اصطلاحات عامیانه

 

        این کلمات توسط اقای سید ابراهیم مدرسی ودیگران عزیزان جمع اوری وثبت گریده است
 

 

اشتو: عجله
او: آب
آماد: آمد
آمادند:آمدند
آسو:آسان
آسويه:آسان است
نو: نان
نيم تنه: كت
كوردين:كت
بوج: زنبور
استوند: گرفت
استوندم: گرفتم
كندوك: كندو
پرخو: انبارغله
رخت: لباس
تمبن: زيرشلواري
پرهن: پيراهن
دخو: خواب
دخوه: خوابيده است
كوش: كفش
بيم: بيام
برم: بروم
بدم: بدهم
افتو: آفتاب
استلخ: استخر
درغ: دروغ
بالش: بالشت
مه: من
مخوم: مي خواهم
اي: اين
افتكيد: افتاد
افتيد: افتاد
افتكيدي: افتادي
افتيدم:افتادم
كلچه: كلوچه
كلمبه:نوعي كلوچه عروسكي
اشنويدي: شنيدي
گو: گاو
مگي: ميگويي
مگه: مگر
مكو: مكن
مكني: مي كني
ايجور: اينجور
ايجوري: اينجوري
كوله: اسباب
كله كوله: اسباب ووسايل
موندي: مانده اي
مونده: مانده
مونده: خسته
مونديم: خسته ام
تانست: توانست
تانستم: توانستم
متانه: ميتواند
متانم: ميتوانم
متانند: ميتوانند
متاني: ميتواني
شوم: شب
شوم: شام شب

مين: ميان
لو: زيرزمين
ميندو: وسط
حوچك: حوضچه

چاخو: مغنی
ترسك: نوعي سنگ رسوبي
گله: گلوله
توفنگ: تفنگ
فرت: دستگاه پارچه بافي قديمي
تگيسه: گل پنبه
كوريك: قوزه پنبه
تگيس: نوعي درختچه خاردار
اشلو: نوعي درختچه كويري
شور: نوعي وبوته كويري
كاكل شور: نوعي گياه نسبتا شورمزه كه با ماست ميخورند
سلمه: نوعي گياه
سو: نوعي گياه
ترخ: نوعي گياه
قيچ: درختچه كويري
كود: جمع آوري * يكجا كردن
بار: كود حيواني
ورخي: برخيز
وخي: بلند شو
پيش خي: بيا جلو
پي خي: برو عقب
پي رو: برو كنار
كلف: فك
زنخدو: چانه
لنگ: پا
کلپوره (اوشه) :نوعی گیاه طبی

کاکلشور: نوعی گیاه که باماست میخورند

تنبو : شلوار

قدک : دامن پرچین

کجیک :یک مدل مو عروس در قدیم

سفرادی:شالی که روی ان خمیر می شود

قربیل (چقیل):قربال

چارچاخ: چهار شاخ

جق:یوق

اغذ:برجستگی روی شاخه

حسيد: نوعي غذا از آرد گندم
شروا: سوپ برنج
توگي. توگين: نوعي غذا از ارزن
پيچول: چروكيده * پژمرده شده
منجوله: چروك
چغل: درشت
چغل: خشك شدن پوست
رفيده: دم كني
شوخواني: شب خواني ماه رمضان
شوبستو: شبستان
لو: لب
لو جوي: لب جوي
عاشوري: روضه
پستو: بوستان
غوروتي: غذايي كه با كشك آماده ميشود
توريك: جوش خوردن آش وتوگين
خنجليك: نيشگون
بيساخ: اينطوري
قروچ: قورت دادن
كورچ: شوره سر
بروك بروك: دلمه شدن شير
ترقزده: بينداز* پرت كن
يوف: اصطلاحي در موقع استشمام بوي بد
جدو: صمغ درختها
جك: شيره درختها
تركه: شاخه درخت
شوش: شاخه نازك درخت
اشترك: شتر گلي

کلمات قدیمی

کچو :چرا

داهول=مترسک

گرده که=ضربه شدیدی که به پهلو واردشده باعث درد کلیه ها میشود
خووکی =عارضه ای که بعداز ضربه به گیچگاه ایجاد میشود
ترچیدم=له شدم
چوشیدن=مکیدن
زله شدن=لاغرشدن
خوورسر=بیخوابی
مارسر=یک نوع کنه
کونه زنگیچه=ارنج
چغل=درشت ضخیم زبر
قلیفه.=حوله
لیفن تمبو=بند زیر شلواری
دولوک=سفره قندی

ور درزگيدن: ترسيدن
خنجليك: نيشگون
چغوك: گنجشك
ورهجيدن: پف كردن
ور پخوندن: نمگن فلاني خودشه ور پخونده!!!!

التتو:چیز عیب دار
لاقو:ظرفی شبیه به ملاقه جهت گرم کردن روغن یا مقداری شیر
تروچیدن :له شدن
گورانه:کلاف نخ
گازر:بز خاکستری
شوچر:چراندن گوسفندان در شب
کندوک:خمره ای بزرگ برای انبار گندم وجو و...

 پيچول: پلاسيده وشل وول

مرک:برجستگی

کزقن:دیگ بزرگ مسی برای جوشاندن شیر در قدیم

بادیه : ظرف مسی ابگوشت خوری

خلار : کیسه ای بزرگ برای کاه

قسیون : استفراغ

بچوش : چشیدن

واکوجن : شکستن تخمه

پی تو : بستن ساق پا با پارچه یا نمد

چای قچ : زیادی چای خوردن

جره : جوان

دولوک : سفره قندی


نماشم: سرشب
گوجه: اجاق هيزمي
نمازدگر: عصر
بونيك:تخم مرغي كه زيرمرغ ميگذارند
چارقد: روسري
چوليك: موي بافته شده
چليك: ظرف نفتي
غلبير: غربال
چغيل: غربال
گالش: كفش لاستيكي
سله: سبد
سود: سبد

سود: سبد
چلوصافي: آبكش
لاقو: شيرجوش
قليف: نوعي ديك مسي كوچك در دار
افتوه: آفتابه
سعت: ساعت
نار: انار
گوگچه: آلوي نرسيده
مقس: مگس
القر: جويهاي روي پشت بام مابين دوگنبد
تيار: درست
تياره: درسته
تخله: يك تكه ازچيزي
لك: قسمتي
اگزه: آنقدر
اقزه: آنقدر
بابو: پدربزرگ
بي بي: مادربزرگ
خالو: دايي
اونجه: آنجا
انكه: اينجاست
هونكه: اونجاست
دونجه : آنجاست
دونجيه: آنجاست
دينجييه: اينجاست
واسته: بايست
استيد: ايستاد
دندو: دندان
چراغينه: فانوس
بيابي پا: بيا پايين

ديفال: ديوار
قربستون: قبرستان

 

كوكونگ: جغد
چغوك: گنجشك
شانه سر: شانه به سر . هدهد
كلوج: سوخته شده
كلخ: كلوخ
كال: رودخانه فصلي
كلاته: ده
چار: چهار
شيش: شش
سرك: هسته خرما
خستك: هسته زردآلوو...
سيكي: آهسته
سيكينك: يواشكي

لمبر: بالا وپايين آمدن آب حوض
شلپ: ريختن مايع يا ناگهاني به زمين خوردن
كلاپ: افتادن باسرعت
كلپ: افتادن يواشكي
بابو: اصطلاحي در هنگام سوگواري عزيزان
شميل: عرضه
بي شميل: بي عرضه
كلمك: مارمولك
ديفالوك: مارمولك
پشنگ: پاشيدن آب با دست

کلمات قدیمی

 

اپلو : کول کردن

قلیف ک دیگ مسی کوچک

مجمعه : سینی

واتخو :پشم یا پنبه را روان کردن

دینجه : اینجا

انکم : اینجام

چو تپ :چوبی پهن که در قدیم لباس ها را موقع شستن با ان می کوبیدند

کشمو : مزرعه

 

 لقد: لگد

جفتلیک : جفتک زدن

خون جلیک : نیشگون گرفتن

قرچ : بلعیدن غذا

تل او : اندکی اب

دچلافید : از خدا خواست

یوک : یعنی چه

کود شدن : جمع کردن در یک جا

واتاسید : تلف شد

متو : می توان

کنک : خوردن ریشه علف توسط الاغ

چارچرانک :بازی یه فل دو قل

گرانه : کلاف نخ

پوزار : نوعی کفش مورد استفاده در قدیم

بابیو کردن : اندوه گین بودن . شیون

شبو :شادباش

هج هج :

انگمنام : اعضای بدن

دلک لک : کنایه از لرزیدن

پفتل : تفاله

بی شمیل : بی عرضه

نوبه پی گیر : نان با برنج همزمان خوردن

ور کلت کش: خوردن اب یا یک مایع

سرتاس: نوعی ظرف استوانه ای بزرگ .یا احساس ضعف کردن

سرقو : نوعی بیماری سرع

ورو برگرد : یعنی برو اون ور

دولخشور: گرد غبار

ترخ : نوعی گیاه که برای پخت نان به عنوان هیزم استفاده می شود

تگیس :نوعی گیاه وحشی

کرتی : استعمال تریاک

کالو :ذرت

کرتیک : دمل

بالوک : دمل

شونی : کهنه بچه

کلک :نوعی مهار

گرب : پنبه

کوریک : محافظ وش

پیغر :قارچ

گوکر:نوعی از ابزار هرس

اپلو :کولی

خرپلک گاه:محل کشتی

خر پلک : کشتی

سرروزشم: اول شب

سرمیزو :پاییز

ماه نوروز:اسفندماه

افتوورسنگ : موقع اذان ظهر

بلست :وجب

کل سوی:درگاه عبور اب

شوروا :نوعی سوپ

بیاس :خمیازه

اپشو :عطسه

چارق:سفره

چارقد :روسری

رف : تاقچه

پیشو :ته

بی قاتق :غذای بدون روغن

آمادم : امدم
آخناذو : موقع اذان مغرب
اوماج : جا افتادن اش
اغال : اغول
اوسار : افسار
اوگذه: اینقد
بابو : پدر بزرگ
باهو : بلندی
بخته : گوسفند نر
بوج : زنبور گاوی

بزروگ : سوسک
بزدوش : نوعی مارمولک
بلقست: نوعی سبزی وحشی برای ساخت نوعی غذای محلی
پاتیل : نوعی ظرف مسی مورد استفاده قدیمیان
پتیخ پتیخ : درهم برهم . بهم ریخته
پی زنجیر : درب را از پشت بستن

 

توگی : نانی که در تابه بپزند و بی مایه است

جلک : وسیله ای که در قدیم پشم را به شکل نخ در می اوردند

چرخوک : وسیله نخ ریسی قدیم

باهو : بازو

طرقز : پرتاب کردن

درزگی : رم کردن

وردرزگید : هراسان شد

قپ :اندکی

بق : لپ

 کلمبزی :گنبد

واپلوژید : سوختن مو یا پارچه

ترقید : ترکیدن

واپلخچید : پهن شدن روی زمین

ناخو چلکس : بشکن زدن

گوجه :اجاق (گود کردن زمین برای اتش)

نظامی :شلوار قدیمی

تخلگ : مزه تلخی داشتن

هوتلی : هیهات

 

 


مطالب مشابه :


محصولات جدید آرایشی و بهداشتی

بهترین وسیله برای حجم دادن به موها اگر موهای کم پشتی داری از بام تل با این محصول مدل مو
اصطلاحات عامیانه

نوعي گياه نسبتا شورمزه كه با ماست یک مدل مو عروس در جويهاي روي پشت بام مابين
ساختمان های عجیب10

فیلپ مو دست اسکامبلن و انتوان به تراس پشت بام با استخر راستای خط آسمان تل
نقشه شهر لاهیجان

بام سبز. بام سبز مو | مدل مانتو این طور ساخته­اند حال خراب و تل خاک هستند در هرجای قلعه
ژست

☑ از کسانیکه با من جالب و بام های گالری رنگ و مش مو مدل های کاپشن و پالتو عکس های
عکس های تلخ از عروس های کوچک

مراسم عروسی دختر ۱۱ ساله افغان با مردی ۴۰ ساله ،این مدل عروسی ها هراز تل مو ـ [3] ـ
سلام

آذربایجان شرقی غربی دختر پسر ها کم زیاد تار لم نه ده خر فال بسیار بام تل , satdw, مدل مو
برچسب :