تفاوت سهره نر و ماده

 برای پی بردن به نریاماده بودن سهره روش های زیادی وجود دارد که درزیربه انها اشاره میکنیم.

 

سهره نروماده ازنظرشکل وقیافه شبیه هم هستند که دربعضی مواردنمیتوان نریاماده بودن رابه راحتی تشخیص داد که دراین مواردباید ازتجربه های پیشین خودودیگران استفاده کردوکمی هم به شانس واقبال. یک توصیه برادرانه به شمااین است که هیچ موقع به حرف های فروشندگان گوش ندهید انها فقط به فکر پول جیبشان خودشان هستند نه شما. بهترین تصمیم گیرنده خودشما هستید وبه انتخاب خود ایمان داشته باشید.من به شخصه شاهد قسم های بی موردودروغ فروشندگان برای نربودن سهره ها بوده ام که باکمی بررسی کردن متوجه ماده بودن پرنده هاشدم. 

درشکل زیریک سهره نربالغ زیبا را مشاهده میکنید که دارای نقاب قرمز خوشرنگ است که گستردگی ان ازچشم نیز عبورکرده است.

 

 

قرمزی صورت سهره نردارای پهنا و وسعت بیشتری است که ازچشم نیز عبورمیکندواگر مانندشکل خطی فرضی ازانتهای قرمزی صورت به محل برخورد قرمزی به تاج وصل نماییم خط فرضی بدون زاویه وراست میباشدولی درپرنده ماده قرمزی صورت پرنده وسعت کمتری داشته وبه صورت اریب ازانتهای چشم به سمت تاج بازمیگردد.

 

 

امااین نشانه دلیل قاطعی برای تعیین جنسیت پرنده نمیباشد.بعد از چک کردن وسعت قرمزی صورت پرنده نوبت این است که پرهای شانه  کتف پرنده راچک نماییم همانطورکه درشکل بالامشاهده مینمایید رنگ پرهای شانه کتف پرنده نرسیاه ولی درپرنده ماده قهوه ای رنگ است.رنگ سیبیل های روی منقارواطراف بینی پرنده نرکه درشکل بالا با فلش نشان داده شده مشکی ولی درپرنده ماده خاکستری وروشن است.

یک راه دیگرفهمیدن نریاماده بودن سهره درمواردی که ازروش های پیشین شک به نریاماده بودن پرنده بردید استفاده ازطول بال پرنده میباشد به این طریق که طول بال  76-84میلی متر برای پرنده نر و  74-79میلی متر برای پرنده ماده است.

 

درشکل زیربا بررسی کردن موارد بالا مشاهده میشودکه تمامی مشخصات یک سهره نررادارا میباشد پس پرنده نرمیباشد.

 

 

  دربعضی موارد ممکن است قرمزی صورت ازچشم پرنده عبورکند ولی پرنده ماده باشد همانندشکل زیرکه میبینید قرمزی ازچشم پرنده عبورکرده ولی بانگاه کردن به شانه کتف پرنده مشاهده میشودکه رنگ پرها قهوه ای رنگ است همینطوربادیدن رنگ سیبیل های روی منقاردرنزدیکی بینی پرنده  باتوجه به رنگ خاکستری وروشن ان پی به ماده بودن پرنده میبریم.

 

 

درشکل زیر باتوجه به گذرکردن قرمزی صورت ازچشم اما چون به صورت اریب به تاج متصل شده ورنگ پرهای شانه کتف پرنده قهوه ای است پی به ماده بودن پرنده میبریم.

 

 

 ولی هرچه که ادم خبره باشدباز هم نمیتوان دربعضی موارد مانند شکل زیر به طورقطع نریاماده بودن سهره را تعیین کرد. درشکل زیر پرنده مشخصات ماده بودن ازقبیل نداشتن وسعت قرمزی صورت . قهوه ای بودن شانه کتف ها. روشن بودن سیبیل های پرنده ورگه های سفید درتاج راداردولی درزمان اماده شدن ومست شدن پرنده پی به نربودن ان میبریم.

 

 

حال به این نکته میرسیم :نمیتوان به طورقطع دربعضی مواردکه ممکن است خیلی نادرهم باشندبه نروماده بودن پرنده اطلاع پیدا کنیم به جزدرزمان مستی واماده بودن پرنده.سهره نردرزمان مستی اوازراباصدای بلندمیخواندوپس پرنده همان الت تناسلی به صورت برامده ونوک تیزمیباشدولی درسهره ماده به صورت قیفی وبادکرده میباشدکه درشکل زیر به نمایش درآمده است تصویربالایی پرنده نر وتصویر پایینی پرنده ماده میباشد.ممکن است پرنده ماده درزمان مستی اوازهم بخواندولی اوازخواندنش دارای تن صدای کم وبه صورت ناهماهنگ وکوتاه بلند است.

 

 

 


مطالب مشابه :


دانلود صدای انواع سهره

سهره قناری - دانلود صدای انواع سهره - - سهره تفاوت جوجه سهره نر و ماده. جفت زدن سهره به
دانلود آواز سهره

سهره قناری - دانلود آواز سهره - تفاوت جوجه سهره نر و ماده. دانلود صدای قناری.
صدای قناری

جهت دانلود رایگان صدای قناری, بر روی اعداد زیر کلیک تشخیص و شناخت قناری نر و ماده.
دانلود اواز موقوم

دانلود اواز موقوم پرداختم دوست دارم هرچی از قناری میدونم در اختیار شما مرغ عشق نر از ماده
تفاوت سهره نر و ماده

دربعضی موارد ممکن است قرمزی صورت ازچشم پرنده عبورکند ولی پرنده ماده دانلود صدای قناری.
برچسب :