نمونه سوالات پایان ترم علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

بسمه تعالی

سوالات امتحان درس : علوم اجتماعی

رشته : علوم انسانی

ساعت شروع :

مدت امتحان : 75 دقیقه

دوره ی پیش دانشگاهی « 15 نمره ای »

تاریخ امتحان : /   /90

نام و نام خانوادگی :                                                                      تعداد صفحه:3

نام آموزشگاه :

 

ردیف

سوالات

بارم

1

درعبارات زیر  جملات صحیح وغلط را مشخص فرمایید:                                                                                                                                                                                                        

الف-برای اداره ی کشور ، سازمان های اداری ایجاد می شود که کارکنان آن از دولت حقوق می گیرند.

ب-  اخذ مالیات بیشتر موجب رونق امپراتوری ها می گردید .                                                               

ج- کسب سود و شکل دادن به سرمایه ی بیشتر، مهم ترین هدف زندگی بورژواها بود.

 

75/.

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید:

الف-  مهمترين منبع قدرت و ثروت در جهان كنوني ........................................... است.

ب- اگر بخواهیم نابرابری در نظام جهانی را به صورت ریشه ای بررسی کنیم ، باید به رابطه ی ..............................توجه کنیم.

ج- اروپایی ها جهت مقابله با امپراطوری ها نوعی روابط برقرار کردند که به آن تجارت ............................. می گفتند.

 

75/.

3

مناسب ترين گزينه را علامت بزنيد.                                                                                                                                    

الف-كساني كه جهاني شدن را گسترش سرمايه داري مي دانند به كدام يك از اعتقادات زير معتقدند .

1-  حاكميت سرمايه برانسان        2 -  اولويت سرمايه برصنعت             3-  حاكميت انسان برسرمايه         4- افزايش سود

ب- ازارکان سازمان ملل نیست :

1 - دیوان داوری بین المللی       2 - صندوق بین المللی پول       3 - شورای اقتصادی واجتماعی               4 - شورای قیمومت

5/0

4

به سؤالات زيرپاسخ كوتاه دهيد.                                                                                                                                                                                            

الف- به تصويري كه از طريق آموزش و رسانه ها به افراد منتقل مي شود چه مي گويند؟.......................................................................

ب- مهمترين شعارو داعيه ي رنسانس چه بود ؟.......................................................................................................................................................

ج- سازمان ملل متحد چه زمانی و با چه هدفی تأسیس شد؟.............................................................................................................................

د-  عواملي كه باعث شد امپراتوريها به طور فراينده اي به منابع انساني و مالي نياز داشته باشند ؟..................................................

2

5

اولین کشورهای استعمارگر چه نام داشتند؟

 

  

5/.

6

چرا شهرهاي مستقل (بورژواها) با كليسا به مبارزه برخاستند؟

 

   

5/.

 

«ادامه سوالات در صفحه دوم»

 

 

ردیف

سوالات علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

 

بارم

7

شوراي امنيت عليه كشورهايي كه صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر مي‌اندازند، چه اقداماتي را انجام مي‌دهد؟

 

   

75/.

8

کدام مزايا موجب می‌شود تا سرمايه‌داران ، به جای کشور خود ، در کشورهای دیگر سرمایه‌‌گذاري کنند؟

 

  

75/.

9

اصطلاح دهکده ی جهانی از کیست؟ این اصطلاح را توضیح دهید؟     

 

  

1

10

اصطلاح جهاني شدن از بعد ارتباطات و تعامل هاي انساني به شكل گيري چه پديده اي اشاره دارد و چرا؟

  

1

11

منظور از سرکرده در نظام جهانی چیست؟

 

  

5/.

12

کشورهای دارای « حق وتو » کدامند؟این حق، چه مزایایی برای کشورهای دارنده آن دارد؟

                            

 

5/1

 

 

 

13

در سند امنيت ملي آمريكا در قرن 21 از اروپا،آسيا و خاور نزديك تحت چه عنواني ياد شده است؟

 1- اروپا(...................................................)   2 -  آسيا(........................................................)  3 خاور نزديك(...............................................)

  

75/.

 

«ادامه سوالات در صفحه سوم»

 


 

 

ردیف

سوالات علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

 

بارم

14

هر كدام از موارد ستون (الف) با كدام يك از موارد ستون (ب) ارتباط دارد؟ (مورد انتخابي را در داخل پرانتز بنويسيد)

( یک مورد اضافی است. )          

«ستون الف»

«ستون ب»

الف- به معنای به کار گیری روش های بهتر و فناوری مناسب تر با هدف افزایش ظرفیت تولیدی

ب- جلوگیری از دریافت وام از بانک جهانی

ج- معمولاٌ زمانی شکل می گیرد که طرفین گفت و گو،ارزشها و باورهای مشترکی دارند.

د- حمايت از برنامه های مبارزه با مواد مخدر در ایران

1- اقتصاد

2- ابزار نظامي

3- توسعه

4- پيشنهاد پاداش

5- اقناع

1

15

منظور از «راهبرد امنیت ملی » چیست؟

  

1

16

اقدامات (نظامي و اقتصادي) كه آمريكا براي محدود كردن انقلاب اسلامی ايران انجام داد چهار مورد بنويسيد.

 

     

1

17

برنامه هاي توسعه ي ايران در طول دوره ي اجرا با چه چالش هايي مواجه بوده است؟                                                     

 1-................................................................ 2-....................................................................... 3-.....................................................................

  

75/.

 

                                                                                            موفق باشید                                                                      جمع بارم

15

 

 

 


مطالب مشابه :


سوال و جواب های کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدیدالتالیف

نمونه سوالات علوم اجتماعی اجتماعی پیش دانشگاهی بین علوم طبیعی وعلوم انسانی
نمونه سوال و پاسخ به فعالیت ها فصل دوم کتاب علوم اجتماعی دوره پیش دانشگاهی

دوم کتاب علوم اجتماعی دوره پیش سوالات درس اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات پایان ترم علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

علوم انسانی. سوالات علوم اجتماعی پیش سوالات علوم اجتماعی پیش دانشگاهی
سوالات آزمون درس علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

سوالات آزمون درس علوم اجتماعی پیش دانشگاهی سوالات آزمون:درس علوم انسانی
سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌آقای مرتضی یوسفی

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش ادبیات و علوم انسانی ی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات درس علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

نمونه سوالات درس علوم اجتماعی پیش علوم اجتماعی پیش دانشگاهی انسانی و زمین
برچسب :