نمونه سئوالات درس شناخت مواد و مصالح

سوالات تستی شناخت مواد ومصالح

1

کدام یک ریز دانه می باشند؟

 

الف ) ماسه ب ) لای ج ) شن د ) الف و ب

2

کدام یک از خاکهای زیر میان دانه می باشند؟

 

الف ) خاک رس ب ) ماسه ج ) لای ج ) شن

3

ابعاد ذرات ماسه ................. میکرون تا .................... میلیمتر می باشد.

 

الف ) 60-2 ب ) 60-60 ج ) 60-30 د ) 60-32

4

ابعاد ذرات شن ................. تا .................... میلیمتر می باشد.

 

الف ) 2-60 ب ) 20-60 ج ) 30-62 د ) 20-40

5

کدامیک جزو خاکهای چسبنده می باشند.

 

الف ) ماسه ب ) خاک رس ج ) لای د ) موارد ب و ج

6

در کدام خاک نیروی چسبندگی باعث نگهداری دانه ها بر روی هم هستند .

 

الف ) ماسه ب ) خاک رس ج ) لای د ) موارد ب و ج

7

كدام ملات براي ديوارهاي سنگي بكارمي رود.

 

الف ) ملات ماسه سيمان ب ) ملات باتارد ج ) ملات ماسه آهكي د ) هرسه مورد

8

آجرهائي كه ……………..دارنددچارمشكل آلوئك خواهد شد.

 

الف ) دانه هاي ريزآهكي ب ) دانه هاي ريزسولفاتي ج ) دانه هاي درشت آهكي د ) دانه هاي درشت سولفاتي

9

سنگدانه ها .................... حجم بتن را تشکیل می دهند.

 

الف ) 4/3 ب ) 3/2 ج ) 3/1 د ) 2/1

10

دانه بندی سنگدانه ها یعنی :

 

الف ) جدا کردن شن و ماسه از هم ب ) مخلوط کردن شن و ماسه با هم

ج ) توزیع اندازه ذرات سنگدانه د ) توزیع شن و ماسه به نسبت مساوی

11

كدام خصوصيت ازخصوصيات اصلي آجرنمي باشد.

 

الف ) يكپارچه وسخت ب ) مقاوم دربرابريخبندان ج ) تخلخل درآب د ) مقاومت مكانيكي

12

بزرگترین اندازه سنگدانه در بتن ریزی های حجیم ................ میلیمترمی باشد.

 

الف ) 63 ب ) 60 ج ) 22 د ) 30

13

بزرگترین اندازه سنگدانه در بتن های معمولی ................ میلیمترمی باشد.

 

الف ) 63 ب ) 60 ج ) 22 د ) 30

14

عامل اساسی در مقاومت بتن چه می باشد؟

 

الف ) مقدار سیمان ب ) مقدار سنگدانه ج ) مقدار میلگرد د ) نسبت آب به سیمان

 

 

 

15

مبنای محاسبات در تعیین مقاومت فشاری بتن بر مبنای بتن ............... روزه می باشد.

 

الف ) 7 ب ) 28 ج ) 56 د ) 90

16

کدامیک از مواد متشکله سیمان نمی باشد ؟

 

الف ) آهک زنده ب ) سیلیس ج ) اکسید آلومینیوم د ) ماسه

17

پختن سیمان در چه دمائی انجام میگیرد؟

 

الف ) 1400 درجه سانتیگراد ب ) 1100 درجه سانتیگراد ج ) 900 درجه سانتیگراد د ) 180 درجه سانتیگراد

18

از سیمان معمولی در چه کارهائی استفاده می شود؟

 

الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی ب ) در بتن ریزیهای حجیم ج ) در مناطق سردسیر د ) در جاهائی که خطر سولفاتها وجود دارد

19

از سیمان نوع 2 در چه کارهائی استفاده می شود؟

 

الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی ب ) در بتن ریزیهای حجیم ج ) در مناطق سردسیر د ) در جاهائی که سولفاتهای متوسط وجود دارد

20

از سیمان نوع 4 در چه کارهائی استفاده می شود؟

 

الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی ب ) در بتن ریزیهای حجیم ج ) در مناطق سردسیر د ) در جاهائی که خطرسولفاتها وجود دارد

21

از سیمان نوع 5 در چه کارهائی استفاده می شود؟

 

الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی ب ) در بتن ریزیهای حجیم ج ) در مناطق سردسیر د ) در جاهائی که خطرشدید سولفاتها وجود دارد

22

از سیمان نوع 3 در چه کارهائی استفاده می شود؟

 

الف ) کارهای بنائی و بتنی معمولی ب ) در بتن ریزیهای حجیم ج ) در مناطق سردسیر د ) در جاهائی که خطرشدید سولفاتها وجود دارد

23

استفاده از مواد کندگیر در ساخت بتن در چه جاهائی کاربرد دارد.

 

الف ) در برابر یخبندان ب ) در هوای گرم ج ) در هوای سرد د ) موارد الف و ج

24

برای مقاومت بتن در برابر یخبندان به آن چه موادی اضافه می کنند؟

الف ) مواد روان کننده ب ) مواد حباب زا ج ) مواد کندگیر د ) مواد زودگیر

25

استفاده از مواد زودگیر در ساخت بتن در چه جاهائی کاربرد دارد.

 

الف ) در برابر یخبندان ب ) در هوای گرم ج ) در هوای سرد د ) موارد الف و ج

26

برای هیدراتاسیون کامل سیمان به چه مقدار آب نیاز می باشد؟

الف ) 35-25 درصد وزن سیمان ب ) 30-20 درصد وزن سیمان ج ) 25-15 درصد وزن سیمان د )80-65 درصد وزن سیمان

27

کدام گزینه در مورد ترکیبات سیمان صحیح می باشد؟.

 

الف ) آهک زنده –سیلیس-آلومینا-اکسیدآهن ب ) آهک –سیلیس-آلومینا-اکسیدآهن

ج ) آهک زنده –سیلیس-آلومینیوم-اکسیدآهن ج ) آهک زنده –خاک رس-آلومینیا-اکسیدآهن

28

گچ ساختمانی در چه دمائی تهیه می گردد.

 

الف ) 150-107 درجه سانتیگراد ب ) 180-160 درجه سانتیگراد ج ) 200-180 درجه سانتیگراد د ) 320-300 درجه سانتیگراد

29

گچ مدل در چه دمائی تهیه می گردد.

 

الف ) 150-107 درجه سانتیگراد ب ) 180-160 درجه سانتیگراد ج ) 200-180 درجه سانتیگراد د ) 320-300 درجه سانتیگراد

30

گچ اندود در چه دمائی تهیه می گردد.

 

الف ) 150-107 درجه سانتیگراد ب ) 180-160 درجه سانتیگراد ج ) 200-180 درجه سانتیگراد د ) 320-300 درجه سانتیگراد

 

31

گچ سوخته در چه دمائی تهیه می گردد.

 

الف ) 150-107 درجه سانتیگراد ب ) 180-160 درجه سانتیگراد ج ) 200-180 درجه سانتیگراد د ) 320-300 درجه سانتیگراد

32

در تهیه ملات گچ چه مقدار آب به آن اضافه میکنیم .

 

الف ) 35-25 درصد وزن گچ ب ) 80-65 درصد وزن گچ ج ) 80-60 درصد وزن گچ د ) 85-65 درصد وزن گچ

33

به چه دلیل از ملات گچ و خاک استفاده می نمائیم ؟

 

الف ) براب کندگبر کردن گچ ب ) برای اندود روی دیوارهای داخلی ج ) مقرون به صرفه بودن د ) هر سه مورد

34

چنانچه نسبت آب به گچ مصرفی 50 درصد باشد آغاز گرفتن ملات گچ چقدر طول می کشد؟ .

 

الف ) 10 دقیقه ب) 15 دقیقه ج ) 56 دقیقه د ) 32 دقیقه

35

چنانچه نسبت آب به گچ مصرفی 80 درصد باشد آغاز گرفتن ملات گچ چقدر طول می کشد؟ .

 

الف ) 10 دقیقه ب) 15 دقیقه ج ) 56 دقیقه د ) 20 دقیقه

36

كداميك از خصوصيات سنگهاي آذرين مي باشد؟

 

الف) از سرد شدن و انجماد مواد مذاب داخل زمين به وجود مي آيد.

ب) از ته نشين شدن مواد محلول در آب درياها و رودخانه ها به وجود مي ايد.

ج) سنگهائي هستند كه طي فرايندي سبب تغييراتي در شكل،ساخت و تركيب كاني شناسي آنها مي شود.

د) سنگهائي كه به وسيله جريان رودخانه ها در محل جمع مي شود.

37

كداميك از خصوصيات سنگهاي رسوبي مي باشد؟

 

الف) از سرد شدن و انجماد مواد مذاب داخل زمين به وجود مي آيد.

ب) از ته نشين شدن مواد محلول در آب درياها و رودخانه ها به وجود مي ايد.

ج) سنگهائي هستند كه طي فرايندي سبب تغييراتي در شكل،ساخت و تركيب كاني شناسي آنها مي شود.

د) سنگهائي كه به وسيله جريان رودخانه ها در محل جمع مي شود.

38

كداميك از خصوصيات سنگهاي دگرگون مي باشد؟

 

الف) از سرد شدن و انجماد مواد مذاب داخل زمين به وجود مي آيد.

ب) از ته نشين شدن مواد محلول در آب درياها و رودخانه ها به وجود مي ايد.

ج) سنگهائي هستند كه طي فرايندي سبب تغييراتي در شكل،ساخت و تركيب كاني شناسي آنها مي شود.

د) سنگهائي كه به وسيله جريان رودخانه ها در محل جمع مي شود.

39

سنگ كوارتزيت جزو كدام دسته از سنگها مي باشد

 

الف) رسوبي ب) دگرگون ج) آذرين د) آذرين آتشفشاني

40

سنگ گرانوديوريت جزو كدام دسته از سنگها مي باشد

 

الف) رسوبي ب) دگرگون ج) آذرين د) آذرين آتشفشاني

41

سنگ ديوريت جزو كدام دسته از سنگها مي باشد

 

الف) رسوبي ب) دگرگون ج) آذرين د) آذرين آتشفشاني

42

سنگ گرانيت جزو كدام دسته از سنگها مي باشد

 

الف) رسوبي ب) دگرگون ج) آذرين د) آذرين آتشفشاني

43

سنگ مرمر جزو كدام دسته از سنگها مي باشد

 

الف) رسوبي ب) دگرگون ج) آذرين د) آذرين آتشفشاني

44

كدام دسته از سنگها داراي ساختمان بلوري مي باشند.

 

الف) رسوبي ب) دگرگون ج) آذرين دروني د) آذرين آتشفشاني

45

كداميك از خصوصيات زير مربوط به سنگهاي آذرين دروني مي باشد.

 

الف) ساختمان بلوري ب) مقاومت يكسان در تمام جهات ج) مقاوم در برابر اسيد سيتريك د) هر سه مورد

46

سنگ كلسيت جزو كدام دسته از سنگها مي باشد

 

الف) رسوبي ب) دگرگون ج) آذرين د) آذرين آتشفشاني

47

شن و ماسه جزو كدام دسته از سنگها مي باشند.

 

الف) رسوبي ب) دگرگون ج) آذرين د) آذرين آتشفشاني

48

سنگ کوارتزیت جزو كدام دسته از سنگها مي باشد

 

الف) رسوبي ب) دگرگون ج) آذرين د) آذرين آتشفشاني

49

كداميك جزو سنگهاي رسوبي آواري مي باشند.

 

الف) سينيت ب) كنگلومرا ج) ديوريت د) گابرو

50

كداميك جزو سنگهاي رسوبي غير آواري مي باشند.

 

الف) سينيت ب) كنگلومرا ج) سنگ گچ د) گرانيت

51

كداميك از سنگهاي زير در ديوار سازي استفاده مي شود؟

 

الف) سنگ بادكوبه اي ب) تراورتن ج) مرمريت د) گرانيت

52

كداميك از سنگهاي زير در ديوار سازي استفاده مي شود؟

 

الف) قواره بادبر ب) تراورتن ج) مرمريت د) گرانيت

53

كداميك از سنگهاي زير در نماسازي استفاده مي شود؟

 

الف) گرانيت ب) تراورتن ج) چینی د) هر سه مورد

54

كداميك از سنگهاي زير در نماسازي استفاده مي شود؟

 

الف) گرانيت ب) تراورتن ج) مرمريت د) هر سه مورد

55

سنگهاي ساختماني بايد حداكثر ................... درصد جذب آب را داشته باشد.

 

الف) 6 ب) 8 ج) 18 د) 12

   


مطالب مشابه :


نمونه سئوالات درس شناخت مواد و مصالح

نمونه سئوالات درس شناخت مواد و مصالح دفترچه مطالعات طرح هنرستان معماری .
نمرات درس شناخت مواد و مصالح دانشگاه هرمزان

نمرات درس شناخت مواد و مصالح دانشگاه هرمزان دفترچه مطالعات طرح هنرستان معماری .
نمونه سئوالات درس شناخت مواد و مصالح سال دوم معماری

نمونه سئوالات درس شناخت مواد و مصالح سال از سرد شدن و انجماد مواد مذاب داخل زمين طرح درس.
درس شناخت مواد و مصالح

انجمن معماران جوان - درس شناخت مواد و مصالح - - انجمن معماران درس طرح ۱. درس طرح 2
دانلود جزوه شناخت مواد و مصالح

دانلود جزوه شناخت مواد و مصالح دستنویس درس شناخت مواد و مصالح روی لینک طرح نهائی. شیت
جزوه شناخت مواد و مصالح ساختمانی

دوستان سلام. از لینک زیر میتوانید جزوه مربوط به شناخت مواد و مصالح ساختمانی را که جناب استاد
جزوه شناخت مواد و مصالح دانشجویان غیرانتفاعی هرمزان بیرجند

جزوه شناخت مواد و مصالح راهنمایی جهت امتحان درس دفترچه مطالعات طرح
برچسب :