استخدام ۳۸۸ نفر در گمرک ایران در سراسر کشور

گمرک جمهوری اسلامی‌ایران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی
۸۹ معاون توسعه /۱۰/ ۲۰۰ مورخ ۱۳ / ۸۹ و ۵۲۷۴۷ /۱۰/ ۲۰۰ مورخ ۴ / و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی و از محل مجوز‌های شماره ۴۶۹۸۱ مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعداد ۳۸۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی ، مصاحبه تخصصی وگزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می‌نماید.

شرایط عمومی‌استخدام
- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی‌کشور مصرح در قانون اساسی
- تابعیت نظام جمهوری اسلامی‌ایران
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران
- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی‌یامعافیت دائم از خدمت ( ویژه آقایان)
تبصره : انجام خدمت سربازی برای متقاضیان رشته شغلی مأمور گارد و انتظامات الزامی‌است .
- نداشتن اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و سابقه محکومیت جزائی مؤثر .
- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.
- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی .
- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی‌، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند .

حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۲۸ ؛ لیسانس ۳۰ و فوق لیسانس ۳۳ سال وکارکنان غیر رسمی‌گمرک ایران ۴۰ سال تمام تا آخرین روز مهلت ارسال مدارک می‌باشد.
تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهدشد :
الف ) داوطلبانی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل ( ازتاریخ ۳۱/۵/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۶/۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت درجبهه‌های نبرد حق علیه باطل .
ب ) افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقود الاثرها جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به کارنمی‌باشند شامل : همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تامیزان ۵ سال .
ج ) آزادگان از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند .
د ) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی‌و تمام وقت در دستگاههای دولتی از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی‌آنها .
- پذیرفته شدگان ملزم به ارائه تعهد محضری مبنی بر ۵ سال خدمت در محل شغل مورد درخواست می‌باشند.

- متقاضیان استخدام در رشته شغلی

حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۲۸ ؛ لیسانس ۳۰ و فوق لیسانس ۳۳ سال وکارکنان غیر رسمی‌گمرک ایران ۴۰ سال تمام تا آخرین روز مهلت ارسال مدارک می‌باشد.
تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهدشد :
الف ) داوطلبانی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل ( ازتاریخ ۳۱/۵/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۶/۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت درجبهه‌های نبرد حق علیه باطل .
ب ) افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقود الاثرها جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به کارنمی‌باشند شامل : همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تامیزان ۵ سال .
ج ) آزادگان از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند .
د ) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی‌و تمام وقت در دستگاههای دولتی از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷)خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی‌آنها .
- پذیرفته شدگان ملزم به ارائه تعهد محضری مبنی بر ۵ سال خدمت در محل شغل مورد درخواست
می‌باشند.
- متقاضیان استخدام در رشته شغلی

- دارا بودن حداقل قد ۱۷۰ سانتی متر
- تعهد لازم مبنی بر انجام خدمت به مدت ۲۰ سال در رشته شغلی مذکور
مدارک مورد نیاز :
- تکمیل برگ درخواست شغل ( با دقت و خط خوانا تکمیل گردد )
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
- تصویر صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخر )
- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی‌و یا معافیت دائم ( ویژه برادران )
- رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به حساب جاری ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق شرکت درآزمونهای تخصصی و آزمون عملی داوطلبان استخدام ( ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور رامیپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف میباشند.)
( یک قطعه عکس روی برگ ثبتنام × – دو قطعه عکس ۳*۴ جدید و تمام رخ پشت نویسی شده الصاق شود. )
- مدارک دال بر ایثارگری ،، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط .
- مدارک دال بر بومی‌بودن
نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :
متقاضیان واجد شرایط ، مدارک لازم را به ترتیب یاد شده در پاکت قرار داده و حداکثرتا تاریخ ۴/۴/۱۳۹۰ با پست سفارشی به نشانی تهران ، خیابان ولیعصر-بالاتراز میدان ولیعصر- ساختمان مرکزی گمرک ایران-اداره کل امور اداری – صندوق پستی ۶۸۳۴-۱۵۸۷۵ ارسال نمایند .

به مدارک ناقصو یا مدارکی که پس از مهلت ثبت نام به پست تحویل و یا از هر طریق دیگری ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌شود .
(ملاک تاریخ ارسال مدارک رسید پستی می‌باشد) .
مواد آزمون عبارتند از :
الف) آزمون توانمندیهای عمومی‌شامل ۱- زبان و ادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی عمومی-۳ ریاضی و آمار مقدماتی ۴- فن آوری اطلاعات ۵- معارف اسلامی‌۶- اطلاعات سیاسی اجتماعی ومبانی قانونی که به تعداد ( ۱۰۰ ) سوال چهار گزینه ای ( بدون اعمال نمره منفی) طراحی خواهد شد .

تبصره : اقلیت‌های دینی از پاسخگوئی به سئوالات معارف اسلامی‌معاف می‌باشند و امتیاز آن درسایر موارد آزمون توزیع می‌شود .

ب ) آزمون تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب میباشد.
تذکرات :
-ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که ۹ ماه متوالی یا ۱۲ ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه‌های جنگ تحمیلی دارند و نیز فرزندان و همسر آنها در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود .
-۱/۱ از کل مجوز استخدامی‌ ۳۰ درصد آن برای استخدام ایثارگران اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به فرزندان شاهد ، فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند و ۵ درصد باقیمانده به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان، همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد. ۲۵ درصد سهمیه ایثارگران مذکور از سوی بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد. فرزندان معظم شاهد و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که از سوی بنیاد مذکور معرفی نشده اند می‌توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند . انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهدشد.
-۱/۲ استخدام مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .
-۱/۳ ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
-۲ معلولین عادی بشرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارابودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
-۳ داوطلبان بومی‌در استانهای آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان وبلوچستان ، خوزستان،کردستان و هرمزگان درصورت داشتن شرایط مندرج در آگهی و همچنین کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون عمومی‌و براساس نمرات برتر تخصصی می‌توانند از تسهیلات ۵۰ درصد سهمیه استخدامی‌بومی‌ برخوردار شوند.
استفاده از امتیاز بومی‌بودن برای داوطلبان استخدام اختیاری بوده و در صورت برخورداری پذیرفته شدگان از امتیاز فوق ، موظف به سپردن تعهد ( ۱۰ ) سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا می‌باشند.
تبصره : بومی‌شامل افرادی می‌شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف ) محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .
ب ) حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه را در محل جغرافیائی مورد تقاضا برای استخدام سپری کرده باشد .
ج ) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم ازابتدائی ، راهنمائی و دبیرستان ) با محل مورد تقاضای استخدامی‌یکی باشد نیز بومی‌تلقی می‌شوند.

توجه: داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسالنمایند.
-۴ انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی‌( ۶۰ درصد کل نمره آزمون ) را کسب کرده اند به ترتیب بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد .
-۵ کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندی‌های عمومی‌صرفاً به منزله تایید صلاحیت عمومی‌و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی‌ایجاد نمی‌کند و انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت‌های مقررصورت می‌پذیرد.
-۶ کارکنان غیر رسمی‌و همچنین نیروهای شرکتی گمرک جمهوری اسلامی‌ایران (درصورت ارائه( مدارک سوابق غیر رسمی‌و شرکتی خود) به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از ( ۲درصد و حداکثر ( ۲۰ ) درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی‌به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد.
-۷ اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با شاغلین غیر رسمی‌و نیروهای شرکتی گمرک جمهوری اسلامی‌ایران ، داوطلبان بومی‌و شاغلین غیر رسمی‌مناطق محروم و دور افتاده برای همان مناطق خواهد بود.
-۸ به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی‌دارند ) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-۹ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک بصورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرزشود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی‌، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌گردد .
-۱۰ مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی‌در صورت پذیرفته شدن در آزمون(حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه ) بایستی به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد .
-۱۱ انتخاب نهائی پذیرفته شدگانآزمون پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش صورت
خواهد گرفت.

توجه: داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال نمایند.
-۴ انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت موردنیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی‌( ۶۰ درصد کل نمره آزمون ) را کسب کرده اند به ترتیب بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد .
-۵ کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندی‌های عمومی‌صرفاً به منزله تایید صلاحیت عمومی‌و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی‌ایجاد نمی‌کند و انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت‌های مقررصورت می‌پذیرد.
-۶ کارکنان غیر رسمی‌و همچنین نیروهای شرکتی گمرک جمهوری اسلامی‌ایران (درصورت ارائه( مدارک سوابق غیر رسمی‌و شرکتی خود) به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از ( ۲درصد و حداکثر ( ۲۰ ) درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی‌به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد.
-۷ اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با شاغلین غیر رسمی‌و نیروهای شرکتی گمرک جمهوری اسلامی‌ایران ، داوطلبان بومی‌و شاغلین غیر رسمی‌مناطق محروم و دور افتاده برای همان مناطق خواهد بود.
-۸ به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی‌دارند ) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-۹ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک بصورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی‌، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌گردد .
-۱۰ مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی‌در صورت پذیرفته شدن در آزمون(حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه ) بایستی به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد .
-۱۱ انتخاب نهائی پذیرفته شدگانآزمون پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش صورت
خواهد گرفت.

—————————————————————————
جدول نیازهای شغلی :

۱٫ کارشناس حقوقی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته ‌های تحصیلی حقوق ، حقوق بینالملل ، حقوق خصوصی،حقوق عمومی
۱۲ نفر * *
کرمانشاه خسروی ( ۱ نفر)
* * کردستان سنندج و بانه (هرکدام ۱نفر)
* – سیستان وبلوچستان زاهدان، میرجاوه (هرکدام ۱ نفر)
* * فارس لامرد و لار هرکدام ( ۱ نفر)
* * آذربایجان غربی خوی ( ۱ نفر)
* * هرمزگان بندر عباس( ۲ نفر) ، قشم وکیش
(هرکدام ۱ نفر)

۲٫ کارشناس تحلیلگر سیستم دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر (سختافزار و نرم افزار)
مهندسی سیستم ، انفورماتیک، کاربردکامپیوتر ، آنالیز سیستم و علوم کامپیوتر
۱۳ نفر * * کرمانشاه خسروی( ۱ نفر)
* * خوزستان سجافی وچذابه هرکدام( ۱ نفر)
* * خراسان رضوی دوغارون ( ۱ نفر)
* * کردستان بانه ( ۱ نفر)
* * بوشهر بوشهر ( ۱ نفر)
* * فارس لار ( ۱ نفر)
* * آذربایجان شرقی تبریز ( ۱ نفر)
* * آذربایجان غربی بازرگان ( ۱ نفر)
* * هرمزگان بندرعباس( ۲نفر)، بندرلنگه وکیش
(هرکدام ۱ نفر)
۳٫ کارشناس برنامه وبودجه دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت اجرائی ، اقتصاد ، علوم اقتصادی ، حسابداری ، امورمالی ، حسابرسی ومدیریت مالی
۱نفر * * بوشهر بوشهر ( ۱ نفر)

۴٫ حسابدار دارا بودن مدرکتحصیلی فوق دیپلم یالیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی
مدیریت اجرائی، مدیریت بازرگانی ،اقتصاد ، علوم اقتصادی، حسابداری ،
امورمالی ، حسابرسی و مدیریت مالی
۱۹ نفر * * کرمانشاه خسروی( ۱ نفر)
* * خوزستان بندرامام خمینی( ۲نفر)، اهواز( ۱ نفر)
* * خراسان رضوی سرخس،لطفآباد (هرکدام ۱ نفر)
* – کردستان بانه ( ۱ نفر)
* * سیستان وبلوچستان بازارچه مرزی ریمدان و چابهار
(هرکدام ۱ نفر)
* * بوشهر بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی دو و
خارک(هرکدام ۱نفر)
* * فارس لار ( ۱ نفر)
* * سمنان سمنان ( ۱ نفر)
* * آذربایجان غربی ارومیه ،سرو و تمرچین (هرکدام ۱ نفر)
* * هرمزگان بندر عباس، منطقه ویژه معادن و فلزات
(هرکدام ۱ نفر)
۵٫ حسابرس دارا بودن مدرکتحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت اجرائی ، مدیریت بازرگانی ،مدیریت اقتصادی ، اقتصاد ، علوم اقتصادی، حسابداری ، امورمالی ، حسابرسی ومدیریت مالی
۳نفر * * کرمانشاه کرمانشاه( ۱ نفر)
* * خوزستان اهواز ( ۱ نفر)
* * هرمزگان بندرعباس( ۱ نفر)

۶٫ ارزیاب دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یالیسانس در یکی از رشته‌های امور گمرکی،مدیریت گمرکی
۲ نفر – * سمنان سمنان ( ۱ نفر)
- * یزد یزد ( ۱ نفر)
۷٫ کارشناس امور اداری دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت خدمات اداری،مدیریت اداری ، امور اداری و مدیریت، علوم اداری ،مدیریت دولتی، مدیریت پرسنلی ، اقتصادو برنامه ریزی آموزشی
۴ نفر * * کردستان سنندج ( ۱ نفر)
* * سیستان وبلوچستان زاهدان ( ۱ نفر)
* * بوشهر بوشهر ( ۱ نفر)
* * هرمزگان بندرعباس( ۱ نفر)
۸٫ کارگزین دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یالیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی
مدیریت خدمات اداری،مدیریت اداری امور اداری و مدیریت،علوم اداری ،مدیریت دولتی، مدیریت پرسنلی ومدیریت بازرگانی
۸نفر * * خراسان رضوی لطفآباد ( ۱ نفر)
* * بوشهر بوشهر ( ۱ نفر)
* * آذربایجان غربی تمرچین ( ۱ نفر)
* * هرمزگان بندرعباس( ۲نفر)، بندر لنگه، کیشو
قشم (هرکدام ۱ نفر)

۹٫ کارشناس روابط عمومی‌دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی،(روابط عمومی)،علوم اجتماعی گرایش ارتباطات علوم اجتماعی) مدیریت امور فرهنگی،برنامه ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی،فرهنگ و ارتباطات،علوم ارتباطات اجتماعی(روزنامه نگاری)زبان و
ادبیات فارسی
۵نفر * * خراسان رضوی سرخس( ۱ نفر)
* * کردستان سنندج ( ۱ نفر)
* * هرمزگان بندرعباس، کیشو بندرلنگه (هرکدام
۱نفر)
۱۰ . کارشناس آمارموضوعی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و یافوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی آمار، آمار اقتصادی و اجتماعی،آمارریاضی،آمار کاربردی و آمار نیروی انسانی
۳نفر * * کردستان باشماق ( ۱ نفر)
* – سیستان وبلوچستان چابهار ( ۱ نفر)
* * هرمزگان بندرعباس( ۱ نفر)
۱۱ . مسئول دفتر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته ‌های تحصیلی مدیریت دولتی،پژوهشگری علوم اجتماعی،برنامه ریزی اجتماعی،مردمشناسی،علوم ارتباطات اجتماعی و روانشناسی عمومی
۶نفر * * کرمانشاه کرمانشاه( ۱ نفر)
* * خراسان رضوی دوغارون ( ۱ نفر)
* * کردستان سنندج ( ۱ نفر)
* * بوشهر گناوه ( ۱ نفر)
* * هرمزگان بندر عباسو بندر لنگه (هرکدام ۱ نفر)

۱۲٫ مسئول ابلاغ و اجرا دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در
یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت بازرگانی،مدیریت اقتصادی،علوم اقتصادی،
حسابداری،اقتصاد، برنامه ریزی علوم اجتماعی،پژوهشگری علوم اجتماعی،مردم
شناسی،ارتباطات علوم اجتماعی،حقوق،حقوق عمومی‌و حقوق خصوصی
۴نفر * – خوزستان اهواز ( ۱ نفر)
* * آذربایجان شرقی تبریز ( ۱ نفر)
* * آذربایجان غربی ارومیه و بازرگان (هرکدام ۱ نفر)
۱۳ . کاردان آمار دارا بودن مدرکتحصیلی فوق دیپلم یالیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی
آمار، آمار اقتصادی و اجتماعی،آمارریاضی وآمار کاربردی
۷نفر * * کردستان بانه ( ۱ نفر)
* – سیستان وبلوچستان چابهار ( ۱ نفر)
* * بوشهر بوشهر ، منطقه ویژه اقتصادی دو و منطقه ویژه انرژی پارس(هرکدام ۱ نفر)
* * یزد یزد ( ۱ نفر)
* * آذربایجان غربی تمرچین ( ۱ نفر)
۱۴ . کاردان حقوقی دارا بودن مدرکتحصیلی فوق دیپلم یالیسانس در یکی از رشته ‌های تحصیلی فقه و حقوق اسلامی‌، فقه و مبانی حقوق اسلامی‌، علوم قضائی ، حقوق اسلامی،کیفر و جرم شناسی فقه و مباحث حقوق اسلامی‌و حقوق
۸ نفر * * کرمانشاه کرمانشاه( ۱ نفر)
* * خراسان رضوی لطفآباد ( ۱ نفر)
* * کردستان سنندج و بانه ( هرکدام ۱ نفر)
* – سیستان وبلوچستان ایرانشهر ( ۱ نفر)
* * یزد یزد ( ۱ نفر)
* * آذربایجان غربی بازرگان ( ۱ نفر)
* * هرمزگان قشم ( ۱ نفر)

۱۵٫ مسئول خدمات اداری دارا بودن مدرکتحصیلی فوق دیپلم یالیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی ،اقتصاد، علوم اقتصادی ، مدیریتاداری ،علوم اداری ، مدیریت پرسنلی ، مدیریت خدمات اداری ، امور اداری و مدیریت
۸۸ نفر * * کرمانشاه خسروی( ۳نفر)،کرمانشاه و بازارچه
مرزی شوشمی‌(هرکدام ۱نفر )
* * خوزستان بندرامام خمینی،اهواز، شلمچه
(هرکدام ۱نفر)
* * خراسان رضوی سرخس( ۴نفر) ، باجگیران ، دوغارون
ولطفآباد (هرکدام ۲ نفر)
* * کردستان بانه و باشماق (هرکدام ۳نفر)
سنندج و سیفسقز (هرکدام ۱نفر)
* – سیستان وبلوچستان زاهدان( ۳ نفر زن و مرد)، چابهار، منطقه
آزاد چابهار(زن و مرد)، بازارچه مرزی
جالق و بازارچه مرزی کوهک
(هرکدام ۱نفر)
* * بوشهر بوشهر ( ۶ نفر)، منطقه ویژه انرژی
پارس( ۳نفر)
منطقه ویژه اقتصادی دو بوشهر( ۴نفر)،
گناوه ، دلوار، خارک، ریگو
بوالخیر(هرکدام ۱نفر)
* * فارس شیراز( ۴نفر)، لامرد ( ۲نفر)،لار ( ۱ نفر)
* * آذربایجان شرقی تبریز( ۳نفر)، نوردوز ( ۱ نفر)
* * سمنان سمنان ( ۳نفر)
* * یزد یزد ( ۲ نفر)
* * آذربایجان غربی رازی، تمرچین و سرو (هرکدام ۱نفر)
* * هرمزگان بندرعباس( ۸نفر)، بندرلنگه( ۳نفر)،
ابوموسی ( ۲نفر)، جاسک، کیش،
درگهان، پهل و منطقه ویژه اقتصادی
معادن و فلزات(هرکدام ۱ نفر)

۱۶٫ مسئول خدمات مالی دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یالیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی ، علوم اقتصادی ، حسابداری و مدیریت مالی
۲۹ نفر * – کرمانشاه کرمانشاه، خسروی(هرکدام ۱نفر)
* – خراسان رضوی باجگیران ، لطفآباد، سرخسو
دوغارون (هرکدام ۱نفر)
* – کردستان سنندج و باشماق (هرکدام ۱نفر)
* – سیستان وبلوچستان زاهدان ( ۲ نفر)، ایرانشهر ، سراوان و
میرجاوه (هرکدام ۱ نفر)
* – بوشهر بوشهر ( ۲ نفر)، خارک( ۱ نفر)
* – فارس شیراز، لار و لامرد (هرکدام ۱نفر)
* – آذربایجان شرقی نوردوز ( ۱ نفر)
* – آذربایجان غربی ارومیه و بازرگان (هرکدام ۱نفر)
* – هرمزگان بندرلنگه و کیش(هرکدام ۲ نفر)،خمیر
بندرعباسو هرمز (هرکدام ۱ نفر)

۱۷٫ متصدی تخلیه وبارگیری
دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم درکلیه رشته‌های تحصیلی
۷۴ نفر * – کرمانشاه خسروی ( ۲نفر)
* – خوزستان اهواز، بندر امام خمینی و چذابه
(هرکدام ۱نفر)
* – خراسان رضوی لطفآباد ،سرخسو باجگیران (هرکدام
۴ نفر) ، دوغارون ( ۲نفر)
* – کردستان سنندج و بانه (هرکدام ۱ نفر)
* – سیستان
وبلوچستان
زاهدان، میرجاوه و چابهار (هرکدام ۱ نفر)
منطقه آزاد چابهار ( ۲ نفر)
* – بوشهر منطقه ویژه انرژی پارسو گناوه (هرکدام
۲نفر)، بوشهر( ۳نفر)،منطقه ویژه اقتصادی
دو بوشهر( ۴نفر)، خارک،کنگان ،دلوار،
ریگ، بوالخیر و دیر (هرکدام ۱نفر)
* – فارس شیراز ( ۷ نفر)، لار و لامرد (هرکدام ۱نفر)
* – آذربایجان شرقی نوردوز ( ۱ نفر)
* – سمنان سمنان ( ۳ نفر)
* – یزد یزد ( ۱ نفر)
* – آذربایجان غربی ارومیه ،بازرگان و پلدشت(هرکدام ۱نفر )
* – هرمزگان بندر عباس( ۶نفر)، منطقه ویژه معادن و
فلزات ، بندر لنگه و قشم (هرکدام ۲ نفر)
کیش وچارک (هرکدام ۱نفر )

۱۸٫ مامور گارد وانتظامات
دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم درکلیه رشته‌های تحصیلی و انجام خدمت
سربازی
۱۰۲ نفر * – کرمانشاه خسروی( ۷نفر)، کرمانشاه( ۲نفر)
خوزستان چذابه و شلمچه (هرکدام ۵ نفر)
* – خراسان رضوی باجگیران و دوغارون (هرکدام ۴نفر)
لطفآباد ( ۷نفر)
* – کردستان باشماق، سنندج و بانه (هرکدام ۲ نفر )
* – سیستان وبلوچستان زاهدان ( ۸ نفر)، میر جاوه ( ۵ نفر)،
چابهار ( ۲نفر)، منطقه آزاد چابهار
کنارکو میلک(هرکدام ۱نفر)
* – بوشهر بوشهر ( ۳ نفر)
* – فارس شیراز ( ۵نفر)، لار و لامرد
(هرکدام ۳نفر)
* – آذربایجان شرقی جلفا ( ۳نفر)
* – یزد یزد ( ۲نفر)
* – آذربایجان غربی تمرچین ( ۷نفر)، بازرگان ( ۴نفر)
پلدشت( ۲نفر)، ارومیه ،خوی، مهاباد و
سرو (هرکدام ۱نفر)
* – هرمزگان بندرعباس( ۵ نفر) ، قشم ( ۲ نفر) ،
بندرلنگه ( ۱ نفر)

- فایل شرایط و جزئیات افراد مورد نیاز استانها
آخرین مهلت : ۹۰/۴/۴
به نقل ازunp.ir

آذربایجان غربی, آگهی استخدام, آگهی استخدام دولتی, آگهی دولتی, ادارات, ارومیه, استان, استان آذربایجانشرقی, استان بوشهر, استان خراسان رضوی, استان خوزستان, استان سمنان, استان سیستان و بلوچستان, استان فارس, استان هرمزگان, استان کردستان, استان کرمانشاه, استان یزد, بندرعباس, تبریز, سنندج, شیراز, فوق دیپلم, فوق لیسانس, كارشناس حقوق, لیسانس, مشهد, مهندسی کامپیوتر, نرم افزار کامپیوتر, کاردانی, کارشناس IT, کارشناس ارشد, کارشناس حسابداری, کارشناسی, کیش
آمار, آگهی استخدام, ادبیات فارسی, استخدام دولتی, استخدامی, اقتصاد, امور مالی, بازرگانی, حسابداری, حسابرسی, روابط عمومی, روانشناسی, ریاضی, سخت افزاز, فوق دیپلم, فوق لیسانس, لیسانس, مدیریت, مدیریت اجرایی, مطالب مشابه :

استخدام در تامین اجتماعی

استخدام در تامین اجتماعی . این قانون هنوز در مراکز درمانی تامین اجتماعی اجرا نشده است و
استخدام ۱۲۷ نفر در شرکت سنگ آهن گل گهر سیرجان

استخدام ۱۲۷ نفر در آهن گل گهر که به تائید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشدبه حداکثر
استخدام ۳۸۸ نفر در گمرک ایران در سراسر کشور

گمرک جمهوری اسلامی‌ایران برای تأمین نیروی سیاسی اجتماعی استخدام مازاد بر
جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

هم چنین میتوانیدبرای مشاهده سوابق بیمه ای خود به سایت تامین اجتماعی به فرم استخدام
استخدام برای آموزش و پرورش استان (تبریز -مراغه-بستان آـباد) توسط شرکت خصوصی طرف قرار داد

به سازمان تأمین اجتماعی استخدامی تامین اجتماعی،آگهی استخدام وزارتخانه ها
میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1392 - ضریب حقوق سال 92

حقوق خدمات کشوری بخشنامه افزايش حقوق سال 92 افزایش حقوق+کارمندان+سال92 تامین اجتماعی
جزئیات افزایش دستمزد سال 92(+جدول کامل مقایسه سال 91 و 92)

استخدام . خبر . خودرو شرکای اجتماعی کار با حضور از 11 میلیون کارگر تامین اجتماعی
برگزاری آزمون استخدامی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری

آگهی استخدام نهاد عمومی ،آگهی آزمون استخدامی تامین اجتماعی،آگهی استخدام
جزئیات افزایش حق بیمه کارگران در سال 92

کار خود در سال آینده باید جمعا ۱ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۵۶ تومان به تامین اجتماعی استخدام
حذف اضافه‌كار از درآمد مشمول بيمه، قانوني میباشد/نمیباشد؟

که عضو صندوق تامین اجتماعی هستند مصوب 1386 و قانون استخدام كشوري مصوب 1354
برچسب :