طریقه نگارش مونوگراف (پایان نامه )

نکات مورد نظر درمونوگراف دانشجویان پوهنحی حقوق

 

الف – چکیده

چکیده باید طوری تنظیم شود که خواننده با مراجعه به آن درجریان مباحث اصلی واساسی که نویسنده بدان پرداخته است قرارگیرد. محتوای چکیده باید شامل مطالب ذیل باشد:

1 – بیان موضوع دریک جمله

2 – هدف تحقیق

3 – نوع منابع مورد استفاده

4 – نتایج تحقیق

نوت : دانشجو باید درچکیده مونوگراف خویش نکات ذیل را نیز رعایت کند:

1 – ازذکر مطالبی که درمتن مونوگراف نیامده پرهیز کند.

2 – اقوال دیگرا ن به صورت مستقیم نقل نشود.

3 – درنوشتن مطالب از فعل گذشته وسوم شخص استفاده شود

4 – خلاصه وفهرست مطالبی که درقسمت های مختلف مونوگراف آمده است  درنوشتن چکیده ازآن خودداری شود.

ب – مقدمه

برای ورود به بحث اصلی ، مونوگراف باید دارای مقدمه باشد ومعمولا بین یک تا دوصفحه می باشد.

ج – فصل اول

این فصل با عنوان کلیات تحقیق پس از مقدمه می آید وشامل موارد ذیل می باشد:

1 – بیان مساله  که به تبیین موضوع می پردازد ومحدوده بحث را مشخص می کند.

2 – تاریخچه موضوع که دران تاریخچه مختصری ازموضوع ارائه می گردد

3 – ضرورت ، اهداف واهمیت موضوع که طی یک یا دوصفحه آورده می شود ونگارنده باید دراین بحث به سه سوال ذیل به صورت نسبتا مشروح پاسخ دهد:

الف ) ضرورتی که نگارنده به این موضوع پرداخته است چه بوده است ؟

ب) با پرداختن به این موضوع نگارنده چه اهدافی را دنبال می کند؟

ج ) اهمیت پرداختن به این موضوع درشرایط کنونی چه بوده است ؟

4 – سوالات وفرضیه های تحقیق :

هرمونوگراف باید دارای سوال ها وفرضیات باشد که اساس وپایه مونوگراف را تشکیل می دهد ونگارنده تا اخر کار تما م سعی وتلاش خود را درراستای بررسی واثبات فرضیه ها ویا جوابدهی به سوالات تحقیق به کارمی گیرد.

نوت : فرضیات باید جملات خبری باشند اما اثبات فرضیه الزامی نیست بدین مفهوم که نگارنده ممکن است پس از پایان بررسی فرضیه اولیه خود به نتیجه ای مغایربا آن دست یابد.

5 – روش تحقیق

روش تحقیقی که نگارنده برای تدوین مونوگراف خویش درنظر گرفته است باید آورده شود.

6 – مروری بر تحقیقات گذشته

دانشجو باید قیل ازبررسی موضوع مورد نظر خود کارهای تحقیقی که دیگران دررابطه با آن انجام داده اند اعم ازکتاب ، مقاله و... را بررسی ونقاط قوت وضعف هر یک را تجزیه وتحلیل نماید ودرپی آن ازپرداختن مجدد به موضوعی که دنبال می کند دفاع کند.

7 – تعریف اصطلاحات وبیان مفاهیم

نگارنده باید اصطلاحات کلیدی واصلی موضوع را با استفاده ازمنابع معتبر ودست اول ازنظرلغوی واصطلاحی تعریف نماید تا مراد وی ازواژه های بکاررفته درموضوع مورد نظر تبیین شود.

 

د – فصل های اصلی

پس از فصل نخست که کلیات تحقیق درآن بیان می شود فصل های اصلی مونوگراف که تعداد آنها به اقتضای موضوع وفرضیات ویا سوالات تحقیق تعیین می شود با پیشنهاد نگارنده وراهنمایی استادان رهنما ومشاورتنظیم میگردد . هریک ازاین فصل ها می تواند به بخشهای دیگر نیز تقسیم شود.

نوت : عناوین فصل ها ومبحث ها باید متناسب با موضوع تحقیق ودرجهت فرضیه ها وسوالات تحقیق ، روان وبدون ابهام وحتی الامکان مختصر باشد. زیرمجموعه هرفصل ومباحث باید مرتبط با عناوین هرفصل ومبحث باشد.

ه – فصل نتیجه گیری وپیشنهاد ها

پس از بررسی وتجزیه وتحلیل موضوع درفصل های اصلی مونوگراف ، جمع بندی نهایی باید دراین فصل آورده شود. نگارنده باید دراین فصل ضمن بیان موضوع تحقیق واشاره اجمالی به روند بررسی موضوع ، سوالات وفرضیه ها رابه ترتیب آورده ونتیجه نهایی آنها رابا اشاره ای بسیار گذرا به استدلال هریک بیان نماید طوری که تعداد صفحات این فصل ازچهارالی پنج صفحه فراتر نرود. درضمن نگارنده می تواند پیشنهادهای خویش را نیز حداکثر دریک صفحه بیان نماید.

3 – قسمت های فرعی مونوگراف

3/1 مشخصات روی جلد

3/2 درهنگام صحافی طبق معمول باید یک برگ سفید درنظر گرفته شود.

3/3 مشخصات روی جلد دقیقا دراولین صفحه بعد ازبرگ سفید می آید.

3/4 صفحه بعدی مونوگراف به ( بسم الله الرحمن الرحیم ) اختصاص دارد.

3/5 صفحه تائید استادان رهنما ومشاوربعد ازصفحه بسم الله الرحمن الرحیم می اید .

3/6 تقدیم به بعد ازآن می اید .

3/7 صفحه سپاسگذاری دریک صفحه بعد از" تقدیم به " می اید .

3 /8 فهرست مطالب : بعد از صفحه سپاسگزاری می آید با توجه به انکه برای تقسیم بندی قسمتهای مختلف مونوگراف با اعمال سلایق مختلف ازعباراتی مانند " بخش ، فصل ، گفتار، مبحث و... " استفاده می شود . دانشجویان می توانند با نظر استاد راهنما ازعبارات دیگر نیز استفاده کنند.

4 – شماره گذاری صفحات

درمورد صفحات فرعی بدین صورت عمل شود که صفحات قبل از فهرست مطالب به شماره گذاری نیاز ندارد اما صفحات مربوط به فهرست مطالب با حروف ابجد شماره گذاری می شود . صفحات اصلی مونوگراف که با چکیده اغاز می شود ، با اعداد واز یک شماره گذاری می شود . شماره صفحات فرعی واصلی باید درپایین صفحه وقسمت وسط باشد .

5 – شیوه تدوین مطالب هرفصل یا هرمبحث

توصیه می شود برای نوشتن مطالب هرمبحث ازورود به بحث با نقل قول مستقیم ازمطالب دیگران خودداری شود بلکه ابتدا عنوان مبحث را طی یکی دوپاراگراف به عنوان مقدمه آن مبحث تشریح نمایید وسپس دیدگاه ها ونقطه نظرهای صاحب نظران را با دسته بندی منطقی ارائه کرده ومستندات هریک را پس ازذکر آن دیدگاه تشریح نمایید . علاوه بربیان این مطالب می توانید به تجزیه وتحلیل ویا حتی نقد آن بپردازید.

نوت : دربیان نکات مقدماتی هرمبحث به نکات ذیل باید توجه کرد

1 – تعداد سطرهای مقدماتی هرمبحث به حجم مطالب اصلی ومحتوای آن بستگی دارد لذا این مقدمه می تواند درحدیک پاراگراف پنج سطری تا حداکثر یک صفحه باشد.

2 – درمقدمه هرمبحث ابتدا باید عنوان مبحث به اختصارتبیین شود وپس ازان علت گشوده شدن آن فصل یا مبحث آورده شود ودرنهایت روند تدوین ومحورهایی که نگارنده درآن مبحث بدان خواهد پرداخت اشاره شود.

نگارنده بهتر است از نقل عین مطالب دیگران خودداری کرده ودیدگاه دیگران را به قلم وبیان خود درمونوگراف بنویسد ازطرفی ادرس مطالب را دقیقا درپاورقی بیاورد درضمن اگر مطالب عینا ازدیگری نقل می شود باید آغاز وپایان آن داخل گیومه "        " قرارداده شود.

6 – نحوه ارجاع دهی درپاورقی

اگرمطالبی برای اولین بار درمونوگراف ذکر می شود وان مطالب ازکتابی گرفته شده باشد آدرس آن درپاورقی به شرح ذیل نوشته شود:

نام خانوادگی ، نام ، عنوان کتاب ، نام ونام خانوادگی مترجم ، ناشر ، محل نشر ، نوبت وسال انتشارات ، شماره جلد ، شماره صفحه. بین هرقسمت ازمعلومات فوق الذکر ویرگول ( ، ) وپایان هر پاورقی نقطه ( . ) گذاشته شود.

نوت : اگر ازترجمه استفاده نشده است قسمت نام مترجم نوشته نمی شود.

اگر ازکتاب ویا هرمنبع ومرجع دیگری برای بار دوم ، سوم و... بلافاصله ( یعنی پاورقی دیگری بین آنها ذکرنشده باشد ) استفاده می شود به عبارت " همان " بسنده شود. اگر ازهمان منبع بلافاصله استفاده می شود اما شماره صفحه ویا جلد متفاوت است به شکل " همان ، ص 140 " و" همان ، ج2 ، ص 236 ." نوشته می شود.

اگر برای باردوم وبعد ازآن درمونوگراف ازهمان منبع با فاصله استفاده می شود پس از ذکر نام نویسنده ، نام کتاب را آورده وبه جای بقیه مشخصات لفظ " پیشین " آورده شود وبعد ازعبارت پیشین جلد وشماره صفحه مربوط ذکرشود.

چنانچه مطلبی ازدومنبع استفاده شده باشد ضمن رعایت تقدم وتاخرتالیف اثر ابتدا مشخصات کتاب مقدم وسپس کتاب یا کتاب های بعدی می آید.

اگر اثری دارای دویا سه مولف باشد شهرت ونام هرسه تن را به ترتیبی که پشت جلد اثر آمده است می نویسند اما اثری که بیش ازسه تن مولف داشته باشد تنها نام اولین مولف ذکر میشود وکلمه " ودیگران " درپی آن می آید .

نگارنده درصورت استفاده از مقاله ای به صورت ذیل ارجاع می دهد:

نام خانوادگی نویسنده مقاله ، نام ، عنوان مقاله ، عنوان نشریه ، سال نشر، دوره نشر، شماره انتشار، صفحه .

درمورد ایات قران کریم اگر درمتن تحقیق به سوره وشماره ایه اشاره شده است به ذکر پاورقی نیازی نیست .

دانشجویان درپاورقی وفهرست منابع از واژه های داکتر، پوهاندو... استفاده نکنند ودرمتن مونوگراف اگر برای همه افراد یکسان عمل شود مانعی به نظر نمی رسد .

درمورد اسامی استادان رهنما ویا مشاورکه روی جلد مونوگراف می اید ازعناوینی چون ( جناب آقای ) ویا حضرت استاد و... خودداری شود. فقط ازعناوین علمی استفاده شود.

7 – فهرست منابع ومآخذ

درانتهای مونوگراف فهرست منابع می آید که ابتدا منابع فارسی ( کتاب ) وپس ازآن منابع عربی ( کتاب ) وسپس مقالات به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده وپس ازآن سایر منابع مثل مجموعه قوانین آورده می شود . مشخصات همه منابع دراین فهرست باید به طور کامل وبه همان صورتی که درپاورقی برای اولین بارذکر می شود . به استثنای شماره صفحه آورده شود.

اگر ازقران کریم ویا احادیث نبوی استفاده شده است با توجه به احترام ویژه ای که این آثاردارند ابتدای فهرست منابع عربی بدون رعایت ترتیب الفبا آورده می شود .

اگر بیش ازیک اثر ازنویسنده ای استفاده شده است درفهرست منابع ، شهرت ونام نویسنده که به دنبال اولی می آید تکرارنمی شود بلکه به جای آن خط تیره مثل _________ یا ازعبارت همو استفاده می شود.

درفهرست منابع بهتراست عنوان کتاب با قلم درشت وبه صورت اتالیک تایپ شود.

نوت : برخی ازآثار ممکن است مشخصات کامل مورد نظر جهت نوشتن درفهرست منابع را نداشته باشند درچنین مواردی به شرح ذیل عمل می شود:

اگرشماره چاب راندارد " بی چا " نوشته شود

اگر نام ناشر را ندارد " بی نا " نوشته شود

اگر محل نشر آن معلوم نیست " بی جا " نوشته شود

اگر تاریخ انتشارندارد " بی تا " نوشته شود

8 – نکات دیگر

برای تایپ نمودن مونوگراف از فونت های ذیل استفاده شود:

1 – عناوین فصل ها با قلم تیتر شماره 22 نازک

2 – عناوین مبحث ها با قلم تیترشماره 16 نازک

3 – عناوین گفتارها باقلم تیترشماره 13 نازک

متون فارسی داخل مونوگراف با قلم بلوتوس یا لوتوس شماره 15 نازک نوشته شود.

متون عربی داخل مونوگراف با قلم Badr شماره 15 نازک نوشته شود.

4 – اگر درمونوگراف از قرآن کریم استفاده می شود باید به طور کامل ، دقیق وبدون اشکال اعراب گذاری شود.

5 – صفحات اصلی مونوگراف بدون حاشیه وبا مشخصات ذیل باشد

5 / 1 فاصله بالای صفحه تا شروع سطر اول 3 سانتی متر

5 /2 فاصله اخرین سطرتا پایین صفحه دوونیم سانتی متر.

5 / 3 فاصله سمت راست 3 سانتی متر وفاصله سمت چپ 2 سانتی متر.

5/4 فاصله بین هرسطر یک سانتی مترباشد

5 /5 شماره صفحات درقسمت پائین صفحه ودروسط درج شود.

با توجه به رعایت مواد فوق تعداد سطر های هرصفحه 24 سطر خواهد بود.


مطالب مشابه :


نحوه نگارش وصیتنامه

توصیه هایی برای نوشتن به شرح ذیل وصیت می‌کنم که ان‌شاء وصیت نامه
چگونه وصیتنامه صحیح بنویسیم؟

تنظیم وصیت نامه صحیح علاوه خبرنگاران ، به اهمیت طریقه نوشتن صحیح وصیتنامه پرداخت
طریقه نگارش مونوگراف (پایان نامه )

طریقه نگارش این صفحه مجازی اجتماعی را برای نوشتن و نشر یاداشت های خود و وصیت نامه
نحوه نوشتن فهرست منابع درون متنی و برون متنی در مقالات

بخشی از وصیت نامه در این پست قصد دارم که نحوه نوشتن فهرست منابع درون متنی و برون
شرایط یک وصیت‌نامه صحیح شرعی (به همراه یک نمونه)

طریقه برخی شیوه‌نامه نگارش وصیتنامه شرعی. نوشتن وصیتنامه بسیار آسان است، حتی نیاز به
بخش سوم : متن نامه های اداری

طریقه نوشتن نامه چنانچه بهانه نوشتن نامه اجرای تکلیف قانونی مرجع کامل وصیت نامه
خدمات مشاوره تلفنی خانواده حقوقی

طریقه نوشتن نامه وصیت نامه: 245. 48: نمونه وصیت
برچسب :