نوزدهمین شورای پژوهشی درتاریخ 91/9/30

قابل توجه دانشجویان گرامی:

    پروپزال های ذیل در تاریخ 91/9/30  درشورای پژوهشی دانشگاه مورد تایید قرار گرفته است.

    دانشجویان 6 ماه پس از تاریخ شورای پژوهشی واحد می توانند از پایان نامه خود دفاع کنند.

    چنانچه کد پایان نامه آنها اخذ شود در وبلاگ اطلاع رسانی خواهد شد.


ردیفنام ونام خانوادگیرشتهاستادراهنمااستادمشاورنتیجه شورای پژوهشی واحد
1احسان عطاییمکانیکعلیرضانظام آبادیخدادادواحدیموردتاییدقرارگرفت.
2امیرشوشی نسب   "مهدی تاجداریعلیرضانظام آبادیموردتاییدقرارگرفت.
حکم سال91 راهنما ارائه شود.
3رسول شفیعی زادگان    "محمد مهدی نجفی زادهعمادالدین هزاوه ایموردتاییدقرارگرفت.
4عباس عرب صالحی   "  "    "   "  "     "موردتاییدقرارگرفت.
5حمیدرضاقربانی   "کوروش خورشیدیشاهرخ حسینی هاشمیموردتاییدقرارگرفت.
6اعظم مشیدی   "تورج یوسفیسیدعلیرضامهاجرانیموردتاییدقرارگرفت.
7نایب علی سعیدی فربرق - قدرتفرزادرضویعلی اصغرقدیمیموردتاییدقرارگرفت.
8کبری مکوندی   "سعیداله مرتضوی  "     "      "موردتاییدقرارگرفت.
9حجت سپهریالکترونیککاوه کنگرلوفرداد فرخیمشروط برارائه حکم سال91 وکپی دفترچه بیمه بطورکامل موردتاییدقرارگرفت.
10مهدی حسینی کسبیبرق - قدرتهادی دلاوریعباس فتاحی می آبادیموردتاییدقرارگرفت.
11محمود براتی    "         "    "  "       "       "موردتاییدقرارگرفت.
12محدثه موسوی تبارالکترونیکاحمد عفیفیامیرحسین سالمیموردتاییدقرارگرفت.
13مهدی روان بدبرق - قدرتامیرحسین ابوالمعصومیعلی اصغر قدیمیمدارک راهنما ارائه نشده است.
14عاطفه طولابیکامپیوترجواداکبری ترکستانیفاخته سلطانیموردتاییدقرارگرفت.
15فائزه شعبانی   "       "     "  "         "موردتاییدقرارگرفت.
16زهرا امینی منش    "   "     "ابوالفضل طرقی حقیقتموردتاییدقرارگرفت.
17الهام همتی ها    "نسیم نورافزافرامرز صافیموردتاییدقرارگرفت.
18مریم ابوالمعصومیریاضیمجید علویابوالفضل سعیدی فرموردتاییدقرارگرفت.
19اشکان آسترکیشیمیمحمدعلیمرادیعلی نیازیموردتاییدقرارگرفت.
20فرشاد لک    "    "        "  "      "موردتاییدقرارگرفت.
21سالار جمشیدی    "داودنوری شرق  "      "موردتاییدقرارگرفت.
22مصطفی مهردادی    "مجید رمضانی "       "موردتاییدقرارگرفت.
23فاطمه کامکار    "محمد صادقیستارابراهیمیموردتاییدقرارگرفت.
24مرتضی کرباسیعمران مصطفی یوسفی رادفریدون رضاییموردتاییدقرارگرفت.
25سیدجاسم حسینی    "علیرضاطبرساعلیرضاشاکریموردتاییدقرارگرفت.
26حامد عسگری    "مرتضی جیریایی عبدالرضاکریمیموردتاییدقرارگرفت.
27سیدمحمدرضا قصابی    "حمیدرضاصبافریدون قدیمیموردتاییدقرارگرفت.
28پژمان نادری    " مصطفی یوسفی رادمرتضی جیریاییموردتاییدقرارگرفت.
29نسرین محمدرضایی    "بنیامین محبیعلی دلنوازموردتاییدقرارگرفت.
30وحید بابایی سوره    "عبدالرحیم جلالیحسین رحامیموردتاییدقرارگرفت.
31الهه میرآقاجانیمعماریسیروس باورمهدی حمزه نژادموردتاییدقرارگرفت.
32شهریار آخوندزاده    "سیاوش تیموریسیروس باورموردتاییدقرارگرفت.
33پیمان نصیرزاد    "سیروس باورمهدی حمزه نژادموردتاییدقرارگرفت.
34فاطمه سلطانی پری    "  "        "حمیدرضاجودکیموردتاییدقرارگرفت.
35امید فتحی    "سیاوش تیموری   "            "موردتاییدقرارگرفت.
36محسن شهبازی    "  "     "   "            "موردتاییدقرارگرفت.
37حامددرویشانی فر    "  "     "   "            "موردتاییدقرارگرفت.
38نصیبه محمدی    "سیروس باور   "            "موردتاییدقرارگرفت.
39پیام مستوفی منش    "   "       "عباس ملک حسینیموردتاییدقرارگرفت.
40فرید رضایی    "  "        "حمیدرضاجودکیموردتاییدقرارگرفت.
41سمیرامطهری راد    "   "       "   "          "موردتاییدقرارگرفت.
42امیرمحمدپور    "   "       "مهدی حمزه نژاد
سیدحمیدهاشمی
موردتاییدقرارگرفت.
43پریوش شاهکارشهرسازیحمیدرضاجودکیعباس ملک حسینیموردتاییدقرارگرفت.
44محسن یدالهی    "     "       "   "          "موردتاییدقرارگرفت.
45محمود بیگلری خوش مرام    "     "        "   "          "موردتاییدقرارگرفت.
46محمد حسین علی اکبری   "   "         "   "          "موردتاییدقرارگرفت.
47رضا فرجی    "   "         "   "          "موردتاییدقرارگرفت.
48محمد اسماعیل پور    "   "         "   "          "موردتاییدقرارگرفت.
49ناصرخانمحمدی    "عباس ملک حسینیحمیدرضاجودکیموردتاییدقرارگرفت.
50مریم کاظمیحقوقحسن حاجی تبارعباسعلی حیدریمدارک استادمشاور ارائه نشده. ارائه حکم سال91 راهنما الزامی است.
51زهرا عباسی   "بهنام یوسفیانابراهیم آقامحمدیموردتاییدقرارگرفت.
52ندابادکوبه هزاوه    "ابراهیم آقامحمدیسیدفرهادبطحائیموردتاییدقرارگرفت.
53لیلا مقامی ویسی    "حسین آقاییپژمان محمدیموردتاییدقرارگرفت.
54مژگان علی عسگریحسابداریمجیدزنجیردارعلیرضافرشید پورمدارک استاد راهنما ناقص است.
55مهدی احمد پور     "زهره حاجیهامجیدداودی نصرموردتاییدقرارگرفت.
جهت کدینگ استادمشاور رزومه استاد مشاورارائه شود.
56علی حجازی    "محمدحامد خانمحمدی   "       "موردتاییدقرارگرفت.
جهت کدینگ استادمشاور رزومه استاد مشاورارائه شود.
57سجاد عزیزیصنایععمادروغنیانایرج نوریموردتاییدقرارگرفت.
58سیدمحسن باباییصنایعناصرسلماسیحسن شوندیموردتاییدقرارگرفت.
59وحید یاسمی   "حبیب اله جوانمردمسعود صیدیموردتاییدقرارگرفت.
60سیده زهرا طاهایی    "عمادروغنیانحبیب اله جوانمردموردتاییدقرارگرفت.
61شادی داودی پور    "   "       "    "          "موردتاییدقرارگرفت.
62ویدا ثامنیمدیریت اجراییمرتضی قاسمیرامین زارعموردتاییدقرارگرفت.
جهت کدینگ استادمشاور رزومه استاد مشاورارائه شود.
63ماهرخ السادات شفیعی      "   "       "پیمان غفاریموردتاییدقرارگرفت.
64سمیرا سلطانی زاده     "پیمان غفاریعباس نجفی زادهموردتاییدقرارگرفت.
65محسن عابدزاده     "  "        "حبیب اله جوانمردموردتاییدقرارگرفت.
66سعید امانی     "حبیب اله جوانمردفرزاد نوابخشمدارک مشاور ارائه نشده است.
67موردتاییدقرارگرفت.مطالب مشابه :


هفتمین جلسه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان مرکزی - اراک

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک - هفتمین جلسه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
اطلاعیه

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک - اطلاعیه - کلیه اطلاعات پژوهشی ( فرم، آیین نامه ، خبرها)
سی و پنجمین شورای پژوهشی 93/5/22

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک - سی و پنجمین شورای پژوهشی 93/5/22 - کلیه اطلاعات پژوهشی ( فرم
نتایج سی و چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک - نتایج سی و چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه - کلیه
نتایج نهایی پروپزال ها از طرف تهران در تاریخ 91/2/21

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک - نتایج نهایی پروپزال ها از طرف تهران در تاریخ 91/2/21 - کلیه
نوزدهمین شورای پژوهشی درتاریخ 91/9/30

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک - نوزدهمین شورای پژوهشی درتاریخ 91/9/30 - کلیه اطلاعات پژوهشی
نتایج عودت پروپزال ازطرف تهران باذکر نواقص

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک - نتایج عودت پروپزال ازطرف تهران باذکر نواقص - کلیه
مدارک تسویه حساب پژوهش

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک - مدارک تسویه حساب پژوهش - کلیه اطلاعات پژوهشی ( فرم، آیین
پروپزال های ارسالی به تهران

پژوهش دانشگاه علوم وتحقیقات اراک - پروپزال های ارسالی به تهران - کلیه اطلاعات پژوهشی ( فرم
برچسب :