آئین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی

ماده 1- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی‌ها [اعم از شرکتهای تعاونی متعارف،فراگیرملی واتحادیه ها] به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت مطابق جدول زیر است:

 

ردیف

نوع و موضوع فعالیت تعاونی

حداقل تعداد عضو

حداکثرتعداد عضو

1

 شرکت تعاونی اشتغالزا

7 عضو

نامحدود

2

شرکت تعاونی تامین نیاز حرفه‌ای و صنفی

20 عضو

نامحدود

3

شرکت تعاونی مرزنشینان

1000 عضو

نامحدود

4

شرکت تعاونی دانش‌آموزی

50 عضو

نامحدود

5

شرکت تعاونی سهام عدالت

500 عضو

10% مشمولین استان

6

شرکت تعاونی مسکن (تامین نیاز اعضاء)

7 عضو

200 عضو

7

شرکت تعاونی مصرف

500 عضو

نامحدود

8

شرکت تعاونی اعتبار

50 عضو

نامحدود

9

شرکت تعاونی فراگیردهستان

200عضو

نامحدود

10

اتحادیه‌های موضوع ماده 43 قانون بخش تعاونی

7عضو

نامحدود

11

اتحادیه های بازرگانی

(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350)

7 عضو

نامحدود

12

اتحادیه‌های اعتباری

(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350)

50 عضو

نامحدود

13

اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی

(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350)

7عضو

نامحدود

 

تبصره 1-  مقصود از شرکت تعاونی اشتغالزا, تعاونی است که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی تشکیل می‌شود.

تبصره 2-  چنانچه شرکت تعاونی اشتغالزا با استفاده از کمک‌های دولتی برای اعضاء تشکیل شود, تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل 50%  مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

تبصره 3-  در شرکت های تعاونی مسکن (تامین نیاز اعضاء)، پذیرش عضو افزون بر 200 نفر، حسب ظرفیت و امکانات تعاونی و صلاحیت فنی و حرفه‌ای مدیران تعاونی با مجوز معاونت تشکیل، توسعه ونظارت تعاونی ها صورت می پذیرد.

تبصره 4- حداقل وحداکثر تعدادعضوشرکت های تعاونی موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون بخش تعاونی ، درهر مورد بانظر معاونت تشکیل، توسعه ونظارت تعاونی ها خواهدبود.

ماده 2- حداقل تعداد سهم هر عضو در اساسنامه تعاونی تعیین می‌گردد وحداکثر سهم هر عضو ‌ 30% کل سرمایه تعاونی خواهد بود که بارعایت ماده 20 قانون بخش تعاونی وتصویب مجمع عمومی اعمال می شود.

تبصره - حداکثر سهم هر عضو ‌درشرکت تعاونی فراگیردهستان 15% کل سرمایه تعاونی است.

ماده 3- مقررات این آیین نامه عطف به ما سبق نمی شود.

این آیین نامه در 3 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/89 به تصویب وزیر تعاون رسیده است وجایگزین آیین نامه مصوب 18/2/86 می گردد.


مطالب مشابه :


پذیرش عضو جدید

« اطلاعیه » به اطلاع کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان البرز اعم از قراردادی، پیمانی
جذب کارآموز در شرکت برق استان البرز

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از کارآموزان رشته های بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط
چکیده مقاله: ارزیابی بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک در صنعت برق

شرکت توزیع نیروی برق استان شرکت توزیع نیروی برق نیروی برق استان البرز
تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و انتخاب مدیر عامل

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز. آیین نامه تشکیل مجامع شرکت توزیع نیروی برق استان
آئین نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز. آیین نامه تشکیل مجامع شرکت توزیع نیروی برق استان
اطلاع از ماده 147 و مراحل دریافت سند مالکیت

شرکت توزیع نیروی برق استان اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان البرز.
دستورالعمل رسیدگی به شکایات

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز. آیین نامه تشکیل مجامع شرکت توزیع نیروی برق استان
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز. آیین نامه تشکیل مجامع شرکت توزیع نیروی برق استان
آیین نامه تشکیل مجامع عمومی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز. آیین نامه تشکیل مجامع شرکت توزیع نیروی برق استان
ادارات کرج

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و غرب استان تهران .
برچسب :