منابع المپیاد ریاضی

الف- منابع عمومی المپیاد ریاضی:
1- استراتژی های حل مسأله، آرتور انگل، ترجمه: آرش امینی، محسن جمالی، داود وکیلی، مصطفی هاشمی، بهمن اصلاح پذیر، انتشارات مبتکران

2- المپیادهای ریاضی آمریکا، تألیف: صادق بلوکی و احسان بلوکی، انتشارات اندیشه سرا

3- المپیادهای ریاضی لنینگراد، ترجمه: پرویز شهریاری

ب- منابع تخصصی المپیاد ریاضی:

1- نظریه اعداد

1-1- نظریه اعداد، تألیف: مریم میرزاخانی و رویا بهشتی زواره، انتشارات فاطمی

1-2- مسائل نظریه اعداد در المپیاد ریاضی ویژه آزمون های مقدماتی و مرحله اول، تألیف: عباس ثروتی، انتشارات دانش پژوهان جوان

1-3- 250 مسأله حساب، تألیف: سرپینسکی

2- ترکیبیات:

2-1- الفبای المپیاد کامپیوتر و ریاضی، تألیف: مرتضی محمدآبادی، انتشارات دانش پژوهان جوان

2-2- مسائل ترکیبیات در المپیاد ریاضی ویژه آزمون های مقدماتی و مرحله اول، تألیف: عباس ثروتی، انتشارات دانش پژوهان جوان

2-3- 102 مسأله ترکیبیات، تألیف: تیتو آندرسکو، زومینگ فنگ، ترجمه: بردیا حسام، ارشک حمیدی، انتشارات فاطمی

2-4- ترکیبیات، تألیف: علیرضا علی پور، انتشارات فاطمی

3- هندسه:

3-1- هندسه مسطحه از مقدمات تا المپیاد، تألیف: مصطفی مسگری مشهدی، سیامک احمدپور، انتشارات خوشخوان

3-2- مسائل هندسه در المپیاد ریاضی ویژه آزمون های مقدماتی و مرحله اول، تألیف: عباس ثروتی، انتشارات دانش پژوهان جوان

3-3- هندسه مسطحه، تألیف: ناتان آلتشیلر کورت، ترجمه: محمود دیانی، انتشارات فاطمی

3-4- مسأله هایی در هندسه مسطحه، تألیف: ایگورفئودوروویچ شاریگین، ترجمه: ارشک حمیدی، انتشارات مبتکران

3-5- هندسه، تألیف: جاوید ولیدشتی، انتشارات فاطمی

4- جبر و آنالیز:

4-1- مسائل جبر در المپیاد ریاضی ویژه آزمون های مقدماتی و مرحله اول، تألیف: عباس ثروتی، انتشارات دانش پژوهان جوان

4-2- مباحث و مسائل جبر در المپیاد ریاضی، تألیف: مهدی صفا، انتشارات خوشخوان


 


مطالب مشابه :


مشاوره المپیاد ریاضی

سئوال: به نظر شما برای المپیادریاضی و کامپیوتر بهتر است مثلا برای ترکیبیات چهار کتاب الفبای
منابع المپیاد ریاضی

خانه ی ریاضی و هندسه 2-1- الفبای المپیاد کامپیوتر و ریاضی، تألیف:
منابع المپیاد ریاضی

2-1- الفبای المپیاد کامپیوتر و ریاضی، تألیف: مرجع المپیاد ریاضی و کامپیوتر;
منابع المپیاد ریاضی

منابع المپیاد ریاضی صادق بلوکی و احسان بلوکی 2-1-الفبای المپیاد کامپیوتر و
منابع مفید برای شروع المپیاد ریاضی و کامپیوتر

المپیاد ریاضی و کامپیوتر - 2- الفبای المپیاد ریاضی المپیاد کامپیوتر تمام
منابع المپیاد ریاضی

منابع المپیاد ریاضی ارشد و مدرس ریاضی الفبای المپیاد کامپیوتر و
منابع المپیاد ریاضی

2-1- الفبای المپیاد کامپیوتر و ریاضی، تألیف: مرتضی کتاب ریاضی و hamechi RSS . POWERED BY BLOGFA.COM
منابع المپیاد کامپیوتر

منابع المپیاد کامپیوتر ۱-الفبای المپیاد ریاضی و کامپیوتر-انتشارات باشگاه دانش
برچسب :