سوالات تشریحی فصل به فصل شیمی1

 

                                چند سوال تشریحی از

                              سال اول

۱) تفاوت واکنش های سوختن و اکسایش را با ذکر مثال برای هر یک بیان کنید ؟ 

واکنش اکسایش واکنش عناصر مختلف با اکسیژن می باشد که ممکن است سریع و یا کند باشد اما با نور و شعله و حرارت همراه نیست  مانند : زنگ زدن آهن

در حالی که واکنش احتراق با نور ، شعله و حرارت همراه است . مانند سوختن منیزیم

2) در حجم ثابت با کاهش دمای گاز فشار آن چه تغییری می کند ؟ چرا ؟

فشار گاز کاهش می یابد . زیرا با کاهش دمای گاز از سرعت ها و انرژی های جنبشی ذرات کاسته می شود . در نتیجه ذرات کمتر به دیواره ظرف برخورد می کنند و فشار گاز کاهش می یابد .

3) چگونه می توان گازهای تشکیل دهنده هوا را از هم جدا کرد؟

ابتدا هوا را تحت فشار زیاد تا 200 - درجه سانتیگراد سرد می کنیم تا هوای مایع بدست آید . سپس دمای  هوای مایع را به آرامی افزایش می دهیم ( تقطیر جزء به جزء ) تا هر گاز در نقطه جوش خود تبخیر شده و از هم جدا شوند .

4) برای هر یک از موارد زیر یک کاربرد بنویسید ؟    الف) گاز آرگون    ب) گاز نیتروژن                     

پ) گاز اکسیژن       ت) گرد منیزیم     ث) اکسیژن مایع

الف) جوشکاری،برشکاری و پر کردن لامپهای مهتابی  ب) تولید آمونیاک و نیتریک اسید                         

 پ)  در صنایع فولاد و تولید نیتریک اسید و سولفوریک اسید   ت) تولید فشفشه و مواد آتش بازی

 ث) به عنوان اکسید کننده در سوخت موشک ها و فضاپیماها

5) الف) لایه اوزون در کدام لایه از هواکره وجود دارد ؟                                                                 

       ب) غلظت اوزون در لایه اوزون چقدر است ؟ 

       پ) اوزون تروپوسفری آلاینده نوع اول است یا نوع دوم ؟

الف) استراتوسفر ( 15 تا 50 کیلومتری سطح زمین )    ب)  ۳-۱ ppm      پ) نوع دوم

+ نوشته شده در  چهارشنبه 25 اسفند1389ساعت 0:2  توسط عباس

 

1- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) در تركيب NaCl‌ نوع پيوند را مشخص كنيد ؟ ( يوني يا كووالانسي )

ب) كاغذ تورنسل در ظرف حاوي HNO3  به چه رنگي در مي آيد ؟ چرا ؟

 

2- مقدار DO  آب يك آبگيري ppm  6  است . در 200 گرم از آب اين آبگير چند گرم اكسيژن حل شده است ؟

 

3- درستي يا نادرستي هر يك از عبارت ها را با ذكر دليل مشخص كنيد :

الف) يخ روي آب شناور مي ماند ، چون چگالي يخ از آب بيشتر است .

ب) مولكول ها از اتصال اتم ها در اثر پيوند شيميايي بوجود مي آيند .

 

4- نسبت تعداد عناصر به تعداد اتم ها را در استون  ( CH3COCH3 )  مشخص كنيد

 

5- دو جسم جرم مساوي دارند . يكي از آنها بر سطح آب شناور مي ماند و ديگري در آب فرو مي رود . كدام جسم حجم بزرگتري دارد ؟ چرا ؟

 

6- نحوه ي برهم كنش مولكول هاي آب در اطراف يون Cl-  را رسم كنيد ؟

 

7- چرا آب باران اندكي خاصيت اسيدي دارد ؟

 

8- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) چگونه ميتوان سختي موقت آب را از بين برد ؟

ب) كدام ماده رنگ كاغذ تورنسل را قرمز مي كند ؟ NaOH  يا HNO3 

 

9- هر يك از محلول هاي زير چه رنگي به آب مي دهد ؟

الف) سركه   ب) محلول غليظ NaOH    پ) CO2 محلول در آب

 

10- با توجه به اينكه گرماي تبخير آب معادل kj  2260  و الكل kj  860  است ، نيروي بين مولكولي در كدام مايع قويتر است ؟ چرا ؟

 

 


نمونه سوال شیمی اول

                     سال اول فصل اول

 

 

1- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) DO      ب) واكنش شيميايي     پ) انحلال پذيري

 

2- علت ايجاد پديده كشش سطحي را در مورد آب به طور كامل توضيح دهيد ؟

 

3- با توجه به فرمول روبرو :        Ca(HCO3)2

الف) تعداد هر يك از عناصر سازنده اين تركيب را بنويسيد ؟

ب) نام اين تركيب چيست ؟

پ) اين تركيب عاما سختي موقت آب است يا سختي دائم ؟

 

4- براي افزايش دماي 10 گرم آب به اندازه oC 1 به چه مقدار گرما نياز است ؟

 

5- نام و يك كاربرد براي تركيبات زير بنويسيد ؟

الف) HNO3               ب) CaCl2                  پ) KOH                ت) C3H6O‌  

 

6- ضريب خطر يون سرب (Pb2+) براي انسان در آب رودخانه اي 2 مي باشد .

الف) آيا اين يون براي انسان خطرناك است يا خير ؟ چرا ؟

ب) اگر حد مجاز يون سرب براي انسان ppm  0.05 باشد ، ميزان يون سرب موجود در آب رودخانه چند است ؟

 

7- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) دو مورد از عوامل مؤثر در پراكندگي منابع آب شيرين را نام ببريد ؟

ب) انحلال پذيري گازها در آب به چه عواملي بستگي دارد ؟ دو مورد

پ) منظور از يون هاي آب پوشيده چيست ؟

 

8- علت را در هر مورد ذكر كنيد :

الف) چرا ميزان رسانايي آب طبيعي بيشتر از آب خالص مي باشد ؟

ب) چرا گرماي تبخير آب از تمام مايعات موجود در طبيعت بيشتر است ؟

پ) چرا در تصفيه ي آب به آن يون هاي Al3+  و  Fe3+  اضافه مي كنند ؟

 

9- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) در تجديد پذيري آب طبيعي ( چرخه آب ) خورشيد چه نقشي دارد ؟

ب) دو كاتيون سنگين كه باعث آلودگي آب مي شوند را نام ببريد ؟

 

10- در تصفيه آب آشاميدني ، هر يك از موارد زير را به چه دليل به آب اضافه مي كنند ؟

الف) كات كبود ( تركيب مس دار )     ب) يون فلوئوريد         پ) كلر زني مقدماتي

 

                                                     

 

 


سوالات تشريحي شيمي اول

 

           سال اول فصل دوم

 

1- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) اوزون تروپوسفري چگونه توليد مي شود ؟ ( ذكر واكنش لازم نيست )

ب) آلاينده است يا پالايندة ؟

پ) اوزون استراتوسفري چه فايده اي دارد ؟‌

2- دو نمونه از آلودگي هايي كه توسط طبيعت و دو نمونه از آلودگي هايي كه توسط انسان وارد هواكره مي شود را نام ببريد ؟

3- براي هر يك از موارد زير يك كاربرد بنويسيد :

الف) گاز آرگن                  ب) گاز نيتروژن                 پ) گاز اكسيژن

  ت) اكسيژن مايع               ث) گرد منيزيم

4- چهار مورد از پرتوهاي خورشيدي را نام برده و آنها را به ترتيب بر حسب افزايش انرژي مرتب كنيد ؟

5- آلاينده نوع اول و دوم را در موارد زير مشخص كنيد :

الف) SO2  ب) اوزون تروپوسفري   پ) باران اسيدي     ت) CO

6- با ذكر دليل مشخص كنيد كداميك از واكنش هاي زير اكسايش و كداميك احتراق است ؟

                                          a)         4Fe  +  3O2  →  2Fe2O3

                                                    b)        2Mg  +  O2  →  O3

7- با توجه به واكنش هاي زير به سوالات پاسخ دهيد :

                                                 O  +  NO    نور خورشيد  +  NO2  

                                                                         O  +  O2  →  O3  

الف) فرآيندهاي مقابل چه زماني در هواي شهر صورت مي گيرد ؟

ب) نوع آلودگي كه ايجاد مي كند چه نام دارد ؟

پ) ماده حاصل به چه اوزوني معروف است ؟

ت) چه تاثيري بر سلامتي انسان دارد ؟

8- مفاهيم زير را تعريف كنيد :

الف) قانون بويل    ب) واكنش سوختن   پ) گاز ايده آل

9- گازهاي گلخانه اي را نام  برده و بگوييد چه تاثيري بر دماي كره زمين دارند ؟

10- فشار هوا در هر يك از مناطق زير از mmHg  760 كمتر است يا بيشتر ؟ چرا ؟

الف) قله دماوند    ب) كنار درياي خزر ( m  28 پايين تر از سطح درياي آزاد )

 

 

+ 

سوالات تشريحي شيمي اول

            سال اول فصل سوم

 

 

 

1-     عواملي كه باعث افزايش طول عمر منابع شيميايي مي شود را نام ببريد ؟ دو مورد

 

2-     چگونگي بازگرداني كاغذ را توضيح دهيد ؟

 

3-     منظور از زباله هاي زيست تخريب پذير چيست ؟

 

4-     به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) يك كاربرد براي زيست گاز بنويسيد ؟

ب) در جمع آوري زباله هاي شهري كدام دسته از زباله ها را انبار مي كنند ؟

پ) در ميان عناصر ( طلا / آهن / منيزيم ) كداميك واكنش پذيري بيشتري دارد ؟

 

5- به سوالات زير پاسخ دهيد :

الف) كداميك از موارد داده شده جزو منابع تجديد ناپذير است : 

                   1) مس                   2) آب

ب) كدام زباله زير زيست تخريب پذير است ؟    1) نايلون فريزر       2) كاغذ

 

6- در هريك از موارد داده شده زير به كدام اصل عمل شده است ؟ آنرا در جدول قرار دهيد

الف) استفاده از انرژي هسته اي به جاي نفت    ب) تعمير لولزم خانگي خراب

پ) خريد نوشابه خانواده به جاي چند نوشابه كوچك   ت) ساختن كارتون هاي مقوايي از روزنامه هاي باطله

كاهش دادن مصرف

جايگزين كردن

باز به كار بردن

بازگرداندن

 

 

 

 

 

 

7- كدام مغز مداد خطوط كم رنگ تري رسم مي كند ؟ توضيح دهيد

الف) 10 %  خاك رس و 90 % گرافيت       ب) 30 %  خاك رس و 70 % گرافيت      

 

8- با آوردن مثال براي روش هاي زير توضيح دهيد هر يك چگونه به طولاني شدن عمر منابع تجديد ناپذير كمك مي كند ؟

الف) جايگزين كردن         ب) كاهش دادن مصرف

 

9- با استفاده از جدول زير كه بخشي از جدول تناوبي مي باشد و فرمول شيميايي تركيب هاي داده شده ( SiCl4  و   SF2 و  BCl3  و  K2O ) فرمول شيميايي تركيب هاي حاصل از عناصر داده شده را بنويسيد ؟

الف) Al  و  Br      ب)  Na  و S     پ) F  و  O 

 

F

O

N

C

B

Be

Li

Cl

S

P

Si

Al

Mg

Na

Br

Se

As

Ge
 


مطالب مشابه :


نمایشگاه نجوم

سلام. اگر بعد از ظهر جمعه وقت دارید، سری به نمایشگاه نجوم در دبیرستان فاتح آب و برق بزنید.
سوالات تشریحی فصل به فصل شیمی1

شیمی را بیشتر بشناسیم - سوالات تشریحی فصل به فصل شیمی1 - انجمن شیمی دبیرستان نمونه دولتی شهید
تصاویر جالب

شیمی را بیشتر بشناسیم - تصاویر جالب - انجمن شیمی دبیرستان نمونه دولتی شهید فاتح نقشبندی پاوه
سلام شیمیایی

شیمی را بیشتر بشناسیم - سلام شیمیایی - انجمن شیمی دبیرستان نمونه دولتی شهید فاتح نقشبندی
برای آقایان

شیمی را بیشتر بشناسیم - برای آقایان - انجمن شیمی دبیرستان نمونه دولتی شهید فاتح نقشبندی پاوه
برچسب :