نکات مهم مهندسی نرم افزار استاد مژده داروگر

1_ نرم افزار ؟ نرم افزار کامپیوتر محصولی است که مهندسان نرم افزار آن را طراحی و ایجاد میکنند وبه صورت مجازی همه افراد در دنیایی صنعتی از آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می کنند

یک نرم افزار

.بر روی یک سیستم عامل طراحی و پیاده سازی می شود

.برای تولید برنامه نیاز به یک زبان برنامه نویسی هست

.ممکن است برنامه شامل مدیریت یک پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی باشد

2- انواع نرم افزار ؟ در یک دسته بندی کلی نرم افزارها به دو دسته تقسیم می شوند

.نرم افزارهای عمومی (پیکج ها ) مانند واژه پرداز ورد . نرم افزارهای سفارشی (شرکت هواپیمایی)صدور بلیط

3- فراین نرم افزاری؟ به مجموعه فعالیتهایی که منجر به تولید نرم افزار وسایر مراحل بعدی آن می شود ، را فرآیند نرم افزار گویند

4- چهار مرحله فرایند نرم افزار ؟

. تعیین مشخصات نرم افزار

. ایجاد نرم افزار بر اساس مشخصات تعیین شده در مرحله قبل

. اعتبار سنجی نرم افزار برای حصول اطمینان از صحت کارکرد و برطرف ساختن نیازهای خواسته شده

. نگهداری نرم افزار و توسعه برای پوشش نیاز اطلاعاتی

5-هزینه های مهندسی نرم افزار؟ هزینه ها بر دو دسته هستند . هزینه تولید . هزینه توسعه و نگهداری

6- ویژگی یک نرم افزار خوب؟

.نیازهای کاربر را برطرف کند و اصول مهندسی تولید در آن رعایت شده باشد

. قابلیت استفاده اسان و با بیشترین کارایی را داشته باشد

. قابلیت نگهداری و توسعه و پشتیبانی از آن به سادگی باشد

. قابلیت اتکا باشد یعنی از نتایج حاصل اطمینان داشته باشیم

7-چالشهای مهندسی نرم افزار ؟

. چالش کهنگی (نرم افزار قدیمی میشود). چالش ناهمگنی( با توجه به پیشرفت روز ناهماهنگی نرم افزار را تهدید می کند)

. چالش تحویل (تنها بستن یک نرم افزار مهم نیست هنر تحویل به موقعه که سبب سود آوری شرکت سازنده می شود )

8- مدل های فرایند نرم افزار ؟ مدلها قدم ها و استراتژی توسعه نرم افزار می باشند

. مدل آبشاری (ترتیبی خطی ) . مدل توسعه تکاملی . مدل توسعه تدریجی

. مدل توسعه مبتنی بر مولفه (مبتنی بر استفاده مجدد)

Rup. مدل

9- مدل آبشاری ؟ این مدل یکی از اولین مدل های ارئه شده برای فرایند نرم افزار می باشد

. شناسایی . طراحی نرم افزار .پیاده سازی و تست واحد . جامعیت و تست یکپارچه . تحویل ونگهداری نرم افزار

10- مدل توسعه تکامل ؟ در این مدل ابتدا یک سیستم اولیه ایجاد می گردد و پس از آن به تدریج کامل می گردد

که دو نوع هستند . اکتشافی(ساخت یک قسمت و در اختیار کاربر گذاشته تا مولفه های بعدی نمایان شود )

.ساخت نمونه اولیه موقتی(نمونه فقط در حد ایجاد یک ارتباط می باشد که نتیجه حصول ارتباط میان کاربر و مولفه های درخواستی)

11- مدل توسعه مبتنی بر موالفه ها ؟ در این مدل فرض بر این است که مولفه های تشکیل دهنده یک سیستم قابل استفاده مجدد در پروژه های دیگر و سیستم دیگری می باشد (که مانند کتابخانه عمل میشود و مولفه های مورد نیاز انتخاب می شوند) . تحلیل خواسته ها . تحلیل مولفه ها . سفرشی کردن مولفه ها . اجرای پروژه با استفاده از مولفه های قبلی . جامعیت و تست یکپارچه . اعتبار سنجی و بکارگیری و نگهداری نرم افزار

12- مدل توسعه تدریجی ؟ در این مدل کلیات و محدوده کاربر مشخص میگردد که به مراحلی تقسیم کار شده که هر مرحله پس از تایید و یکپارچه کردن با مرحله قبلی ان انجام میگیرد آنقدر تکرار میشود تا به پایان برنامه برسد

Rup13- مدل

فرآیند منحصر به فرد رشنال یک مل مهندسی نرم افزار که بر اساس مدل توسعه تدریجی ارئه شده همانند سایر فرایند ها با ارئه دستور العمل های مدل سازی فرایند ها و مستندات مختلف تضمین میکند که فرایند توسعه به یک نرم افزار با موفقیت قابل انجام می باشد در این مدل چرخه حیات شامل . مرحله شناخت و تعریف مساله . مرحله تشریح . مرحله ساخت . مرحله تحویل

14 – زبان محنصر به فرد مدل سازی (uml) ؟ در سالهای گذشته برای طراحی فرایند نرم افزاری از شکلها و علایم مختلفی استفاده می شد که با جمع آوری وا یجاد یک زبان واحد برای مدل سازی تصمیم شد که بر اساس آن مفاهیم شی گرا مدل های مناسبی را تولید کند این زبان راuml نامیده شد که شبیه یک زبان برنامه سازی امکان توسعه مدلهای مختلفی را بدئن توجه به مکان و زمان را دارا بود

. نمودار مورد استفاده . نمودار کلاس . نمودارهای تعامل (. نمودار توالی . نمودار همکاری )

. نمودار های رفتاری ( . نمودار فعالیت .نمودار حالت )

15- شی گرایی ؟ هر چیزی که قابلیت لمس شدن و از لحاظ فیزیکی قابل بویدن و شندیدن و یا درج شدن باشد (هرچیزی که واقع تفکر گردد)

16- تعریف کلاس ؟ هرشی نمونه ای از کلاس است به عبارتی دیگر کلاس مفهومی است که برای طبقه بندی و دسته بندی اشیاء به کار می رود . هر کلاس داری 3 ویژگی .صفت (هرچی که شی در مورد خود میداند) . اعمال (کارهای که میتواند برای خود یا دیگران انجام دهد عمل نامیده میشود ) . رابطه (یک شی میتواند با سایر اشیا در رابطه باشد )

مفاهیم شی گرایی

17-انتزاعی ؟ یکی از مفاهیم اساسی در شی گرایی انتزاعی است یعنی یک شی میتواند به صورتی دیده شود که مورد نیاز است مانند نقشه که میتوان فقط مسیر و یا به صورت کامل آدرس دانشگاها را در آن دید

18- ارث بری ؟ یک کلاس میتواند خصوصیات خود را از کلاس دیگری به ارث ببرد مانند کلاس دانشجو و استاد از کلاس انسان گرفته شده اند

19- ارسال و روابط پیامی ؟ هر عملی در یک سیستم شی گرا از ارتباط پیامی میان اشیاء شکل میگیرد

20- پنهان سازی ؟ تعریف دید می باشد که میتواند برای بعضی از کلاسها مختلف باشد که صفات را برای بعضی ها میثر سازد

21- چند ریختی ؟ این اصل به معنی یک چیز بودن و چند شکل داشتن است مثل عمل رسم که میتواند دایره یا مربع باشد

22- نمودار مورد کاربرد use case diagram )) این نمودار یک مدل بسیار ساده و درعین حال بسیار مفید که مشخص سازی اینکه کارهای که یک سیستم انجام میدهد و کسانی که این کارها را انجام میدهند یا کارها بخاطر آنها انجام میشود را مشخص سازد و برای اولین گام در تحویل سیستم می باشد

23- بازیگر یا Actor)) ؟هر فردی که مورد کاربرد سیستم usecaseبخاطر آنها انجام شود

24- رابطه inclvded ؟ این رابطه موقعه پیش میاد که use case پیش بیاید فعال میشود مثل : خریدار ------------ >خرید خانه ....................... > بستن قرارداد << inclvde>> پیش آمده

25- رابطه extend ؟ این رابطه موقعه پیش میاد که یک use case بیشتر از یک حالت داشته باشد مانند use case دریافت وجه که به نقد و کارت اعتباری تقسیم میشود.

26- اهداف تهیه نمودار کلاس ؟ این نمودار مستند سازی کلاس های تشکیل دهنده یک سیستم یا زیر سیستم را تشکیل می دهد و بیانگر ارتباطات موجود میان کلاسها و همچنین مشخص میکند تناظر و تجمع و ترکیب و وراثت در کجاها واقع شده و همچنین بیانگر صفات و اعمال کلاس می باشد.

27- رابطه تجمع ؟ در بسیاری از مواقع کلاسهای وجود دارند که شامل چند کلاس دیگر هستند و یا بر اساس کلاسهای دیگر ساخته شده اند مانند : کلاس ماشین که از چرخ . بدنه . موتور و... تشکیل شده

28- رابطه ترکیب ؟ حالت خاصی از تجمع است که در آن اولآ کلاس جزء بدون کلاس کل نمیتواند وجود داشته باشد مانند پنجره ..... و ....... فرم که اگر پنجره نباشد فرمی وجود نخواهد داشت

29- انواع شکل کلاس

30- نمودار کلاس مفهومی ؟ هرشی نمونه ای از یک کلاس است بنابر این پس از ترسیم نمودار فعالیت برای تمام مورد کاربد سیستم مورد نظر و شناسایی اشیاء بر اساس این نمودار می توان نمودار کلاس مفهومی را ترسیم نمود در این نمودار کلیه کلاسها به همراه روابط تناظر و تجمع و... راباید مشخص نمود و همچنین صفات اصلی را اضافه کرد

مثال . کتاب . متصدی . کارت عضویت

31- نمودار توالی ؟ برای مدلسازی . همکاری ، اشیاء سیستم جهت محقق نمودن یک مورد کاربرد

32- خط عمر ؟ بیانگر مدت زمان حضور شی در همکاری است که از بالا به پاین می باشد

پیاده سازی شامل:

1. نمودار مورد کاربرد

2. سناریو

3. نمودار فعالیت

4. نمودار کلاس


مطالب مشابه :


پروژه تجزیه و تحلیل سیستم زائر سرا

بزرگترین منابع تحقیقات و کتابخانه دانشجو - پروژه تجزیه و تحلیل سیستم زائر سرا 1-سناریو.
سناریو نویسی

معماری شبکه اجتماعی - سناریو نویسی - تشخیص اجزاء و روابط این اجزاء با یکدیگر در اجتماع به
فرآیند تولید نرم‌افزار

کتابخانه الکترونیکی پیام نور ارائه یک سیستم Logging می تواند شما را در تهیه نسخه بعدی نرم
نکات مهم مهندسی نرم افزار استاد مژده داروگر

.بر روی یک سیستم عامل طراحی و (که مانند کتابخانه عمل میشود و مولفه های مورد سناریو. 3.
تجزیه وتحلیل آژانس هواپیمایی

کتابخانه رایگان در این سیستم جهت بدست آوردن نیازهای سیستم نرم افزاری با کاربران و
4 سناریو برای شکار پهپاد آمریکایی + عکس

4 سناریو برای شکار از نظر تئوری و به‌شرطی که بدانیم سیستم از کدام باند رادیویی برای
تفاوت سناریوی اقلیمی و سناریوی انتشار

بدون در نظر گرفتن برخی موارد خاص، به طور کلی دو نوع سناریو و کتابخانه مرکزی usb سیستم
منطق فازی

DotFuzzy کتابخانه متن باز منطق فازی سی سیستم‌های منطق فازی مهندسی - تحلیل سناریو
آموزش مبتنی بر سیستم

آرشیو و کتابخانه دیجیتال انستیتوی پلی تکنیک virginia ; کاربرد کامپیوتر در سیستم های سناریو
برچسب :