 3

 

جعبه ی کلمه ها(1)

عبارت ها و جمله های زیر را با استفاده از کلمه های داخل کادر کامل کنید.(ممکن است از برخی کلمه ها چند بار استفاده شود.)

. نقطه ی کور. شبکیه.  مشیمیه. هیپوتالاموس.  بصل النخاع. تطابق. چشم مرکب. آب مروارید. پیر چشمی.  درونی.  بیرونی . ژلاتینی

 

1.       مرکز اصلی تنظیم دمای بدن.......................مغز است.

2.      دومین لایه ی چشم........................است.

3.     جایی که عصب بینایی از شبکیه خارج میشود......................نام دارد.

4.     تغییر قطر عدسی ..................نام دارد.

5.     بیماری سفت شدن عدسی چشم را........................گویند.

6.      گوش.........................شامل لاله و مجرای گوش است.

7.     مژه های کاپولا با ماده ای.................در تماس اند.

8.     .........................از تعداد زیادی واحد مستقل بینایی تشکیل شده است.

 

جعبه ی کلمه ها(2)

 

. شیرین . شوری.  شیپور استاش. مجاری نیم دایره.  بویایی. چشایی. شنوایی. لمس. فشار . رنگریزه ی بینایی. گرما

 

9.      در محفظه ی گوش درونی ، حلزون گوش و ................. قرار دارد.

10.حس ....................... بر درک مزه ی غذا تاثیر دارد.

11.پردازش اطلاعات ............................ در لوب گیجگاهی انجام می شود.

12.موهای سبیل گربه دارای گیرنده های ............................ هستند.

13. .....................هوا را بین گوش میانی و حلق انتقال می دهد.

14.نوک زبان به مزه ی .......................... حساسیت نشان می دهد.

15.سلول های گیرنده نور ، مولکول هایی به نام ......................... دارند.

16.انسان ، پرتوهای فروسرخ را به صورت ...................حس میکند.

 

 

 

 

پرسش های دو گزینه ای

 

برای کامل کردن جمله ها یا پاسخ به پرسش های زیر ، یکی از دو گزینه را انتخاب کنید:

 

17.گیرنده های درد ، در اثر ........................ تحریک می شوند.

1) آسیب به بافت ها □                          2) گرما و سرما   □

 

18.گیرنده های دمای درون بدن به دمای ................. حساس اند؟

1) خون   □                                       2) پوست□

 

19.در ماهیچه های اسکلتی گیرنده های کششی حساس به ...................ماهیچه وجود داند؟

1) شکل□                                2) طول□

 

20.سوراخ مردمک در وسط کدام یک قرار دارد؟

1) قرنیه□                                2) عنبیه□

 

21.بیش ترین گیرنده های نوری در کدام بخش شبکیه قرار دارند؟

1) لکه ی زرد□                                   2) نقطه کور□

 

22.قرنیه ، بخش شفاف کدام لایه ی چشم است؟

1) صلبیه□                                        2) مشیمیه□

 

23.کدر شدن عدسی ، کدام بیماری را ایجاد می کند؟

1) آب مروارید□                                  2) پیر چشمی□

 

24.وقتی کره ی چشم بیش از حد کوچک باشد ، تصویر اشیای نزدیک در ............... شبکیه تشکیل می شود؟

1) پشت□                                         2) جلو□

 

25.غده های ............. تغییر شکل یافته ی درون مجرای گوش ، ماده ی موم مانندی ترشح میکنند؟

1) عرق□                                          2) چربی□

 

26.بخشی از استخوان ............... بر روی پرده ی صماخ قرار دارد؟

1) سندانی  □                          2) چکشی□

 

27.کناره های زبان به ................... حساس اند؟

1) شوری و ترشی□                              2) شیرینی و تلخی□

 

 

28.شیارهای عمیق ، نیم کره های مخ را به چند لوب تقسیم می کنند؟

1)4          □                                    2) 2□

 

29.خط جانبی حاوی گیرنده های ..............است؟

1) الکتریکی □                           2)مکانیکی□

 

30.در سلول های گیرنده ی نوری چشم جامی شکل ، مولکول های ...................نور را جذب و به پیام عصبی تبدیل می کنند:

1) رنگیزه ی بینایی  □                           2) یون های معدنی□

 

31.حشرات به کمک چشم مرکب ..................را در محیط تشخیص می دهند؟

1) جزئی ترین حرکات □                        2) پرتوهای فروسرخ□

 

32.انسان می تواند امواج ..............را به صورت گرما حس کنئ؟

1) فروسرخ  □                          2) فرابنفش□

 

33. ............. می توانند با کمک پرتوهای فروسرخ ، طعمه را شکار کنند؟

1) مارهای زنگی□                      2)خفاش ها□

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزینه های مرتبط(1)

 

هر یک از عبارت های و جمله های ستون الف با یکی از عبارت ها و یا کلمه های ستون ب ارتباط دارد.آن ها را پیدا و به هم وصل کنید.(توجه کنید که تعداد عبارت های دو ستون برابر نیستند.)

الف )                                                                                  ب)

34. اندام حس یا گیرنده های متنوع

35. سلول تبدیل کننده ی انرژی مکانیکی محرک به پیام عصبی

36.بخش رنگین مشمیه در جلوی چشم

37.گیرنده های نوری حساس به نور قوی

38.محل خروج عصب بینایی از شبکیه

39.مایع شفاف جلوی عدسی چشم

 

الف)سلول های مخروطی

ب) سلول های استوانه ای

پ) نقطه ی کور

ت) زلالیه

ث) گیرنده ی مکانیکی

ج) پوست

چ) عنبیه

 


 

گزینه های مرتبط(2)

 

 

       الف                                                                                 ب                       

40.محل تشکیل تصویر در چشم دوربین

41. عدسی اصلاح کننده ی نزدیک بینی

42.استخوانچه ی گوش میانی

43.گیرنده ی شیمیایی

44.حس ارتعاش امواج آب

45. چشم جامی شکل

46. تصویر موزائیکی

 

الف) پلاناریا

ب) خط جانبی

پ)سلول چشایی

ت)سندانی

ث)عدسی واگرا

ج)پشت شبکیه

چ)چشم ساده

ح)چشم مرکب


 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید و در صورت لزوم ، آن را بنویسید.

 

47.گیرنده های مکانیکی به حرکت،فشار،کشش و درد حساس اند.درست                    نادرست

48.گیرنده ها اکسون هایی از یک یا چند نورون اند.درست          نادرست

49.انعکاس ، پاسخ محافطت کننده ی بدن است که پس از تحریک گیرنده های درد شروع به کار می کند. درست                 نادرست

50.در دیواره ی برخی از رگ های خونی گیرنده های مکانیکی حساس به مقدار خون وجود دارد. درست                  نادرست

51.ماهیچه های عنبیه در اثر تحریک سمپاتیک و پاراسمپاتیک عمل می کنند. درست            نادرست

52.نور با گذشتن از قرنیه به علت انحنای آن واگرایی پیدا می کند. درست       نادرست

53.عدسی چشم به وسیله ی رشته هایی به ماهیچه های چشم متصل شده است.درست            نادرست

54.شبکیه درونی ترین لایه در بخش جلویی کره چشم است.درست     نادرست

55.فرد مبتلا به آستیگماتیسم از عدسی استفاده میکند تا فقط عدم یکنواختی انحنای قرنیه چشم را جبران کند. درست                     نادرست

56.شیپور استاش فشار هوای جلوی پرده ی صماخ را افزایش می دهد.درست نادرست

57.وقتی شخصی جابه جا می شود ، مایع درون مجراهای نیم دایره به حرکت در می آید. درست               نادرست

58.وقتی به شدت سرما خورده ایم و دچار گرفتگی بینی شده ایم به نظر می رسد که غذاها اغلب بی مزه اند. درست                      نادرست

59.در افراد کوررنگ ، برخی از گیرنده های نوری شبکیه به درستی عمل نمی کنند. درست            نادرست

60.گیرنده های نوری چشم جامی شکل فقط شدت نور را تشخیص می دهند.درست     نادرست

61.هر واحد مستقل بینایی در چشم مرکب از یک قرنیه و یک عدسی و تعدادی سلول گیرنده ی نور است. درست                 نادرست

62.زنبور عسل پرتوهای فروسرخ را تشخیص می دهد و به این ترتیب گل های تولید کننده ی شهد را بهتر ردیابی می کند.درست                نادرست

63.خفاش ها و دلفین ها با انتشار امواج صوتی در محیط و تجزیه و تحلیل پژواک حاصل از آنها تصویری از محیط را ایجاد می کنند.درست  نادرست

64.ماهی ها ، در بدن خود ، اندام تولید کننده ی تکانه ی الکتریکی دارند.درست         نادرست

 

 


کامل کردن جمله های ناقص

 

به کمک آن چه از کتاب درسی خود آموخته اید جمله های زیر را کامل کنید:

65.بخش حسی دستگاه عصبی ............ اطلاعاتی درباره ی محرک ها جمع آوری می کند.

66.سلول های تمایز یافته ای که ..................نام دارند ، محرک ها را شناسایی می کنند و اثر آنها را به پیام عصبی تبدیل می کنند.

67.در بیش تر بافت ها و اندام های بدن ، گیرنده های .............. وجود دارد.

68.گیرنده های کششی ، ................ حساس به تغییرات طول ماهیچه اند.

69.حساسیت پوست نوک انگشتان از پشت گردن ...............است.

70.صلبیه ، لایه ی محکم و .................رنگ از بافت ..............است.

71.ماهیچه ی ..................باعث تغییر قطر سوراخ مردمک می شوند.

72.سلول های استوانه ای در نور ..................بیش تر تحریک می شوند.

73.ماده ی ژله ای و شفاف در فضای پشت عدسی چشم را .............. می نامند.

74.هنگام دیدن اشیای نزدیک عدسی ...................می شود.

75.عصب چشم در ......................کره چشم قرار دارد.

76.در فرد نزدیک بین ،کره ی چشم ...............از فردی است که دید طبیعی دارد.

77.در فرد مبتلا به آستیگماتیسم سطح................... یا .................. کاملاً کروی و صاف نیست.

78.عصب گوش دارای دو بخش شنوایی و ................. است.

79.مولکول های غذا به پروتئین های غشای .................. زبان متصل می شوند.

80.پردازش اطلاعات بینایی و بویایی به ترتیب در لوب ...................... و ..................... انجام می شود.

81.درون خط جانبی ، ساختارهایی به نام ................قرار دارند.

82.ساده ترین گیرنده ی نوری در .............دیده می شود.

83.زنبور عسل با استفاده از .................،پرتوهای فرابنفش را حس می کند.

84.مار زنگی به کمک دو سوراخ جلوی چشمان خود .............را حس می کند.

85.ماهیچه های ................ خفاش ها،حساسیت گوش آنها را به اصوات بلند کاهش میدهد.

86.گربه ماهی در .................خود گیرنده های الکتریکی نیز دارد.

87.هنگام سرگیجه ................به درستی عمل نمی کنند و فرد نمی تواند موقعیت فضایی خود را به درستی تشخیص دهد.

 

 

 

88- با توجه به شکل ها و متن های داده شده ، به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) شکل زیر را نام گذاری کنید.

 

 

 

 

 

 

ب) کدام گیرنده ها پوشش ندارند؟

 

پ)گیرنده های نشان داده شده در شکل ، چه تفاوت های دیگری دارند؟

 

 

 

89.بسیاری از گیرنده ها نسبت به محرک ها تطابق پذیرند. یعنی پس از مدتی به تحریک های مداومی که دریافت می کنند ، پاسخ نمی دهند. به همین دلیل است که از وجود بند ساعت به دور مچ دست یا عینک در پشت گوش یا روی بینی به مغز پیامی مخابره نمی شود . و به این ترتیب گاهی وجود آنها را از یاد می بریم.

 

90.الف)با توجه به مطلب بالا ، فکر می کنید آیا همه ی گیرنده ها تطابق پیدا می کنند؟

 


ب)کدام گیرنده ها تقریبا اصلا تطابق پیدا نمیکنند؟

 

پ)علت این مسئله را چه میدانید؟

 

 

91.با توجه به این که،سلول های مخروطی به ما توانایی دیدن رنگ و جزئیات ظریف اشیاء را نیز میدهند و لکه ی زرد در دقت و تیزبینی چشم اهمیت دارد.

الف)فکر میکنید در لکه ی زرد،کدام نوع گیرنده های نوری وجود داشته باشند؟

 

ب)چرا در نور کم نمیتواینم رنگ اشیاء را به درستی تشخیص دهیم؟

 

 

92. الف) طرح زیر را کامل کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) عصب بینایی از کدام لایه ی چشم منشا می گیرد؟

 

 

 

 

 

 

 

93. جدول زیر را کامل کنید:

بیماری

علت

درمان

پیر چشمی

 

 

 

کدر شدن عدسی

 

 

بزرگی غیر معمول کره ی چشم

 

 

 

 

آستیگماتیسم

 

 

 

 

 

 

94. الف) شکل زیر را نام گذاری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

ب) کدام بخش بین گوش میانی و گوش بیرونی قرار گرفته است؟

 


 

پ)کدام استخوان در حد فاصل گوش میانی و درونی قرار گرفته است؟

 

 

ت)شاخه های تعادلی و شنوایی عصب گوش به ترتیب از کدام بخش های گوش درونی منشا می گیرد؟

 

 

ث)شاخه های تعادلی عصب گوش ، پیام عصبی را به کدام بخش مغز می برد؟

 

 

ج)چرا ممکن است عفونت حلق به گوش نیز سرایت کند؟

 

 

 

 

95. در شکل زیر بخش های خواسته شده را مشخص کنید و نام آنها را بنویسید.

 

 

 

 

 


الف)محل پردازش اطلاعات بینایی.

 

 

ب)محل دریافت پیام های عصبی بویایی.

 

 

پ)بخشی که پیام های عصبی ارسالی از گیرنده های شنوایی گوش را دریافت میکند.

 

 

ت)محل اصلی تنظیم دمای بدن.

 


پرسش های تشریحی

 

96.گیرنده های حس چه کاری انجام می دهند؟

 

 

97.گیرنده های کششی در کجا قرار دارند و چه عملی انجام میدهند؟

 

 

98.چرا پوست نوک انگشتان به تماس حساس ترند؟

 

 

99.تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک چگونه انجام می شود؟

 

 

100.عمل گیرنده های نوری چشم انسان را با یک دیگر مقایسه کنید؟

 

 

101.قرنیه و عدسی چه تاثیری بر عبور نور دارند؟

 

 

102.ساختار و عملکرد چشم مرکب حشرات را با چشم انسان مقایسه کنید.

 

 

103. عمل تطابق را در چشم توضیح دهید.

 

 

104.بخشی از کره ی چشم گاو که جلای فلزی دارد چه عملی انجام میدهد؟

 

 

105.نزدیک بینی و دوربینی را مقایسه کنید.

 


 

106.عمل گوش بیرونی را بنویسید.

 

 

107.چرا در چشم فرد مبتلا به آستیگماتیسم تصویر واضحی تشکیا نمی شود؟

 

 

108.توضیح دهید که چگونه امواج صوتی به پیام عصبی تبدیل می شوند.

 

 

109.توضیح دهید که پیام های عصبی مربوط به تعادل چگونه تولید می شوند؟

 

 

110. چگونه چشم گربه در تاریکی ، اشیای نزدیک را تشخیص می دهد؟

 

 

111.ساختار و عمل خط جانبی را توضیح دهید.

 

 

112.ساختار چشم جامی شکل و چگونگی عمل آن را توضیح دهید.

 

 

113. الف)ساختار چشم مرکب را توضیح دهید.

 

ب)این نوع چشم در کدام جانوران وجود دارد؟

 

پ)چرا به تصویر حامل از این نوع چشم ،موزاییکی گفته میشود؟

 

 

114.کدام جانوران توانایی دیدن پرتو ماورای بنفش را دارند؟ این توانایی در زندگی این جانوران چه نقشی دارد؟


 

115.چگونه مار زنگی می تواند پرتوهای فروسرخ را ببیند؟ این توانایی در زندگی آن چه نقشی دارد؟

 

 

116.چرا گوش خفاش ها با وجود اصوات بلندی که برای پژواک سازی تولید می کنند، آسیب نمی بیند؟

 

 

117.چگونگی استفاده از گیرنده های الکتریکی در مارماهی ها را توضیح دهید.

 

 

 


خرداد 1385

 

118.الف) نقش گیرنده های کششی را در ماهیچه های اسکلتی بنویسید.                       5/1 نمره

 

 

ب)نقطه ی کور را تعریف کنید.

 

 

پ)استخوان های گوش میانی چه عملی انجام می دهند؟

 

 

ت)چگونه مارهای زنگی ، در تاریکی مطلق می توانند طعمه را شکار کنند؟

 

 

شهریور 1384

 

119.پس از ارتعاش پرده ی صماخ توسط امواج صوتی ، چه اعمالی صورت می گیرد تا پیام عصبی به مغز فرستاده شود؟                                                                                   1 نمره

 

120.گربه ماهی ، چگونه طعمه را تشخیص می دهد؟                                             5/0 نمره

 

 

خرداد 1384

 

 

121.الف)لکه ی زرد چیست و چه اهمیتی دارد؟                                        1 نمره

 


ب)چرا خفاش ها با صدای بلند خود کر نمی شوند؟

 

122.پس از حل شدن مولکول های غذا در بزاق ، مزه ی آن چگونه تشخیص داده می شود؟ 5/0نمره

 

خرداد 1384

 

123.گیرنده های درد ، در چه شرایطی تحریک می شوند و اهمیت احساس درد چیست؟    75/0 نمره

 

124.شکل زیر ، سلول های گیرنده ی نور را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

الف)نام هریک از گیرنده ها را با ذکر شماره در برگه ی امتحانی بنویسید.

 

ب)قسمت شماره ی 3 چه بخشی از دو سلول را نشان می دهد؟

 

 

 

 

 

 


پرسش های چهار گزینه ای

 

125.تبدیل انواع انرژی محرک ها به پیام عصبی بر عهده ی کدام است؟

1)نورون های حرکتی□            2)نورون های حسی□

3)گیرنده های حسی□            4)گیرنده های حرکت□

 

126.مرکز اصلی تنظیم دمای بدن کدام است؟

1)بصل النخاع□           2)ساقه ی مغز□

3)تالاموس□              4)هیپوتالاموس□

 

127.گیرنده های کششی در کجا قرار دارند و چه نوع اند؟

1)ماهیچه-الکتریکی□                        2)ماهیچه-مکانیکی□

3)دیواره ی رگ خونی-مکانیکی□         4)دیواره ی رگ خونی-الکتریکی□

 

128.کدام یک به تماس حساس تر است؟

1)روی بازو□                        2)پشت گردن□

3)نوک انگشتان□                  4)پشت کف دست□

 

129.سلول های مخروطی و استوانه ای به ترتیب در کدام شدت نور بیش تر تحریک می شوند؟

1)ضعیف-قوی□                   2)قوی-ضعیف□

3)ضعیف-ضعیف         □       4)قوی-قوی□

 

130.کدام یک در حفظ حالت کروی چشم نقش دارد؟

1)زجاجیه□               2)زلالیه□

3)قرنیه □                 4)صلبیه□

 

131.تصاویر دقیق به وسیله ی کدام گیرنده ها و در چه شرایط نوری دریافت می شوند؟

1)مخروطی-ضعیف□                         2)استوانه ای-قوی□

3)مخروطی-قوی□                           4)استوانه ای-ضعیف□

 


132.در نقطه ی کور ، کدام گیرنده ها وجود دارند؟

1)استوانه ای□                                2)مخروطی□

3)استوانه ای و مخروطی□                  4)هیچ کدام□

 

133.منشا زلالیه کدام است؟

1)خون □                          2)لنف□

3)مایع مغزی-نخاع□              4)مایع میان بافتی□

 

134.پرده ی سفید و ظریف چشم کدام است؟

1)شبکیه□                                   2)مشیمیه□

3)صلبیه□                                    4)مایع میان بافتی□

 

135.هنگام دیدن اشیای نزدیک و دور ، به ترتیب،قطر عدسی چه تغییری می کند؟

1)بیش تر-کم تر         □                           2)کم تر-بیش تر□

3)کم تر-کم تر□                            4)بیش تر –بیش تر□

 

136.از تغییر کدام یک قرنیه به وجود آمده است؟

1)شبکیه□                          2)صلبیه□

3)عنبیه          □                          4)مشیمیه□

 

137.تحریک سمپاتیک و پاراسمپاتیک به ترتیب، مردمک را ............ و ............... می کند.

1)تنگ و گشاد  □                 2)گشاد و تنگ□

3)گشاد و گشاد  □                 4)تنگ و تنگ□

 

138.مسیر نور برای رسیدن به شبکیه کدام است؟

1)قرنیه –عنبیه-عدسی- زجاجیه□

2)عنبیه- قرنیه-عدسی- زلالیه□

3)قرنیه- زلالیه-عدسی-زجاجیه□

4)عدسی- قرنیه-زجاجیه- زلالیه□


 

139.در بیماری آب مروارید که عدسی کدر شده ی چشم را بر میدارند،نخستین اشکالی که در دید چشم ها پیش می آید ، کدام است؟

1)غیر واضح شدن تصویر در همه حال□

2)از میان رفتن دید اشیای دور□

3)از میان رفتن دید اشای نزدیک□

4)عدم امکان تطابق□

 

140.کدام یک نقش حفاظت گوش درونی را بر عهده دارد؟

1)استوانچه های گوش میانی□                       2)لاله ی گوش□

3)مجرای گوش□                                      4)استخوان گیجگاهی□

 

141.سلول های مژک دار در کدام قسمت گوش قرار دارند؟

1)حلزون-شیپور استاش□

2)مجرای گوش-مجاری نیم دایره□

3)گوش درونی-گوش میانی□

4)حلزون-مجاری نیم دایره□

 

142.گیرنده های مربوط به شنیدن و تعادل به ترتیب از چه نوع اند؟

1)مکانیکی-کششی□                        2)مکانیکی- مکانیکی□

3)کششی- کششی□                        4)کششی-مکانیکی□

 

143.سلول های چشایی از کدام نوع گیرنده ها هستند؟

1)مکانیکی□                        2)کششی□

3)شیمیایی□                       4)فشاری□

 

144.طعم اسید استیک (سرکه) در کدام بخش زبان بیش تر احساس می شود؟

1)کناره ها□                        2)عقب□

3)وسط □                          4)نوک□

 

145.پردازش اطلاعات شنوایی و بینایی به ترتیب ، در کدام لوب ها انجام می شود؟

1)گیجگاهی-پس سری□                             2)پس سری-گیجگاهی□

3)آهیانه –پیشانی□                         4)پیشانی-آهیانه□

 

146.ساده ترین گیرنده ی نوری چه نام دارد و در کدام جانور دیده می شود؟

1)چشم مرکب-خرچنگ□        2)چشم جامی –پلاناریا□

3)چشم مرکب-پلاناریا□           4)چشم جامی-خرچنگ□

 

 

 

 

147.واحد مستقل بینایی چشم مرکب در کدام گزینه به درستی معرفی شده است؟

1)یک قرنیه،یک عدسی و یک سلول گیرنده ی نوری□

2)یک قرنیه،تعدادی عدسی و تعدادی سلول گیرنده ی نوری□

3)یک قرنیه،یک عدسی و تعدادی سلول گیرنده ی نوری□

4)تعدادی قرنیه،عدسی و سلول گیرنده ی نوری□

 

148.علت موزاییکی بودن میدان دید ، در چشم حشرات کدام است؟

1)ضعف بینایی□                                      2)وجود واحدهای مستقل بینایی□

3)داشتن تعدادی عدسی□                 4)داشتن تعدادی سلول گیرنده ی نوری□

 

149.در مورد خط جانبی ماهی ها، کدام عبارت نادرست است؟(آزمون سراسری 85)

1)حاوی گیرنده های مکانیکی□

2)برای تشخیص اجسام ساکن و متحرک کمک میکند.□

3)در بعضی گیرنده های الکتریکی نیز وجود دارد.□

4)مخصوص پردازش اطلاعات حسی در همه ی ماهی هاست.□

 

150.کدام یک از اجزاء چشم پروانه ای مونارک است؟(آزمون سراسری 85)

1)مردمک□      2)قرنیه □       3)عنبیه          □       4)عدسی و مردمک□

 

151.کدام عمل به مایع شفاف کره ی چشم اختصاص دارد؟

1)تغذیه ی شبکیه□                        2)جمع آوری مواد دفعی□

3)دقت و تیزبینی□                          4)حفظ شکل کروی چشم□

 

152.در طرح مقابل (گیرنده ی حسی پوست انسان)،الف و ب به ترتیب کدام اند؟(آزمون سراسری 84)

1)بافت پوششی-اکسون□                   2)بافت پیوندی –دندریت□

3)بافت پیوندی-اکسون□                   4)بافت پوششی-دندریت□

 

153.پیام های عصبی گوش داخلی به کدام بخش ارسال می شود؟(آزمون سراسری 84)

1)1و2  □                          2)2و3□

3)1و4  □                          4)3و4□

 

154. در پوست بدن انسان ،گیرنده های درد ................ (آزمایشی سنجش 84)

1)تنها با ضربه های مکانیکی شدید تحریکم می شوند.□

2)دندریت های محصور در بافت پیوندی دارند.□

3)با محرک های شدید متفاوتی تحریک می شوند.□

4)دندریت های قرار گرفته در عمق پوست دارند.□

 

155.فضای پشت عدسی چشم را کدام ماده ی ژله ای و شفاف پر می کند و نقش آن چیست؟(دانشگاه آزاد پزشکی 84)

1)زجاجیه –مواد غذایی را برای عدسی و قرنیه فراهم می کند.□

2)زجاجیه-باعث حفظ شکل کروی چشم می شود.□

3)زلالیه- در عمل تطابق دخالت دارد.□

4)زلالیه- در دقت و تیزبینی چشم اهمیت دارد.□

 

156.کدام لایه های چشم ،انرژی نورانی را به پیام عصبی تبدیل و کدام سلول های آن در نور قوی بیش تری تحریک می شوند؟(دانشگاه آزاد غیر پزشکی 83)

1)شبکیه-مخروطی□              2)مشیمیه- مخروطی□

3)شبکیه- استوانه ای□           4)مشیمیه- استوانه ای□

 

 

157.عنبیه ، بخشی از کدام است؟(آزمایشی سنجش 84)

1)شبکیه□                2)صلبیه□                 3)قرنیه □       4)مشیمیه□

 

158.نوری که به چشم می رسد پس از عبور از قرنیه ،بلافاصله وارد کدام بخش می شود؟(آزمایشی سنجش 84)

1)عدسی□                2)مردمک□               3)زلالیه□                 4)زجاجیه□

 

159.به طور معمول ، در روشنایی زیاد، مردمک ............. و گیرنده های .............. برای دیدن رنگ ها فعال می شوند؟(آزمایشی سنجش 84)

1)کوچک –مخروطی□            2)کوچک –استوانه ای□

3)بزرگ-مخروطی□                4)بزرگ- استوانه ای□

 

160.قرنیه ی چشم، حاصل تغییرات کدام یک از بخش های زیر است؟(آزمون سراسری 66)

1)شبکیه□                2)صلبیه□                 3)عنبیه          □       4)مشیمیه□

 

161.تنظیم قطرمردمک و عدسی به ترتیب ، به عهده ی کدام ماهیچه است؟(پیش دانشگاهی 77)

1)عنبیه-مژکی□                            2)مردمک – مژکی□

3)مژکی –عنبیه □                 4)مردمک –عنبیه□

 

162.تغذیه ی قرنیه ی چشم به وسیله ی کدام یک از اجزای چشم صورت می گیرد؟(دانشگاه آزاد 73)

1)لکه ی زرد□                     )عنبیه□

3)زلالیه □                          4)عدسی□

 

163.در کدام یک ماهیچه های صاف وجود دارد؟(آزمون سراسری 82)

1)قرنیه □       2)صلبیه□                 3)شبکیه□                4)عنبیه□

 

164.دوربینی معمولاً در اثر.............قطر کره ی چشم پدید می آید و با استفاده از عدسی .............. اصلاح می شود.(آزمایشی سنجش 84)

1)افزایش- هم گرا□                        2)افزایش –واگرا□

3)کاهش –هم گرا□                        4)کاهش –واگرا□

 

165.در افرادی که کره ی چشم انان بیش از حد بلند (بزرگ) است ،تصویر اشیاء ................شبکیه تشکیل می شود.(آزمایشی سنجش 83)

1)نزدیک، در جلوی□              2)دور ،بر روی□

3)دور ،در پشت □                 4)نزدیک ،بر روی□      

 

166.فرد مبتلا به آستیگماتیسم با کدام اختلال مواجه است؟(آزمون سراسری 82)

1)کدر شدن عدسی□                       2)عدم یکنواختی انحنای قرنیه□

3)کاهش قدرت تطابق□                     4)تغییر اندازه ی کره ی چشم□

 


167.استخوان سندانی در سمت خارج و داخل ، به ترتیب به کدام قسمت ها متصل است؟(آزمون سراسری 77)

1)استخوان چکشی- پردهی بیضی□

2)استخوان چکشی- استخوا رکابی□

3)استخوان رکابی- استخوان چکشی□

4)پرده ی صماخ-استخوان رکابی□

 

168.گوش میانی درون کدام استخوان قرار دارد؟(آزمایش سنجش 81)

1)آهیانه          □       2)غربالی□       3)پروانه □       4)گیجگاهی□

 

169.کدام بخش زبان ، نسبت به کدام یکی از چهار مزه ی اصلی ، بیش ترین حساسیت را نشان می دهد؟(دانشگاه آزاد پزشکی 83)

1)نوک- شوری  □                 2)عقب- تلخی□

3)نوک- ترشی  □                 4)کناره ها- شیرینی□

 

170.گیرنده های شیرینی و تلخی ، به ترتیب ، ر کجای سطح زبان قرار دارند؟(آزمون سراسری 65)

1)عقب ،طرفین □                 2)جلو، طرفین□

3)عقب، جلو     □                 4)جلو، عقب□           

 

171.تعداد گیرنده های شوری و ترشی در کدام بخش زبان بیش تر از سایر نواحی است؟(دانشگاه آزاد 72)

1)جلو□                   2)عقب□                  3)کنار□                   4)وسط□

 

172.گیرنده ی تلخی در ............... زبان قرار گرفته است ؟

1)عقب□                  2)جلو□                   3)پهلو  □       4)مرکز□

 

173.شکل داده شده ، بخشی از خط جانبی ماهی را نشان می دهد ، در ارتباط با کدام گیرنده ی حسی است؟(دانشگاه آزاد غیر پزشکی 84)

1)مکانیکی □                       2)شیمیایی□

3)نوری □                          4)لمسی□

 

174.ساده ترین گیرنده ی نوری در کدام جانور وجود دارد و به کدام نام موسوم است؟( دانشگاه آزاد 82)

1)زنبور عسل-چشم مرکب□                         2)پلاناریا-چشم مرکب□

3)پلاناریا- چشم جامی شکل□                      4)خرچنگ- اندام جامی شکل□

 


مطالب مشابه :


علت تلخی دهان

علت تلخی دهان. در دهان ترشح يك نوع اسيد در معده است كه از مري بالا مي‌آيد وانتهاي زبان را
سخنان امام صادق(ع) و علت تلخی ماده گوش و شوری آب چشم

پسران نیاسر - سخنان امام صادق(ع) و علت تلخی ماده گوش و شوری آب چشم - الهم عجل لولیک الفرج
علت تلخ شدن لیمو شیرین، وجود موادی به نام نارنجین و لیمونین می باشد

علت تلخی لیموشیرین، وجود موادی به نام نارنجین و لیمونین است. زبان مادر شوهر-سانسیوریا
زبان تلخ نقد

زبان تلخ نقد. نقد انسان ها به تلخی گرایش ندارند و را می بیند و علت درد را می شناسد و
سال سوم فصل 3

14.نوک زبان به مزه ی شیرینی و تلخی 52.نور با گذشتن از قرنیه به علت انحنای آن واگرایی پیدا
برچسب :