آئين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوب 13/2/1368 با اصلاحات بعدي

            فصل اول ـ تعاريف

ماده 1 ) تأسيسات گردشگري واحدهايي هستند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي ، اقامت و خدمات مسافرتی به مسافران يا ميهمانان طبق ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه به شرح زير تأسيس شده يا مي‌شوند:

1 ـ هتل ، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی

2ـ مهمانپذیر

3ـ مراکز خود پذیرائی شامل هتل آپارتمان ، پانسیون ، زائر سرا و از این قبیل

4ـ مراکز اقامتی جوانان

5 ـ تفرجگاهها ، اردوگاه گردشگري ، محوطه های کمپینگ و کاروانها

6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات)

7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی

8- مناطق نمونه گردشگری

9- اقامتگاهها با مالکیت زمانی

تبصره 1 ـ  واگذاري مالکيت زماني مشاع يا مالکيت زماني منافع حداکثر 40% از ظرفيت اقامتي هر يک از تاسيسات اقامتي موضوع اين آئين نامه به افراد متعدد به نحوي که مالک مشاع عين يا مالک منافع آن بوده و به موجب قرارداد فيمابين حق استفاده در مدت معيت در سال را به طور موبد يا محدود داشته باشد ، با کسب مجوز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس مقررات مربوط به پذيره نويسي شرکتهاي سهامي عام بلامانع است. ترتيبات اداره واحد و حقوق و وظايف متقابل مالکان در قالب دستورالعملي است که سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آنرا تهيه و تصويب ميکند.

الف- مالک حق مالکيت زماني مشاع تاسيسات اقامتي موضوع اين آئين نامه ، حق فروش ، اجاره يا معاوضه خواهد داشت ، در اين صورت تعهدات ناشي از قرارداد اوليه بين خريدار و فروشنده بر عهده مالک بعدي قرار خواهد گرفت.

ب- هزينه نگهداري و ارائه خدمات کل مجموعه به نسبت سهم بر عهده همه مالکان است و مديريت مجموعه بر عهده مالک يا نماينده مالکان حداقل 60% از ظرفيت مجموعه خواهد بود.

ج- معاوضه يا اجاره مالکيت منافع در مالکيت زماني منافع تابع مفاد قرارداد اوليه بين طرفين خواهد بود.

د- واگذاري مالکيت زماني منافع محدود به اتباع خارجي با کسب مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز است.

هـ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سند مالکيت به نام هر يک از مالکان زماني مشاع تاسيسات گردشگري صادر نمايد و سيستم بانکي اسناد فوق را به عنوان وثيقه قبول و تسهيلات بانکي لازم را براي خريداران تامين خواهد کرد.

تبصره 2 ـ فروش مالکيت زماني با همان ميزان مالکيت و زمان اوليه ميسر است و تفکيک آن به سهم يا زمان ممنوع است.

                              فصل دوم ـ ضوابط صدور مجوز ايجاد، اصلاح و يا تكميل تأسيسات گردشگري 

ماده 2 ) متقاضي ايجاد، اصلاح و يا تكميل واحد مربوطه گردشگري مكلف است پس از كسب موافقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مدارك لازم دال برقانوني بودن تصرف ملك و در صورت استيجاري بودن ملك، مدارك رسمي مربوط به موافقت مالك را به انضمام نقشه‌هاي كامل واحد مربوط و موافقت ارگان‌هاي ذيربط و ساير مدارك مورد نياز اعلام شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را جهت بررسي و تطبيق با ضوابط مربوطه به وزارت مذكور تسليم نمايد.

 

ماده 3 ) تشخيص نياز مناطق مختلف كشور به ايجاد تأسيسات گردشگري و صدور مجوز ايجاد، اصلاح، تكميل، تجهيز و بهره برداري اين تأسيسات منحصراً با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌باشد.

تبصره 1 ـ كلية دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ضوابط اجرايي قانوني و مورد عمل خود را در ارتباط با موضوع اين ماده جهت رعايت آنها به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام نمايند و آن سازمان مكلف است هنگام صدور مجوز مقررات مزبور را لحاظ نمايد.

 تبصره 2 ـ دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي، چنانچه در وظايف قانوني‌شان، ايجاد تأسيسات فوق‌الذكر پيش‌بيني شده باشد يا بشود، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

 

ماده 4 ) شهرداري‌ها و ساير مراجع صادر كننده پروانه ساختمان مشمول اين آيين نامه، موظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود، مقررات اعلام شده توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را نيز در اين زمينه مراعات نمايند.

 

ماده 5 ) دارنده مجوز ايجاد، اصلاح و يا تكميل واحد مربوطه گردشگري مكلف است طرح مربوطه را براساس برنامه زمانبندي شده و مهلت مقرر به پايان برساند و به طور مرتب پيشرفت كار را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اطلاع دهد.

 

  فصل سوم ـ ضوابط صدور پروانه بهره برداري

ماده 6 ) دارندة مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عمليات ساختماني و تجهيز واحد مربوط ، مراتب را جهت دريافت پروانه بهره‌برداري به اطلاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نماید. سازمان برای واحدهائی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند پروانه بهره‌برداری صادر می‌نماید.

 

تبصره 1 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري صرفاً براي محل‌هاي تأييد شده پروانه بهره‌برداري صادر خواهد كرد و پروانه صادره قابل تسري براي تأسيسات گردشگري نقاط ديگر نمي‌باشد.

 

تبصره 2 ـ مدت اعتبار پروانه بهره برداري تأسيسات گردشگري از تاريخ صدور سه سال تمام بوده و تمديد آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری ، توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.

 

ماده 7 ) بهره‌بردار تأسيسات گردشگري بايد داراي شرايط زير باشد:

الف ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب ـ متدين به دين اسلام و يا ساير اديان رسمي جمهوري اسلامي ايران.

ج ـ نداشتن محكوميت كيفري مؤثر كه موجب سلب حقوق اجتماعي گردد.

د ـ داشتن كارت معاينه بهداشتي و عدم اعتياد به مواد مخدر.

هـ ـ داشتن صلاحيت فردي به تأييد مراجع ذيربط.

و ـ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم.

 

تبصره 1 ـ اصلاحي مصوب 24/3/1371 ـ هرگاه درخواست كننده پروانه بهره برداري شخص حقوقي باشد بايد مديران آن نيز شرايط اين ماده را دارا باشند و در اسـاسنـامه آن فعاليت در زمينه خدمات گردشگري پيش‌بيني شده باشد

 

تبصره 2 ـ در صورت مشاع بودن مالكيت تأسيسات گردشگري مالكين مؤظفند يك نفر واجد شرايط را از ميان خود به عنوان نماينده رسمي معرفي نمايند. پروانه بهره‌برداري فقط به نام وي صادر خواهند شد.

تبصره 3 ـ در صورتي كه دارنده پروانه بهره‌برداري فوت نمايد وراث موظف اند حداكثر تا يك سال با رعايت تبصره 2 اين ماده تقاضاي صدور پروانه بهره‌برداري مجدد را بنمايد. در اين مدت پروانه بهره‌برداري قبلي به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 8 ) انتقال پروانه بهره‌برداري تأسيسات گردشگري در صورت واجد شرايط بودن متقاضي جديد منوط به موافقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌باشد.

 

ماده 9) تبديل و تغيير نوع بهره‌برداري تأسيسات گردشگري موضوع اين آيين نامه تحت هر عنوان بايد با موافقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باشد.

                             فصل چهارم ـ ضوابط درجه‌بندي

ماده 10 ) تأسيسات گردشگري موضوع اين آئين نامه حسب نوع مشخصات فني، تجهيزاتي و كيفيت ارائه خدمات به شرح زير درجه‌بندي مي‌شوند:

الف ـ مهمانخانه‌ها و مهمانسرا ها به پنج درجه، يك ستاره ، دو ستاره ، سه ستاره ، چهار ستاره ،  پنج ستاره.

ب ـ تأسيسات اقامتي ديگر به سه درجه، يك ستاره ، دو ستاره ، سه ستاره.

ج ـ واحدهاي پذيرايي بين‌راهي به سه درجه، يك ، دو ، سه.

تبصره 1 ـ شرح مشخصات و ضوابط فني، بهداشتي، تجهيزاتي و درجه بندي تأسيسات گردشگري موضوع اين آيين نامه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و با همكاري وزارت بهداشت (در زمينة مسايل بهداشتي) و ساير دستگاه‌هاي ذيربط (حسب مورد) تعيين و پس از تصويب رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 2 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌تواند به واحدهاي اقامتي كه تجهيزات و خدماتي بيش از حد ضوابط لازم براي درجه مصوب ارائه مي‌كنند طبقه ممتاز اعطا نمايد.

 ماده 11 ) درجه‌بندي ، تغيير و سلب درجه و همچنين نرخ گذاري اتاق ، اغذيه و ساير خدمات تاسيسات گردشگري مطابق دستورالعمل ذيل مي‌باشد.

1- درجه‌بندي ، سلب و تغيير درجه تاسيسات گردشگري بر عهده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. بدين منظور کميسيون درجه‌بندي با ترکيب اعضاي ذيل در استانها تشکيل خواهد شد:

-     رئيس سازمان / مدير کل ميراث فرهنگي و گردشگري استان به عنوان رئيس کميسيون

-     نماينده تشکل صنفي مربوطه

-     نماينده دفتر تدوين استانداردهاي فني و نظارت

2- کميسيون درجه‌بندي موظف است بر طبق استانداردهاي فني مصوب ابلاغ شده سازمان ، تاسيسات گردشگري را درجه‌بندي ، سلب و تغيير درجه دهد. بدين منظور سازمان مي‌تواند از مشاورين و کارشناسان فني تعيين صلاحيت شده به عنوان عامل تطبيق استانداردهاي فني استفاده نمايد.

تبصره - شيوه نامه ، شرح وظايف و نحوه عملکرد مشاورين و کارشناسان فني شرکتهاي صاحب صلاحيت (عوامل تطبيق) توسط سازمان تدوين و ابلاغ خواهد شد.

3 – در هر يک از تاسيسات گردشگري که ضوابط و استانداردهاي فني مصوب سازمان رعايت شود ، نرخ اتاق ، اغذيه و اشربه و ساير خدمات توسط بهره‌بردار تعيين خواهد شد. تشکل صنفي نرخهاي تعيين شده را ممهور ، يک نسخه از آنرا براي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان و نسخه ديگر را براي نصب در واحد مورد بهره‌برداري ارسال مي‌نمايد.

تبصره – نرخ تاسيسات گردشگري که موفق به اخذ گواهينامه استاندارد کيفيت خدمات گردشگري نشده باشند توسط سازمان و تشکل صنفي مربوطه تعيين و به بهره‌بردار ابلاغ مي‌گردد.

 ماده 12 ) سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌تواند قبل از درجه‌بندي ، براي واحدهاي تازه تأسيس ، پروانه بهره‌برداري موقت صادر و ميزان خدمات آن واحدها را حداكثر بر اساس درجه‌اي كه در موافقت اصولي ذكر شده است ، تعيين نمايد.

 

ماده 13 ) سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد حداكثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره‌برداري موقت نسبت به درجه بندي و صدور پروانه بهره‌برداري قطعي جهت تأسيسات گردشگري اقدام كند.

    فصل پنجم ـ شرايط اداره كنندگان تأسيسات گردشگري

ماده 14 ) مسؤوليت اداره تأسيسات گردشگري موضوع اين آيين نامه به عهده مديري خواهد بود كه بايد واجد شرايط زير باشد:

الف ـ متدين به دين اسلام و يا ساير اديان رسمي جمهوري اسلامي ايران برای اتباع ایرانی

ب ـ دارا بودن گواهي عدم سوء پيشينه كيفري.

ج ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم برای اتباع ایرانی

د ـ دارا بودن گواهي صلاحيت‌هاي لازم به تأييد مراجع ذي‌ربط و يا صدور اجازه اشتغال به كار از مراجع مربوط.

هـ ـ دارا بودن گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر و داشتن كارت معاينه بهداشتي.

و ـ دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و يا معادل آن.

ز ـ دارا بودن گواهينامه معتبر مربوط به طي دوره آموزشي تخصصي از مراكز آموزشي داخل يا خارج از كشور به تأييد مراجع ذي‌ربط و يا داشتن سابقه تجربي در مديريت واحدهاي اقامتي و پذيرايي و اطلاعات كافي در زمينه شغلي به تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.

ح ـ مديران واحدهاي اقامتي سه ستاره، چهار ستاره، پنج ستاره بايد به تناسب درجة واحد در حد لزوم به يكي از زبان هاي انگليسي، فرانسه، آلماني يا عربي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تسلط داشته باشند.

 تبصره 1 ـ صلاحيت مذكور در بند « د »‌ داوطلبان مديريت تأسيسات گردشگري ، پس از موفقيت آنها در آزمايش صلاحيت فني و تخصصي توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از مراجع ذي‌ربط استعلام خواهد شد.

 تبصره 2 ـ افرادي كه سابقه در مديريت تأسيسات گردشگري داشته باشند به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌توانند بدون داشتن شرط بند « و » مديريت تأسيسات را عهده‌دار شوند.

 ماده 15 ) سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي مديران واحدهاي تأسيسات گردشگري واجد شرايط اين ماده كارت مديريت صادر خواهد كرد. مدت اعتبار اين كارت سه سال خواهد بود مديران موظف‌اند در پايان مدت نسبت به تجديد اين كارت اقدام نمايند.

تبصره 1 ـ هر شخص فقط مي‌تواند مديريت يك واحد گردشگري را عهده‌دار شود.

تبصره 2 ـ مديران تأسيسات گردشگري غير از اشتغال در واحد مربوطه نبايد شغل ديگري داشته باشند.

 ماده 16 ) دارندگان پروانه بهره برداري از تأسيسات گردشگري در صورت غيبت مدير واحد به مدت بيش از يك ماه موظفند ضمن معرفي جانشين واجد شرايط ، قبلاً موافقت كتبي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را اخد نمايند. جانشين مربوط ، در مدت تعيين شده مي‌تواند اداره واحد گردشگري را عهده‌دار شود. در صورتي كه مدير در پايان مدت موافقت شده حضور خود را در محل كار كتباً اعلام ننمايد ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌تواند او را از مديريت عزل و با واحد مربوطه برابر مادة 18 اين آيين نامه رفتار نمايد.

      فصل ششم ـ نظارت بر فعاليت تأسيسات گردشگري

ماده 17 ) نظارت بر فعاليت تأسيسات گردشگري موضوع اين آيين نامه از جهت كيفيت و سطح ارائه خدمات و رعايت ضوابط درجه‌بندي و نرخ‌هاي تعيين شده به عهده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است در صورت مشاهده مسامحه در حسن اداره و نگهداري تأسيسات گردشگري و يا هر گونه نارسايي و تخلف از مفاد اين آيين نامه به شرح زير عمل خواهد شد:

1 ـ تذكر كتبي.

2ـ اخطار كتبي با تعيين مهلت مناسب جهت رفع اشكال و نارسايي‌ها.

3 ـ تنزيل طبقه ( در خصوص واحدهاي اقامتي).

4ـ لغو موقت اجازة بهره برداري تا رفع اشكال و نارسايي‌ها ( در خصوص واحدهاي پذيرايي حداكثر تا يك ماه).

5 ـ ارجاع موضوع به كميسيون درجه‌بندي جهت اتخاذ تصميم هاي زير:

اول ـ تنزيل درجه واحد.

دوم ـ تعطيل موقت واحد تا رفع نارسايي‌ها.

سوم ـ لغو كارت مديريت واحد گردشگري در صورتي كه فاقد شرايط و صلاحيت لازم گردد و يا ضوابط مقرر را رعايت ننمايد.

چهارم ـ لغو پروانه بهره‌برداري.

تبصره 1 ـ مواد مذكور در رديف‌هاي 1 و 2و 3 و 4 اين ماده رأساً توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعمال خواهد شد.

تبصره 2 ـ در موارد ضروري بر حسب تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مراتب تخلف بدون رعايت ترتيب‌هاي ماده 17 مستقيماً جهت اتخاذ تصميم به كميسيون درجه‌بندي ارجاع خواهد شد.

تبصره 3 ـ در صورت گرانفروشي و كم فروشي واحدهاي پذيرايي بين‌راهي ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌تواند برابر رديف 4 ماده 17 و يا تبصره 2 اين ماده اقدام نمايد.

تبصره 4 ـ کمیسیون درجه‌بندی مي‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 2 سال از عهده‌داری مدیریت یا بهره‌برداری تاسیسات گردشگری محروم نماید.

ماده 18 ) در صورت فوت، استعفا يا لغو كارت مديريت واحد گردشگري ، بهره بردار موظف است ظرف مدت حداكثر يك ماه نسبت به تعيين و معرفي مدير واجد شرايط طبق ماده 14 اين آيين نامه اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام، واحد مزبور تعطيل و پروانه بهره‌برداري آن لغو خواهد شد.  

 ماده 19 ) چنانچه رسيدگي به خلاف واحد گردشگري از حيطه اختيارات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خارج باشد بايد فوراً موضوع به مراجع ذيصلاح جهت اقدام قانوني اعلام شود.

 ماده 20 ) چنانچه واحد گردشگري بدون داشتن مجوز و يا عذر موجه سه ماه تعطيل باشد، پروانه بهره‌برداري آن رأساً توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري لغو و براي شروع بهره‌برداري مجدد رعايت كليه مواد اين آيين نامه الزامي است.

تبصره 1 ـ تشخيص موجه يا غير موجه بودن علت « تعطيل »‌با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.

تبصره 2 ـ تأسيسات گردشگري كه فعاليت آنها فصلي است به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشمول اين ماده نخواهند بود.

 ماده 21 ) مديران تأسيسات گردشگري موظف به رعايت مقررات و موازين جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند.

 ماده 22 ) مديران تأسيسات گردشگري موظف اند فهرست نرخ اتاق، اغذيه، آشاميدني‌ها و ساير خدمات واحد مربوطه را در فرم و اندازه‌هاي استاندارد در محلي مناسب در معرض ديد مسافران و ميهمانان نصب نموده و مسؤول رعايت آن نيز مي‌باشند.

تبصره ـ زبان جهانگردي در كشور انگليسي، فرانسه، آلماني وعربي است و تأسيسات گردشگري حسب نياز موظف‌اند صورت حساب‌ها و فهرست نرخ اغذيه و ساير خدمات خود را روي نمونه هايي كه به زبان فارسي و يكي از زبان هاي فوق الذكر تهيه شده است به مشتريان ارائه نمايند.

 ماده 23 )  تأسيسات گردشگري موظف اند نيروي انساني مورد نياز خود را طبق دستورالعمل هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با رعايت اولويت از فارغ التحصيلان و كارآموختگان مدارس و مراكز آموزش خدمات گردشگري و مؤسسات مشابه داخلي يا خارجي تأمين كنند و كاركناني را كه آموزش نديده‌اند براي اخذ تعليمات لازم به مراكز آموزشي مربوطه معرفي نمايند.

                             فصل هفتم ـ مواد متفرقه

ماده 24 ) ادارات نظارت بر اماكن عمومي نیروی انتظامی جمهوري اسلامي ايران مكلف‌اند به تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري رأساً از ادامه فعاليت تأسيسات گردشگري كه خلاف مقررات اين آيين نامه عمل كنند و همچنين تأسيسات غير مجاز كه به اسكان و پذيرايي ميهمانان و مسافران مبادرت مي نمايند جلوگيري نموده و نتيجه را كتباً‌ به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام نمايند.

 تبصره 1 ـ جلوگيري از ادامه فعاليت تأسيسات گردشگري متخلف و غير مجاز بايد پس از تعيين مهلت مناسب به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و در صورت لزوم توأم با لاك و مهر يا پلمپ تمام يا قسمتي از واحد صورت گيرد كه حدود آن بنا به اعلام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌باشد.

تبصره 2 ـ در موارد سلب درجه و تعطيل دايم واحد گردشگري مراجع مذكور در ماده 24 موظف‌اند همزمان با اجراي دستور تعطيل نسبت به محو نام و ساير علايم و آثار واحد گردشگري از روي تابلو‌ها و غيره نيز اقدام نمايند.

 ماده 25 ) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این آئین نامه ، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی تاسیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارائه نماید.

 ماده 26 ) تأسيسات گردشگري ارگان‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و نهاد‌هاي انقلاب اسلامي نيز مشمول مفاد اين آيين نامه مي‌باشد. بديهي است مؤسسات دولتي مشمول اين آيين نامه ملزم به احراز آن دسته از شرايط مندرج در اين آيين نامه كه بر اساس دولتي بودن آنها موضوعيت ندارند، نمي‌باشند.

 ماده 27 ) اين آيين نامه مشتمل بر27 ماده و 26 تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب كليه آيين نامه‌هاي قبلي و مقررات و ضوابطي كه مغاير با آن باشد از درجه اعتبار ساقط است.

 

                                                                                                           


مطالب مشابه :


مجموعه دستورالعملها، قوانين و مقررات مناطق نمونه گردشگري

مجموعه دستورالعملها، قوانين و مقررات مناطق نمونه گردشگري. ، نحوه انعقاد قرارداد
مراحل صدور موافقت اصولی (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری )

مناطق نمونه گردشگري ; ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با عقد قرارداد با بانكهاي عامل
روش نامه اعطای وام و تسهيلات در تاسیسات گردشگری ایران

9- مناطق نمونه گردشگري فتوكپي قرارداد با پيمانكاران كارهاي ساختماني و تاسيساتي طرح
معاونت سرمايه گذاري و طرح ها

فاصله منطقه نمونه گردشگري پارک ملی گلستان تا ها و مؤسسـات مالي طرف قرارداد با
آئين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مصوب 13/2/1368 با اصلاحات بعدي

اطلاعات نوین گردشگري و 8- مناطق نمونه آن بوده و به موجب قرارداد فيمابين حق استفاده در
گردشگری

در حال حاضر بيش از 650 منطقه نمونه گردشگري توسط در اين راستا شرکت با عقد قرارداد همکاري
« شرح وظایف مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري »

« شرح وظایف مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري » مدیر فنی شخصی است که با تایید سازمان
نمونه قرارداد حسابرسي مالي

نمونه قرارداد حسابرسي توضيح اينكه به دليل انجام رسيدگيها بر مبناي نمونه گيري و ديگر
برچسب :