کت یقه انگلیسی- 2

چند نکته در مورد کت یقه انگلیسی :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ابتدا در مورد یقه انگلیسی توضیحی بدم و اون اینکه یقه انگلیسی جدا 2 مدل دارد یکی اینکه لاسکینه پهن و دیگر اینکه لاسکینه باریکه . در اینجا هر دو مدل رو توضیح خواهم داد .

دوم اینکه ابتدا باید الگوی خام را طبق مراحل شش گانه رسم کنیم . قبل از هر کاری باید هم سرشانه و هم حلقه آستین را اصلاح کنیم ، به این صورت :

1.       در الگوی پشت از ابتدا یقه پشت تا سرشانه را با متر اندازه می زنیم در صورتی که بزرگتر اندازه واقعی سرشانه شما بود آنرا تنگتر می کنیم و اگر کوچکتر بود کمی در امتداد آن بیرون می آییم . این نقطه را A می نامیم .

2.       حلقه آستین را در امتداد خط پهلو 1-2 سانت گشاد می کنیم و این نقطه B خواهد بود .

3.       نقطه A را به نقطه B طبق اگوی حلقه آستین به صورت هلال رسم می کنیم .

4.       در الگوی جلو نیز فاصله نقاط 28-27 را اندازه می زنیم ، و تمام مراحلی را که برای الگوی پشت انجام دادیم را تکرار می کنیم .

5.       توجه داشته باشید که این مراحل باید برای تمامی لباسها قبل از اجرای هر نوع برش و انتقال پنس و ... انجام شود .

6.       تغییرات الگوی پشت را اجرا می کنیم .

7.       تغییرات الگوی جلو را اجرا می کنیم .

8.       یقه را طراحی می کنیم .

9.       حال با کاغذ پوستی از قسمتهایی که نیاز است ، دوباره الگو برداری می کنیم .

10.    در قسمت یقه و محل اتصال یقه به سرشانه و لاسکینه چون یک مثلث مشترک وجود دارد و هم در لاسکینه و هم در یقه باید باشد ، پس از یقه با کاغذ پوستی دوباه جدا الگو برداری میکنیم .

11.    از قسمتهای دیگری که باید پوستی انداخته شود ، سجاف یقه می باشد .

            سجاف حتماً حتماً باید موازی ترکی درآورده شود ، در غیر این صورت جلوی لباس ایراد پیدا می­کند .

۱۲.     سجاف را همراه الگو درمی­آوریم و سجاف و الگو را با هم روی پارچه قرار می­دهیم .

۱۳.    برای سجاف از پایین لباس 7 سانت (با احتساب 2 سانت جادکمه) داخل شده تا محل اولین جادکمه و از سرشانه 4   سانت داخل می­شویم و این دو نقطه را به صورت هلال به هم وصل می­کنیم .

۱۴.  تمام قسمتهای الگوی تهیه شده و کاغذهای پوستی را روی پارچه می اندازیم . باید خطوط عمودی را موازی ترکی پارچه بگذاریم و با سنجاق به پارچه متصل می کنیم .

۱۵.  فاصله خط قیچی تا درز پهلوها باید ۳ سانت باشد و در بقیه موارد ۱ سانت .

۱۶.  بعد از برش با استفاده از کاغذ کاربن و رولت محل پنسها را رولت می کنیم . بعد از رولت یک طرف پارچه ُ  کاغذ الگو را از پارچه جدا می کنیم و طرف دیگر را نیز رولت می کنیم .

 

مدل مورد نظر :

 

http://tinypic.com/view.php?pic=8fb7h48&s=1

 

تغییرات الگوی پشت :

طوق گردن را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده ، نقطه 1 می­شود . نقطه 1را طبق نقشه به خط وسط پشت الگو وصل می­کنیم در الگوی پشت پنس بزرگ و کوچک دوخته می شود . دقت کنید چون لباس بدون برش می باشد پنسها دوخته می شود .

از خط پهلو در پایین لباس هم جلو و هم پشت برای فول کردن 3-2 سانت خارج می­شویم ، نقاط بدست آمده را با خط صاف به باسن وصل می­کنیم .

 

 

TinyPic image

http://tinypic.com/view.php?pic=71zsl51&s=1

 

تغییرات الگوی جلو :

طوق گردن را دورتادور 0.5 سانت گشاد می­کنیم ، نقاط 7و8 می­شود .

با توجه به عکس مدل ، انتقال پنس سینه به حلقه آستین مشاهده می شود ، نقطه 9 در وسط حلقه آستین جلو را مشخص کنید . با خط  برش نقطه 9 را به مرکز سینه متصل کرده و پنس سینه را می بندیم .

وسط پنس زیر سینه را تا پایین لباس رسم می­کنیم ، نقطه 10 بدست می­آید .

 

TinyPic image

http://tinypic.com/view.php?pic=7yg9kqe&s=1 

 

طراحی یقه انگلیسی شماره1 (یقه پهن و لاسکینه باریک) :

از نقطه 8 در خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده ، نقطه 11 می­شود .

نقطه 11 را تا خط کمر امتداد می­دهیم . از نقطه 8 به اندازه بازی دلخواه یقه (در اینجا 7سانت) پایین آمده نقطه 12 می­شود . از نقطه 7 در امتداد سرشانه 2سانت خارج شده نقطه 13 می­شود .

نقطه 13 را با خط چین به نقطه 12 وصل کرده و بطرف بالا و پایین امتداد می­دهیم . محل اولین جادکمه بدست می­آید .

از نقطه 13 روی خط چین به اندازه یقه گشاد شده الگوی پشت (فاصله بین نقطه 1 تا خط وسط پشت را با متر به صورت ایستاده اندازه می زنیم) بالا رفته نقطه 14 می­شود . تقاطع طوق گردن جدید با خط چین نقطه Z می­شود .

نقطه 14 را به مرکزیت نقطه Z به طرف راست پرگاری می­کنیم . روی خط پرگاری 7سانت جدا کرده ، نقطه 15 می­شود .

نقطه 15 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می­کنیم . (هلال کم و خوب)

فاصله نقطه 7 تا خط جدید بیشتر از 1 نباید باشد .)مهم(

نقطه 15 را روی هلال 7 سانت به طرف چپ گونیا می­کنیم ، نقطه 16 می­شود .

از نقطه 8 با زاویه 30 ، 9سانت خارج شده ، نقطه 17 می­شود .

نقطه 16 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 17 وصل می­کنیم .

توجه : زاویه بین 8و17 بر اساس یقه مورد نظر می­باشد، هرچه فاصله بین یقه و لاسکینه بیشتر باشد این زاویه هم بیشتراست.

فاصله بین نقاط 15و16و17و8و13 الگوی یقه می­باشد که از خط 15-16 دوبار روی دولایه بسته پارچه قرار می­گیرد .

 

 

http://tinypic.com/view.php?pic=8382nm0&s=1 

 

طراحی یقه انگلیسی شماره 2 (یقه و لاسکینه هم اندازه) :

از نقطه 7 ، 2 سانت در امتداد سرشانه به طرف چپ رفته نقطه 9 می­شود .

از نقطه 8 ، به اندازه بازی یقه پایین آمده نقطه 4 می شود .

نقطه 9 را با خط­چین به 4 وصل می­کنیم و به طرف پایین امتداد می­دهیم تا نقطه 10 شود . نقطه 10 محل اولین جادکمه بدست می­آید .

خط­چین را به طرف بالا نیز امتداد می­دهیم ، از نقطه 9 به اندازه یقه گشادشده الگو (فاصله نقطه 1 تا خط وسط پشت) روی خط­چین جدا کرده نقطه 11 می­شود .

نقطه 11 را به مرکزیت Z ، 7 سانت به طرف راست پرگاری می­کنیم . نقطه 12 می­شود . نقطه 12 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می­کنیم به طوریکه این هلال با طوق گردن جدید بیشتر از 1-0.5 سانت فاصله نداشته باشد .

نقطه 12 را 7 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 13 می­شود .

از نقطه Z  روی خط­چین 4.5 سانت پایین آمده ، نقطه 14 می­شود .

نقطه 14 را روی خط­چین 8 سانت به طرف چپ گونیا  کرده  نقطه 15 می­شود  .

نقطه 15 را به خط صاف به نقاط 8و10 وصل می­کنیم .

از نقطه 8 با زاویه دلخواه(30درجه) خطی به اندازه 6 سانت رسم کرده نقطه 16 می­شود .

نقطه 13 را از ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به 16 وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 12،13،16،8  الگوی یقه ما می­باشد که از خط 13-12 دو بار روی دولای بسته پارچه درآورده می­شود .

 

http://tinypic.com/view.php?pic=6nvyh55&s=1 

 

 

نکته مهم :

1.       هنگام برش یقه انگلیسی جدا ، محل اتصال یقه با لاسکینه چرت زده شود . (شروع لاسکینه) نقطه ۷ و همینطور محل خط سرشانه روی یقه علامت زده شود . (مثلث مشترک)

2.      هنگام طراحی یقه انگلیسی جدا ابتدا امتداد لاسکینه را به طوق گردن با هلال بسیار کم (دوخت هلال کم بسیار راحتتر است) وصل می­کنیم . مثلث مشترک باید حتماً باشد . به طوق گردن قبلی کاری نداریم فقط مثلث باید سر جای خودش باشد .

۳.    ابندا سجاف را به لاسکینه می دوزیم . (لاسکینه همان قسمتی از یقه لباس است که با قسمت جلو سرهم بریده می شود و درحقیقت برمی گردد و به فرم یقه در می آید.) 

۴ .  پنسها را می دوزیم . 

۵.  سرشانه ها را به هم وصل می کنیم .

۶.  الگوی یقه را دوبار روی پارچه انداخته و برش می زنیم . به یکی از آنها لایی زده و به هم می دوزیم .

۷.   سه طرف آنرا به هم می دوزیم و فقط طرفی که قرار است به لباس وصل شود را باز می گذاریم . از همان قسمت باز آنرا برمی گردانیم و اطراف آنرا کوک زده و اتو می کنیم .

 ۸.   خط وسط پشت را مشخص می  کنیم . وسط یقه را نیز مشخص می کنیم . آنها را روی هم خوابانده و با سنجاق محکم می کنیم . تا محل مثلث مشترک که در روی پارچه علامت زده بودیم می دوزیم . یقه در محل مثلث مشنرک باید بین سجاف و لاسکینه قرار گیرد .

۹.   درز پهلوها و حلقه آستین و پایین لباس را می دوزیم .   

 

 


مطالب مشابه :


131- مانتو با یقه آرشال پیله دار

آموزش خیاطی - 131- مانتو با یقه آرشال پیله دار - «متد متریک» - آموزش الگوی یقه:
ژاکت یقه آرشال مردانه و پسرانه

بافتنی های مامان اعظم - ژاکت یقه آرشال مردانه و پسرانه - ((هنر سرمایه من است،دوستش دارم))
101- یقه های باز و منحنی دار(انگلیسی، امریکایی ، آرشال)

سپس طبق شکل الگوی پشت و جلو را از سرشانه به همین روش را میتوان برای یقه های آرشال و
سری جدید آموزش خياطی درس بیست و هشتم - روش دوخت یقه آرشال جدا

سری جدید آموزش خياطی درس بیست و هشتم - روش دوخت یقه آرشال رسم الگوی دامن(2) رسم الگوی
179- پیراهن کوتاه یقه آرشال

آموزش خیاطی - 179- پیراهن کوتاه یقه آرشال - «متد متریک» - آموزش خیاطی
123- کت با دو یقه فانتزی و آرشال

برای رسم الگوی این کت در قدم اول هر دو یقه ی آرشال و فانتزی که طراحی کردین دولا هست
کت یقه انگلیسی- 2

الگوی یقه را دوبار روی پارچه انداخته و برش می زنیم . مانتو یقه آرشال پیراهن
آموزش یقه پاپیونی

مزن لباس شقایق - آموزش یقه پاپیونی - مزن لباس شب سپس الگوی یقه آرشال یا آمریکایی جدا
برچسب :